Кафедра транспортних технологій та засобів у АПК ділиться досвідом проходження акредитації освітньої програми Транспортні технології на автомобільному транспорті на механіко-технологічному факультеті

3 листопада 2021 року
    Одним із пріоритетних завдань на механіко-технологічному факультеті, поставлених деканом факультету Братішком В.В. перед гарантом освітньої програми професором Загурським О.М. та в. о. завідувача кафедри Савченко Л.А. постало завдання проходження акредитації ОПП Транспортні технології на автомобільному транспорті на високому рівні.

     Рівнонапружена робота всього колективу кафедри над підготовкою до акредитації проводилась під професійним керівництвом гаранта проф. Загурського О.М. Кожному науково-педагогічному працівнику кафедри було поставлено завдання, над яким потрібно було працювати і на засіданнях кафедри звітувати про виконану роботу. Командна робота, згуртований професійний колектив із впевненістю зустрів команду експертів з НАЗЯВО. На протязі тижня відбувались зустрічі із керівництвом університету, із стейкхолдерами, із академічною спільнотою, зі студентським самоврядуванням та магістрами.

     З відмічених сильних сторін освітньої програми виділено наступне:

  1. Цілі ОПП сформовані чітко і вони відповідають місії та основним стратегічним завданням ЗВО. В ОПП сформовані програмні результати навчання, які визначають її особливості, враховують пропозиції і побажання різних груп стейкхолдерів. Освітні компоненти, включені до освітньої програми, складають логічну взаємопов’язану систему і підпорядковані певній логіці навчання й викладання. Всі компетентності та програмні результати навчання ОПП забезпечені обов'язковими освітніми компонентами. Практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється на підприємствах та в транспортних компаніях, з якими налагоджена продуктивна співпраця. Навчання за даною ОПП здійснюється із впровадженням певних елементів дуальної форми освіти. Правила прийому на навчання за даною ОПП є чіткими і зрозумілими. Визначені правила і процедури визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти та у неформальній освіті. Наявність навчально-інформаційного порталу НУБіП для провадження освітнього процесу. Використання матеріалів наукових досліджень та стажувань при формуванні навчального контенту.
  2. Безкоштовний доступ до баз WoS, Scopus. Наявність чіткої нормативної бази та процедур проведення контрольних заходів. Відкритий доступ до каталогу навчальних планів і програм підготовки магістрів українською та англійською мовами, силабусів та робочих програм. Дотримання принципів академічної доброчесності, перевірка кваліфікаційних робіт. Наявність потужного електронного освітнього середовища, що реалізується Центром дистанційних технологій. Чіткі процедури рейтингового оцінювання діяльності НПП, наявність електронних курсів викладачів та їх атестація, що впливає на рейтинг НПП. Прозорість та публічність добору викладачів. Залучення НПП зі значним досвідом та високою професійною і академічною кваліфікацією. Тісна співпраця з роботодавцями та професіоналами-практиками у підготовці здобувачів.
  3. Матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інфраструктура, обладнання) є добре оснащеними і покривають усі аспекти майбутньої професійної діяльності здобувачів. Відповідне регулярне оновлення навчально-методичного забезпечення. Врахування потреб та інтересів здобувачів, індивідуальний підхід до кожного здобувача при формуванні індивідуального графіка навчання. Безпечність освітнього середовища для життя і здоров'я здобувачів. Обізнаність здобувачів щодо шляхів вирішення конфліктних ситуацій. Моніторинг ринку праці та реагування в процесі удосконалення ОПП. Наявність ефективнодіючої системи внутрішнього забезпечення якості. Ефективна взаємодія між усіма групами стейкхолдерів, кафедрою та факультетом. Доступність, чіткість, прозорість та публічність всієї інформації стосовно даної ОПП на офіційному сайті університету.

     Після напруженої роботі за ініціативи декана механіко-технологічного факультету, д.т.н. Братішка В.В., гаранта ОПП проф. Загурського О.М., в. о. завідувача кафедри транспортних технологій та засобів у АПК Савченко Л.А. проведено семінар за результатами проходження акредитації освітньої програми Транспортні технології на автомобільному транспорті. Деканом механіко-технологічного факультету поставлені стратегічні цілі і завдання перед гарантами ОПП «Агроінженерія» пройти наступну акредитацію на найвищому рівні.

    Кафедра транспортних технологій та засобів у АПК висловлює щиру подяку декану факультету Братішку В.В., проректору з науково-педагогічної роботи, доктору філологічних наук, професору Шинкаруку В.Д., начальнику навчально-методичного відділу, доктору педагогічних наук, доценту Кліх Л.В., заступнику начальника навчального відділу з магістерських програм, кандидату економічних наук, доценту Колесніковій О.М. за професійні рекомендації та постійну підтримку при проходженні акредитації.

Л. Савченко,
в. о. завідувача кафедри
транспортних технологій та засобів у АПК

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook