Кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка

Історія кафедри

Як самостійна структурна одиниця кафедра функціонує з 1938 року. 

З 1932 року на кафедрі ремонту тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин Київського сільськогосподарського інституту викладалась дисципліна “Експлуатація машинно-тракторного парку”. Першим завідувачем кафедри було обрано доцента Ю. К. Кіртбая (1938-1965 рр.). У передвоєнні роки кафедра була оснащена необхідним обладнанням, тракторами, машинами та мала лабораторію технічної і виробничої експлуатації, палива, мастил і води; регенерації автотракторних мастил, а також контрольно-регулювальним пунктом паливної апаратури. Велась науково-дослідна робота по дослідженню технологічного процесу оранки, експериментально-теоретичного обґрунтування оптимального навантаження тракторів, вдосконаленню технологічного процесу оранки, регенерації тракторних масел. За час окупації Києва, коли кафедра знаходилась в евакуації (м. Алмати), все її майно було знищено. Після повернення з евакуації, у 1944 році, було мобілізовано всі сили співробітників кафедри на її відновлення. З 1950 р. кафедра уже нараховувала 7 співробітників, а з 1957 р. – 19 співробітників. У післявоєнні роки дослідження кафедри охоплюють всі основні питання підвищення ефективності використання машинних агрегатів, результати яких підсумовані в книгах Ю. К. Кіртбая. Роботи були присвячені таки питанням, як основи теорії використання машин в сільському господарстві; організація і технологія тракторних робіт; основи комплексної механізації.

У різні роки кафедру очолювали такі провідні вчені і педагоги, як доцент І.Й. Натанзон, професори 

М.З. Савченко та М.К. Діденко, доцент В.Д. Гречкосій, професори М.О. Демидко, І.І. Мельник, В.Д. Войтюк.

 

 

 

 

13 квітня 2001 року наказом ректора університету на базі кафедри експлуатації машинно-тракторного парку утворено кафедри експлуатації техніки та інженерного менеджменту і технічного сервісу в АПК імені 
М.П. Момотенка, а 30 липня 2007 року кафедра знову була об’єднана і отримала назву «Технічний сервіс та інженерний менеджмент імені М.П. Момотенка». У свій час на кафедрі працювали такі вчені, як заслужений діяч науки і техніки України Костецький Б.І., академік НААН Сидорчук О.В., професори Фінн Е.А., Масло І.П., Рубльов В.І., Фришев С.Г., доценти депутат Верховної Ради України Шпак В.Ф., Могильний Й.П., Кондратюк П.І., Шейко Є.П., Чугай А.Я., Агулов І.І., Лехман С.Д., Залецький С.Г., Бондарук В.Є., Чайка П.М., Шульга І.Ф., Сіренко Г.Т., Бабій В.С., Марченко В.В., Шквира З.А., Окоча А.І., Демко А.А., Шостак А.В., Денисенко М.І., Полозенко П.М., старші викладачі Козинець М.Ф., Муковоз А.В., асистенти Щербатий П.Б., Вечурко С.І.
Науково-педагогічні працівники кафедри є академіками Польської академії наук і Академії інженерних наук України Войтюк В.Д., Михайлович Я.М., Роговський І.Л., Підйомно-транспортної академії наук України Роговський І.Л., член-кореспондент Академії наук вищої школи України  Шатров Р.В., Транспортної академії наук України Роговський І.Л.
Склад кафедри 1973 р.

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту 2007 р.

 

  

 

Кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту 2011 р.  

Кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту 2017 р.

Кафедрою технічного сервісу та інженерного менеджменту проведено науково-дослідну роботу по розробці науково-технічних основ підвищення ефективності використання МТП в господарствах різних організаційних форм. У 1995 році закінчено дослідження з питань обґрунтування оптимальної структури МТП господарств, визначення раціональної структури інженерно-технічних служб та нормативів для їх взаємовідносин з господарствами, впливу організаційних факторів на експлуатаційну надійність комбайнів ДОН-1500, технології транспортних робіт на базі самонавантажуючого агрегату. Ведеться підготовка до виконання досліджень з питань економії енергоносіїв. За час існування кафедри підготовлено 7 докторів та 42 кандидати наук. З дня заснування кафедри співробітниками опубліковано понад 1600 наукових праць. Підготовлено та видано 24 монографії, 43 підручників та навчальних посібників, 212 методичні розробки, 1127 наукових статей, отримано 84 авторських свідоцтва. На замовлення Міністерства освіти України в 1995 році виконана госпрозрахункова тема по впровадженню активних методів навчання у навчальний процес СПТУ. З 1965 до 2001 рр. співробітники кафедри виконали та впровадили у виробництво ряд актуальних розробок. Основні з них:основи комплектування МТП колгоспів та радгоспів Полісся України (Діденко М.К. 1965-1970 рр.); обґрунтування раціональних параметрів, способи агрегатування та оптимального співвідношення різних модифікацій зернозбиральних комбайнів (Діденко М.К., Мельник І.І. 1965-1970 рр.); обґрунтування прогресивних комплексів машин для індустріальних технологій сільськогосподарського виробництва (Гречкосій В.Д., Мельник І.І., Чайка П.М. 1981-1982 рр.); дослідження пристосованості двигунів СМД до діагностування та технічного обслуговування (Агулов І.І., Сіренко Г.Т., Іщенко В.В., Михайлович Я.М. 1981-1987 рр.); удосконалення транспортного процесу шляхом застосування змінних ємностей (Шульга І.Ф. 1982-1990 рр.); розробка технологічного процесу внесення мінеральних добрив, вапна та гіпсу із застосуванням самонавантажувального агрегату (Шульга І.Ф., Гречкосій В.Д., Даниленко М.А. 1984-1986 рр.); зчіпка для агрегатування двох зернових сівалок (Бабій В.П., 1998 р.); удосконалений кукурудзозбиральний агрегат (Гречкосій В.Д., 1998-1999 рр.); раціональні склади комплексів машин для механізації рослинництва зони Полісся і Лісостепу України (проф. Мельник І.І., доц. Гречкосій В.Д., доц. Марченко В.В., 1997-1998 рр. за завданням Кабінету Міністрів України);раціональна структура комплексів машин для вирощування та збирання цукрових буряків та ячменю (проф. Мельник І.І., доценти Гречкосій В.Д., Марченко В.В., Надточій О.В., за замовленням фірми “Агроекс”. 2000 р.); обґрунтування комплексів машин та нормативів потреби в техніці для рослинництва господарств різних організаційних форм зони Лісостепу України”. ( проф. Мельник І.І., доценти Гречкосій В.Д., Марченко В.В. 2002 р.). Розроблена нормативна документація з дослідження виготовлення якості сільськогосподарської техніки та її експлуатації, розроблені карти контролю сільськогосподарських машин і транспортних засобів. Вони впроваджені при постачанні сільськогосподарської техніки, її продажі і в навчальний процес. На основі НДР даного напряму розроблені методичні вказівки і посібники (проф. Рубльов В.І., проф. Войтюк В.Д., доц. Денисенко М.І. 2005-2014 рр.). Кафедра постійно приділяла увагу вдосконаленню методичного забезпечення навчального процесу. Співробітниками кафедри видані такі підручники і посібники: “Експлуатація машинно-тракторного парку” (професор Діденко М.К.) для студентів ВУЗів, технікумів та слухачів ФПК; “Довідник сільського інженера” (доцент Гречкосія В.Д.); “Довідник з механізації садівництва” (професор Демидко М.О.); “Технічне обслуговування та діагностування машин” (професор Михайлович Я.М.); “Комплексна механізація виробництва зерна” (доц. Гречкосій В.Д.); “Оптимізація комплексів машин і структури машинного парку та планування технічного сервісу”; “Типові задачі машиновикористання в землеробстві” (Мельник І.І., Бабій В.П., Марченко В.В.); “Довідник з машиновикористання в землеробстві” (Пастухов В.І., Чигрин А.Г., Джолос П.А., .Мельник І.І); «Економічний довідник аграрника» (І.І.Мельник, В,Д.Гречкосій, В.В.Марченко); «Проектування технологічних систем рослинництва» (В.М.Павліський, Ю.П.Нагірний, І.І.Мельник). Для навчання студентів по розробці нормативної документація для контролю якості і стандартизації сільськогосподарської техніки видано посібники (проф. Рубльов В.І., проф. Войтюк В.Д., проф. Михайлович Я.М., доц. Бондар С.М., доц. Денисенко М.І., ст. викл. Опалко В.Г., асист. Дев'ятко О.С.). На кафедрі розроблено систему рейтингової оцінки діяльності суб’єктів університету (А.В. Шостак, І.І. Мельник) і створено автоматизоване робоче місце завідувача кафедри (АРМ) для всіх кафедр НАУ (І.І. Мельник, А.В. Шостак). На ці розробки є відповідні акти впровадження. Сьогодення кафедри пов’язано з новими навчальними виданнями «Технічний сервіс обладнання лісового комплексу» (В.Д.Войтюк, Л.Л.Тітова, І.Л.Роговський, О.В.Надточій), Технічний сервіс автомобільного транспорту» (В.Д.Войтюк, Л.Л.Тітова, І.Л.Роговський, О.В.Надточій), «Випробування транспортних засобів» (В.Д.Войтюк, Л.Л.Тітова, І.Л.Роговський, О.В.Надточій), «Контроль та експертиза транспортних засобів» (В.Д.Войтюк, Л.Л.Тітова, І.Л.Роговський, О.В.Надточій), «Випробування обладнання лісового комплексу» (В.Д.Войтюк, Л.Л.Тітова, І.Л.Роговський, О.В.Надточій), «Випробування сільськогосподарської техніки» (В.Д.Войтюк, Л.Л.Тітова, І.Л.Роговський, О.В.Надточій).

Кафедра співорганізатор щорічної Міжнародної наукової конференції «Раціональне використання енергії в техніці», з нагоди річниці від дня народження МОМОТЕНКА Миколи Петровича (1931-1981).

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015