Гопкало Лариса Михайлівна

    Кандидат економічних наук - спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності, тема дисертації: “«Управління соціально-орієнтованим підприємством сфери туризму» – 2017 рік

Трудова діяльність:

1991 – 1992 Завідувач виробництвом об’єднання підприємств громадського харчування Уманського РайПО , м. Умань, Черкаської області
1995 – 1998 – Заступник директора по фінансовим питанням ПП «ІНТРД Україна», м. Київ
1999–2017 – асистент, пізніше (2012) - старший викладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київського національного торговельно-економічний університет.
2018-2020 – доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київського національного торговельно-економічний університет
з вересня 2020 р. – доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу НУБіП України.

Викладає дисципліни:

Організація ресторанного господарства
Технологія харчування

Наукова робота:

Фундаментальні і прикладні дослідження у сфері туристичного і готельно-ресторанного бізнесу, направленні на удосконалення виробничої і сервісної системи, управління комерційною діяльністю, управління персоналом.
Автор і співавтор 97 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 3 монографії, 2 підручників, 4 посібників.

Нагороди та відзнаки:

2003 р. - Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету
2007 р. – Почесна грамота Київського національно-економічного університету
2011 р. – Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету
2013 р. – Подяка Київського національного торговельно-економічного університету
2018 р. – Подяка Київського національного торговельно-економічного університету

Підвищення кваліфікації:

    Наукові стажування
2002 р. – Наукове стажування в Силезькому технічному університеті (м. Глівіце, Польща) в рамках проекту «Удосконалення менеджмент освіти в Україні » (за підтримки уряду США). (Сертифікат)
2003 р. – Наукове стажування в Ягелонському університеті за підтримки Fulbright Graduate Program у Ягелонському університеті, м. Краків (Польща), захищена наукова робота, яка отримала відзнаку Фонду). (Сертифікат)
2017 р. – Всеукраїнський науково-практичний тренінг «Інформаційні технології в навчальному процесі: якісна освіта», м. Київ (Сертифікат)
2018 – Курс консультацій по системі управління готелями Fidelio V8, компанія «Hospitality & Retal Systems», м. Київ
2019 р. - Стажування з організації наукових досліджень та впровадження інноваційних технологій в освітній та науковий процес (Пряшівський університет, м. Пряшів; Академія професійної освіти «Меркур»; Словацька Республіка). (Сертифікат)
2020 р. – Наукове стажування «Uczciwosc akademacka», “Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці” (IIASC) Wyzszy Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, м. Варшава, Польща (Сертифікат)

   Виробничі стажування
2015 р. – Готельний комплекс «Premier Palace Hotel» 5* (департамент управління підприємством), м. Київ
2016 р. – Готель «11 Mirrors Design Hotel» (сервісні департаменти, департамент управління підприємством), м. Київ
2019 р. – Готель «Hilton Kyiv»5* (сервісні департаменти, департамент інженерно-технічного обслуговування, департамент управління підприємством , м. Київ (Сертифікат)
2019 р. – Готельний комплекс «DAS CLUB HOTEL SUNNY BEACH» 4*, м. Сонячний берег, Болгарія (сервісні департаменти, департамент управління підприємством)


Список основних публікацій

Монографії:

1. Boyko M.G., Vedmid N.I., Gopkalo L.M. Vector of innovative development of business subjects of social appointed business // // Innovative Development of the Economy: Global Trends and National Peculiarities. - Riga Baltija Publishing, 2018. – 378 с.
2. Конвергенція економічних моделей Польщі та України. монографія. / під ред. В. Чужиков // КНЕУ. – 2010. - 568 с.
3. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія / [Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко, Л. М. Гопкало та ін.]; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2010. – 596 с.

Підручники та посібники
1. Готельна справа: Електронний підручник –К.: Київ. нац. торг. – екон. ун – т, 2015. – 501 с.
2. Проектування готелів: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. Серія HoReCa.: [для вищ. навч. закл.] / [А. А. Мазаракі, М. Г. Бойко, Л. М. Гопкало та ін.] // За. ред. А. А. Мазаракі: Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2015 р.- 346 с.
3. Проектування курортів: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / [А. А. Мазаракі, С. Л. Шаповал, Л. М. Гопкало та ін.]; // за ред.: А. А. Мазаракі; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К.: КНТЕУ, 2014. - 446 с.
4. Проектування готелів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [А. А. Мазаракі, М. І. Пересічний, С. Л. Шаповал, Л.М. Гопкало та ін.]; // за ред.: А. А. Мазаракі; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К.: КНТЕУ, 2012. - 337 с.
5. Проектування закладів ресторанного господарства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /[А. А. Мазаракі, М. І. Пересічний, С. Л. Шаповал, Гопкало Л.М. та ін.]; за ред.: А. А. Мазаракі; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К.: КНТЕУ, 2011. - 345 с.
6. Організація готельного господарства / М. Г. Бойко, Л. М. Гопкало. - К.: КНТЕУ, 2009.- 494 с.

Статті


1. Бовш Л. А. Гопкало Л. М. Концептуалізація facility менеджменту у готельному бізнесі. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. Том 3, № 1 (2020) (англ. мов.) – С. 120-129. ISSN: 2616-7468 (print), ISSN: 2617-9504 (online)
2. Bovsh L., Gopkalo L. (2020) Leadership in the Client-Centred Service of Hospitality // 6th International Conference on Social, economic, and academic leadership, Prague, Czech Republic. https://www.atlantis-press.com/proceedings/icseal-6-19/articles
3. Гопкало Л. М. Порушення принципів академічної доброчесності як феномен сучасної дійсності. Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 02.03 – 11.03.2020) / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. – Варшава, 2020. – 179 с. – С. 30-36
4. Bovsh L., Gopkalo L. Complaince control in the hotel business. Вісник КНТЕУ № 6 (128) 2019 . – С. 55-65. DOI: 10.31617/visnik.knute.2019(128)06
5. - Okhrimenko A., Bovsh L. (2019). Inclusive development in the national tourist system: case of Ukraine. Tourism and Travelling, 2(1), 45-59. doi:10.21511/tt.2(1).2019.06
6. - Bovsh L, Hopkalo L, Rostom Beridze and Alla Okhrimenko (2019). Assessment of social effectiveness of investments in the hospitality business of Ukraine. Public and Municipal Finance, 8(1), 94-103. doi:10.21511/pmf.08(1).2019.08
7. Hopkalo Larisa, Salomon Olga Modeling of innovation processes in hotel business entities. Moder Science – Modern veda. - №6.- 2018 р. (м. Прага, Чехія) Index Copernicus Journals Master List ISSN2336-498X
8. Boyko M., Gopkalo L., Vedmid N. Vector of innovative development of subjects of hotel business of social purpose. Innovative Development of the Economy: Global Trends and National Peculiarities. - Riga Baltija Publishing, 2018. – с. 530-544.
9. Гопкало Л. М. Концептуальна модель розвитку курортно-рекреаційних підприємств соціального туризму. Економічний вісник. Запорізька державна інженерна академія. – 2017. № 7. – С. 67- 79.
10. Гопкало Л. М. Розвиток соціально-орієнтованих готельних підприємств в Україні. – Електронне наукове фахове видання. Глобальні та національні проблеми економіки (м. Миколаїв). Випуск №10. – 2016. – Режим доступу. http://www.global-national.in.ua
11. Гопкало Л. М. Соціально-орієнтовані лікувально-оздоровчі заклади для дітей: результати SWOT-аналізу. Економічний простір. Збірник наукових праць. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Дніпропетровськ. Економічні науки. – 2016. – № 110. – С. 162-174. (Збірник включений до міжнародних науко метричних баз даних: INDEX COPERNICUS, російського індексу наукового цитування GOOGLE SCHOLAR)
12. Гопкало Л. М. Оцінка факторів впливу на соціально-орієнтовані готельні підприємства за перехресно-сотовим методом». Глобалізаційні виклики розвитку національних економік : матеріали. Міжнар наук.-практ. Конф. (Київ, 19 жовт. 2016 р.) Ч. 3 / відп. Ред.. А.А, Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 1190 с. – Укр.., рос. Та англ.. мовами. – С. 661-773.
13. Гопкало Л. М. Перехресно-сотовий метод оцінки факторів впливу на соціально-орієнтовані готельні підприємства. Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізаційні виклики розвитку національних економік» 19.10.2016 р м. Київ, КНТЕУ – 2016. – С. 187- 195.
14. Гопкало Л. М. Принципи оцінки і планування діяльності соціально-орієнтованого готельного підприємства .- Вісник. Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне).- Економічні науки. – 2015. – №12. – С. 34-42.

Години консультацій:
понеділок, вівторок, четвер з 8.30 до 16 години.
 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook