Кафедра управління та освітніх технологій

Навчальні дисципліни

Техніка управлінської діяльності

Курс спрямований на здобуття студентами базових знань про психологічну сутність адміністративної роботи, управління, визначення ролі менеджерів різних рівнів у створенні сприятливого психологічного клімату, забезпечення внутрішніх та зовнішніх комунікацій, господарсько-управлінських процесів.
Автор курсу: професор Сергій Кубіцький

Методологія та організація наукових досліджень
з основами інтелектуальної власності

Метою вивчення дисципліни є ознайомити студентів ізтеоретичними основами методики та організації науково - дослідницької діяльності та умовами надання правової охорони об'єктам авторського права.
Автор курсу: професор Ніна Журавська

Управління освітньою та виховною діяльністю

Метою вивчення дисципліни є опанування нормативно-правової бази організації навчально-виховним процесом в освітньому закладі та вивчення його особливостей; аналіз державної політики в галузі освіти України, вивчення особливостей, завдань, структури, змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу в освітньому закладі.
Автор курсу: доцент Людмила Білан

Педагогіка та освітні технології (блок "Освітні технології")

Курс дисципліни розроблений для: формування системи теоретичних знань та практичних умінь студентів, що необхідні для виконання функціональних обов’язків керівника освітнього закладу; формування системи теоретичних знань та практичних умінь, що необхідні для побудови освітнього процесу з урахуванням специфіки професійної діяльності майбутніх фахівців, а також теоретичних знань та практичних умінь для побудови моделі професійної та соціальної діяльності фахівця, а також моделі особистості фахівця.
Автор курсу: доцент Ярослав Рудик

Кадровий менеджмент

Курс дисципліни висвітлює дослідження змін у змісті праці педагогічних та науково-педагогічних працівників, а також адміністративного та допоміжного персоналу, що викликані застосуванням нових методик, технологій; трансформацією функції контролю; аналіз змін форм організації праці у закладах освіти; підвищення освітнього та культурного рівня працівників; зміна пріоритетів у системі цінностей персоналу.
Автор курсу: доцент Ярослав Рудик

Інформаційні технології в освіті

Курс дисципліни спрямований на ознайомлення студентів з призначенням, можливостями та сучасним станом розвитку інформаційних технологій в освіті; формування навичок ефективного застосування сучасних інформаційних технологій та програмного забезпечення для вирішення різноманітних педагогічних та управлінських проблем.
Автор курсу: доцент Василь Базелюк

Організація роботи загальноосвітнього навчального закладу

Курс дисципліни спрямований на формування у майбутніх фахівців знань з сучасної теорії та практики організації управління ЗНЗ України.
Автор курсу: доцент Василь Базелюк

 

Законодавча база трудових відносин

Метою вивчення дисципліни єдетальне ознайомлення із законодавчою базою трудових відносин, отримання компетентностей: здатність до аналізу законодавчої бази трудових відносин; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність регенерувати теоретичні та практичні ідеї із законодавчої бази трудових відносин;  комплексність у володінні інформацією щодо сучасного стану і розвитку світової законодавчої бази трудових відносин; комплексність у прийнятті обґрунтованих рішень.
Автор курсу: професор Ніна Журавська

Сучасні технології управління персоналом

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи теоретичних знань і практичних навичок щодо використання сучасних технологій управління персоналом  в управлінні організацією.
Автор курсу: професор Тетяна Балановська

Основи кадрового діловодства

Метою вивчення дисципліни є висвітлення та аналіз проблем документування, організації роботи з документами у процесі управління персоналом, а також кадрового діловодства; вивчення сучасних типових документів, технологій їх оформлення і рекомендацій щодо обліку кадрів, підготовки розпорядчих документів з кадрових питань.
Автор курсу: доцент Людмила Білан

Управління розвитком персоналу

Метою вивчення дисципліни є висвітлення та аналіз проблем відбору, оцінки, навчання, мотивації персоналу, кар’єрного коучингу, управління кадровим резервом; формування кадрової політики компанії та оптимізації її організаційної структури; розробки програм корпоративної соціальної відповідальності, удосконалення систем і технологій управління персоналом, оцінки соціально-економічної ефективності їх впровадження.
Автор курсу: доцент Людмила Білан

Кадровий аудит

Курс дисципліни розкриває теоретичні основи аудиту. Він підготовлений на базі передового досвіду розвитку аудиту в Україні. Використовується світовий і європейський досвід у розвитку аудиту, документи Аудиторської палати України.
Автор курсу: доцент Ярослав Рудик

Інформаційні системи і технології в управлінні персоналом

Метою вивчення дисципліни є вивчення сутності, властивостей, видів, структури інформації, а також особливості, основні принципи побудови автоматизованих інформаційних систем управління персоналом.
Автор курсу: доцент Ярослав Рудик

 

Соціальний супровід сім’ї

Метою вивчення навчальної дисципліни є сформувати у студентів наукові поняття про технологію соціального супроводу сім’ї, її цілі та завдання; допомогти їм в оволодінні основними теоретичними знаннями та практичними вміннями щодо соціального супроводу сімей різних типів та навчити їх застосовувати ці знання і вміння в майбутній соціально-педагогічній діяльності. Завданням навчальної дисципліни є ознайомити студентів з технологією соціального супроводу сімей; озброїти майбутніх соціальних педагогів методиками соціального супроводу сімей різних типів.
Автор курсу: професор Сергій Кубіцький

 

Соціальне страхування та пенсійне забезпечення

Метою вивчення дисципліни  є набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з організації соціального страхування та пенсійного забезпечення, опанування вміннями здійснювати різні види соціального страхування з урахуванням їх специфіки на сучасному етапі розвитку економіки України.
Автор курсу: асистент Сергій Михнюк

Соціальна робота в установах пенітенціарної служби

Метою вивчення дисципліни  є набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з організації соціального страхування та пенсійного забезпечення, опанування вміннями здійснювати різні види соціального страхування з урахуванням їх специфіки на сучасному етапі розвитку економіки України.
Автор курсу: асистент Сергій Михнюк

Організація соціального забезпечення

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з методологією та теоретичними концепціями соціальної роботи, вивчення проблем соціального забезпечення людей в різних сферах, підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з різними соціальними верствами населення.
Автор курсу: доцент Василь Базелюк

Основи паблік рілейшенз в соціальній роботі

Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами системних знань, умінь та оволодіння основними методами і прийомами паблік рілейшенз у сфері соціальної роботи.
Автор курсу: доцент Василь Базелюк

Підготовка та організація волонтерів

Метою вивчення дисципліни є підготовка волонтерських лідерів, здатних очолювати волонтерський рух в Україні та формування практичних
навичок організовувати волонтерські об’єднання, групи, команди.
Автор курсу: доцент Василь Базелюк

Соціально-комунікаційні технології

Метою розробки дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти із теоретичними засадами соціально-комунікаційних технологій в соціальній роботі та формування практичних умінь організації ефективної комунікації з різними соціальними групами.
Автор курсу: асистент Василь Базелюк

Психологія менеджменту в соціальній роботі

Навчальна дисципліна «Психологія менеджменту в соціальній роботі» відноситься до циклу дисциплін, що формують профіль майбутнього фахівця, озброюючи його основами теорії та практики використання сучасних технологій психології управління персоналом у соціальній роботі. Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань і практичних навичок щодо використання сучасних технологій психології менеджменту в соціальній роботі.
Автор курсу: асистент Василь Базелюк

 

Методика навчання циклу агробіологічних дисциплін

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні фахівців, здатних: засвоїти систему методичних знань і набути практичних умінь із навчання  фахових дисциплін та аналізу й оцінки викладання навчального матеріалу за видами занять; усвідомити закономірності професійного становлення та особистісного зростання;  сприяти професійному самовизначенню; на основі самопізнання сформувати власний стиль педагогічної діяльності.
Автор курсу: професор Ніна Журавська

Методика навчання циклу економіко-інформаційних дисциплін

Мета вивчення дисципліни засвоїти систему реалізації методів і засобів навчання економіко-інформаційних дисциплін; підготувати методичні матеріали для проведення лекцій, ігрових, практичних (семінарських) занять, самостійної роботи з дисципліни за власною методикою, ґрунтуючись на прийнятих стандартах викладання; підготувати магістра до практичної діяльності викладача у закладах вищої освіти.
Автор курсу: професор Сергій Кубіцький

Вступ до спеціальності

Метою вивчення дисципліни є підготовка студентів до оволодіння майбутньою професією, формування теоретико-методологічної та методичної готовності до здійснення педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі.
Автор курсу: доцент Людмила Білан

Методика навчання циклу суспільно-гуманітарних дисциплін

Метою вивчення дисципліни є опанування концептуальних положень методики навчання суспільно-гуманітарних дисциплін, вивчення їх специфіки та особливостей, визначення засобів, форм і методів навчання.
Автор курсу: доцент Людмила Білан

Методика навчання циклу техніко-технологічних дисциплін

Метою курсу дисципліни є забезпечення майбутніх викладачів техніко-технологічних дисциплін знаннями, вміннями та навичками, що необхідні для роботи у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитацї в різних умовах технічного та навчально-методичного забезпечення, а також формування навичок самостійного вирішення методичних проблем.
Автор курсу: доцент Ярослав Рудик

 

Теорія і методика навчання

Метою вивчення дисципліни є ознайомити із методикою навчання іноземної мови та формування вмінь щодо проведення всіх форм занять, які слугуватимуть основою для їхньої практичної роботи, що пов’язана з викладацькою діяльністю.
Автор курсу: професор Ніна Журавська

Педагогіка

Педагогіка відноситься до циклу дисциплін, що формують профіль майбутнього фахівця, озброюючи його основами теорії та практики використання сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі. Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного педагогічного мислення та системи теоретичних знань і практичних навичок щодо удосконалення психолого-педагогічної готовності бакалаврів до майбутньої психолого-педагогічної діяльності у закладах освіти. 
Автор курсу: доцент Василь Базелюк

 

 

Освітні програми інших факультетів та ННІ

Методологія та організація наукових досліджень
з основами інтелектуальної власності
Спеціальність "Право" (Юридичний факультет)

Мета вивчення дисципліни - ознайомити студентів із методологією організації наукових досліджень та основними поняттями інтелектуальної власності, умовами надання правової охорони об'єктам авторського права.
Автор курсу: професор Ніна Журавська

Методика викладання у вищій школі
Спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища"
(Факультет захисту рослин, біотехнології та екології)

Метою вивчення дисципліни є ознайомити студентів із сучасними методиками викладання дисциплін у вищій школі, методологією  розробки методичних матеріалів до викладання та формування вмінь щодо проведення всіх форм занять.
Автор курсу: професор Ніна Журавська

Педагогіка та психологія
Спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища"
(Факультет захисту рослин, біотехнології та екології)

Дисципліна спрямовує студентів  на опанування закономірностей розвитку, виховання і навчання студентів та формування на цій основі вмінь з організації  навчальної та виховної роботи; формування екологічної грамотності та культури.
Автор курсу: доцент Тамара Ковальчук

Педагогіка
Спеціальність "Водні біоресурси та аквакультура"
(Факультет тваринництва та водних біоресурсів)

Метою вивчення дисципліни є опанування закономірностей розвитку, виховання і навчання студентів та формування на цій основі вмінь з організації  навчальної та виховної роботи. 
Автор курсу: доцент Василь Базелюк

Педагогіка
Спеціальність "Технологія виробництва та переробки продуктів тваринництва"
(Факультет тваринництва та водних біоресурсів)

Дисципліна спрямовує студентів  на опанування закономірностей розвитку, виховання і навчання студентів та формування на цій основі вмінь з організації  навчальної та виховної роботи; формування екологічної грамотності та культури.  
Автор курсу: доцент Тамара Ковальчук

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook