Склад кафедри

Провідні викладачі кафедри є досвідченими педагогами, авторами навчально-методичних посібників і підручників, розробниками робочих програм.

Співробітниками кафедри в останні роки підготовлено понад 30 методичних і навчальних посібників та підручників, в тому числі з грифом Міністерства освіти і науки України, здійснюється керівництво навчальними практиками студентів. Викладачі кафедри беруть участь у підготовці магістрів виробничого і дослідницького спрямування, керують магістерськими роботами студентів та дисертаційними роботами аспірантів.

На кафедрі ведуться науково-дослідні роботи, бюджетна і госпдоговірна тематика.


-

Тел.:

 

завідувач кафедри
Дорош Ольга Степанівна

Тел.: (067) 664-77-66

доктор економічних наук, професор

Робоча адреса: м. Київ, вул. Васильківська, 17 навч. корпус № 6, кім. 125.

Дорош Ольга Степанівна, 1966 року народження.

Освіта: У 1988 році закінчила землевпорядний факультет Львівського сільськогосподарського інституту (нині ЛНАУ) за спеціальністю «землевпорядкування», кваліфікація «інженер-землевпорядник».

Трудова діяльність розпочалась за отриманим фахом у Київському відділенні інституту «Укрземпроект» на посаді інженера, далі інженера Ш категорії у відділі землевпорядного проектування впродовж 1988-1993 рр. В Національному аграрному університеті (нині - Національному університеті біоресурсів і природокористування України працює з 1993 року. Упродовж 1993-1996 рр. займає посади старшого лаборанта кафедри землевпорядного проектування та завідувача навчальної лабораторії цієї ж кафедри; з 1997 – 2002 рр. зарахована на посаду завідувача навчальної лабораторії кафедри управління земельними ресурсами; з 2003-2005 рр. працювала асистентом цієї кафедри. У 2005 році займала посаду старшого викладача, згодом доцента кафедри управління земельними ресурсами (2006-2008рр). Упродовж 2009-2013 рр. працювала на посаді декана факультету землевпорядкування. З січня 2014 року призначена на посаду директора ННІ земельних ресурсів та правознавства. З липня 2015 року працює на посаді завідувача кафедри управління земельними ресурсами.

Кандидат економічних наук з 2005 року. Кандидатську дисертацію захистила 19 жовтня 2004 р. за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

У 2005 р. їй присвоєно звання «Почесний землевпорядник України». Вчене звання доцента кафедри управління земельними ресурсами присвоєне рішенням Міністерства освіти і науки України від 24 жовтня 2007 р. У 2009 році нагороджена грамотою Колегії Державного комітету України по земельних ресурсах за вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері земельних відносин в Україні, високий професіоналізм та пропаганду земельного законодавства. У 2011 р. нагороджена Почесною грамотою за заслуги перед НУБіП України.

Доктор економічних наук з 2013 року. Докторську дисертацію захистила 30 травня 2013 р. за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Вчене звання професора кафедри управління земельними ресурсами присвоєне рішенням Міністерства освіти і науки України від 15 грудня 2015 р.

Основні навчальні курси, які веде: «Управління земельними ресурсами»: (для студентів ОКР «Магістр» денної та заочної форми навчання за спеціальностю «Землеустрій та кадастр». «Основи управління земельними ресурсами»: (для студентів денної та заочної форми навчання з напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій».

Дорош О.С. підготувала 1 кандидата наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. На даний час здійснює керівництво 3 аспірантами НУБіП України за цією ж спеціальністю.

В даний час є головою спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій Національного університету біоресурсів і природокористування України зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Основні навчально-методичні та наукові публікації

За результатами наукових досліджень нею опубліковано 89 наукових та навчально-методичних праць, із яких 67 наукових праць, в тому числі 1 навчальний посібник, 8 монографій (з них – 3 одноосібні) та у співавторстві розроблено і видано 22 методичні вказівки та рекомендації.

Наукові дослідження

До кола наукових інтересів Дорош Ольги Степанівни входять проблеми з питань: реформування системи органів земельних ресурсів в умовах децентралізації влади; формування інституціонального середовища та ринкової структури земельного устрою України через територіальне планування землекористування; концептуальні засади формування економічно-ефективних та екологобезпечних аграрних землеволодінь та землекористувань в ринкових умовах.

Основні наукові праці:

1) Дорош О.С. Управління земельними ресурсами на регіональному рівні: монографія – К.: ТОВ “ЦЗРУ”, 2004. – 142 с.

2) Третяк А.М., Дорош О.С. Управління земельними ресурсами / За редакцією професора А.М. Третяка. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2006.- 360 с.

3) Дорош О.С. Теоретичні засади зонування земель в Україні: монографія / Ісаченко Н.В., Мартин А.Г., Осипчук С.О., Лоїк Г.К.. – К.: МВЦ «Медінформ», 2011. – 183 с.

4) Дорош Й.М. та ін. Земельна реформа на регіональному рівні (на прикладі Київської області за 1991-2011 рр.): монографія / Й.М. Дорош, С.О. Осипчук, М.П. Стецюк, О.С. Дорош / за заг. ред. Й.М. Дороша – К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 2011.-188 с. – Бібліогр.: с. 177-182.

5) Третяк А.М. та ін. Розвиток земельних відносин та системи землекористування в Україні: теорія, методологія і практика: монографія / А.М. Третяк, Й.М. Дорош, О.С. Дорош, М.П. Стецюк / За заг. ред. А.М. Третяка. – К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 2012. – 256 с.

6) Дорош О.С. Теоретико-методологічні засади територіального планування землекористування: монографія./ О.С. Дорош.- Херсон: Грінь Д.С.,2012.- 434 с.

7) Дорош О.С. Методологічні засади формування інституціонального середовища територіального планування землекористування в Україні / О.С. Дорош // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2013. – № 1-2. – С. 13-18 (фахове видання).

8) Dorosh O. Land-use system and spatial planning in France / Dorosh O., Loyik G. // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель – 2013. - № 4. – С. 28-31 (фахове видання).

9) Дорош О.С. Територіальне планування як чинник підвищення рівня капіталізації земель сільських територій / О.С. Дорош // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2014. – № 3 – 4. – С. 42 – 48 (фахове видання).

10) Дорош О.С. Методичні підходи до розробки проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць / О.С. Дорош // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2015. – № 1. – С. 44 – 49 (фахове видання).

11) Дорош О.С. Методичні підходи до виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок / О.С. Дорош // Економіст. – 2015. – № 6. – С. 40 – 41 (фахове видання).

12) Дорош О.С. Інвентаризація земель: методичні підходи до її проведення / О.С. Дорош // Агросвіт. – 2015. – № 11. – С. 24 – 30 (фахове видання).

13) Дорош О.С. Методичні підходи до розроблення плану земельно-господарського устрою населеного пункту / О.С. Дорош // Збалансоване природокористування. – 2015. – № 2. – С. 127 – 130 (фахове видання).

14) Дорош О.С. Організаційно-інституціональне забезпечення територіального планування землекористування сільських територій / О.С. Дорош // Економіст. – 2015. – № 8. – С. 32 – 35 (фахове видання).

15) Дорош О.С. Застосування даних дистанційного зондування Землі при вирішенні проблем управління землями сільськогосподарського призначення: монографія / О.С. Дорош, Є.В. Бутенко, І.П. Купріянчик / К.: МВЦ «Медінформ», 2015. – 258 с.

 

доцент
Бутенко Євген Володимирович

Тел.:

Доцент, кандидат економічних наук

Основними етапами педагогічної діяльності  Бутенка Євгена Володимировича у Національному університеті біоресурсів і природокористування України є:
-    з 09.2005 до 04.2010 рр. – асистент кафедри управління земельними ресурсами;
-    з 05.2010 до 11.2010 рр. – старший викладач кафедри управління земельними ресурсами;
-    з 12.2010 р. і дотепер – доцент кафедри управління земельними ресурсами.
Кандидатську дисертацію, Бутенко Євген Володимирович, захистив 2009 р. у спеціалізованій вченій раді К 26.004.17 Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.
У 2010 року, з метою забезпечення практичної підготовки студентів факультету землевпорядкування із використанням сучасних комп’ютерних технологій, доклав ключових зусиль для створення на кафедрі управління земельними ресурсами навчально-наукової лабораторії «Автоматизованих систем управління земельними ресурсами» та  є керівником зазначеної лабораторії.
У 2012 році отримав вчене звання доцента кафедри управління земельними ресурсами.
Професіонал, викладач і науковець, бере активну участь в суспільному житті університету за що був нагороджений у 2015 році Подякою НУБіП України.
Систематично підвищує рівень кваліфікації: «Експлуатація фотограмметричної станції»,  «Система менеджменту якості в НУБіП України» та ряду інших.
Активно впроваджує у навчальний процес електронні навчальні курси та є автором 6 сертифікованих, частина з яких визнані найкращими на конкурсах НУБіП України за різні роки.
Є автором та співавтором 95 наукових та навчально-методичних праць (понад 20 публікацій у фахових виданнях, 3 навчальних посібників з грифом МОН, 5 наукових монографій у сфері раціонального використання земель та еколого-економічної оцінки сільськогосподарського землекористування.
Активно беру участь в науково-дослідних роботах за напрямами діяльності кафедри, є керівником студентського наукового гуртка «Автоматизовані методи виконання геодезичних робіт у землеустрої».
 

 

доцент
Тихенко Руслан Вікторович

Тел.:

Доцент, кандидат економічних наук

Закінчив у 2001 р. Національний аграрний університет з відзнакою за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр».
Напрям наукових досліджень: економіка землекористування, землеустрій сільських територій, раціональне використання та охорона земель, трансформаційні процеси у землекористуванні.
Викладає дисципліни: «Робоче проектування», «Державна експертиза землевпорядних рішень» для студентів ОКР «Магістр», «Геодезичні роботи у землеустрої» для студентів ОКР «Бакалавр».
Дисертація кандидата економічних наук на тему: «Еколого-економічна ефективність землеустрою в умовах трансформації земельних відносин в Україні»
Автор та співавтор більше 145 науково-методичних праць, у т.ч. двох підручників (гриф МОН), трьох навчальних посібників (гриф МОН), семи монографій, п’яти практикумів.
Приймав участь у виконанні 7 науково-дослідних роботах у сфері регулювання земельних відносин в Україні.
Спеціальні кваліфікації:
• сертифікований інженер-землевпорядник;
• сертифікований інженер-геодезист;
• оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 

 

доцент
Купріянчик Ірина Петрівна

Тел.: +38 044 258 0524 +380506107726

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук, доцент.
 
Доцент кафедри управління земельними ресурсами (2009)
Доцент (2010)
Кандидат економічних наук (2010)
Освіта повна вища (Національний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», 2002)
Всього публікацій (шт.) 54
Навчальні дисципліни, які викладає:
1. Фотограмметрія та дистанційне зондування, ОКР «Бакалавр»;
2. Прогнозування використання земельних ресурсів, ОКР «Магістр», спеціальність «Землеустрій та кадастр».

 

 

старший викладач кафедри
Колісник Григорій Миколайович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук

 

2003-2007 рр. – студент Аграрно-економічного коледжу Полтавської ДАА;
2007-2010 рр. – студент Національний університет біоресурсів і природокористування України;
січень 2011 - серпень 2011 – молодший науковий співробітник НМЦ «Агроосвіта»;
2011-2014 рр. – аспірант кафедри управління земельними ресурсами Національного університету біоресурсів і природокористування України;
2014-2016 рр. асистент кафедри управління земельними ресурсами.
2016 – до цього часу старший викладач кафедри управління земельними ресурсами.
Напрям наукових досліджень: трансформаційні процеси у сільськогосподарському землекористуванні.
Викладає дисципліни: «Фотограмметрія та дистанційне зондування», «Геодезичні роботи у землеустрої», «Основи управління земельними ресурсами» для студентів ОКР «Бакалавр».
Працює над дисертацією на тему: «Еколого-економічна оцінка трансформації сільськогосподарського землекористування у ринкових умовах»
Автор та співавтор 6 науково-методичних праць, у т.ч. однієї монографії.

 

У 2015 році нагороджений Почесною грамотою Національного університету біоресурсів і природокористування України за заслуги перед університетом.


 

 

асистент
Сверидова Лілія Анатоліївна

Тел.:

 

У 2004 році отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр» Національного аграрного університету.
Молодий науковець, аспірантка кафедри управління земельними ресурсами НУБіП.

 

 

Завідувач навчальною лабораторією
Заболотна Людмила Іванівна

Тел.:

Працює на кафедрі з 2008 року.

 


-

Тел.:

 


-

Тел.:

 


-

Тел.:

 


-

Тел.:

 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook