Співробітники кафедри

Завідувач кафедри
Заяць Віктор Мефодійович

Тел.: (067) 500-41-23

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Робоча адреса: м. Київ, вул. Васильківська, 17, навчальний корпус №6, кім. 207
Дата народження: 25.12.1964 р.
Освіта:
У 1988 році закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Агрономія», кваліфікація «Вчений агроном».
У 1991 році закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства», кваліфікація «Економіст-організатор сільськогосподарських підприємств».
У 1994 році закінчив Інститут державного управління та самоврядування при Кабінеті Міністрів України (нині Академія державного управління при Президенті України) за напрямом «Фінанси, банки і грошово-кредитна політика», магістр державного управління.
З 1995 року кандидат економічних наук.
З 2012 р. доктор економічних наук. Докторську дисертацію «Формування ринку сільськогосподарських земель: методологія і регулювання» захистив у липні 2012 р. у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
Трудова діяльність:
В Національному університеті біоресурсів і природокористування України з вересня 2015 року.
З 1999 по 2015 роки – старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки». Консультант декількох міжнародних проектів. У 2003-2005 роках – технічний директор-консультант Проекту Держкомзему України та Світового банку «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру».
1997-1998 роки – завідувач відділу Управління економічної та соціальної політики Адміністрації Президента України.
1995-1997 роки – начальник Управління оцінки землі і плати за землю Держкомзему України.
З 2009 року Заяць В.М. є членом Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників. Член двох спеціалізованих вчених рад з підготовки наукових кадрів за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.
Наукові і професійні інтереси:
Основними напрямами наукової діяльності Заяця В.М. є дослідження інституційних умов ведення підприємницької діяльності, впливу структури власності (зокрема, земельної) на ефективність діяльності аграрних підприємств, інституційного забезпечення та функціонування ринку землі і земельного кадастру як соціально значимих складових земельних відносин.
Безпосередньо відповідає за реалізацію навчальних планів з дисциплін: «Інституційне забезпечення розвитку кадастрів нерухомості», «Інвестиційний аналіз», «Земельні відносини у діяльності аграрних підприємств».
Публікації, використовувані у навчальному процесі:
1.    Заяць В. М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель: монографія. – К. : ННЦ «ІАЕ» НААН, 2011. – 390 с.
2.    Заяць В.М. Напрями розвитку системи оподаткування та оцінки нерухомості в Україні / В. М. Заяць // Фінанси України. – 2007. – № 3. – С. 41–49.
3.    Заяць В.М. Фактори формування цін на сільськогосподарські землі / В. М. Заяць // Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук. пр.: у 2 ч. – К. : РВПС України НАН України, 2007. Ч.2. – С.137-146.
4.    Заяць В. М. Порівняльний підхід до експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарських угідь / В. М. Заяць // Землевпорядний вісник. – 2008. – № 5. – С. 31–37.
5.    Заяць В. М. Дохідний підхід в експертній грошовій оцінці земельних ділянок сільськогосподарських угідь / В. М. Заяць // Землевпорядний вісник. – 2010. – № 6.– С. 32–36.
6.    Заяць В. М. Оцінка сільськогосподарських ділянок методичним підходом урахування витрат на земельні поліпшення / В. М. Заяць // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 1. – С. 17–22.
7.    Заяць В. М. Теорія факторного доходу та ринок землі. Земельна рента як чинник попиту на землю / В. М. Заяць // Землевпорядний вісник – 2010. – № 5. – С. 31–35.
8.    Заяць В. М. Теорія факторного доходу та ринок землі. Земельна рента як чинник пропозиції землі / В. М. Заяць // Землевпорядний вісник – 2011. – № 6. – С. 23–25.
9.    Заяць В. М. Формування вартості та оцінка часткових прав на землю / В. М. Заяць // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 18–23.
10.    Заяць В. М. (у співавторстві). Управління використанням земель підприємницькими структурами в Україні // Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент) : монографія ; за ред. М.Й. Маліка – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – С. 415-425.
11.    Заяць В. М. Відносини власності у розвитку сільськогосподарського підприємництва / В. М. Заяць // Економіка АПК. – 2014. - №7 - С. 100-108.
12.    Заяць В.М. Підприємницька модель сільського розвитку // Економіка АПК. – 2015. – №11 – С. 67-78.
Заяць В.М. є автором та співавтором близько 70 наукових праць і методик, зокрема 3 монографій (з них 1 одноосібна), науково-практичних і навчальних посібників, навчально-методичних розробок, більш ніж 20 впроваджених проектів законодавчих та нормативно-правових актів у галузі земельних відносин та економічної реформи.
 

 

доцент
Паламарчук Лариса Василівна

Тел.:

Кандидат економічних наук, доцент

Освіта:
У 2001 році закінчила Національний аграрний університет за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр», кваліфікація «Землевпорядкування».
У квітні 2004 року успішно захистила дисертаційну роботу у спеціалізованій вченій раді ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» за спеціальністю «Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища» (08.08.01).
Трудова діяльність:
В Національному університеті біоресурсів і природокористування України з вересня 2004 року.
З 2001 по 2002 роки – старший науковий співробітник ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».
2002-2004 роки – завідувач відділу формування земельної власності ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».
З 2004 по теперішній час – доцент земельного кадастру Національного університету біоресурсів і природокористування України. Протягом 2014-2015 років виконувала обов’язки завідувача кафедри.
Відповідальна за реалізацію навчальних планів з дисциплін: «Кадастр населених пунктів», «Фінансово-економічна діяльність», «Ринок землі та нерухомості».
Наукові і професійні інтереси:
Головними напрямами наукової діяльності Паламарчук Л.В. є дослідження питань формування і функціонування ринку земель; ведення земельного кадастру з метою організації раціонального і ефективного використання земель населених пунктів; проблем управління, планування, регулювання, організації виробництва на підприємствах в умовах ринкової економіки.
Основні публікації, використовувані у навчальному процесі:
1.    Добряк Д.С., Тихонов А.Г., Паламарчук Л.В. Економічний оборот землі в Україні: теорія, методологія і практика. - К.: Урожай, 2004.- 136 с.
2.    Паламарчук Л.В., Добряк Д.С., Мартин А.Г. Актуальні проблеми законодавчого забезпечення розвитку ринку земель в Україні // Землеустрій і кадастр. -2006.- № 2. - С. 3-7.
3.    Паламарчук Л.В., Мельник О.В., Сафарова Л.Й., Ричкова Н.А. та ін. Cловник термінів у сфері земельних відносин та землекористування. - К.: ТОВ «Август Трейд», 2008. – 240 с.
4.    Бавровська Н.М., Паламарчук Л.В. Аналіз впливу містобудівних факторів на вартість об’єктів нерухомості / Науково-практичний журнал Інвестиції: практика та досвід / Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – К.: ТОВ “ДКС ЦЕНТР”, 2010. - № 22. – С.57-60.
5.    Паламарчук Л.В., Ісаченко Н.В., Бавровська Н.М. Фінансово-економічна діяльність підприємств. Навчальний посібник. – К.: Агрармедіагруп, 2010. – 238 с.
6.    Паламарчук Л.В. Розвиток права власності на землю в Україні / Паламарчук Л.В. – К.: МВЦ «Медінформ», 2012. – 222 с.
7.    Паламарчук Л.В. Іпотека землі: історичний досвід та проблеми сучасності / Паламарчук Л.В. – К.: МВЦ «Медінформ», 2012. – 182 с.
8.    Ринок землі та нерухомості в Україні / Паламарчук Л.В. – К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2013. –  365 с.

Паламарчук Л.В. є автором та співавтором близько 108 наукових праць та науково-практичних і навчальних посібників, навчально-методичних розробок, зокрема 7 монографій (з них 3 одноосібних).
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій зі спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».
Нагороджена почесною грамотою Державного агентства із земельних ресурсів, дипломом Міністерства аграрної політики України.

 

професор
Хвесик Михайло Артемович

Тел.: 258-05-25

 


 

 

доцент
Дорош Йосип Мирославович

Тел.: 067-4468573

Професор кафедри земельного кадастру, доктор економічних наук

Робоча адреса:
 м. Київ, вул. Васильківська, 17, навчальний корпус №6, кім. 206

Детальніше:
Дата народження: 1962 р.
Освіта:
У 1988 р. закінчив землевпорядний факультет Львівського сільськогосподарського інституту (нині Львівський державний аграрний університет), здобув кваліфікацію «інженер-землевпорядник» за спеціальністю «Землевпорядкування».
У 2007 році присвоєно почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України».
Кандидат економічних наук з 2008р. Кандидатську дисертацію захистив 3 грудня 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за спеціальністю 08.00.06 – «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища».
Доктор економічних наук з 2012 р. Докторську дисертацію захистив 15 травня 2012 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.256.01 Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України за спеціальністю 08.00.06 – «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища».
Вчене звання доцента кафедри управління земельними ресурсами присвоєно рішенням Атестаційної колегії від 16 травня 2014 року.
Основні етапи педагогічної діяльності у НУБіП України:
- упродовж 2008-2009 навчального року – старший викладач кафедри управління земельними ресурсами за сумісництвом;
- упродовж 2009-2013 рр. - доцент кафедри управління земельними ресурсами за сумісництвом;
- упродовж 2014-2015 навчального року – професор кафедри управління земельними ресурсами за сумісництвом;
- з вересня 2015 р. і по теперішній час - професор кафедри земельного кадастру за сумісництвом.
Навчальні курси, які веде викладач:
 - «Ринок землі та землеоціночна діяльність» для студентів денної форми навчання ОКР «Магістр» зі спеціальності «Землеустрій та кадастр»;
 - «Основи управління земельними ресурсами» для студентів ОКР «Бакалавр» за напрямом «Геодезія, картографія та землеустрій» денної та заочної форми навчання;
- «Правовий процес в землеустрої» для студентів денної та заочної форми навчання ОКР «Магістр» зі спеціальності «Землеустрій та кадастр».
Наукова робота пов’язана з забезпеченням конкурентоспроможності регіонів і набуттям конкурентних переваг як основних умов регіонального розвитку  в умовах глобалізації. Здобувач публікує статті у фахових виданнях України, виступає з науковими доповідями на міжнародних та всеукраїнських конференціях, симпозіумах та семінарах, здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, пов’язаною з підготовкою наукових статей та доповідей на конференції.
Дорош Й.М. підготовив 1 кандидата наук і є науковим консультантом по докторській дисертації.
Основні навчально-методичні та наукові публікації
1.    Дорош Й.М. Еколого-економічні основи формування інституту обмежень та обтяжень при використанні земель. - К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2007. - 236 с.
2.    Дорош Й.М. Проекти землеустрою як інструмент забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського землекористування. Землевпорядний вісник, 2011. - № 8. -  С. 23 – 27 (фахове видання).
3.    Дорош Й.М. та ін. Земельна реформа на регіональному рівні (на прикладі Київської області за 1991-2011 рр.): Монографія / Й.М. Дорош, С.О. Осипчук, М.П. Стецюк, О.С. Дорош / за заг. ред. Й.М. Дороша – К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. - 188 с. – Бібліогр.: с. 177 - 182.
4.    Дорош Й. М. Теоретико-методологічні основи розвитку земельних відносин в Україні: Монографія / Й. М. Дорош. - К.: ВІПОЛ, 2011. - 286 с.
5.    Дорош Й.  М.  Інституціональне забезпечення обороту  земельних ділянок сільськогосподарського призначення / Й. М. Дорош // Економіст. —2011. № 12 (302). - С. 38 - 40 (фахове видання).
6.    Дорош Й. М. Напрями удосконалення екологічної політики в галузі земельних відносин / Й. М. Дорош // Землевпорядний вісник. - 2012. — № 2. - С. 28-33 (фахове видання).
7.    Дорош Й. М. Еколого-економічні імперативи реформування земельних відносин в умовах ринку / Й. М. Дорош, О. С. Дорош //Землевпорядний вісник.-2012.-№3.- С.   30-34 (фахове видання).
8.    Dorosh Y.M. Formation and installation of restrictions encumbrances in land use / Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2013. – № 4. – С. 3 –9 (фахове видання).
9.    Дорош Й.М. Інститути сільськогосподарського землекористування, проблеми функціонування та шляхи їх вирішення  // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2014. – № 3-4. – С. 4-11 (фахове видання).
10.     Дорош Й.М. Методологічні підходи формування ринку оренди земель сільськогосподарського призначення / Й.М. Дорош, О.С. Дорош // Землевпорядний вісник. – 2015. – № 7. – С. 23 – 27 (фахове видання).
11.     Дорош Й.М. Державні стандарти, норми і правила к механізм формування інституціонального середовища територіального планування землекористування / / Й.М. Дорош, О.С. Дорош // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2015. – № 2-3. – С. 3-12 (фахове видання).

 

доцент
Тихенко Ольга Володимирівна

Тел.:

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Робоча адреса: м. Київ, вул. Васильківська, 17, навчальний корпус №6, кім. 206
Освіта:
У 1999 році закінчила Національний аграрний університет за спеціальністю «Агрохімія і ґрунтознавство» і здобула кваліфікацію вченого агронома.
У 2000 році закінчила Національний аграрний університет і здобула кваліфікацію магістра з агрохімії і ґрунтознавства.
З 2004 року кандидат сільськогосподарських наук.
З 20 січня 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри земельного кадастру.
Кваліфікований педагог та викладач за напрямом «Геодезія, картографія та землевпорядкування».
Трудова діяльність:
В Національному університеті біоресурсів і природокористування України з вересня 2004 року.
Основні етапи педагогічної діяльності:
2004 – 2005 рр. – асистент кафедри земельного кадастру;
2005 – 2007 рр. – старший викладач кафедри земельного кадастру;
з червня 2007 р. і дотепер – доцент кафедри земельного кадастру.
Дисципліни, які викладає: земельний кадастр, реєстрація прав власності на землю. Керівник курсових проектів, виробничих практик та випускних магістерських робіт за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».
Приймала участь у науково-дослідній роботі «Розробити теоретичні і технологічні основи ґрунтозахисних технологій стосовно ґрунтово-ландшафтних умов Правобережного Лісостепу України».
Наукові і професійні інтереси:
Напрямами наукової діяльності Тихенко О.В. є дослідження розвитку та сучасного стану земельно-кадастрових робіт і реєстрації прав на нерухоме майно; формування та функціонування державного земельного кадастру; питання бонітування ґрунтів як невід’ємної складової грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
Публікації, використовувані у навчальному процесі:
1.    Тихенко О.В., Мартин А.Г. Практикум із дисципліни «Реєстрація прав власності на землю» / О.В.Тихенко, А.Г.Мартин. – К.: Анва-прінт, 2010. – 210 с.
2.    Тихенко О.В. Державний земельний кадастр як інформаційна база раціонального використання та охорони земель / Агроекологічний журнал. Спецвипуск 2010.– С. 209-211.
3.    Тихенко О.В. Заходи щодо охорони та відтворення родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення / Землеустрій і кадастр. – 2010. - № 3. – С. 62-68.
4.    Тихенко О.В. Про необхідність проведення бонітування ґрунтів в Україні як важливої складової державного земельного кадастру / Вісник Львівського національного аграрного університету. – 2010. - № 17. – С. 252-255.
5.    Мартин А.Г., Тихенко О.В. Формування  кадастрово-реєстраційної системи в Україні: монографія / А.Г.Мартин, О.В. Тихенко. – К.: Медінформ, 2015. – 564 с.
6.    Мартин А.Г., Тихенко О.В., Паламарчук Л.В. Земельний кадастр: навчальний посібник / А.Г. Мартин, О.В. Тихенко, Л.В.Паламарчук. – К.: Медінформ, 2015. – 550 с
7.    А.Г. Мартин Н.М. Бавровська О.В. Тихенко Н.В. Мединська О.В. Боришкевич. Оцінка земель в Україні: сучасний стан, методологія та перспективи розвитку. – Київ: ЦП «Компринт», 2015. – 640с.
Тихенко О.В. є автором та співавтором близько 85 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 2 монографій (з них 1 одноосібна), навчального посібника із дисципліни «Земельний кадастр».

 

доцент
Мединська Наталія Василівна

Тел.:

Кандидат економічних наук, доцент.

Тел.: (067) 323-93-44
Робоча адреса:
 м. Київ, вул. Васильківська, 17, навчальний корпус №6, кім. 218
Дата народження: 27.01.1983 р.
Освіта:
У 2005 році закінчила Національний аграрний університет за спеціальністю «Землеустрій та кадастр» та здобула кваліфікацію «інженера-землевпорядника» (диплом з відзнакою).
У 2006 році закінчила магістратуру педагогічного факультету за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію «викладача ВНЗ» (диплом з відзнакою)
Кандидат економічних  наук з 2010 р. Кандидатську дисертацію захистила 18 травня 2010 року у спеціалізованій вченій раді Д26.004.17. Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорона навколишнього середовища.
Основні етапи педагогічної діяльності:
З 2008 по 2011 рр. – асистент кафедри земельного кадастру;
Протягом 2011 р. – старший викладач кафедри земельного кадастру Національного університету біоресурсів та природокористування України;
З грудня 2011 р. по теперішній час – доцент кафедри земельного кадастру Національного університету біоресурсів та природокористування України.
Крім того, з 2014 року виконує обов’язки заступника декана факультету землевпорядкування.
Відповідальна за реалізацію навчальних планів з дисциплін: «Планування території населених пунктів» та «Організація та методологія наукових досліджень».
Розробник та співавтор робочих програм, навчально-методичних комплексів, науковий керівник магістерських робіт за спеціальністю «Землеустрій та кадастр».
Брала участь у науково-дослідній роботі з розробки наукових засад та методики визначення втрат при використанні деградованих та малопродуктивних земель у сільськогосподарському виробництві.
Автор і співавтор близько 60 друкованих праць, в т.ч. 14 статей, 1 навчального посібника і 8 монографій.
Публікації, активно використовувані у навчальному процесі:
1.    Ісаченко (Мединська) Н.В. Підходи до зонування земель в Україні // Вісник Харківського національного агарного університету: Економічні науки. – 2010. – №6. – С. 309-313.
2.    Ісаченко (Мединська) Н.В., Паламарчук Л.В. Деякі аспекти організації та функціонування інформаційної системи ринку землі в Україні // Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – 2011. – №18(2). – С. 243-247.
3.    Ісаченко (Мединська) Н.В. Перспективність зонування земель в Україні // Науковий вісник НУБіП України: Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – 2012. – №169. – Ч.1. – С. 94-97.
4.    Ісаченко Н.В. Особливості містобудівного зонування // Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – 2013. – №20(2). – С. 141-148.
5.    Єрмоленко В.М., Ісаченко Н.В. Організаційно-правове забезпечення системи реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Монографія. – К.: ЦП «КОМПРІНТ», 2013. – 275.
6.    Ісаченко Н.В. До питання екологобезпечного сільськогоподарського землекористування // Агросвіт. – 2014. – №4. – С. 21-25.
7.    А.Г. Мартин, Н.М. Бавровська, О.В. Тихенко, Н.В. Мединська, О.В. Боришкевич. Оцінка земель в Україні: сучасний стан, методологія та перспективи розвитку : наукова монографія. – Київ: ЦП «Компринт», 2015. – 640с.
Постійно вдосконалює навчально-методичні матеріали та педагогічну майстерність. За час роботи на посаді доцента кафедри земельного кадастру приймала участь у 10 конференціях.
Наукові інтереси: грошова оцінка землі, розвиток кадастрово-реєстраційної системи, девелопмент нерухомості.

 

доцент
Бавровська Наталія Михайлівна

Тел.:

