Магістр

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмами. Освітньо-наукова програма підготовки магістра обов'язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Другий рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Ступінь магістра ветеринарного спрямування здобувається на основі повної загальної середньої освіти або освітнього ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю і присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра, спеціаліста чи магістра.

Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, навантаження одного навчального року за денною формою здобуття вищої освіти – 60 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньої програми підготовки магістрів складає:

•    за освітньо-професійною програмою підготовки – 90 кредитів ЄКТС;
•    за освітньо-науковою програмою підготовки – 120 кредитів ЄКТС;
•    магістра ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти – 360 кредитів ЄКТС;
•    магістра ветеринарного спрямування на основі ОКР молодшого спеціаліста – 300 кредитів ЄКТС.

Тривалість навчання за освітніми програмами підготовки магістрів становить за:

•    денною формою здобуття вищої освіти:
–    освітньо-професійна програма – 1 рік 4 місяці;
–    освітньо-наукова програма – 1 рік 10 місяців;
•    заочною (дистанційною) формою здобуття вищої освіти може перевищувати термін навчання за денною формою не більше як на 25%.

Зміст освіти студентів магістратури відображений у навчальному плані підготовки магістрів, де обсяги навчальних дисциплін розподілені наступним чином:

•    обов’язкові для всіх студентів магістратури університету дисципліни становлять 75 % загального обсягу навчального навантаження студента (їх перелік, обсяги та форми атестації визначаються стандартами вищої освіти, вимогами МОН України у межах відповідної спеціальності і включаються до навчального плану підготовки фахівців у повному обсязі);
•    вибіркові за вибором студента – 25 % загального обсягу навчального навантаження студента (їх перелік, форми вивчення (аудиторна чи самостійна) та атестації визначаються робочими групами, сформованими за наказом ректора університету, рекомендуються вченими радами факультетів (ННІ), ухвалюються навчально-методичною радою університету та затверджуються вченою радою університету. Вони включаються до навчального плану підготовки фахівців залежно від вибору студентів та визначають специфіку освітньої програми за вибірковим блоком). Ці дисципліни вивчаються студентами за освітніми програмами підготовки магістрів упродовж 2-3 семестру.

Студентам, які успішно склали атестаційні екзамени, ЄДКІ (за окремими спеціальностями, визначеними Постановою КМУ), а також захистили магістерську кваліфікаційну роботу відповідно до освітньої програми підготовки, рішенням ЕК присуджується відповідний ступінь вищої освіти та присвоюється відповідна кваліфікація.

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook