Продовжуємо реалізовувати покладені на нас завдання

December 24, 2020

     Традиційно у грудні відбувається підбиття підсумків року, що минає, так 23 грудня 2020 року на юридичному факультеті відбулися збори конференції трудового колективу.

     Декан факультету Олена Яра привітала присутніх та зазначила, що сьогоднішній звіт – це підсумок роботи усього колективу факультету. Пріоритетними завданнями у 2020 році були: наближення діяльності факультету до основних показників правничих факультетів України, вдосконалення науково-освітньої і культурно-просвітницької діяльності в умовах радикального реформування української вищої освіти.

     Згідно плану діяльності факультету, відповідно до стандартів підготовки здобувачів вищої освіти основними завданнями факультету є: якість надання послуг, доброчесність, працевлаштування випускників, відповідальне ставлення здобувачів освіти до навчання.

   Враховуючи виклики сьогодення і пандемію, яка спіткала світ у 2020 році, досить складно було проводити профорієнтацію за сталими підходами, тому факультетом було проведено онлайн дні відкритих дверей, а НПП організовували онлайн зустрічі з випускниками шкіл регіонів закріплених за факультетом. Але, не зважаючи на усі труднощі, факультету вдалось у звітному році заповнити ліцензійні місця.

     Аналізуючи результати вступної кампанії у 2020 році на юридичний факультет було зараховано 228 студентів за державним замовленням і на основі контрактів з фізичними та юридичними особами, зокрема: на денну форму навчання за спеціальністю «Право» зараховано – 124 студента з них на навчання за кошти юридичних та фізичних 114 осіб, із них ОС «Бакалавр» - 108 студентів, ОС «Магістр» – 16 студентів, на заочну форму навчання прийнято – 104 студенти, ОС «Бакалавр» - 72 студента, ОС «Магістр» - 32 студента, в тому числі у ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» форму на навчання за спеціальністю «Право» зараховано 43 студенти на заочну форму навчання, ОС «Бакалавр»; в ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» на навчання за спеціальністю «Право» зараховано 11 студентів на заочну форму навчання, ОС «Бакалавр». Завершуючи аналіз вступної кампанії слід зауважити, що підняття конкурсного балу до 140, дає нам підстави говорити про можливість поліпшення якості освітнього процесу та отримати добре підготовленого здобувача вищої освіти. Проте, якість підготовки у школі, говорить, що роботи у нас по прикладанню додаткових зусиль буде попереду чимало і без цих кроків не обійтися.

     Особливістю вступної кампанії на ОС Магістр уже чотири роки поспіль є обов'язкове складання ЗНО  з права та загальних правничих компетентностей і єдиний вступний іспит з іноземної мови.  Слід зазначити, що у зв’язку з введенням ЄВІ та ЄФВВ для вступу на ОС Магістр контингент здобувачів вищої освіти значно зменшився, більшість випускників ЗФН взагалі не виявили бажання вступати до магістратури, і не зареєструвалися для складання випробувань, а ДФН не подолали поріг отриманих результатів. Також серед причин спаду вступу слід зазначити втрату інтересу молоді до навчання в магістратурі, незважаючи на проведену роз’яснювальна роботу.

     Першим етапом відсіву у конкурсі на ОС Магістр була самооцінка вступників, що не дозволила їм взяти участь у конкурсних випробуваннях попри виконану ними раніше реєстрацію на ЄВІ та ЄФВВ. Загалом в НУБіП на спеціальність «Право» зареєструвалися 123 особи (випуск ДФН 75 осіб) з них 21 з інших ЗВО, але нажаль не всі зареєстровані абітурієнти змогли подолати поріг «склав/не склав». Неявка на тестування зареєстрованих осіб склала 6% (8 осіб), не подолали поріг з ЄВІ – 26% (33 особи), ТЗНПК – 12% (15 осіб), Право – 22% (28 осіб). Нажаль, результати ЄВІ та ЄФВВ не стали втішними для багатьох абітурієнтів, загалом по Україні не подолали поріг 20 %.

     Та вже з 2021 року нові виклики: доступ до правничої магістратури стане обмеженим, вступати зможуть лише ті особи, які здобули ступінь бакалавра за спеціальністю 081 «Право» та 293 «Міжнародне право». Також коефіцієнти конкурсних балів ЗВО встановлюватиме самостійно на рівні не менше 0,25 кожен.

     У звітному 2020 році, значна увага приділялась наповненню та атестації електронних навчальних курсів з використанням платформи Elearn, які широко використовуються в навчальному процесі факультету .

     Одним із шляхів підвищення ефективності навчального процесу є використання сучасних інформаційних технологій, складовими яких в підрозділах юридичного факультету вбачають лекції, підручники, посібники, методичні матеріали на електронних носіях або в електронній формі, науково-методичні комплекси з електронною версією в системі eLearn. Саме напрацюванню цих елементів інформаційних технологій була приділена увага протягом звітного року, оскільки з березня 2020 року НУБіП України перейшов на дистанційну форму навчання. Завдяки зусиллям та згрупованості НПП факультету, свідомості та дисципліні студентства ситуація була під контролем, та студенти змогли без зривів занять перейти на дистанційний режим навчання. Нині на платформі Elern НПП юридичного факультету відкрито 107 електронних навчальних курсів, використовуються в навчальному процесі 75, атестованих близько 85%, усі інші апробовані і використовуються в навчальному процесі, і тут хотілося б відзначити позитивні зусиля усіх НПП кафедр факультету. Досить потужна робота з роз’яснювальння щодо роботи дистанційно була проведена серед студентів факультету, особливо здобувачів 1-го року навчання, тому що значна частина не готова до самостійного навчання, в них бракує самодисципліни. Тому НПП кафедр з першого дня працюють зі здобувачами онлайн та доводять до них вимоги.

     Минулий рік значно ускладнив практичне навчання здобувачів вищої освіти. У зв’язку з карантином, студенти не змогли пройти практичну підготовку в судових та правоохоронних органах, органах державного управління, органах адвокатури та нотаріату, юридичних компаніях. Тому НПП факультету було розроблено ЕНК з навчальних та виробничих практик, де здобувачі могли ознайомитись з діяльністю відповідних органів та виконати практичні завдання (реєстрацію ЕЦП, знайти судові справи за категорією в ЄРСУ та подати електрону заяву). Усі ЕНК з навчальних практик були апробовані та використовувались здобувачами у навчальному процесі, і два курси у звітному році атестовані.

     Також в умовах пандемії досить вагомою була робота ЮК «Захист та справедливість», яка функціонує у структурі факультету з метою посилення практичної підготовки студентів.

     У 2020 році за підтримки проректора з навчальної і виховної роботи в «Навчальну криміналістичну лабораторію» було придбано криміналістичне обладнання, що дозволить студентам оволодіти навичками виявлення слідів злочинної діяльності та поводження з криміналістичною технікою і засобами які використовуються при проведенні оперативно-розшукових і слідчих дій: універсальну валізу експерта-криміналіста, дактилоскопічну валізу, набір засобів для нанесення і візуалізації невидимого маркування «ХАБАР» та кишенькові аплікатори «Експерт» для магнітних порошків. Для засвоєння теоретичних знань та закріплення практичних навичок, у звітному році в криміналістичні лабораторії облаштовано дві навчальні кімнати: «крадіжка з проникнення у житло» та «оформлення ДТП».

     Впродовж останніх років спостерігається позитивна динаміка щодо збільшення кількості НПП, які забезпечують викладання дисциплін англійською мовою. У 2020 році кількість НПП юридичного факультету склала 9 осіб, це викладачі кафедри теорії та історії держави і права; міжнародного права та порівняльного правознавства; цивільного та господарського права; аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука забезпечують викладання дисциплін англійською мовою для студентів юридичного факультету та інших факультетів Університету.

     У 2020 році за денною та заочною формами навчання випуск фахівців має наступні показники: бакалаври -139 (75 ДФН, 64 ЗФН); магістри – 51 (19 ДФН, 32 ЗФН). Враховуючи надзвичайні умови, в яких довелося ЗВО працювати, кваліфікаційні іспити, захисти кваліфікаційних робіт та випуски здобувачів вищої освіти відбувалися дистанційно та онлайн. На навчально-інформаційному порталі Elern було розроблену курс для складання ЕК, електронні ресурси університету дозволяють ефективно вирішувати завдання дистанційного навчання. Захисти магістерських робіт відбувалися з використанням відеозв’язку на платформі для онлайн-конференцій Google Meet, де кожен здобувач представив свої наукові здобутки.

     Минулий рік значно ускладнив роботу факультету над організацією дозвілля студентів, яка має за мету створення необхідних умов для відпочинку студентів з орієнтирами на розвиток і формування особистості майбутнього фахівця, реалізацію інтересів, розвиток талантів, розумових і фізичних здібностей. Засобом реалізації цих завдань є засвоєння індивідом основ культури як сфери духовного життя людей, що сприяє формуванню здібностей особистості самостійно виробляти принципи своєї діяльності, поведінки, спілкування, орієнтуючись на кращі зразки загальнолюдської та на­ціональної культури. Організація дозвілля студента, майбутнього фахівця у галузі права ґрунтується на концепції формування інтелектуальної, моральної, екологічної, політичної, правової, економічної, комунікативної, естетичної, фізичної культури, культури праці, сімейних відносин тощо. Тому студентам були проведені онлайн екскурсії до музеїв та театрів, доступ до яких надавався через соціальні мережі.

     На завершення декан зауважила, що головне завдання нашого факультету, це профорієнтаційна робота і набір студентів, підготовка конкурентоспроможних випускників та їх працевлаштування. Це якість, доброчесність та відповідальність.

     В обговорені виступили завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Віктор Ладиченко, Володимир Єрмоленко, Віра Качур та Олексій Піддубний, які коротко зупинились на головних здобутках звітного року, охарактеризували пріоритетні завдання кафедр на 2021 рік та схвалили звіт про діяльність юридичного факультету за 2020 рік.

     Представник ректорату, проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Валерій Іщенко відмітив злагоджену роботу факультету та виступив з пропозицією схвалити звіт факультету. 

     Підсумовуючи, Олена Яра наголосила, що уже звичні для факультету прозорість і колегіальність прийняття рішень, чітке та обґрунтоване планування діяльності, спільна праця та наполегливий пошук оптимальних рішень дозволяють з оптимізмом дивитись нам всім у майбутнє.

 

Висловлюємо подяку керівництву університету за розуміння на підтримку.

 

 

Заступник декана,

Олена Улютіна

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook