ТОП-10 сильних сторін освітньої програми підготовки бакалаврів публічного управління та адміністрування у НУБіП УКРАЇНИ

7 червня 2022 року

        З 2019 року у Національному університеті біоресурсів і природокористування України здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на освітній програмі «Публічне управління та адміністрування» (спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»). Діяльність випускової кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва спрямована на формування у студентів необхідних компетентностей і практичних вмінь, необхідних для повноцінного виконання випускником своїх посадових обов’язків.

     Освітньо-професійна програма враховує сучасні тенденції розвитку публічного управління та адміністрування на міждержавному, державному, регіональному та місцевому рівнях, а також специфіку публічного управління в аграрній і природоохоронній сферах. За результатами діяльності колективу випускової кафедри зі студентами денної форми навчання, які здобувають в університеті освітній ступінь «Бакалавр», ми визначили 10 сильних сторін, на які варто звернути увагу абітурієнтам у 2022 році при виборі цієї спеціальності самеу Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
СИЛЬНА СТОРОНА 1. Викладацький склад профільної кафедри з багаторічним досвідом роботи у сфері публічного управління та адміністрування.
 
Кадровий потенціал кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва включає 5 докторів і кандидатів наук з державного управління, 1 доктор юридичних наук, 7 докторів і кандидатів економічних наук та 1 кандидат філософських наук. Для підвищення фахового рівня науково-педагогічні працівники систематично проходять підвищення кваліфікації та стажування в органах публічної влади, інших установах та організаціях за профілем викладання освітніх компонентів, закладах вищої освіти в Україні та за кордоном.
 
 СИЛЬНА СТОРОНА 2. Сучасна матеріально-технічна база випускової кафедри, інноваційне інформаційне і навчально-методичне забезпечення, навчальна лабораторія публічного управління та адміністрування з ліцензійним програмним забезпеченням систем електронного документообігу АСКОД та Megapolis.DocNet.
 
Матеріально-технічне забезпечення відповідає сучасним потребам здобувачів вищої освіти, дозволяє організовувати та проводити заняття з фахових навчальних дисциплін на високому рівні. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення має актуальний змістовий контент, базується на сучасних інформаційно-комунікаційних і дистанційних технологіях навчання. Підготовка здобувачів з «Інформаційних систем, технологій та е-документообігу» та «Електронного урядування» здійснюється у спеціалізованій навчальній лабораторії з використанням ліцензійного програмного забезпечення: системи електронного документообігу «АСКОД», системи керування базами даних Оrасle Database ХЕ та системи електронного документообігу «Megapolis.DocNet».