ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ НА АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

April 8, 2020

        Дистанційне навчання необхідно розглядати як систему та процес, що передбачає теоретичне осмислення етапів підготовки, проектування, їх змістової та науково-педагогічної складової. Використовуючи дистанційне навчання як спосіб оптимізації взаємодії, докорінно змінюється як психологія особистості студента, слухача, так і викладача.

Отже, дистанційне навчання — індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Для досягнення успіхів у процесі впровадження дистанційного навчання викладачі кафедри екобіотехнології та біорізноманіття дотримуються сучасних вимог, які визнають доцільність аналізу технологій дистанційного навчання та синтезу найбільш оптимальних з них з метою адаптації до умов сьогодення.

Особливо відповідальним для студентів-випускників є квітневий період підготовки та завершення дипломних кваліфікаційних робіт, які необхідно вчасно представити для перевірки на академічну доброчесність (див. сайт кафедри https://nubip.edu.ua/node/1179/15 ).

За період дистанційного навчання (06.04.2020 – 10.04.2020) за координацією викладачів кафедри студентами опрацьовано лекційні та лабораторно-практичні заняття згідно робочого плану з таких дисциплін:

-                     Екологія мікроорганізмів; Ecology of Microorganisms (англомовна група).

Підсумкова модульна контрольна робота за курсом лекційних занять.

проф. Патика М.В., доц. Бородай В.В.

-                     Ecology of microorganisms.

1) Types of microbial interactions in an ecosystem: positive interactions (mutualism, protocooperation, commensalism), negative interactions (predation, parasitism, amensalism,andcompetition).

2) Nutrient Cycling Interactions.

доц. Бородай В.В.

-                     Industrial biotechnology (Бт. Бак. 4 к. англомовна група).

1) Особливості етапів біотехнологічного процесу отримання первинних та вторинних метаболітів. Типи біореакторів.

2) Fermentation Process. Inoculums preservation, inoculums build-up, fermentor culture.

3) Types of Bioreactors: continuous stirred tank bioreactors, bubble column bioreactors, airlift bioreactors (internal loop bioreactor, external loop airlift bioreactor, two stage airlift bioreactors, tower bioreactors), fluidized bed bioreactors, packed bed bioreactors, photobioreactors).

доц. Бородай В.В.

 

 

 

-                     Біотехнологія рослин (ЕКБ М 1, 2 гр.).

Тематика занять: Нетрадиційні методи в селекції рослин.

1) Анрогенез та гіногенез рослин, ембріокультура та використання їх в селекції рослин.

2) Прогамна та постгамна несумісність рослин.

3) Клітинна селекція рослин. Об’єкти та методи відбору в клітинній селекції.

4) Сомаклональна мінливість та причини її виникнення. одержання рослин стійких до біотичних та абіотичних чинників довкілля.

проф. Кляченко О.Л.

-                     Біотехнологія в агросфері (АгЕ ск - 2ск, 3 ск).

Тематика занять: Морфогенез та регенерація рослин в культурі клітин та тканин.

1) Ріст і обмін речовин у ізольованих тканин, прямий та непрямий морфогенез, органогенез, соматичний ембріогенез, різогенез, регенерація рослин.

проф. Кляченко О.Л.

-                     Екологічна біотехнологія (АгЕ 3 к, 1, 3 гр.).

Тематика занять: Біогеотехнологія металів.

Лабораторна робота «Кінетика ферментативного каталізу».

Лабораторна робота «Планування експерименту й побудова моделі на прикладі вирощування мікроорганізмів».

проф. Кляченко О.Л., асист. Богославець В.А.

 

 

 

-                Основи біотехнології (ФЗР 2 к. 2 гр. + с.т.)

Тематика занять: Культура ізольованих протопластів.

1) Приготування ферментних розчинів і ферментація тканин.

2) Виділення і очищення ізольованих протопластів вищих рослин.

3) Культивування ізольованих протопластів і регенерація рослин.

доц. Коломієць Ю.В., асист. Богославець В.А.

-                     Екологічна біотехнологія (Бт. М)

Тематика занять: Біодеградація біомаси мікроорганізмами.

1) Біодеградація полісахаридів.

2) Біодеградація білків.

3) Біодеградація природних ароматичних і аліфатичних сполук.

доц. Коломієць Ю.В.

Тематика занять: Біоочищення стічних вод: розглянути види носіїв фільтруючих матеріалів та вивчити групи мікроорганізмів, які беруть участь в системі біоочищення стічних вод (трофічні піраміди біоплівок, біофільтрів).

Лабораторна робота.

доц. Коломієць Ю.В., асист. Богославець В.А.

-                     Молекулярна біотехнологія (Бт. 4 к.)

Тематика занять: Цитоплазма: синтез білків – трансляція, фолдінг, модифікація.

1) Трансляція мРНК

2) Інгібітори трансляції

3) Фолдінг білків: загальні уявлення

4) Фактори фолдінгу

5) Сортування і модифікація білків

6) Розпад білків

доц. Коломієць Ю.В.

Модульно-контрольна робота по темі «Транскрипція» (Л/р.)

асист. Богославець В.А.

-                     Інструментальні методи аналізу (Бт 2к. 1, 2 гр.).

         Перспективи розвитку інструментальних методів дослідження.

        Індивідуальні заняття, реферування (структурування) інформації, наукових статей та інших джерел за обраним тематичним блоком. 

        Формування та підготовка практичних робіт з реферування до контролю та індивідуального захисту.

проф. Патика Т.І.

Завідувач кафедри

Микола Патика

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook