Жила Роман Сергійович

доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії, кандидат хімічних наук


Жила Роман Сергійович народився 16 жовтня 1982 року в м. Кремінна Луганської обл.  Він у 2006 закінчив з відзнакою природничо-географічний факультет Ніжинського державного університету ім. М.В. Гоголя (спец. "Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія", кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача). З 2006 по 2009 р. навчався в очній аспірантурі Інституту біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України у відділі гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів. У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Фулерени як інгібітори окиснення органічних сполук» за спеціальністю 02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія. Робота виконана під керівництвом члена-кореспондента НАН України, проф. Ковтуна Г.О. і кандидата хімічних наук, старшого наукового співробітника Полункіна Є.В.
З вересня 2012 р. працює старшим викладачем кафедри загальної хімії НУБіП України.

Навчальна робота

Читає лекції та проводить заняття з дисципліни "Хімія" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на ННІ і факультетах:

- ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження;

- ННІ лісового і садово-паркового господарства;

- механіко-технологічному ф-ті;

-  ф-ті конструювання і дизайну.

 

 Навчально-методичні праці, видані у 2017-2015 рр.:

 - Методичні матеріали

1. Антрапцева Н.М., Жила Р.С. Хімія. Методичні вказівки (для лабораторних робіт  і самостійної роботи) студентів спеціальностей: 133 – Галузеве машинобудування, 192 – Будівництво та цивільна інженерія,    275 – Транспортні технології (Автомобільний транспорт), 208 – Агроінженерія» .- К. : ДДП «Експо-Друк», 2017. - 200 с.

2. Антрапцева Н.М., Жила Р.С.  Хімія. Методичні вказівки з основами теорії для виконання лабораторного практикуму (спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). -  К. : ДДП «Експо-Друк», 2017. - 224 с.

3. Антрапцева Н.М., Жила Р.С. Хімія. Методичні вказівки для виконання лабораторного   практикуму та самостійної роботи студентів спеціальностей 141 –  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 198 с.

4. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Жила Р.С. Хімія. Тестові завдання для самостійної роботи студентів спеціальностей 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 133 – галузеве машинобудування, 192 – будівництво та цивільна інженерія» - 166 с.

5. Антрапцева Н.М.,   Солод Н.В.,  Жила Р.С.,  Кочкодан О.Д., Кравченко О.О.  Аналітична хімія. Електронний лабораторний практикум для студентів  спеціальності 207 –  “Водні біоресурси”- К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2016.– 217 с.

6. Антрапцева Н.М., Жила Р.С., Пономарьова І.Г. Хімія. Лабораторний практикум з основами теорії для студентів напрямів 6.050503 – «Машинобудування», 6.070101 – «Транспортні технології», 6.100102 – «Процеси, машини та обладнання АП виробництва», 6.060101 – «Будівництво». - К.: НУБіПУ, 2015. - 194 с.

7. Антрапцева Н.М., Жила Р.С., Пономарьова І.Г. Хімія з основами електрохімії. Лабораторний практикум та тестові завдання для самостійної роботи студентів напрямів 6.100101 – «Енергетика та електротехнічні системи в АПК», 6.050202 – «Автоматизація». - К.: НУБіПУ, 2015. - 198 с.

8.  Антрапцева Н.М.,  Пономарьова І.Г.,  Солод Н.В.,  Жила Р.С.,  Кочкодан О.Д., Кравченко О.О.  Аналітична хімія. Електронний лабораторний практикум для студентів  напрямів підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія”, 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 6.090201 –  “Водні біоресурси і аквакультура”- К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2015.– 217 с.

 

Основні наукові праці, опубліковані у 2017-2015 рр.:

- Статті

1.      Antraptseva N.M., Solod N.V., Zhyla R.S. Peculiarities of thermal solid-phase transformations of hydrogen phosphates Cо(II)-Mn(II) // Functional materials, 2018. - V. 25, N1. - P. 167-173 (Scopus)

2.      Антрапцева Н.М., Жила Р.С., Била Г.М. Склад та хімічна природа продуктів взаємодії розчинів солей кальцію і кобальту(ІІ) з амоній гідрофосфатом // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2017. – V.1 – P. 39-43.

3.      Polunkin E.V., Kameneva T.M., Zhyla R.S., Troshin P.A. Antioxidant properties of exo-derivatives fullerene // Proceedings of Ukrainian Conference with International participation "Chemistry, physics and technology of surface" and Workshop "Nanostructured biocompatible / bioactive materials" – Kyiv, 2017. – P. 177.

4.      Polunkin E.V., Kameneva T.M., Zhyla R.S. , Troshin P.A. Peculiarities of the antioxidant action of exomodіfied fullerenes C60 at the oxidation of organic compounds // The International research and practice conference  “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS (NANO-2017)”, 23-26 August 2017,Chernivtsi. -  P. 778.

5.      Жила Р.С., Ковтун Д.М., Трошин П.А. Інгібуючі властивості фулерену з тіофеновою групою при окисненні ароматичних сполук //  Технологія-2017. Матеріали XX міжнародної науково-технічної конференції, 21-22 квітня 2017 р., м. Сєвєродонецьк: [ Східноукр. нац. університет ім. В. Даля], 2017. – С. 36-39.

6.      Жила Р.С. Использование проблемного обучения в лабораторном эксперименте по дисциплине «Химия» // Сборник научных статей "Перспективы развития высшей школы" / редкол.: В.К.Пестис [и др.]. - Гродно: ГГАУ, 2017. – С. 357-360.

7.      Жила Р.С., Трошин П.А. Антиокиснювальні властивості 61-бензен-1,2-метано[60]фулерен-61- γ -бутанпропану// Матеріали XIX міжнародної науково-технічної конференції «Технологія-2016». Сєвєродонецьк: технологічний інститут СНУ ім. В. Даля, 17 -18 квітня 2016 р. – Сєверодонецьк: Поліграфічний центр технологічного інституту СНУ ім. В. Даля, 2016. – Ч. І. –  С. 58-60.

8.      Жила Р.С., Ковтун Д.Н. Хімічний експеримент у проблемному навчанні студентів механіків // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2015. – V.2 –  P. 238-241. 

9.      Жила Р.С. Как мультимедиа ресурсы могут изменить преподавание химии для студентов // Перспективы развития высшей школы: Сборник научных статей VІІІ Международной науч.-метод. конф./ редкол.: В.К.Пестис [и др.].- Гродно: ГГАУ, 2015.– С. 329-331.

10.   Жила Р.С., Ковтун Д.М. Особливості стабілізування окиснення ароматичних спиртів фулереном С60 // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Технологія-2015». Сєверодонецьк: технологічний інститут СНУ ім. В. Даля, 17 -18 квітня 2015 р. – Сєверодонецьк: Поліграфічний центр технологічного інституту СНУ ім. В. Даля, 2015. – Ч. І. – С. 24-25.

- Патенти

1.   Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Жила Р.С Спосіб одержання конденсованих цинку-кобальту(ІІ) фосфатів з лінійною будовою аніона. Патент України на корисну модель № 120447. Опубл. 21.01.2018. Бюл. № 1.

2.   Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Жила Р.С. Бінарні цинку-купруму фосфати тетрагідрати.  Патент України на корисну модель № 120421. Заявл. 16.06.2017 (заявка № u 2017 06077) Опубл. 25.10.2017. Бюл. № 20.

3. Божко О.О., Полункін Є.В, .Жила Р.С.,  Пільо С.Г.,  Кондратюк К.М. Біс [N-( саліцил-2-фурил-2-морфолілетил)]альдімінат міді як присадка для інгібування окиснення бензилового спирту.  Патент України на корисну модель № 105868. Заявл. 10.06.13; опубл. 25.06.14, Бюл. №12. – 5 с.

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій