Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів "Публічне управління та адміністрування"


Відеопрезентація освітньої програми
"Публічне управління та адміністрування", ОС "Бакалавр" (вступ- 2023 р.)
Освітні програми та навчальні плани
підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування
за 2019-2023 роки
   

 Рік

 Освітня програма

 Навчальний план

 Рецензії, відгуки, листи, обговорення

 2019

 

 

 

 2020

 

 

 

 2021

 

 

 

 2022

 

 

 

 2023

 

 

 

Проєкти освітніх програм
підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”
2019  -  2020  -  20212022  -  2023 -  2024 
 
 Контактна особа для надсилання пропозицій та зауважень (щорічно до 1 березня)
Приліпко Сергій Михайлович, гарант освітньої програми,
доктор наук з державного управління, доцент, e-mail: prylipko@nubip.edu.ua 
 
АНКЕТА
для вивчення потреб заінтересованих сторін щодо підвищення якості підготовки бакалаврів  на ОП "Публічне управління та адміністрування" у НУБіП України 
(щорічно до 1 березня)
 
 
Документи про міжнародне співробітництво
               Ø  Меморандум про порозуміння між Вищою школою менеджменту у Варшаві та НУБіП України
  

Документи про співробітництво

 

Компоненти ОП "Публічне управління та адміністрування"
ОС "Бакалавр" (денна форма навчання), які забезпечує випускова кафедра
 

Навчальні дисципліни

Робоча програма

Силабус

ЕНК

1

Вступ до фаху

 

 

 

2

Теорія державного управління

 

3

Економіка

 

 

4

Публічне адміністрування

 

 

5

Публічне управління

 

6

Громадське врядування

 

7

Державне регулювання економіки

 

8

Політологія

 

9

Економічна безпека держави

 

 

 

10

Технологія прийняття управлінських рішень

 

11

Основи наукових досліджень

 

 

 

12

Публічна служба

 

 

 

13

Політичні процеси та інститути

 

14

Публічні послуги

15

Лідерство та командотворення

 

 

16

Регіональне управління

 

17

Місцеве самоврядування

 

 

 

 

  
     

 

 

 

 

Курсові роботи з навчальних дисциплін

Методичні рекомендації

1

Публічне управління
Публічне адміністрування

 

2

Регіональне управління
Місцеве самоврядування

 

3

Стратегічне управління

 

 

 

 

Практична підготовка

Методичні рекомендації та програми практичної підготовки

1

Навчальна практика (ознайомча з фаху)

 

2

Навчальна практика (Інформаційні системи, технології та е-документообіг)

 

3

Виробнича практика

 

4

Виробнича (переддипломна) практика

 

 

 

 

 

Атестація

Методичні рекомендації та програма підготовки

1

Атестаційний екзамен

 

2

Підготовка та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

 

 

Вибіркові дисципліни ОП "Публічне управління та адміністрування"
ОС "Бакалавр" (денна форма навчання)
 

   1. Вибіркові дисципліни за уподобанням студента на 2023-2024 н.р.
Обираються 2 дисципліни із загальноуніверситетського каталогу для вивчення на 4 курсі
Каталог вибіркових дисцилін на 2023-2024 н.р.

   2. Анкети для опитування щодо вільного вибору дисципліни зі спеціальності на 2023-2024 н.р.
Анкета для опитування студентів 1 курсу та форма заяви
Анкета для опитування студентів 2 курсу та форма заяви
Анкета для опитування студентів 3 курсу та форма заяви

   3. Результати опитування щодо вільного вибору дисциплін зі спеціальності на 2023-2024 н.р.
Результати опитування студентів 1 курсу
Результати опитування студентів 2 курсу
Результати опитування студентів 3 курсу

Анотації вибіркових дисциплін за спеціальністю

Аграрне право. Поняття, предмет, метод, принципи аграрного права та аграрні правовідносини. Правове регулювання реформування аграрних відносин. Історія розвитку та джерела аграрного права. Аграрні правовідносини. Правове забезпечення соціального розвитку села. Відповідальність за порушення аграрного законодавства. Загальна характеристика правового становища суб’єктів аграрних відносин. Державне регулювання сільського господарства. Правове забезпечення якості і безпеки сільськогосподарської продукції. Договірні відносини у сільському господарстві. Правовий статус сільськогосподарського кооперативу. Правовий статус фермерського господарства. Правовий статус особистих селянських господарств. Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності.
 
Економічна безпека держави. Основні поняття та категорії національної безпеки. Система національної безпеки та концептуальні підходи щодо її забезпечення. Загрози національної безпеки. Поняття економічної безпеки держави. Організаційно-правові та інституційні засади розробки державної політики економічної безпеки. Основи стратегічного планування забезпечення економічної безпеки. Забезпечення економічної безпеки в зарубіжних країнах.
 
Політологія. Структура та функції політології. Теорія політичних систем та їх елементів. Механізми функціонування політичної влади, держав, партій, суспільно-політичних організацій. Теорія соціального управління: форми й методи управління соціально-політичними, соціально-економічними, адміністративно-правовими та соціально-психологічними процесами. Теорія політичної ідеології: роль і функції ідеології в системі політичної влади. Політичні теорії, концепції, доктрини, особливості їх реалізації та існування в різних суспільствах. Політика як простір і процес організації взаємодії членів спільноти; особливості функціонування органів державної влади та громадських і політичних інститутів за умов, що відповідають певним політичним режимам, формам державного устрою і правління; роль і місце публічних службовців щодо реалізації державної політики на різних рівнях управління. Людський чинник та суб’єктивний фактор у здійсненні службових повноважень та реалізації політики держави; особливості, етапи та підходи щодо прийняття політичного рішення; особливості оперування цінностями та соціально-політичними орієнтирами як основами ідеологічних течій; проблема еліт та мас.
 
Статистика в публічному управлінні. Основні поняття статистики; економічні індекси та кореляційно-регресійний аналіз; галузева статистика; основні методи економіко-статистичного аналізу при розгляді економічних та політичних процесів; технологія розрахунку показників та індексів соціально-економічного розвитку України; методи прогнозування показників розвитку соціально-економічної сфери; методи реалізації економічної політики держави; підготовка запитів на отримання відповідної статистичної інформації від публічних органів влади, політичних партій; підготовка аналітичних матеріалів за результатами проведеного економіко-статистичного аналізу; обрахунок показників економічного та соціального розвитку об’єкта управління (а рівні держави, регіону, території) на ближчу і віддалену перспективу на основі існуючого стану справ.
 
Конституційне право. Конституція як основний державний документ, що визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування і розподілу повноважень органів влади. Поняття «конституціоналізм» і його роль в діяльності публічного службовця. Поняття розподілу гілок влади. Доктрина розподілу гілок влади. Система стримувань і противаг у забезпеченні принципу поділу влади. Розподіл гілок влади в системі українського конституціоналізму. Розподіл влади в Конституції Пилипа Орлика (1710 р.) «Правовий уклад та Конституції відносно прав і вольностей Війська Запорозького, укладеного між Пилипом Орликом новообраним гетьманом Війська Запорозького і генеральною старшиною, полковниками, а рівно ж і самим Військом Запорозьким». Організація державної влади в проекті «Основного Закону Самостійної України» М. Міхновського (1905 р). Основні поняття Конституції УНР від 29.04.1918 р. Забезпечення принципу поділу влади в Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 р. та Конституції України. Забезпечення свобод та прав громадян.
 
Політичні процеси та інститути. Політичний процес як форма функціонування політичної системи суспільства. Види політичних процесів: революція, контрреволюція, повстання, бунт, заколот, путч, політична кампанія, пряма дія в політиці. Демократичний та тоталітарний тип політичного процесу. Суб’єкти та об’єкти політичного процесу. Стадії політичного процесу. Контроль функціонування і розвитку політичної системи. Чинники, що впливають на політичні процеси. Базові та периферійні політичні процеси. Вибори. Виборче законодавство України. Формування партій, блоків, фракцій, груп впливу та їх вплив на суспільно-політичне життя країни. Глобальні, регіональні, національні, локальні політичні процеси. Політичні процеси на адміністративно-територіальному рівні (область, район, місто) та усередині соціальних спільнот. Політичні інститути як різновид соціальних інститутів для встановлення, виконання і підтримання влади. Склад, види, способи утворення політичних інститутів в Україні та зарубіжних країнах. Взаємовплив політичних інститутів і суспільної модернізації. Проблеми громадської участі в політичних процесах.
 
Сталий розвиток територій. Поняття сталого розвитку. Концепція сталого розвитку. Вчення В. Вернадського про ноосферу. Доповідь ООН «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року». Цілі сталого розвитку в Україні. Відмінність Цілей сталого розвитку від Цілей розвитку тисячоліття. Моніторинг виконання Цілей сталого розвитку на рівні держави та територій. Ідеї, принципи, стратегії та механізми реалізації концепції сталого розвитку. Основні підходи до дослідження концепції сталого розвитку: 1) еколого-центричний; 2) економіко-центричний; 3) соціоцентричний. Теоретичні та прикладні механізми забезпечення сталого розвитку територій. Зарубіжний досвід забезпечення сталого розвитку територій.
 
Основи землеустрою та земельного кадастру. Пізнання сутності і закономірностей розвитку управління земельними ресурсами, вивчення методів та механізмів управління. Система управління земельними ресурсами. Суть і основні шляхи розвитку управління земельними ресурсами. Обґрунтування змісту і закономірностей зміни управління земельними ресурсами. Теоретичні основи здійснення землеустрою і ведення державного земельного кадастру та його складових на національному, регіональному та локальному рівнях. Основні питання регулювання земельних відносин в частині реєстрації землеволодінь, землекористувань і об’єктів нерухомості, обліку кількості і якості земель, бонітування ґрунтів та економічної оцінки земель з метою раціонального використання земельних ресурсів.
 
Природоохоронне законодавство та екологічне право. Основи природоохоронного законодавства як правове підгрунтя охорони навколишнього середовища. Використання та охорона природних ресурсів. Правове регулювання екологічних відносин, зокрема природоохоронних, кваліфікованого управління природоохоронною діяльністю, відтворення природних об’єктів та раціонального використання природних ресурсів. Закономірності взаємодії суспільства та природи, основні природоохоронні проблеми, що виникають в умовах сучасного промислового виробництва, вплив зміненого середовища на людину, засоби захисту, відновлення і раціонального використання природних ресурсів, управління якістю навколишнього середовища на базі сучасних досягнень науки, техніки та технології захисту навколишнього природного середовища.
 
Інституційне забезпечення публічного управління. Теорія інституціоналізму. Форми прояву інституцій: формальні та неформальні. Складові інституціонального забезпечення: інституційно-правове; інституційно-кадрове; організаційно-інституційне. Інституційне забезпечення публічного управління на рівні держави (вищі та центральні органи державної виконавчої влади, Верховна Рада України, інститут президента). Інституційне забезпечення публічного управління на рівні регіону. Проблемність інституційного забезпечення публічного управління.
 
Лідерство та командотворення. Лідерство: поняття, види, класифікація. Основні теорії лідерства. Командні ролі. Командотворення. Формування та розвиток лідерських якостей: вміння визначення стратегії, напрямів діяльності і розвитку організації; встановлення чітких цілей і завдань; вміння розвивати професійні компетентності співробітників; здатність надихати команду та мотивувати людей на самовіддану роботу; досягнення індивідуального та командного результату; вміння ефективно делегувати завдання та управляти результативністю команди; створення культури відкритості та відповідальності; вміння правильно визначати заінтересовані та впливові сторони, будувати партнерські стосунки; здатність ефективно взаємодіяти - слухати, сприймати та доносити думку; вміння впливати на думку інших, використовуючи переконливі аргументи; здатність застосовувати принцип доброчесності та правила етичної поведінки публічних службовців.
 
Діловий протокол та етика спілкування. Поняття та історія ділового етикету й протоколу. Норми й традиції ділового протоколу. Ділові візити та бесіди. Дотримання норм етикету як складова іміджу сучасного публічного службовця. Етикет символів державного суверенітету. Особливості складання та заповнення документів. Протокол організації та проведення офіційних заходів. Етикет вітань та представлень. Правила етикету на прийомах. Дрес-код в роботі органів державної влади. Етикет вручення та прийняття подарунків.
 
Управління комунальною власністю. Повноваження місцевих рад та виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо управління майном, що належить до комунальної власності територіальних громад. Нормативно-правове регулювання питань управління комунальною власністю. Підприємства комунальної форми власності: створення, управління, фінансування, ліквідація. Контроль за діяльністю підприємств, установ, організацій комунальної форми власності. Порядок відчуження комунального майна. Порядок призначення, звільнення та звітування керівників комунальних підприємств.
 
Публічні послуги. Сутність поняття «публічні послуги». Сфера надання послуг. Класифікація послуг, систематизація критеріїв належності послуг до певного виду. Стандартизація у сфері надання адміністративних послуг. Засади менеджменту публічних послуг. Досвід зарубіжних країн у сфері надання публічних послуг. Діяльність органів публічної влади у сфері організації надання послуг. Формування та управління ринком публічних послуг. Вплив чинників невизначеності на організацію надання публічних послуг. Інструменти надання публічних послуг. Управління якістю надання публічних послуг. Стандарти та моделі управління якістю. Управління якістю послуг в органах публічної влади. Оцінювання якості послуг. Контроль у сфері організації надання послуг.
 
Планування розвитку територій. Територіальна громада як об’єкт управління. Основні моделі розвитку громади як відкритої полісистеми. Управління територіями: сутність, підходи, принципи та інструменти інтегрованого розвитку територіальної громади. Механізми збору інформації про сутність, складові, тенденції соціально-економічних процесів в громаді, їх причини та наслідки в динаміці. Розробка програмних документів розвитку території. Механізми стимулювання економічного розвитку території. Основні поняття та показники ділового і інвестиційного клімату території, інструменти та методи стимулювання сталого розвитку. Підходи до побудови партнерських відносин із підприємницькими структурами та громадою для вирішення проблем ефективного використання ресурсів території. Визначення пріоритетів розвитку території у змінних умовах зовнішнього та внутрішнього середовища. Екологізація розвитку території: поняття та необхідність впровадження. Визначення техногенних ризиків та проблем антропогенного впливу на навколишнє середовище і планування дій з їх мінімізації. Управління соціальними процесами з метою впливу на демографічних процеси і економічний розвиток території.
 
Державне регулювання в аграрній сфері. Правові основи державного регулювання в аграрній сфері; визначення особливостей, принципів і функцій державного управління в АПК, окреслення його форм і методів, розкриття системи органів і функцій державного управління в АПК, а також отримання практичних навичок щодо застосування законодавства України, яке регламентує реалізацію державного управління в АПК.
 
Стратегічна екологічна оцінка. Основи стратегічної екологічної оцінки. Нормативно-правова база та досвід проведення СЕО Процес екологічної стратегічної оцінки. Регіональна стратегічна екологічна оцінка. Методологія проведення екологічної стратегічної оцінки. Основні методи екологічної стратегічної оцінки. Участь громадськості, інформування та консультації. Моніторинг та оцінювання фактичного впливу стратегічної ініціативи на довкілля.
 
Антикризове управління. Загальна характеристика статистичних та динамічних моделей середовища; загрози як кризоутворювальні фактори зовнішнього середовища; види кризових явищ; багатоваріантність визначення кризових явищ, причин та наслідків їх виникнення; загальна характеристика антикризового управління; основні етапи антикризового управління; симптоми, причини та механізми формування локальної кризи; сутність та місце кризи управління персоналом в органах публічної влади; роль і місце персоналу у формуванні, ідентифікації та подоланні кризових явищ; методики діагностики кризових явищ.
 
Управління персоналом. Теоретико-методологічні основи державної кадрової політики: організаційна культура в органах публічної влади. Управління набором та відбором кадрів для органів публічної влади. Поняття професіограми та її структура. Керівник, керівна діяльність. Посадова особа, керівник та службовець. Особисті, професійні та ділові якості. Імідж керівника та органу публічної влади. Управління персоналом. Послідовність основних процесів менеджменту персоналу. Кадрове планування, адаптація персоналу, його оцінка і подальший розвиток в органах публічної влади.
 
Управління інноваціями. Інновації як об’єкт публічної політики. Державна інноваційна політика України. Наукомісткість продукції як мета політики держави. Методи та інструменти державної підтримки інноваційної діяльності. Мікроекономічні причини необхідності державної підтримки інноваторів. Класифікація інструментів державної підтримки інновацій. Політика оподаткування інноваторів. Сфери застосування державного впливу на інноваційні процеси. Прямі та непрямі методи сприяння розвитку інноваційної діяльності. Підтримка державою малого бізнесу як чинник інноваційної політики. Вітчизняний досвід підтримки інноваційної діяльності. Поняття та зміст регулювання інноваційної діяльності на різних рівнях управління державою. Зарубіжний досвід підтримки інноваційного розвитку. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності в сфері інновацій. Моніторинг інновацій в органах державного управління. Організаційні структури управління інноваційною діяльністю. Механістичний та органічний типи організаційних структур управління інноваційною діяльністю.
 
Європейська інтеграція та політика міжнародної співпраці. Поняття процесу європейської інтеграції і основних напрямів подальшої конвергенції країн-учасниць та політики міжнародної співпраці. Інституційний устрій ЄС та особливості розподілу повноважень між національними та наднаціональними структурами управління. Основні види секторальної, горизонтальної, зовнішньої політики ЄС та політики захисту прав громадян. Практична ідентифікація моделей розвитку держав-членів ЄС. Формування навичок визначення етапності та критеріальності системного зближення країн-аплікантів на вступ, а також аналіз позитивних та негативних наслідків коінтеграції держав ЦСЄ до Європейського Союзу. Основні напрямки, механізми та інструменти зближення України та ЄС.
 
Управління змінами. Поняття та інструментарій управління змінами. Необхідність змін. Процес стратегічного планування змін. Типові моделі управління змінами. Вплив змін на діяльність соціальних систем, організацій, людей. Опір змінам: причини, методи подолання опору, технології реалізації змін, управління людськими ресурсами в процесі змін. Керування процесом змін на різних етапах їх впровадження. Моніторинг та аналіз процесу змін.
 
Проектний менеджмент у публічному управлінні. Практичне значення проєктного менеджменту. Визначення проєкту та ознак проєкту. Сутність програми та портфеля проєктів. Визначення проєктного менеджменту та функції проєктного менеджменту. Інструменти проєктного менеджменту. Поняття, принципи та методи організаційного проєктування. Загальна послідовність розробки і формування організаційних структур управління проєктами. Сучасні методи і засоби організаційного моделювання проєкту. Матричні методи. Розподіл адміністративних задач управління організацією. Календарно-сітьове планування проєкту. Імовірнісні оцінки тривалості проєкту. Метод освоєного обсягу. Види та структура договорів. Підписання, виконання та завершення договорів. Формування і розвиток команди проекту.
 
Діловодство в публічному управлінні. Документ і документаційне забезпечення управління в Україні. Основні вимоги до складання та оформлення документів в органах публічної влади. Особливості документального забезпечення служб управління персоналом. Документи особового складу (автобіографія, особова картка, заяви на відпустку та ін.). Звернення громадян до органів публічної влади. Нормативно-правова основа забезпечення відкритості діяльності органів влади. Робота зі зверненнями громадян: вимоги, терміни, контроль. Забезпечення документообігу в органі публічної влади. Основні документи фіксації документообігу. Діяльність організаційного відділу та діловодів. Грифи документів. Робота з документами, що містять державну таємницю. Документи з обмеженим доступом та грифом секретно. Система електронного документообігу.
 
Риторика та публічний виступ. Риторика як наука і мистецтво. Мова, промова, мовна діяльність. Текст як результат мовленнєвої діяльності. Культура мови. Публічний виступ в спілкуванні. Службовий діалог. Ділова розмова та її види. Технології регулювання взаємодії оратора і аудиторії за допомогою вербальних і невербальних засобів. Специфіка роботи з різними психологічними типами аудиторії. Специфіка підготовки промов для різних соціологічних моделей аудиторії. Історія становлення спічрайтингу як гілки риторики і ораторського мистецтва. Особливості політичного публічного мовлення; особливості мовленнєго впливу в різних сферах і комунікативних ситуаціях.
 
Гендерна політика. Гендерний підхід як прояв демократії та організована модель соціальних відносин між жінками та чоловіками. Етика управлінських і службових стосунків, гендерна рівність у сфері публічного управління. Розвиток ґендерної демократії в системі державного управління. Сучасні виміри гендерної політики та механізми впровадження гендерної рівності у системі публічного управління. Світовий досвід забезпечення гендерної рівності в публічній службі. Імплементація міжнародних актів з питань утвердження гендерної рівності в українське законодавство. Реалізація державної гендерної політики у процесі надання послуг населенню органами державної влади та місцевого самоврядування. Гендерні аспекти формування іміджу лідера у практиці управління. Проблеми впровадження та перспективи розвитку ґендерної політики в системі публічного управління в Україні. Шляхи удосконалення гендерної політики в контексті інтегрування концепцій гендерної рівності і соціальної справедливості.
 
Опитування здобувачів вищої освіти

Анкети

1. Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми для 1 курсу бакалаврату та 1 року навчання магістратури денної форми навчання (березень, 2021 р.).
2. 
Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості ОП  "Публічне управління та адміністрування" ОС "Бакалавр" - 1 курс (грудень, 2022 р.).
3. 
Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості ОП  "Публічне управління та адміністрування" ОС "Бакалавр" - 2 курс (грудень 2022 р.).
4. 
Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості ОП  "Публічне управління та адміністрування" ОС "Бакалавр" - 3 курс (грудень 2022 р.).
5. 
Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості ОП "Публічне управління та адміністрування" ОС "Бакалавр" - 4 курс (грудень 2022 р.).

Результати

1. Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми для 1 курсу бакалаврату та 1 року навчання магістратури денної форми навчання (березень, 2021 р.).
2. Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості ОП "Публічне управління та адміністрування" ОС "Бакалавр" - 1 курс (грудень, 2022 р.).
3. Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості ОП "Публічне управління та адміністрування" ОС "Бакалавр" - 2 курс (грудень 2022 р.).
4. Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості ОП "Публічне управління та адміністрування" ОС "Бакалавр" - 3 курс (грудень 2022 р.).
5. Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості ОП "Публічне управління та адміністрування" ОС "Бакалавр" - 4 курс (грудень 2022 р.).
 


Акредитація освітньої програми, 2023 р.

   1. Відомості про самооцінювання освітньої програми.
   2. Програма роботи експертної групи.
   3. Гарант освітньої програми - Приліпко Сергій Михайлович, в.о. завідувача кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва, доктор наук з державного управління, доцент, email: [email protected]
   4. Навчальні лабораторії та матеріально-технічна база.
   5. Презентація освітньої програми підготовки бакалаврів.

Відкрита зустріч з експертами:
ID 34709 Національний університет біоресурсів і природокористування України
Час: 17 січня 2023 15:15-16.00
Підключитись до конференції Zoom: https://us05web.zoom.us/j/83904271885?pwd=bU1sZ29nL0xLRmFaYTczRzMyYVFlZz09
Ідентифікатор конференції: 839 0427 1885

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook