Відповідно до наказу № 1158 від 27.10.2021 р. «Про підготовку звітів про науково-дослідну роботу за 2021 р.» 13 грудня 2021 р. на юридичному факультеті відбувся звіт з науково-дослідної роботи за 2021 рік.

December 14, 2021

     Представлені дослідження, що виконуються на факультеті за рахунок коштів державного бюджету та ініціативні дослдження. заслухано 6 прикладних науково-дослідних тематик, 1 проект з базовим фінансуанням, а також 6 ініціативних НДР.

    На юридичному факультеті створені сприятливі умови для підготовки дослідника-правника. Інтегральні, загальні і фахові компетенції фахівці зі зазначеної спеціальності здобувають на 5 кафедрах факультету. Для проведення наукових досліджень функціонує 1 навчально-наукова лабораторія та Юридична клініка «Захист та справедливість». Функціонують 6 наукових студентських гуртки.

      За рахунок Державного бюджету України виконується 6 НДР на загальну суму 1 735 тис. грн.

     Результати НДР 110/11-пр-2019 «Розробка ціннісно-правової стратегії розвитку правової культури в Україні у контексті протидії сепаратизму» за 2020 рік представила керівниця проєкту Віра Качур. Вона зазначила, що головними завданнями колективу у 2021 р. були такі: дослідити процес освоєння правових цінностей учасниками суспільного життя та впливу на формування правової культури останніми, розробити та обґрунтувати зміни і доповнення до Стратегії національної безпеки України, розробити Стратегію розвитку правової культури в Україні та дослідити механізм взаємодії правової культури та національної безпеки України (у контексті Стратегії розвитку правової культури в Україні).

     У результаті проведеної роботи науковий доробок виконавців НДР 110/11-пр-2019 склав 13 наукових статей, опублікованих в наукометричних базах даних (SCOPUS, WoS, Index Copernicus) та фахових наукових журналах України, 16 наукових доповідей, 2 монографії, 1 розділ в іноземній колективній монографії, 1 навчальний посібник і 1 розділ у навчальному посібнику, захист 1 докторської дисертації, 3 магістерських робіт, 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права та твір, Стратегію розвитку правової культури в Україні, Науково-методичні рекомендації щодо правового інформування, правового навчання та правового просвітництва населення Дівичківської об’єднаної територіальної громади. Крім того, учасники проєкту брали активну участь в роботі міжнародних (Італія, Польща) та всеукраїнських конференцій, панельних дискусій та тренінгів. Значна увага була приділена і просвітницькому проєкту кафедри «Школа знавців права».

     В ході виконання НДР № 110/15-пр-2019 «Організаційно-правові засади сталого розвитку об’єднаних територіальних громад» (Керівник Єрмоленко В.М.) було виявлено особливості правового забезпечення функціонування об’єднаних територіальних громад в умовах запровадження концепції сталого розвитку на підставі комплексного аналізу існуючих наукових положень, законодавства, правозастосовної практики України й зарубіжних держав, а також сформовано наукові висновки, розроблено рекомендаціі у цій сфері. Протягом 2019–2021 рр. виконавцями НДР було охарактеризовано правові засади сталого розвитку об’єднаних територіальних громад, проаналізовано правове забезпечення сталого природокористування у сільському господарстві, а також виокремлено тенденції розвитку правового забезпечення раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища  у сільському господарстві.

     За результатами виконання НДР виконавцями було підготовлено й опубліковано 1 розділ у монографії у зарубіжному видавництві, яка індексується у наукометричній базі  Scopus, 3 розділи подано до друку. За 2019–2021 рр. опубліковано 6 статей у журналах, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science. Протягом 2021 р. виконавцями НДР опубліковано 13 статей у журналах, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України та індексуються у наукометричній базі даних Index Copernicus, а також 26 тез наукових доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Результати НДР представлені у проєкті Концепції удосконалення законодавства у сфері раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища у сільському господарстві і впроваджені в освітній процес юридичного факультету НУБіП України і в роботу органів місцевого самоврядування.

     В ході досліджень за НДР 110/3-пр-2020 «Розробка концепції правового забезпечення екологічної безпеки України органами публічної влади та місцевого самоврядування в контексті євроінтеграції» (Керівник НДР: Ладиченко В.В.) обґрунтовано потребу забезпеченні екологічної політики  та ефективного державного управління у сфері реалізації екологічної політики місцевими органами влади з метою запобігання негативним для довкілля наслідків розкриває нову сферу для наукових досліджень. Констатовано надмірний формалізм до охорони грунтів у населених пунктах не враховуюється під час вирішення питання цільовового признчення та розвитку екологічної мережі, що може бути усунуто лиш з врахуванням пропозицій щодо удосконалення правових та економічних механізмів охорони ґрунтів в Україні. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення правового регулювання відповідальності землевласників та землекористувачів і визначення повноважень державних та місцевих органів влади у сфері охорони ґрунтів в України.

    Виявлено інституційні недоліки існуючої системи управління земельними ресурсами України розпорошеність повноважень між окремими міністерствами і відомствами. Недосконала земельна реформа призвела до того, що держава остаточно втратила важелі управління земельними ресурсами і, особливо, їхньою охороною.

     Встанолено необхідність внесення змін до екологічного законодавства України, місцевих екологічних програм, організаційно-правового механізму інформаційно-правого забезпечення охорони навколишнього природного середовища, зокрема збільшення строку громадських обговореннь до трьох місяців.

     Авторами визначено проблему збереження грунтів в населених пунктах та запропоновано вдосконалити механізм збереження ціьовогопризначення “зелених зон” відповіно до якості грунів для збереження зелених насаджень та відтворення дендрологічних пам’яток.

     В процесі виконання НДР № 110/2-пр-2021  «Удосконалення податкового законодавства в аграрному секторі економіки України як чинник продовольчої безпеки» (науковий керівник, д.ю.н., проф. Курило В.І.) на основі аналізу чинних норм бюджетного права виявлено та систематизовано основні заходи державного регулювання доходів і витрат бюджету в аграрному секторі економіки України, проаналізовано досвід, стан, проблеми та перспективи удосконалення правового регулювання державних видатків у сфері підтримки регіонального розвитку сільських територій та основних підприємств і сфер аграрного сектору економіки України, опрацьовано зарубіжний досвід реалізації державної фіскальної функції та із урахуванням вітчизняних традицій та зроблено пропозиції щодо внесення змін і доповнень у законодавство України у сфері правового регулювання аграрних відносин; розроблено науково обґрунтовані рекомендації щодо принципів, перспективних напрямів розвитку, засобів і методів правового регулювання податкових відносин в аграрному секторі економіки України

      Встановлено, що діяльність держави у сфері запровадження, правової регламентації та організації справляння податків у правовій системі України визначається як податкова політика. У процесі її реалізації проявляються конкретні функцій оподаткування. Вони визначають сутність такого процесу в дії та є способом вираження його властивостей. Виходячи із сутності податку як категорійного поняття та враховуючи те, що процес оподаткування виступає нормативно-правовим механізмом централізації частини вартості національного продукту в бюджеті для фінансування державних суспільних благ і є засобом перерозподілу цієї вартості, у науці податкового права визначаються функції даної категорії: фіскальна і стимулююча. У системі правового регулювання оподаткування аграрних виробників реалізація стимулюючої функції полягала у законодавчому встановленні податкової знижки, яка вилучається безпосередньо із суми податку, а не з доходу, який підлягає оподаткуванню, а також – у бюджетному фінансуванні державою суб’єктів аграрного виробництва. На даний час такі преференції на законодавчому рівні зазнали суттєвого обмеження

     Кожен із суб’єктів публічної адміністрації у фіскальній сфері є відокремленою частиною єдиної функціональної системи суб’єктів публічного адміністрування, має свій відповідний правовий статус, який визначається законами або підзаконними нормативними актами, наділений повноваженнями з прийняття публічних владних рішень і орієнтований на діяльність на основі та для публічного виконання закону.

      Удосконалення публічно-сервісної діяльності у фіскальній сфері на основі жорсткого дотримання принципів такої діяльність забезпечить зведення до мінімуму контактів платників податків із службовцями фіскальної сфери. Це, у свою чергу, дозволить зменшити корупційні ризики на усіх рівнях і за всіма напрямами, досягти спрощення податкових та митних процедур, прозорості та полегшення ведення малого та середнього бізнесу і покращення інвестиційного клімату в державі, підтримки зростання експорту та спрощення процедур міжнародної торгівлі, підвищення ефективності ринку праці.

   Обов’язковою умовою підвищення інформаційної культури населення в цілому, і працезайнятого населення зокрема, є створення у державі широкої мережі підвищення кваліфікації та перепідготовки у сфері освоєння інформаційних технологій в умовах впровадження у державі все ширшого спектру програмних продуктів електронного врядування.

   За НДР 110/1-пр-2021 Розробка Концепції̈ законодавства про право інтелектуальної власності щодо забезпечення біологічної та харчової безпеки» (Керівник Піддубний О.Ю.) опрацьовано передумови формування концепції законодавства про право інтелектуальної власності у сфері використання біоресурсів з метою забезпечення продовольчої безпеки.

   Опубліковано за темою англомовних статей та тез доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються БД Scopus або WoS   - 5 (заплановано було 3); опубліковано за темою статей, у журналах що входять до переліку фахових видань України – 7 (заплановано 3); опубліковано монографій мовами Європейського Союзу – 1 (заплановано 1); опубліковано монографій мовами, які не відносяться до мов Європейського Союзу – 1 (заплановано 1);  опубліковано тез доповідей – 6;  отримано за темою охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності України або інших країн (патенти, авторські свідоцтва) – 5 (заплановано 2).

     Виконавцями цієї НДР, зокрема, проф. Світличним О.П. укладено договір для проведення наукових досліджень з використанням спеціального фонду державного бюджету на суму 45 тис. грн.

     За проектом з базовим фінансуванням НДР №БФ/39-2021 «Вдосконалення адміністративно-правового регулювання поводження з побутовими відходами в Україні»  (Керівник: к.ю.н., доц. Кідалов С.О.)

    Визначено, що нормативно-правове регулювання управління побутовим відходами є юридичною основою управління побутовими відходами в Україні як матеріальним ресурсом або публічним майном та управління побутовими відходами як діяльність суб’єктів права, які здійснюють операції з побутовими відходами. Визначено перелік законів України, які об’єднані у загальну категорію «законодавство про відходи»(не охоплює всіх джерел права, які залучені до управління побутовими відходами в Україні); не передбачено диференціації правового регулювання залежно від видів відходів (ускладнює пошук норм); не включений ЗК «Про управління об’єктами державної власності» – є базовим законом з питань управління побутовими відходами як публічним майном.

     Публікації: 5 виступів на конференціях; 1 захищена магістерська робота; 1 участь у Першому юридичному кемпі White-collar Camp 2021 організований Координаційною Радою молодих юристів України, Legal House та, Європейським університетом; 1 участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” (НЮУ ім. Ярослава Мудрого), Сніжна В.М. 3 курс, наукова робота: « Адміністративні правопорушення у сфері охорони навколишнього природного середовища».

     На факультеті виконується 6 ініціативних тематик, зокрема:

    Ініціативна тема «Правовий статус непідприємницьких товариств в умовах розвитку громадянського суспільства» державний реєстраційний номер 0119U103924  затверджена з термінами виконання роботи: 01.12.2019 р. – 31.12.2021 р.

    Мета роботи та галузь застосування комплексне науково-практичне дослідження правового регулювання створення та діяльності непідприємницьких товариств у відповідності до національного законодавства, а також обґрунтування пропозицій для підвищення ефективності відповідного правового регулювання.

    Предметом ініціативної теми «Правовий статус непідприємницьких товариств в умовах розвитку громадянського суспільства» нормативне регулювання процедури утворенням та діяльності непідприємницьких товариств, а також практика його застосування.

  Опубліковано за темою англомовних статей та тез доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються БД Scopus або WoS   - 1 (не планувалось); опубліковано за темою статей, у журналах що входять до переліку фахових видань України – 3 (заплановано 2);  отримано за темою охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності України або інших країн (патенти, авторські свідоцтва) – 3 (не планувалось); опубліковано тез доповідей – 10 (планувалось 5).

     Було підготовано до участі у ІІ турі  Всеукраїнського конкурсу  студентських наукових робіт зі спеціальності «Право» у 2020/2021 н.р. роботу «ЯКІСТЬ ОБ’ЄКТУ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ», яку представляли студенти 3 курсу юридичного факультету Кислицький Богдан та Лавриненко Тетяна. У підсумку отримали Дипломи ІІІ ступеню.

   Ініціативна НДР «Адміністративно-правове регулювання охорони та відтворення лісів в Україні» виконується на базі кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету НУБіП України. Керівник теми: д.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права – Гулак Олена Василівна.

     Протягом звітного року здійснено аналіз системи органів у сфері забезпечення пожежної безпеки в лісах України. З’ясовано їх систему, яку можна поділити за низкою критеріїв, головними з яких є рівень компетенції: загальної, галузевої та функціонально. Окремого аналізу набули особливості адміністративно-правового забезпечення пожежної безпеки в лісах Чорнобильської зони відчуження, оскільки саме ці території несуть у собі підвищені ризики та загрози при виникненні пожежної небезпеки.

    За результатами дослідження надруковано 2 статті у науково-метричній базі Scopus; 8 статей у фахових юридичних виданнях категорії «В»; прийнято участь у 15 міжнародних науково-практичних конференціях та опубліковано розділи у 2-х колективних підручниках.

  За ініціативною темою «Механізм державної влади в правовій державі», номер державної реєстрації №0115U006024, що виконується під керівництвом Ладиченка В.В. опрацьовано особливості функціонування державного механізму в умовах передачі частини повноважень місцевим громадам в умовах децентралізації. Приділено увагу теоретичному підгрунтю розвитку місцевого самоврядування України.

     Опубліковано 1 статтю у фаховому виданні, 1 тези виступу на науковій конференції, аспірант Максименко Ю.П. взяв участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт молодих вчених до 25-річча Конституції України.

     За ініціативною темою «Права людини в міжнародному праві та національному законодавстві», номер державної реєстрації №0115U006023, що виконується під керівництвом Ладиченка В.В. опрацьовано особливості правового статусу особи у зв`язку із пандемією COVID 19. Приділено увагу теоретичному підгрунтю розвитку права людини на приватність.

   Опубліковано 1 статтю у фаховому виданні, 1 тези виступу на науковій конференції, студентка 1 го курсу юридичного факультету Нанюк Юлія взяла участь у XXV Міжнародій научно-практчній конференції, м. Гомель, 5 лютого 2021 р., що проводилась Гомельскою філєю Міжнародного університету «МИТСО». Отримано диплом 1 го ступеню.

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook