Кафедра військової підготовки

Офіцер кадру

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на кафедру військової підготовки НУБіП України на 2021 рік
Поділитись:
 
Провадження освітньої діяльності у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (далі – НУБіП України) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ №636425 від 20.05.2015 року. Постановами Кабінету Міністрів від 30 жовтня 2008 р. №945 та від 3 лютого 2010 р. №76 НУБіП України надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету.
Правила прийому розроблені приймальною комісією НУБіП України (далі –приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році (далі Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 р. №1274. Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (зі змінами), затвердженої наказом Міністра оборони України від 05 червня 2014 р. №360, зареєстрованої у Міністерстві юстиції 26 червня 2014 р. за №704/235481, наказу Міністерства оборони України від 11 травня 2016 р. №248 «Про затвердження Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2016 р. за №776/28906.
 
І. Загальні положення
1. Кафедра військової підготовки Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі – кафедра військової підготовки) – є військовим навчальним підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України.
З питань організації повсякденної діяльності військ підпорядковується Командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України.
2. Кафедра військової підготовки приймає на навчання на перший курс за окремим конкурсом з метою підготовки осіб для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу для Збройних Сил України (далі – ЗСУ), а також (за наявністю замовлення) для інших військових формувань, за освітнім ступенем «Магістр» та спеціальністю, за якою оголошується прийом на навчання до НУБіП України (таблиця 1),
Таблиця 1.
Галузь знань
Спеціальність (освітня програма)
Спеціалізація (освітня програма)
Нормативні терміни навчання
Код
Назва
Код
Назва
Денна форма навчання
21
Ветеринарна медицина
211
Ветеринарна медицина
Ветеринарне забезпечення військ, сил
6 років
3. Підготовка військових фахівців служби ветеринарної медицини проводиться за схемою “на молодших курсах (1-4-й рік навчання) як студент, на 5-6-й рік навчання як курсант”.
4. Для здобуття освітнього ступеню магістра за схемою навчання “студент-курсант” на кафедру військової підготовки приймаються громадяни України, які виявили бажання проходити службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та відповідають установленим вимогам проходження військової служби (особи із числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 30 року, а також військовозобов’язаних та резервістів віком до 30 років (які не знаходяться на дійсній військовій службі, не мають офіцерського звання) та які придатні до військової служби за станом здоров’я і здобули повну загальну середню освіту, для проходження військової служби за контрактом на посадах офіцерського складу для Збройних Сил України та інших міністерств і відомств за окремим конкурсом.
5. Переведення та поновлення здійснюється в межах вакантних місць державного замовлення і ліцензованого обсягу відповідно до Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів, (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 24.12.97 №490 (із змінами), Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.96 №245 та Правил прийому до НУБіП України.
6. У Правилах прийому терміни вживаються у такому значенні:
військовозобов’язаний – особа, яка перебуває в запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;
військовослужбовець – особа, яка проходить військову службу;
ліцеїст – випускник поточного року військового ліцею, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою;
резервіст – громадянин, який виконує військовий обов’язок шляхом проходження служби у військовому резерві;
цивільна молодь – призовники, ліцеїсти, які відповідають вимогам Закону України ”Про військовий обов’язок і військову службу”
 
ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти
1. Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» (Ветеринарне забезпечення військ, сил) приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту.
2. Вступники приймаються на навчання на перший курс, форма навчання –денна.
3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує приймальна комісія НУБіП України відповідно до показників державного замовлення Мінсітерства оборони України.
 
ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти
1. Фінансування підготовки фахівців на кафедрі військової підготовки НУБіП України здійснюється за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням при підготовці на посади осіб офіцерського складу (схема навчання “студент-курсант”);
2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на кафедрі військової підготовки НУБіП України на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету.
3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти на кафедрі військової підготовки НУБіП України за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року  № 658 за наявості вільних місць державного замовлення.
Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше 125,000.
 
ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
1. Порядок роботи приймальної комісії НУБіП України (дні тижня та години): понеділок - п’ятниця – з 9.00 до 18.00; субота та неділя – вихідний (окрім періоду з 24 серня до 07 серпня - графік роботи з 9.00 до 14.00). Обідня перерва – з 13.00 до 14.00.
Строки прийому документів вступників для навчання за схемою ”студент-курсант” визначаються Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки України.
2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до кафедри військової підготовки НУБіП України на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки*, наведені у таблиці 2.
 
Таблиця 2.
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 211 "Ветеринарна медицина" магістерська програма (Ветеринарне забезпечення військ,сил)
Етапи вступної компанії
Строки проведення заходів
Початок прийому заяв та документів від вступників за схемою навчання ”студент-курсант”
По мірі надходження з військових комісаріатів та оперативних командувань у 2021 році
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить приймальна комісія
 
о 18.00 годині
16 липня 2021 року
Строки проведення відбірковою комісією кафедри вступних випробувань (іспитів) за схемою навчання ”студент-курсант”
17 липня 2021 року
Оприлюднення рейтингових списків з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним замовленням
 
не пізніше 12:00 години
 18 липня 2021 року
Виконання вимог до зарахування
 
до 12:00 годин
19 липня 2021 року
Термін зарахування вступників за схемою навчання ”студент-курсант”
 
не пізніше 12:00 годин
20 липня 2021 року
Анулювання заяв зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсів на інші місця державного замовлення
 
не пізніше 18:00 годин
20 липня 2021 року
    в разі наявності вакантних місць державного замовлення строки прийому заяв, проведення вступних випробувань та зарахування можуть бути змінені відповідно до графіку роботи відбіркової комісії та у випадку службової необхідності за рішенням Міністерства оборони України.
 
V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на військову кафедру НУБіП України
1. Порядок прийому документів для вступу на навчання з числа цивільної молоді та ліцеїстів.
1.1. Громадяни України з числа цивільної молоді та ліцеїсти, що виявили бажання вступити на кафедру військової підготовки, у період з 01 січня до 01 червня 2021 року подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації для оформлення особової справи кандидата на навчання.
У заяві зазначаються:
а) прізвище, ім'я, по батькові;
б) рік, місяць і день народження;
в) поштовий індекс, адреса місце проживання та номер контактного телефону;
г) найменування обраного військового навчального підрозділу закладу вищої освіти (далі  ВНП ЗВО),
д) обрана спеціальність (спеціалізація) підготовки;
е) перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце).
До заяви додається:
1) автобіографія;
2) копія документа державного зразка про раніше здобутий ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень) освіти та додатка до нього (випускники навчальних закладів року вступу на навчання додають довідку про поточну успішність);
3) копія свідоцтва про народження;
4) копія паспорта (1-ша, 2-га сторінки та місце реєстрації);
5) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
6) копія посвідчення про приписку до призовної дільниці;
7) копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства при вступі до ВНП ЗВО;
8) шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3х4см);
9) два чистих поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку.
Усі копії документів засвідчуються районним (міським) військовим комісаріатом до якого вони були надані, або в установленому законодавством порядку.
1.2. Уразі, якщо у військовому комісаріаті рознарядка для направлення вступника до кафедри військової підготовки відсутня або вона вже була виконана, вступник може до 01 травня поточного року вступу подати заяву безпосередньо начальнику кафедри військової підготовки. У заяві необхідно додатково вказати поштову адресу районного (міського) військового комісаріату, у якому кандидат на навчання перебуває на військовому обліку.
1.3. Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, території проведення антитерористичної операції та тимчасово проживають на іншій території України, у разі не можливості оформлення особової справи у військовому комісаріаті за місцем проживання мають право подати заяву на вступ безпосередньо до відбіркової комісії. Оформлення особових справ таких вступників здійснюється безпосередньо на кафедрі військової підготовки.
1.4. Оформлення документів здійснюється до 16 липня 2021 року, а саме, всі кандидати з осіб цивільної молоді проходять первинний медичний огляд у районному (міському) військовому комісаріаті, а повторний – в обласному військовому комісаріаті із заповненням картки медичного огляду тих, хто вступає до вищого військового навчального закладу Міністерства оборони України чи військового навчального підрозділу вищого навчального закладу України (додаток №12 до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.08 р. №402 із змінами).
На кандидатів до вступу на кафедру військової підготовки оформляються медичні документи, а також протокол засідання комісії з попередньої професійної діагностики, іменний список і картка професійного відбору (для цивільної молоді), які заповнюють комісії, що здійснюють професійний відбір кандидатів.
1.5. Документи на відібраних кандидатів районні (міські) військові комісаріати подають до обласних військових комісаріатів, а останні – направляють до кафедри військової підготовки по мірі надходження, але не пізніше 15 липня 2021 року.
1.6. Кандидати з числа цивільної молоді направляються до місця складання вступних випробувань районними (міськими) військовими комісаріатами.
2. Громадяни України, які у 2021 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів на кафедрі військової підготовки за їх вибором.
3. Відбіркова комісія у тижневий термін після реєстрації документів розглядає особові справи кандидатів та приймає рішення про їх виклик для проведення вступних випробувань чи про відмову у виклику із зазначенням причин.
Про прийняте рішення, час і місце прибуття кандидатів для складання вступних випробувань відбіркова комісія повідомляє кандидатів особисто та через військові комісаріати до 15 липня 2021 року.
4. Вступники можуть подати до п`яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях.
5. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії НУБіП України. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти далі - (ЄДЕБО) в день прийняття заяви.
6. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми здобуття освіти.
Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного замовлення за денною формою навчання, для здобуття ступеня магістра ветеринарного спрямування зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.
7. При прибутті на кафедру військової підготовки у строки, визначені для прийому документів вступник пред’являє особисто відбірковій комісії оригінали:
документа, що посвідчує особу;
військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 (за наявності).
8. До заяви, поданої в паперовій формі до приймальної комісії НУБіП України, вступник додає:
копію документа, що посвідчує особу;
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
копію військового квитка або посвідчення про прописку - для військовозобов`язаних;
копію реєстраційного номера облікової картки платника податків.
9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на  участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти подаються вступником особисто при поданні  документів у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.
10. Усі копії документів, які подаються при вступі до НУБіП України, засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
11. Приймальна комісія НУБіП України здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних умов на здобуття вищої освіти за державним замовленням.
Приймальна комісія НУБіП України здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням.
12. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання на кафедру військової підготовки НУБіП України.
13. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту" від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2015 року за № 614/27059.
 
VІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення
1. Конкурсний відбір для вступу на перший курс на навчання для здобуття магістра ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках, психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовленості та заключного медичного огляду військово-лікарською комісією. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років;
2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому до НУБіП України.
3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс магістра ветеринарного спрямування, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови (перший предмет), біології або математики (другий предмет), хімії або фізики, (третій предмет). Кількість балів з кожного конкурсного предмета повинна становити не менше 100 балів.
Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
4. Для вступу на перший курс магістра ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою
Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А,
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з третього предмету; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів (додаток), Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 при вступі на кафедру військової підготовки НУБіП України встановлюються на рівні:
К1 – 0,3; К2 – 0,4; К3 – 0,2; К4 – 0,1.
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.
Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки, чемпіонам і призерам Олімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.
Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій НУБіП України;
СК дорівнює 1,05 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл у рік вступу та 1,00 - в інших випадках;
СК для осіб. що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.
 Якщо після множення на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
5. У конкурсному балі кандидата на навчання не враховуються суми балів з оцінки індивідуальних психологічних якостей та оцінки рівня фізичної підготовленості.
6. Психологічне обстеження
6.1. Психологічне обстеження проводиться з метою виявлення відповідності психічних властивостей та психофізіологічних характеристик вступника до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики з відповідної військової спеціальності, прогнозування професійної придатності до успішного навчання на кафедрі військової підготовки, а у подальшому до проходження військової служби.
6.2.Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку військово-мотиваційної спрямованості особистості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку професійної придатності до успішного навчання на кафедрі військової підготовки і оволодіння відповідною військовою спеціальністю.
6.3. Вивчення індивідуальних психологічних якостей здійснюється відповідно до Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 09.07.2009 р. №355, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.09.09 р. за №893/16909, Інструкції про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 05.06.14 р. №360.
6.4. Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як “пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”. Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей становить 70 балів. Кандидати, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% (менше 35 балів) від максимальної кількості балів даної оцінки, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів для вступу відраховуються. Рішення відбіркової комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим протоколом. Кандидатам, не зарахованим за результатами оцінки індивідуальних психологічних якостей, в документах, що видаються на руки чи надсилаються до військкоматів за місцем проживання, записується формулювання відмови в зарахуванні: “Не пройшов вступного випробування”.
7. Оцінка рівня фізичної підготовленості
7.1.Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: спочатку вправи на швидкість, потім - силові вправи, наприкінці – на витривалість. Перед початком кожної вправи вступнику надається час не менше 10 хвилин для проведення розминки. Для виконання вправ надається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) перевіряючий може дозволити виконати вправу повторно. Повторне виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється. Вправи оцінюються  відповідно до Тимчасової настанови з фізичної підготовки в Збройних Сил України затвердженої начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України від 11 лютого 2014 року №35 (далі – Тимчасова настанова).
7.2. Програма перевірки з фізичної підготовки включає: для громадян України (юнаків):
швидкість – вправа №14 “Біг на 100 м” (по 2 – 3 особи);
сила – вправа №3 “Підтягування на перекладині” (по 2 – 3 особи);
витривалість – вправа №8 “Біг на 3 км” (по 10 - 15 осіб);
для дівчат:
швидкість – вправа №14 “Біг на 100 м” (по 2 – 3 особи);
сила– вправа №7 “Комплексна силова вправа” (вправа складається з двох частин: перша – згинання та розгинання тулуба, друга – згинання та розгинання рук в упорі лежачи. За 30 с – піднімання тулуба з торканням ліктями колін з вихідного положення лежачи на спині, руки за головою, ноги зігнуті у колінних суглобах (максимальна кількість раз), потім без перерви за наступні 30 с максимальну кількість раз – згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Сумарна кількість згинань - розгинань тулуба та згинання та розгинання рук в упорі лежачи за 1 хв. відповідає визначеному у таблиці балу). Вправа зараховується коли обов’язково виконано мінімум 5 зарахованих повторень першої або другої частини вправи (по 1 - 2 особи);
витривалість – вправа №10 “Біг на 1 км” (по 10 - 15 осіб).
7.3. Результати виконання трьох фізичних вправ переводяться у бали відповідно до таблиці 6.1. для різних категорій вступників. За результатами оцінки рівня фізичної підготовленості виставляється “залік” або “незалік”.
Таблиця 3
Нарахування балів за виконання фізичних вправ для кандидатів на навчання
 

Бали

Категорії кандидатів на навчання у ВНЗ

Із числа цивільної молоді (юнаки)

Особи жіночої статі

№14

№3

№8

№14

№7

№10

1

2

3

4

5

6

7

30

 

 

12,30

 

 

4,30

29

12,32

4,33

28

12,35

4,36

27

12,40

4,39

26

12,45

4,42

25

12,50

4,45

24

12,55

4,48

23

13,00

4,51

22

12

13,05

30

4,54

21

-

13,10

-

4,57

20

11

13,15

-

5,00

19

-

13,20

29

5,03

18

13,6

10

13,25

16,8

-

5,06

17

13,7

-

13,30

16,9

-

5,09

16

13,8

9

13,35

17,0

28

5,12

15

13,9

-

13,40

17,1

-

5,15

14

14,0

8

Нижче за 13 хв. 40 с. – результат «незалік»

17,2

-

Нижче за 5 хв. 15 с. – результат «незалік»

13

14,1

-

17,4

27

12

14,2

-

17,6

-

11

14,3

7

17,8

-

10

14,4

Нижче за 7 разів – результат «незалік»

18,0

26

9

14,5

18,1

25

8

14,6

18,2

24

7

14,7

18,3

23

6

14,8

18,4

22

5

15,0

18,5

21

4

15,2

18,6

20

3

15,4

18,7

18

2

15,6

18,8

16

1

16,0

19,0

14


      7.4. Оцінка фізичної підготовленості кандидатів на навчання складається із суми балів, отриманих ними за виконання всіх призначених для перевірки вправ і визначається згідно Таблиці нарахування балів за виконання фізичних вправ.
Для отримання оцінки «залік» вступнику необхідно набрати суму від 35 до 70 балів.
8. Заключний медичний огляд
8.1. Заключний медичний огляд кандидатів проводиться в медичному закладі Міністерства оборони України,згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14.08.08 р. № 402.
8.2. За результатами заключного медичного огляду кожного вступника виноситься постанова “придатний” або “непридатний” до навчання на кафедрі військової підготовки.
8.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на медичний огляд у зазначений за розкладом час або їх стан здоров’я не відповідає встановленим вимогам, до участі у наступних до конкурсних процедур вступу та конкурсу не допускаються і відраховуються з числа кандидатів до вступу на кафедру військової підготовки.
9.Для проведення вступних випробувань створюються відповідні комісії:
- предметні екзаменаційні комісії з питань оцінки загальноосвітнього (професійного) рівня (з кожного предмета окремо);
- комісія з проведення психологічного обстеження;
- комісія з оцінки рівня фізичної підготовленості.
10. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди,  затверджуються головою приймальної комісії НУБіП України не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Вступні іспити для  вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.
Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового балу.
Програми співбесід та вступних іспитів обов’язково оприлюднюються на веб-сайті НУБІП України. У програмах повинні міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.
11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами  нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
12. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені НУБіП України, розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.
13. Відомості  про  результати  вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі.
14. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в НУБіП України.
 
VІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти
1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:
зарахування за співбесідою;
участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1 (відповідно до Умов прийому затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10 2020 року №1274).
2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди  рекомендуються до зарахування особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних  закладів вищої освіти  за результатами співбесіди.
Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця державного замовлення.
3. Проходять  вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше  ніж встановлений НУБіП України мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:
1) особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками  бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
3) особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 1 грудня 2020 року включно;
4) громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2020 та 30 листопада 2021 року;
5) випускники військових ліцеїв та ліцеїстів з посиленою військово-фізичною підготовкою.
VІІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
вступники, які мають право на зарахування за квотами;
вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.
У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;
за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.
Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.
3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;
прізвище, ім’я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
пріоритетність заяви, зазначена вступником;
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, за квотою-1.
4. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 8.3 цього розділу.
5. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії НУБіП України.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку до правил прийому.
 ІХ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
1. Особи, які подали заяви на вступ та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії НУБіП України. Подані оригінали документів зберігаються у НУБіП України протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після  подання  заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я,  по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії  НУБіП України свідоцтво про державну реєстрацію акта  цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази.
Вступники, які рекомендовані до зарахування пишуть заяву про відмову участі в конкурсі за державним замовленням на інші місця та до 20 липня 2021 року і  вилучаються з ЄДЕБО.
2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним замовленням.
 Х. Коригування списку рекомендованих до зарахування
1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в пункті 1 розділу ІХ цих Правил.
 XІ. Наказ про зарахування
1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором НУБіП України на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній Базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі ІV цих Правил або відповідно до нього.
2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XІІ цих Правил.
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до НУБіП України за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
3. Наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується осіб, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку.

XІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому
 на військову кафедру НУБіП України
1. На засіданні приймальної комісії НУБіП України мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). За відповідним дозволом вони повинні звернутися до голови приймальної комісії з письмовою заявою не пізніше ніж за один день до проведення засідання.
2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства оборони України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою відбіркової комісії кафедри військової підготовки НУБіП України.
3. НУБіП України створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на інформаційних стендах військової кафедри не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання.
5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.
      Додаткову інформацію про підготовку та вступу до кафедри військової підготовки Національного університету біоресурсів і природокористування можна отримати на веб-сайті nubip.edu.ua (сайт Національного університету біоресурсів і природокористування) або https://nubip.edu.ua/structure/viyskiova_kafedra(сайт кафедри військової підготовки), та за адресою відбіркової комісії кафедри 03041, м. Київ 41, вул.. Героїв Оборони 16, тел.: (044) 527-89-94, 527-89-93.
 
Завідувач кафедри військової підготовки
Національного університету біоресурсів і
природокористування України                                                           Анатолій ЕСАУЛОВ
Додаток 1
ТАБЛИЦЯ 
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200
1
100
 
4
120
 
8
160
1,1
100
 
4,1
121
 
8,1
161
1,2
100
 
4,2
122
 
8,2
162
1,3
100
 
4,3
123
 
8,3
163
1,4
100
 
4,4
124
 
8,4
164
1,5
100
 
4,5
125
 
8,5
165
1,6
100
 
4,6
126
 
8,6
166
1,7
100
 
4,7
127
 
8,7
167
1,8
100
 
4,8
128
 
8,8
168
1,9
100
 
4,9
129
 
8,9
169
2
100
 
5
130
 
9
170
2,1
101
 
5,1
131
 
9,1
171
2,2
102
 
5,2
132
 
9,2
172
2,3
103
 
5,3
133
 
9,3
173
2,4
104
 
5,4
134
 
9,4
174
2,5
105
 
5,5
135
 
9,5
175
2,6
106
 
5,6
136
 
9,6
176
2,7
107
 
5,7
137
 
9,7
177
2,8
108
 
5,8
138
 
9,8
178
2,9
109
 
5,9
139
 
9,9
179
3
110
 
6
140
 
10
180
3,1
111
 
6,1
141
 
10,1
181
3,2
112
 
6,2
142
 
10,2
182
3,3
113
 
6,3
143
 
10,3
183
3,4
114
 
6,4
144
 
10,4
184
3,5
115
 
6,5
145
 
10,5
185
3,6
116
 
6,6
146
 
10,6
186
3,7
117
 
6,7
147
 
10,7
187
3,8
118
 
6,8
148
 
10,8
188
3,9
119
 
6,9
149
 
10,9
189
 
 
 
7
150
 
11
190
 
 
 
7,1
151
 
11,1
191
 
 
 
7,2
152
 
11,2
192
 
 
 
7,3
153
 
11,3
193
 
 
 
7,4
154
 
11,4
194
 
 
 
7,5
155
 
11,5
195
 
 
 
7,6
156
 
11,6
196
 
 
 
7,7
157
 
11,7
197
 
 
 
7,8
158
 
11,8
198
 
 
 
7,9
159
 
11,9
199
 
 
 
 
 
 
12
200
 
 
 
 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook