Басюк Дарія Іванівна

Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.03-економіка і управління національним господарством, тема дисертації «Теоретико-методологічні основи управління розвитком винного туризму в Україні» (2015)
Доцент (2005)

Трудова діяльність
1991 - 2000 – асистент, викладач, доцент Кам’янець-Подільського державного університету.
1999 - 2006 – декан факультету туризму Київського університету туризму, економіки і права.
2006 - 2008 – начальник управління економіки Кам’янець-Подільської міської ради.
2008 - 2009 – доцент кафедри менеджменту та бізнесу ПДАТУ.
2009 - 2010 – головний спеціаліст Міністерства з питань житлово- комунального господарства України.
05.2010 - 09.2019 – завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій.
З 09.2019 - завідувач кафедри аграрного консалтингу і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Викладає дисципліни:
   «Основи туризмознавства»,
   «Туризмологія та управління розвитком дестинацій»,
   «Менеджмент туризму»,
   «Менеджмент готельно - ресторанного господарства»,
   «Винний та гастрономічний туризм»,
   «Організація готельного господарства»

Наукова робота:
Автор та співавтор понад 180 наукових публікацій з менеджменту, туризму, стратегічного планування,, в тому числі 62 статті у фахових виданнях в Україні та за кордоном, 1 одноосібна монографія, 7 колективних, 2 публікації включених до Web of Science.
Член науково- методичної комісії МОНУ, підкомісія з туризму.
Член робочої групи з розроблення стандартiв вищої освiти України спеціальності 242 Туризм, ОС Магістр.
Член Наукової ради з туризму та курортів Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.
Член спеціалізованої вченої ради Д 26.058.01 при Національному університеті харчових технологій.
Керівник державних НДР:
1. «Інноваційні напрями розвитку туристично-рекреаційної сфери України в умовах глобалізації». Державний реєстраційний номер: 0112U002666;
2. «Теоретичні основи, практик та перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України». Державний реєстраційний номер: 0113U006381;
3. «Фактори формування конкурентоспроможного туристичного продукту регіонів України». Державний реєстраційний номер: 0117U003861.

Нагороди та відзнаки:
2003 р. - Почесний працівник туризму.
2008 р. – Відзнака «Честь і шана» Камянець – Подільського міського голови.
2012 р. - Почесна грамота НУХТ.
2014 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України.

Підвищення кваліфікації:
2013- Університет менеджменту освіти АПН України, 2013, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ № 016937
2018 - міжнародне стажування з отриманням сертифіката у Сучавському університеті ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія)
2019 – стажування « Курс практичної гостинності» в ГК Hilton Kyiv
2019 - Семінар з управління готелями та управління туризмом в Україні при Міністерстві комерції Китайської народної республіки
Сертифікати про вивчення іноземної мови
Netive English shool ( level Pre- Intermediate)
Центр іноземних мов Київського національного університету ім.. Т.Шевченка , В2


Список основних публікацій

Монографії та розділи в колективних монографіях

1. Басюк Д. І. Теоретичні і прикладні основи формування дестинацій винного туризму: монографія. / Д. І. Басюк. – Кам'янець-Подільський : Видавець ПП Д.Г. Зволейко, 2014. – 272 с.
2. Басюк Д. І. Інноваційний розвиток туристично-рекреаційної галузі на основі застосування кластерного підходу./Д. І. Басюк, К. А. Андрющенко // Кластери в економіці України. Монографія. – Хмельницький, 2014. – 1084 с. – С.968-981
3. Басюк Д. І. Туристичні кластери Кам’янеччини: досвіду формування і розвитку / П. В. Гнатюк, А. Ю. Данілкова, Д. І. Басюк. // Кластери в економіці України. Монографія. - Хмельницький, 2014. –1084 с. –С. 440-443.
4. Басюк Д. І. Теоретико-методологічні основи управління дестинаціями винного туризму / Д. І. Басюк, В. А. Піддубний, І. Г. Смірнов // Актуальні проблеми управління виноградно-виноробним комплексом. Монографія. –Кам’янець-Подільський, 2014. – 252с.–С.171-213.
5. Basyuk D., Muzychka Y. Wine tourism in Ukraine. Monograph: Scientific development and achievements.- London: Sciemcee Publishing. -2018. - p.93-108.
6. Баєв В.В., Баєва О.В., Басюк Д.І., Борецька Н.П., Антоненко І.Я. Науково-методичні підходи до стратегічного аналізу розвитку макродестинацій медичного туризму//Problems of economics and management: Collective monograph2018, Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany.
7. Басюк Д.І. Особливості розвитку гастрономічного туризму Польщі /
Д.І.Басюк, А.В.Гембець. // Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики : монографія / [колектив авторів] за наук. ред. Д. І. Басюк.- Вінниця, 2017.- 316 с.
8. Басюк Д.І. Науково-теоретичні основи, сутність та перспективи розвитку еногастрономічного туризму в Україні / Д.І.Басюк //Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики : монографія / [колектив авторів] за наук. ред. Д. І. Басюк.- Вінниця, 2017.- 316 с.

Підручники та навчальні посібники:


1. Басюк Д.І. Основи туризмології. Навчально - методичний посібник..Кам’янець-Подільський: “Аксіома ”, 2005.
2. Винний туризм. Підручник для студентів ВНЗ . / Іванов С.В., Домарецький В.В., Басюк Д.І. та ін.. - Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2012.
3. Корж Н.В., Басюк Д.І. Управління туристичними дестинаціями. Підручник. Вінниця, 2017. – 322 с.
4.Менеджмент підприємств туристичної сфери. Практикум: метод. рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 242 „Туризм” денної та заочної форм навчання / уклад.: Д.І. Басюк, У.В. Бігун, Е.О.Музичка, Н.І. Дрокіна – К.: НУХТ, 2017.– 236 с.
5. Менеджмент готельно- ресторанного господарства. Практикум: метод. рекомендації до практичних занять для студентів спец. 242 „Туризм” ден. та заоч. форм навчання / уклад.: Д.І. Басюк, У.В. Бігун, Е.О.Музичка, Н.І. Дрокіна – К.: НУХТ, 2017.– 216 с.

Статті у наукових фахових періодичних виданнях інших держав та виданнях України


1. Basyuk D. Strategiczne planobanie rozwoju miasta jako centrum turystycznego/ D. Basyuk // Rola turystyki w strategii I polity cerozwoju gospodarki regionalnej. Gdansk, 2006. – C.483-499.
2. Басюк Д. І. Особливості формування брендів туристичних центрів України. / Д. І. Басюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2010. –№ 32. – С.151-154.
3. Басюк Д. І. Інноваційні форми гастрономічного туризму /Д.І.Басюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К. , 2012. – № 45. – С. 45-51.
4. Басюк Д. І. Науково-теоретичні основи формування туристичних дестинацій /Д.І.Басюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2014. –№ 58. – С.50-59.
5. Басюк Д. І. Винний туризм Молдови /М.Г.Руднєва, В.І.Ємцев, Д.І.Басюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2015. –№ 60. – С.50-59.
6. Басюк Д. И. Кластерная модель развития туристической сферы в Украине / Д. І. Басюк // Scientific Lettersof International Academic Societyof Mikhail Baludansky. - Volume 1. No. 1/2012 – Р.4-6.
7. Басюк Д. И. Особенности экологического менеджмента на предприятиях тур сферы «Эко и агротуризм; перспективы развития на локальных территориях» / Д. И.Басюк // Сборник научных трудов/ редкол. В.И.Кочурко (глав. ред.), Д.М.Зуев ( отв. ред.) и др.. – Минск.: Изд – во «Четыре Четверти» – 2013.- 256 с. – С. 5-11.
8. Басюк Д. І. Дослідження ринку винного туризму в Україні / Д.І.Басюк, К.С.Бадещенкова // Сборник научных трудов. – Выпуск 1. Том 37 . – Иваново: Маркова А.Д., 2014 – 113с. – С. 48-56.
9. Basyuk D. Formation features of wine tourism destinations / D. Basyuk, K.Udvorgeli //Ukrainian Food Journal. - Volume 3, Issue 4, 2014. – Р. 641-848.
10. Distribution as a modern form of marketing structures in tourism / Антоненко І.Я., Басюк Д.І. , Музичка Е.О. .- Науковий вісник Полісся, 2018. - № 12.- С. 125-130 Web оf Science
11. Басюк Д.І., Примак Т.Ю., Срібна С.В.Досвід країн Європейського Союзу щодо розвитку смарт - дестинацій //Ефектина економіка, 2019,№1
12. Басюк Д.І., Примак Т.Ю., Погуда Н.В.Трансформація туризму в Україні на принципах сталого розвитку: досвід європейських країнЕкономіка та держава, 2019, №2
13. Басюк Д.І,, Івченко Л.О..Ткачук Н.А.,Верес К.О.Оцінка впливу макроекономічних факторів на розвиток готельного господарства в Україні. Наукові праці НУХТ, 2019, том 25 №1
14. D. Basyuk, T. Prymak, N. Pohuda Usage of the new informational technologies in personalization of relations with customers of tourism enterprises. Науковий збірник КНУ ім. Т.Г. Шевченка `Географія та туризм`, вип. 46. – с. 32-42.
15. Басюк Д.І., Мельник Д.О., Маршаленко М.П. Комплексний підхід до оцінки якості послуг готельних підприємств//Економіка і держава 2019, №3
16. Басюк Д. І. Основні напрями становлення регіональної ініціативи стійкого туризму в Південно-Західній Україні. /Д.І.Басюк // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. Щорічний науковий журнал. – 2002. – №6.–С.258-263.
17. Басюк Д. І. Кластерна модель як фактор підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту м. Кам’янець-Подільський. /Д. І. Басюк // Економіст. –2008. – №10 – С.40-46.
18. Басюк Д. І. Сучасні інструменти інвестиційної політики в діяльності органів місцевої влади. /Д.І.Басюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2008. – Вип. 16. – Т.3. – С.20-24.
19. Басюк Д. І. Стратегія реформування та розвитку комунальної інфраструктури сільських територій. /Д.І.Басюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Кам’янець-Подільський, .ПДАТУ, 2009. – Вип. 17. – Т.2. –С.534-538.
20. Басюк Д. І. Формування туристичного бренда як фактор регіональної політики. /Д.І.Басюк // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. – 2010. - №1. – С.139-147.
21. Басюк Д. І. Особливості формування брендів туристичних центрів України. /Д.І.Басюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2010.– №32. – С.151-154.
22. Басюк Д. І. Науково- теоретичні підходи до класифікації туристичних кластерів/Д.І.Басюк // Міжнародна економіка: інтеграція науки і практики. ; Збірник наукових праць:/редкол.: О.А Гавриш (відп. ред.) га ін.. - НТУУ «КПІ», 2011 – С.17-23.
23. Басюк Д. І. Система управління навколишнім середовищем у готельно-туристичному бізнесі/Д.І.Басюк //Країнознавство: Науковий збірник. Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ. 2011. – С.190- 202.
24. Басюк Д. І. Дослідження чинників привабливості дестинацій винного туризму / Д.І.Басюк, Т.Ю.Примак // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол.: Башнянин Г. І., Куцик П.О., Шевчук В. О. та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 46. – С. 159-162.
25. Басюк Д. І. Стан і перспективи розвитку ринку винного туризму України /Д.І.Басюк //Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка –2014. –№ 6 (49).–С. 87-93.
26. Басюк Д. І. Винний шлях як інноваційний туристичний продукт. /Д.І.Басюк //Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка –2014. –№ 5 (48) – С.80-84.
27. Басюк Д. І. Контекстна реклама в мобільних додатках як інструмент популяризації як інструмент популяризації винного туризму/К. О. Верес, В. І. Ємцев, Д. І. Басюк// [ Електронний ресурс ]. Ефективна економіка. –2014. – №12. –Режим доступу:www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2014
28. Басюк Д. І. Експертно-статистична оцінка життєвого циклу дестинацій винного туризму. /Д.І.Басюк. Т.Ю.Примак // [Електронний ресурс]. Ефективна економіка . – 2015. – №2. – Режим доступу:www.economy.nayka.com.ua/?n=2015
29. Басюк Д. І. Винний туризм у Закарпатському регіоні. /Д.І.Басюк //Економіка і управління. – 2014. –№4. – С.114-118.
30. Basyuk D., Kokhan O., Myts Y. The introduction of the intellectual property concept in the hotel industry of Ukraine.//Zbiór raportów naukowych. „współczesne tendencje w nauce i edukacji„. (27.02.2014 - 28.02.2014) - warszawa: wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. - 104 str. – с. 93 - 102 .
31. Basyuk, D, Prymak, T. and Pohuda, N.The role of informational technologies in creating a personalized customer experience: a case study of tourism branch in Ukraine Center for European Studies: Working Papers Series,Volume X, Issue 3, 2018, p. 406- 422. - Index Copernicus.
32. Basyuk, D, Kazatseva K/ Approaches to designing centers for daily children’s recreation Актуальные вопросы наук о земле в концепции устоичевого развития Беларуси и сопредельных государств. Гомель. – 2018.
33. Baiev V.V., Baieva O.V., Basiuk D.I., Antonenko I.Ya. Conceptual
Principles of forming tourist product quality in field of medical tourism /Research and Innovation: Collection of scientific articles. - Yunona Publishing, New York, USA, 2019. – Р. 140-143.

Години консультацій:
Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 8.30 до 16 години.

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook