Євсюкова Оксана Володимирівна

Посада: професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва НУБіП України.

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління.

Вчене звання: доцент.

Дисципліни: 
"Публічна політика та євроінтеграційні процеси", "Електронне урядування", "Інформаційні системи, технології та е-документообіг", "Публічні послуги", "Європейська інтеграція та політика міжнародної співпраці".

Освіта

1. Київський національний університет ім. Т. Шевченка, спеціальність: політологія, кваліфікація: політолог, викладач суспільно-політичних та філософських дисциплін
2. Академія муніципального управління, спеціальність: правознавство, кваліфікація: магістр права

Досвід роботи

Адміністративний:
2003-2008 рр. завідувач відділу міжнародних зв’язків,
Академія муніципального управління (м. Київ).
2008-2015 рр. директор Україно-Польського Інституту управління,
Варшавська Вища школа менеджменту (Республіка Польща).
2015-2017 рр. завідувач кафедри історії, теорії держави і права та конституційного права, Академія муніципального управління (м. Київ).

Викладацький:
1999-2002 рр. - викладач кафедри політології, Академія муніципального управління (м. Київ).
2002-2012 рр. - старший викладач кафедри політології, Академія муніципального управління (м. Київ).
2012-2014 рр. - старший викладач кафедри теорії та історії держави та права та конституційного права, Академія муніципального управління (м. Київ).
2014-2015 рр. - доцент кафедри теорії та історії держави та права та конституційного права, Академія муніципального управління (м. Київ).
2015-2016 рр. - доцент кафедри загально-правових дисциплін, Академія муніципального управління (м. Київ).
2016 2018 рр. - докторант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ).
2018-2021 рр. - доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ)
2021-2022 рр. - доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН УКРАЇНИ (м. Київ).
З серпня 2022 р. - професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва НУБіП України (м. Київ).

Загальний стаж – 32 роки.
Стаж науково-педагогічної діяльності – більше 20 років.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Учасник науково-дослідної теми кафедри: «Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави»

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ВИДАНЬ

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних
1. Євсюкова О. В. Методологічні основи моделювання нормативно-правових важелів надання публічних послуг в умовах розбудови сервісно-орієнтованої держави. Вісник Академії митної служби України. Серія “Державне управління”. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2017. № 2. С. 35 – 40.
2. Євсюкова О. В. Аналіз передумов створення системи управління якістю публічних послуг у сервісно-орієнтованій державі. Публічне управління та адміністрування. Одеса, 2018. № 4. С. 52 – 57.
3. Євсюкова О. В. Домінуючі засади процесу управління розвитком сервісно-орієнтованої держави в умовах трансформаційних змін. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Київ, 2018. № 2. URL: http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/17.pdf.
4. Євсюкова О. В. Концепція сервісно-оріентованого розвитку держави на засадах формування механізмів управління процесами сервісного спрямування органів публічної влади. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2018. № 5. С. 46 – 52.
5. Євсюкова О. В. Особливості формування системи моніторингу як елемента оцінювання механізмів сервісної діяльності органів публічної влади. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6182&i=17.
6. Євсюкова О. В. Система публічного аудиту сервісизації діяльності органів публічної влади у межах суб’єктно-орієнтованого підходу за умов деліберативної демократії. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 92 – 97.
7. Євсюкова О. В. Соціальні мережі та соціальний капітал як чинники розвитку сервісно-орієнтованої держави. Теорія та практика державного управління: Науковий вісник Харківського РІДУ при Президентові України, 2018. №1 (60), С. 1 – 8.
8. Євсюкова О. В. Напрями адаптації досвіду функціонування канадської моделі системи надання публічних послуг у контексті побудови сервісно-орієнтованої держави в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. № 2. URL: http://www.pubadm.vernadskyjournals.inua/journals/2019/2_2019/2_2019.pdf
9. Євсюкова О.В. Особливості підготовки фахівців у сфері кібербезпеки: сучасні виклики та перспективи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1961
10. Євсюкова О.В., Михайлова Т.В.Державна служба України: складнощі модернізаційного процесу. Державне управління: удосконалення і розвиток .2021.№4. 2DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2021.4.1.URL:http://www.dy.nayka.com....
11. Євсюкова О.В.Цифрова спроможність громад в Україні: тенденції та проблеми. Державне управління: удосконалення і розвиток. 2021.№5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156 2021.5.1.URL:http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2051
12. Євсюкова О.В.Генезис медичної реформи у Республіці Польша у контексті Євроінтеграції. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 12. С. 62–66. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.62 URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7508&i=9
13. Євсюкова О. В. Досвід реалізації форм безпосередньої демократії в європейських сервісно-орієнтованих державах. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce i na Ukrainie w dobie narastających konfliktów. Warszawa, 2016. С. 163 – 171.
14. Evsyukova О. Analysis of the prerequisites for creation of quality management systems for public services provided by a service-oriented state. Studia Spoleczne.W. 2019. № 1. S. 53 – 58.
15. Evsyukova О. Political digitalization for Ukrainian society –challenges for cyber security. Cybersecurity and law 2021/1 vol.5 URL:https://www.cybersecurityandlaw.pl/ ISSN: 2651493

Статті у виданнях, що включені до наукометричної бази даних Scopus
1. Evsyukova О. & Balashov I. Obushna N., Selivanov S., Teplov S. Talent management in the civil service today’s challenges and innovative HR practices– Studia Luridica Lublinensia – Vol 33, № 4. (2021) URL: https://journals.umcs.pl/sil
Статті у виданнях, що включені до наукометричної бази данихWeb of Science:
2. Evsyukova О., Fyshchuk І. (2020). Effective Communication in Digital Transformation of Service State during Change Management Processes in Ukraine – Public Policy And Administration. – Vol 19. (2). 2020. 172-188. DOІ: https://doi.org/ 10.13165/VPA-20-19-02; URL: https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/....
3. Evsyukova О., Fyshchuk І., Smalskys V. The information and communication support of public authorities in the context of using knowledge management in human resources. – Public Policy And Administration. – Vol 20. (2). 2021. DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-21-20-2-09. URL: https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/6475.

Видані підручники, навчальні посібники або монографії:
1. Євсюкова О. В. Механізми управління розвитком сервісно-орієнтованої держави: теорія, методологія, практика: монографія / за заг. ред. О. В. Євсюкової. Київ : ТОВ “Август Трейд”, 2019. 336 с.
2. Євсюкова О. В. Когнітивна компонента як складова формування меритократичного простору державного управління. Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні: монографія / [Т. Е. Василевська, І. Г. Сурай, О. І. Васильєва та ін.] / за заг. ред. Т. Е. Василевської. Київ: НАДУ, 2018. 256 с.
3. Євсюкова О. В. Концептуальні засади побудови сервісно-орієнтованої держави. Публічне управління розвитком регіонів у процесі побудови сервісно-орієнтованої держави: теорія, методологія та практика: монографія / за заг. ред. Н. В. Васильєвої, О. І. Васильєвої. Київ: НАДУ, 2018. 303 с.
4. Євсюкова О. В. Надання адміністративних послуг як об’єкт контролю. Організація надання публічних послуг на місцевому рівні: навч. посіб. / [авт. кол.: Г. А. Борщ, Н. В. Васильєва, О. І. Васильєва та ін.]; за заг. ред. О. І. Васильєвої, Н. В. Васильєвої, О. С. Ігнатенка. К.: НАДУ, 2014. 444 с.
5. Євсюкова О. В. Організаційно-правові засади забезпечення функціонування сервісно-орієнтованої системи державного управління та місцевого самоврядування. Кадрове забезпечення органів місцевої влади у сфері надання публічних послуг: навч. посіб. / [авт. кол.: О. І. Васильєва, Н. В. Васильєва, О. С. Ігнатенко та ін.]; за заг. ред. О. І. Васильєвої, Н. В. Васильєвої, О. С. Ігнатенка. Київ: НАДУ, 2018. 253 с.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
1. Участь у роботі наукового комітету у Вищій школі соціальних та інформаційних наук м. Варшава (Республіка Польща) по підготовці міжнародної науково-практичної конференції на тему: “Публічне адміністрування, безпека та економіка – спільна площина дослідження”. Тема виступу: “Концепція побудови сервісно-орієнтованої держави як запорука національної безпеки України”(25–27 травня 2019 р.). (Сертифікат N/2019).
2. Членство у експертній групі відділу соціальних наук та технологій Вищої школи соціальних та інформаційних наук м. Варшава (Республіка Польща) по підготовці НДР на тему “Правові та економічні аспекти забезпечення національної безпеки в Україні та Польщі” у період з жовтня 2018 р. по жовтень 2019 р. (Сертифікат S/349).
3. Участь у роботі організаційного комітету у Вищій школі соціальних та інформаційних наук м. Варшава (Республіка Польща) по підготовці міжнародної науково-практичної конференції на тему: “Національна безпека в Україні та Польщі – виклики для публічного управління”. Тема виступу: “Аналіз функціонування системи публічних послуг за умов розвитку сервісизації діяльності органів публічної влади як запорука безпеки держави ”(20 квітня 2019 р.). (Сертифікат OKN/2).
4. Членство у складі наукової ради та організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції “Загрози в кіберпросторі сучасного світу” (“Zagrożenia w cyberprzestrzeni we współczesnym świecie”) (м. Варшава, Республіка Польща), організаторами якої стали: Варшавський військовий університет, Академічний центр політики кібербезпеки, Інститут кібербезпеки Марібор (Словенія). Дата проведення 24.03.2021, формат конференції онлайн-режим.
5. Довгострокове підвищення кваліфікації (за обсягом годин навчальної програми становить не менше 108 академічних годин) у Вищій школі менеджменту у м. Варшава (Республіка Польща) «Публічне управління в системі сучасних світових тенденцій ефективного багаторівневого управління», ECTS – 4 (120 год.), сертифікат №29/112/2018 від 19.12.2018 р.
6. Участь в онлайн-стажуванні «Сучасні аспекти просторового розвитку: європейські тренди у посткризовий період» з 18 січня по 1 лютого 2021 р. ECTS – 4 (120 год.), сертифікат 01/B-WSM/21 від 01.02.2021. Вища школа менеджменту. м. Варшава (Республіка Польща)
7. Менеджер магістерської програми двох дипломів Національної академії державного управління при Президентові України та Університету Миколаса Ромеріса (Литовська Республіка), підстава (Меморандум про співпрацю від 05.10.2019.).

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook