Магістр

    Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому (магістерському) рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Освітньо-наукова програма підготовки магістра обов'язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

    Другий рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.
    Ступінь магістра ветеринарного спрямування здобувається на основі повної загальної середньої освіти і присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.

    Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра чи спеціаліста.

    Особи, які навчаються у магістратурі, є студентами за винятком осіб, які навчаються за спеціалізацією “Державна служба” (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 789 вони є слухачами).

    Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, навантаження одного навчального року за денною формою навчання – 60 кредитів ЄКТС.
Обсяг освітньої програми підготовки магістрів складає:
• за освітньо-професійною програмою підготовки – 90 кредитів ЄКТС;
• за освітньо-науковою програмою підготовки – 120 кредитів ЄКТС;
• магістра ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти – 360 кредитів ЄКТС;
• магістра ветеринарного спрямування на основі ОКР молодшого спеціаліста – 300 кредитів ЄКТС.

     Зміст освіти студентів магістратури відображений у навчальному плані підготовки магістрів, де обсяги навчальних дисциплін розподілені наступним чином:
• обов’язкові для всіх студентів магістратури університету становлять 60 % загального обсягу навчального навантаження студента (їх перелік, обсяги та форми атестації визначаються стандартами вищої освіти, вимогами МОН України у межах відповідного напряму підготовки (спеціальності) і включається у навчальний план підготовки фахівців у повному обсязі);
• вибіркові:
– за вибором університету – 15 % загального обсягу навчального навантаження студента (їх перелік, форми вивчення (аудиторна чи самостійна) та атестації визначає вчена рада університету). Такі дисципліни вивчаються студентами за освітніми програмами підготовки магістрів переважно впродовж 1 року навчання;
– за вибором студента чи слухача – 25 % загального обсягу навчального навантаження студента (їх перелік, форми вивчення (аудиторна чи самостійна) та атестації визначаються робочими групами, сформованими за наказом ректора університету, рекомендуються вченими радами факультетів (ННІ), ухвалюються навчально-методичною радою університету та затверджуються вченою радою університету. Вони включаються до навчального плану підготовки фахівців залежно від вибору студентів та визначають назву магістерської програми). Ці дисципліни вивчаються студентами за освітніми програмами підготовки магістрів переважно впродовж 2 року навчання.

      Студентам (слухачам), які успішно склали державні екзамени, а також захистили магістерську роботу відповідно до освітньо-професійної програми підготовки, рішенням ЕК присуджується відповідний ступінь вищої освіти та присвоюється відповідна кваліфікація.

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook