Студентський науковий гурток „Метали та полімери в машинобудуванні ”


Самі по собі ідеї цінні, але всяка ідея зрештою тільки ідея.
Завдання в тому, щоб реалізувати її практично.
(Генрі Форд)

 

Самі по собі ідеї цінні, але всяка ідея зрештою тільки ідея. Завдання в тому, щоб реалізувати її практично.

http://pro-status.com.ua/citaty/2/318_2.php

 

Самі по собі ідеї цінні, але всяка ідея зрештою тільки ідея. Завдання в тому, щоб реалізувати її практично.

http://pro-status.com.ua/citaty/2/318_2.php

 

 

До участі у роботі гуртка «Метали та полімери в машинобудуванні» залучені на добровільних засадах студенти першого і другого курсів факультетів конструювання і дизайну та механіко-технологічного.


Керівник наукового гуртка

К.х.н., старш. викл.  Жила Роман Сергійович

 

Метою діяльності наукового гуртка є поглиблене вивчення студентами хімії у розрізі конструкційних і інших матеріалів, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем хімічної галузі, розширення загального і професійного світогляду.

 

Основними завданнями наукового гуртка є:

1.   сприяння в підготовці висококваліфікованих працівників у галузі конструювання і експлуатації техніки та обладнання;

2.   підтримка наукових інтересів студентів технічних факультетів;

3.   сприяння розвитку творчого потенціалу студентів;

4.   організація та проведення семінарів, круглих столів і інших заходів;

5.   сприяння виявленню та залученню обдарованої молоді технічних факультетів до наукової діяльності.

Орієнтовний план роботи гуртка (1-2 засідання в місяць)

1.   Ознайомлення  студентів з науковими напрямками роботи;

2.   Студентами обирається тематика наукових досліджень; проводиться  аналітичний огляд літератури за  обраною тематикою;

3.   Проводяться експериментальні дослідження, обробка даних і одержання  висновків;

4.   На засіданнях гуртка розглядаються питання навчання студентів основам методики ведення наукового дослідження, обговорюються результати наукової праці членів гуртка (наукові статті, реферати й конкурсні роботи й т.п.);

5.   Участь найкращих членів гуртка  в наукових конференціях.

 

Список діючих членів студентського наукового гуртка

Метали та полімери в машинобудуванні

на 2018-19 навчальний рік

 

 

№ п/п

 

ПІБ

спеціальність, курс

1.

Антал Максим

ГМАШ, І-к., 1-гр

2.

Максименко Ігор

ГМАШ, І-к., 1-гр

3.

Іваненко Олексій

ГМАШ, І-к., 1-гр

4.

Коваленко Василь

ГМАШ, І-к., 2-гр

5.

Лукоянов Даниїл

ГМАШ, І-к., 2-гр

6.

Оксімчук Богдан

ГМАШ, І-к., 2-гр

7.

Гула Віталіна

ГМАШ, ІІІ-к., 1-гр

8.

Попович Костянтин

ГМАШ, І-к., 2-гр

9.

Прилуцький Михайло

ГМАШ, І-к., 2-гр

10.

Тамазян Максим

ГМАШ, І-к., 2-гр

11.

Топчанюк Денис

АІ, І-к., 2-гр

12.

Бабіюк Юрій

АІ, IІІ-к., 2-гр

 

 

 

Наші здобутки

 

За результатами роботи гуртка за звітний період опубліковано 3 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних студентських наукових конференціях, 1 стаття у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних.

 

Результати експериментальної  роботи були представлені на конференціях:

1. Каменєва Т.М., Бабіюк Ю.Ю., Жила Р.С. Інгібування ініційованого окиснення  гексаметилтриамідофосфату фулереном С60 // Технологія-2018. Матеріали XXІ міжнародної науково-технічної конференції, 20-21 квітня 2018 р., м. Сєвєродонецьк: [ Східноукр. нац. університет ім. В. Даля], 2018. – Т. 1 - С. 103.

2. Бабіюк Ю.Ю., Жила Р.С., Каменєва Т.М. Вплив нанокарбонових структур  С60 на ініційоване окиснення гексаметилтриамідофосфату // Науково-практичні розробки молодих учених в хімічній, харчовій та парфумерно-косметичній галузях промисловості: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (22-23 листопада 2018 р.). – Херсон: ХНТУ, 2018.

 3.Топчанюк Д.В., Жила Р.С.  Відємний каталіз процесів окиснення бензилового спирту 61-бензен-1,2-метано[60]фулерен-61-γ-пропіонатбутаном // Технологія-2019. Матеріали XXІІ міжнародної науково-технічної конференції, 26-27 квітня 2019 р., м. Сєвєродонецьк: [ Східноукр. нац. університет ім. В. Даля], 2019. – Т. 2 (в друці).

 

Статті членів гуртка

1.      Жила Р.С., Ковтун Д.М., Трошин П.А. Влияние фуллерена модифицированного карбоксидиоксиэтиленэтильной группой на окисление органических соединений//Сб. научных статей Астраханского госуд. технического ун-та. Астрахань: АГТУ, 2016. – С. 310-313.

2.      Жила Р.С., Ковтун Д.М., Трошин П.А. Інгібуючі властивості фулерену з тіофеновою групою при окисненні ароматичних сполук // Технологія – 2017: ХХ матеріали міжнар. наук.-техн. конф., 21-22 квіт., 2017 р. -  Сєверодонецьк: [Східноукр. нац.. ун-т ім. В. Даля], 2017. –  С. 36-39.