Кандидат економічних наук, доцент

Освіта:
У 1996 р. закінчила Шевченківський сільськогосподарський коледж за спеціальністю землевпорядкування, отримала кваліфікацію техніка-землевпорядника.
У 2001 р. закінчила Національний аграрний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр» та здобула кваліфікацію інженера-землевпорядника.
Кандидатську дисертацію захистила 20 вересня 2005 р. у спеціалізованій вченій раді К 26.865.01 ДП «Головного науково-дослідного та проектного інституту землеустрою» Державного комітету України по земельних ресурсах  за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.
У 2011 році Наталі Михайлівні Бавровській присвоєне вчене звання доцента.
Головні етапи педагогічної діяльності:
У 2001 – 2003 рр. – завідувач начальної лабораторії кафедри земельного кадастру;
2003 – 2007 рр. – асистент, старший викладач кафедри земельного кадастру;
З 2007 р. і дотепер – доцент кафедри земельного кадастру.
З 2015 року виконує обов’язки заступника секретаря вченої ради факультету землевпорядкування.
Відповідальна за реалізацію навчальних планів з дисциплін: «Проектування доріг місцевого значення», «Організація землевпорядних робіт», «Оцінка нерухомого майна», «Інформаційне забезпечення грошової оцінки земель».
Розробник та співавтор робочих програм, навчально-методичних комплексів, науковий керівник магістерських робіт за спеціальністю «Землеустрій та кадастр».
Брала участь у розробці СОУ «Землі сільськогосподарські. Показники щодо консервації. Загальні вимоги» та науково-дослідній роботі з розробки наукових засад та методики визначення втрат при використанні деградованих та малопродуктивних земель у сільськогосподарському виробництві.
Автор та співавтор близько 80 друкованих праць, зокрема 2 навчальних посібників,  50 наукових статей і 8 монографій.

Публікації, активно використовувані у навчальному процесі:
1.    Бавровська Н.М. Аналіз світового досвіду оцінки міських земель / Н.М.Бавровська // Електронне наукове фахове видання Академії муніципального управління Ефективна економіка / 2011. - № 12.
2.    Бавровська Н.М. Аналіз рентоутворювальних факторів для земель населених пунктів / Н.М.Бавровська, О.В.Боришкевич // Агросвіт. - 2012. - №7. - С.35-39.
3.    Бавровська Н.М. Аналіз розвитку орендних земельних відносин у сільскогосподасрькому землекористуванні / Н.М.Бавровська, О.В.Боришкевич// Вісник Львівського національного аграрного університу: економіка АПК. – Львів: Львів. нац. Аграр. Ун-т, 2012. - № 19(2). – С.249-255.
4.    Бавровська Н.М. Аналіз зарубіжного досвіду орендних земельних відносин / Н.М.Бавровська, О.В Боришкевич // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – К.: МВЦ «Медінформ», 2012. - № 1-2. – С.79-86.
5.    Бавровська Н.М. Особливості функціонування Національної кадастрової системи України в 2013 році/ Н.М.Бавровська, О.В. Гришина// Наука й економіка. – Хмельницький: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. - 2013. – Випуск 1(29). – С.107-111.
6.    Бавровська Н.М. Дослідження сучасного стану використання земельних ресурсів Костопільського району Рівненської області/ Н.М.Бавровська Н.М., О.В.Мельник// Землеустрій, кадастр та моніторинг земель №3-4, 2014. - С.26-32.
7.    А.Г. Мартин, Н.М. Бавровська, О.В. Тихенко, Н.В. Мединська, О.В. Боришкевич. Оцінка земель в Україні: сучасний стан, методологія та перспективи розвитку : наукова монографія. – Київ: ЦП «Компринт», 2015. – 640с.
Постійно удосконалює лекційні матеріали та покращує педагогічну майстерність на курсах підвищення кваліфікації. Активний учасник вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференцій (20 за час роботи на кафедрі земельного кадастру).
Наукові інтереси: грошова оцінка землі, розвиток кадастрово-реєстраційної системи, реалізація прав на землю, девелопмент нерухомості.

 

асистент кафедри
Герасименко Оксана Андріївна

Тел.:

 

Завідувач навчальною лабораторією, асистент
Боришкевич Ольга Василівна

Тел.:

завідувач навчальної лабораторії «Земельно-інформаційних систем», асистент кафедри земельного кадастру

Дата народження: 17.01.1983 р.
У 2008 році закінчила Національний аграрний університет за спеціальністю «Землеустрій та кадастр», здобула кваліфікацію магістра.
З 01.09.2008 р. до теперішнього часу завідувач навчальної лабораторії «Земельно-інформаційних систем» та асистент кафедри земельного кадастру Національного університету біоресурсів та природокористування України за сумісництвом.
Відповідає за реалізацію навчальних планів (практичні заняття) з дисциплін: «Планування територій населених пунктів» та «Фінансово-економічна діяльність»
Автор та співавтор близько 30 наукових та навчально-методичних праць (в т.ч. 5 статей та 1 монографії).
 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook