Солод Надія Володимирівна

Доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії, кандидат хімічних наук

 

Солод (Ткачова) Надія Володимирівна народилася 03.02.1979 року у м. Києві. У 2001 р. закінчила з відзнакою факультет агрохімії і ґрунтознавства Національного аграрного університету за спеціальністю «Агрохімія і грунтознавство», кваліфікація агроном-дослідник. З 2002 по 2005 р. навчалася в очній аспірантурі на кафедрі загальної хімії НАУ. З 2005 р. працювала асистентом кафедри загальної хімії. 

У лютому 2009 р. Солод Надія Володимирівна захистила в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України кандидатську дисертацію на тему „Синтез і термоліз твердих розчинів гідратованих дифосфатів мангану(ІІ), кобальту(ІІ), цинку” за спеціальністю 02.00.01 – Неорганічна хімія. Робота виконана під керівництвом доктора хімічних наук професора Антрапцевої Н.М.
З грудня 2009 р. Солод Н.В. працює старшим викладачем кафедри загальної хімії НУБіП України. З 2016 року - доцентом.

Навчальна робота
Доцент Солод Н.В. проводить заняття із загальної, неорганічної та аналітичної хімії 

 

Навчально-методичні праці, видані у 2017-2015 рр.:

- Посібники

1. Antraptseva N.M. Сhemistry: educational manual / N.M. Antraptseva, N.V. Solod,  O.O. Kravchenko.- К.: ДП "Експо-друк", 2017. - 360 с.

2. Антрапцева Н.М. Хімія в схемах і таблицях: довідник / Н.М. Антрапцева, Н.В. Солод, О.О. Кравченко. - К. : ДП "Експо-друк", 2017. - 351 с.

3. Antraptseva N.M. Chemical terminological dictionary for students  of  technical  directions / N.M. Antraptseva, N.V. Solod,  O.O. Kravchenko.- К.: ДП "Експо-друк", 2016. - 314 с.

- Методичні матеріали

1. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В. Хімія. Методичні вказівки для виконання лабораторного практикуму та самостійної роботи студентів спеціальностей 205 – Лісове господарство, 206 – Садово-паркове господарство. - К.: ДДП «Експо-Друк», 2017. - 170 с.

2. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В., Кравченко О.О. Неорганічна та аналітична хімія. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт і самостійної роботи студентів спеціальності 203 – «Садівництво та виноградарство»). -  К. : ДДП «Експо-Друк», 2017. - 304 с.

3. Antraptseva N.M., Solod N.V., Kravchenko O.O.  Chemistry. Laboratory practice (with basic theory) for bachelor students speciality 133    “Industrial Mechanical Engineering”. – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 236 с.

4. Антрапцева Н.М., Солод Н.В., Кочкодан О.Д. Аналітична хімія. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та завдання для самостійної роботи студентів спеціальностей  181 – «Харчові технології», 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 207 – «Водні біоресурси і аквакультура». – К.:Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 156 с.

5. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В. Загальна хімія. Методичні вказівки (з основами теорії) для виконання лабораторного практикуму та самостійної роботи студентів  спеціальностей 205 - "Лісове господарство", 206 - "Садово-паркове господарство" – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 177 с.

6. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В., Кравченко О.О. Неорганічна  хімія. Основи теорії та методичні вказівки для виконання лабораторних робіт і самостійної роботи  для студентів спеціальності  203 – «Садівництво та виноградарство». – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 228 с.

7. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В., Кравченко О.О. Аналітична хімія. Основи теорії та методичні вказівки для виконання лабораторного практикуму і самостійної роботи для студентів спеціальності 203 – «Садівництво та виноградарство». – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 168 с.

8. Антрапцева Н.М., Солод Н.В.,  Жила Р.С.,  Кочкодан О.Д., Кравченко О.О.  Аналітична хімія. Електронний лабораторний практикум для студентів  напрямів підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія”, 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 6.090201 –  “Водні біоресурси і аквакультура”- К., 2015. – 217 с. www: http://library.nubip.edu.ua

9. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В. Основи загальної хімії. Лабораторний практикум та завдання для самостійної роботи для студентів напрямів 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство». - К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2015. - 172с.

Основні наукові праці, опубліковані у 2017-2015 рр.:

-  Монографія  

Антрапцева Н.М.Тверді розчини фосфатів мікроелементів: Монографія / Н.М. Антрапцева, Н.В. Солод. – К.: ДДП «Експо-Друк», 2017. – 240 с. 

- Статті

1. Солод Н.В., Кравченко О.О. Про оптимальні умови утворення дифосфатів цинку-кобальту(ІІ) пентагідратів // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2017.– V.2. – P. 209 – 211. 

2. Солод Н.В., Царик Д.О. Продути спільного осадження дифосфатів кобальту(II) і мангану(II) // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Vena, Austria. – 2017. – V. 1. – P. 125-130.

3. Кравченко О.О., Солод Н.В, Блажко Г.Є. Використання комунікативної атаки як засобу швидкої мобілізації студентів до навчання // Научные труды SWorld. – Выпуск 46. Том 3. – Иваново: Научный мир, 2017. - С. 71-74

4. Antraptseva N.M., Solod N.V. THERMAL PROPERTIES OF SOLID SOLUTION OF MANGANESE(II) - COBALT(II) DIPHOSPHATE // Functional materials. - 2016. - V.23 - №4 - P. 234 - 242.

5. Солод Н.В., Лесик Р.М. Енергозберігаючий синтез безводних дифосфатів цинку-кобальту(ІІ) // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2016. – V. 1. – P. 272-276.

6. Антрапцева Н.М. Физико-химические характеристики процесса и продуктов совместного осаждения дифосфатов марганца(II) и цинка / Н.М. Антрапцева, Н.В. Солод, Г.Н.Била, Б.И. Леонова // University of food technologies – Plovdiv. Scientific works. UFT Academic Publishing House. - Plovdiv, 2015.- V.LX. - Р. 600-608.

7. Антрапцева Н.М. Экологически безопасный синтез Со(ІІ) дифосфата и его термические свойства / Н.М. Антрапцева, Г.Н.Била, Н.В. Солод, О.В. Гаврилюк // University of food technologies – Plovdiv. Scientific works. UFT Academic Publishing House. - Plovdiv, 2015.- V. LX. – P. 594-599.

8. Антрапцева Н.М. Склад і хімічна природа продуктів взаємодії в системі CoSO4 – ZnSO4 – K4P2O7 – H2O / Н.М. Антрапцева, Н.В. Солод, О.В. Гаврилюк // Біоресурси і природокористування, 2015. – Т.5, №3-4. – С. 44-50.

 - Патенти

1. N.M.Antraptseva, N.V.Solod THERMAL PROPERTIES OF SOLID SOLUTION OF MANGANESE (II) - COBALT (II) DIPHOSPHATE. № АПС/2009-17 від 12.10.2017

2. Солод Н.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДУКТІВ СПІЛЬНОГО ОСАДЖЕННЯ ДИФОСФАТІВ Со(II) І Mn(II). № АПС/2018-17 від 12.10.2017

3. Антрапцева Н.М., Танчик С.П, Солод Н.В. Гетерометальні цинк-манган(ІІ)-купрум(ІІ) дигідрогенфосфати дигідрати. Патент України на корисну модель № 103928. Заявл. 05.06.2015 (заявка № u 2015 05557). Опубл. 12.01.2016. Бюл. №

4. Антрапцева Н.М., Танчик С.П, Солод Н.В. Спосіб одержання твердого розчину безводних мангану(ІІ) і кобальту(ІІ) дифосфатів. Патент України на корисну модель № 110238. Заявл. 26.05.2016 (заявка № u 2016 05684). Опубл. 26.09.2016. Бюл. № 18.

5. Антрапцева Н.М., Танчик С.П, Солод Н.В. Твердий розчин магній-цинк дигідрогенфосфатів тетрагідраті. Патент України на корисну модель № 110239. 26.05.2016 (заявка № u 2016 05685). Опубл. 26.09.2016. Бюл. № 18.

6. Антрапцева Н.М., Танчик С.П, Солод Н.В. Гетерометальні манган(ІІ)-магній дифосфати пентагідрати. Патент України на корисну модель № 112784. Опубл. 26.12.2016. Бюл. № 24.

7. Антрапцева Н.М., Танчик С.П, Солод Н.В. Спосіб одержання твердого розчину гідрогенфосфатів магнію і цинку. Патент України на корисну модель № 112785. Опубл. 26.12.2016. Бюл. № 24.

8. Антрапцева Н.М., Танчик С.П., Солод Н.В. Спосіб одержання гетерометалічних дифосфатів цинку-кобальту(ІІ)пентагідратів. Патент України на корисну модель № 102976. Заявл. 05.06.2015 (заявка № u 2015 05553). Опубл. 25.11.2015. Бюл. № 22.

9.  Антрапцева Н.М., Танчик С.П., Солод Н.В. Спосіб одержання подвійних середніх кобальт(ІІ)-цинк фосфатів октагідратів Патент України на корисну модель № 102977. Заявл. 05.06.2015 (заявка № u 2015 05554). Опубл. 25.11.2015. Бюл. № 22.

10. Антрапцева Н.М., Танчик С.П., Солод Н.В. Твердий розчин гідратованих манган(ІІ) і кобаль (ІІ) дифосфатів  Патент України на корисну модель  Заявл. 05.06.2015 (заявка № u 2015 05556). Опубл. 10.12.2015. Бюл. №23.

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)