Бардаш Сергій Володимирович

 Кандидат економічних наук - спеціальність 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит, тема дисертації «Інвентаризація на підприємствах: питання методології і практики (на прикладі підприємств роздрібної торгівлі Житомирської області)» - 2000 рік.

Доцент кафедри обліку і аудиту – 2003 рік.
Доктор економічних наук – спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Методологія і організація системи економічного превентивного контролю в Україні» - 2011 рік.
Професор кафедри фінансового аналізу і контролю – 2013 рік.
 
Науково-педагогічна діяльність:
1997-2001 рр. – ст. викладач, заст. декана, доцент кафедри обліку і аудиту Житомирського інженерно-технологічного інституту;
2001-2006 рр. – доцент кафедри обліку і аудиту, заст. декана, декан, проректор з навчально-методичної роботи Київського університету туризму, економіки і права;
2006-2007 рр. – проректор з наукової роботи, проректор з навчально-методичної роботи, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Міжгалузевого інституту управління (м. Київ);
2007-2016 рр. – доцент кафедри бухгалтерського обліку, доцент кафедри фінансового аналізу і контролю, професор, зав. кафедри фінансового аудиту Київського національного торговельно-економічного університету;
з 2016-2019 рр. – зав. кафедри фінансів, банківської справи та страхування, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Кооперативного інституту бізнесу і права;
з вересня 2019 р. – професор кафедри аграрного консалтингу і туризму НУБіП України.
 
Викладає дисципліни:
Облік і аудит в туризмі.
Статистика в туризмі.
Економіка туристичної фірми.
Логістика в туризмі.
 
Наукова робота:
 Автор і співавтор 235 наукових та навчально-методичних праць: 12 підручників та посібників з грифом МОН України (всі у співавторстві); 157 наукових публікацій, з них 102 наукові статті, 15 монографій (3 одноосібні).
 
Нагороди та відзнаки:
Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України (2000 р., 2004 р.);
Нагрудний знак Державної туристичної адміністрації України «Почесний працівник туризму України» (2002 р.);
Подяка Київського міського голови (2003 р.);
Почесний диплом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України (2004 р.);
Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Петро Могила» (2005 р.);
Почесні грамоти КНТЕУ (2011 р., 2011 р., 2012 р., 2015 р.);
Подяки КІБІП (2017 р., 2018 р.);
Почесна грамота ЖДТУ (2018 р.).
 
Підвищення кваліфікації:
Тренінг «Індивідуальне інвестування в структурні продукти фондового ринку», 17-18 квітня 2015 р., м. Варшава, Польща (сертифікат ES 150014).
Стажування в Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана, кафедра аудиту (01 -31 грудня 2015 р.).
Міжнародне стажування «Нормативно-правове забезпечення та практика застосування МСФЗ в країнах Європейського Союзу», 23-31 травня 2016 р., м. Варшава, Польща (сертифікат ES 16018).
 
Список основних публікацій
Монографії:
1.                     Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп’ютеризація: монографія. Житомир: ЖІТІ. 1999. 372 с.
2.                     Бардаш С.В. Контроль діяльності суб’єктів господарювання: гіпотези та версії порушень : монографія. К : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 312 с.
3.                     Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні: системний підхід: монографія. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 656 с.
4.                     Контроль у системі інноваційного менеджменту підприємства: монографія / [Є.В. Мних, С.В. Бардаш, О.А. Шевчук та ін.] за ред. Мниха Є.В. Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 452 с.
5.                     Фінансовий аудит: інформаційно-аналітичне забезпечення: монографія / Є.В. Мних, С.В. Бардаш, К.О. Назарова, О.Л. Шерстюк, В.П. Белякова, В.П. Міняйло] ; за ред. Є.В. Мниха. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 416 c.
6.                     Бардаш С.В., Камінська Т.Г. Облік і контроль кругообороту капіталу: монографія. К.: КЦ «Компринт», 2019. 386 с.
7.                     Бардаш С.В., Осадча Т.С. Бухгалтерський облік ренти: монографія: [За ред. проф. С.В. Бардаша]. Херс. держ. ун-т. Херсон: ХДУ, 2019. 252 с.
Підручники і посібники з грифом МОН України
Підручники
1.                     Контроль і ревізія : підручник / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Бардаш, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко. [2-е вид., допов. і перероб.]. Житомир: ЖІТІ, 2000. 512 с.
2.                     Бухгалтерський фінансовий облік: підручник / [Ф.Ф. Бутинець, О.С. Бородкін, А.М. Герасимович, С.В. Бардаш та ін.]; за ред. Ф.Ф. Бутинця [3-є вид., перероб і допов.]. Житомир: ЖІТІ, 2001. 672 с.
Посібники:
1.                     Бухгалтерський фінансовий облік: Практикум : навч. посіб. / [Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, С.В. Івахненков, С.В. Бардаш та ін.]; за ред. Ф.Ф. Бутинця та Л.В. Чижевської [3-є вид., перероб і допов.]. Житомир: ЖІТІ, 2001. 512 с.
2.                     Бардаш С.В. Контроль і ревізія. Практикум: навч. посіб. / С.В. Бардаш, В.А. Дерій, Н.І. Петренко. Житомир: ЖІТІ, 2001. 448 с.
3.                     Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів: зб. задач і вправ : навч. посіб. для студ. вузів спеціальностей 7.050201 «Менеджмент організацій» та 7.050107 «Економіка підприємств» / [Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, С.В. Івахненков, С.В. Бардаш та ін.]; за ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ. 2001. 448 с.
4.                     Бухгалтерський словник: навч. посіб. / [Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, С.В. Івахненков, С.В. Бардаш та ін.]; за ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: Рута, 2001. 224 с.
5.                     Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [Александрова М.М., Бардаш С.В., Петрук О.М. та ін.]; за ред. проф. Г.Г. Кірейцева. [3-тє вид. доп. і перероб.] К.: ЦНЛ. 2004. 531 с.
Статті
1.                     Бардаш С.В. Окремі аспекти філософських основ соціального контролю у сфері господарювання. «Економічний часопис – XXI», 2013, № 5-6 (1). С. 85-88.
2.                     Бардаш С.В. Контроль ризиків діяльності суб’єктів господарювання: міф чи реальність. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, № 4 (70). 2014. С. 3-9.
3.                     Бардаш С.В., Денисенко А.В. Организационные аспекты риск-контроля туристических операторов. Современный научный вестник. Серия: Экономические науки, №25(221), 2014. С. 62-69.
4.                     Bardash S., Sherstiuk O. The auditor’s professional responsibility in Ukraine. Business Economics, Issue 4 (2), (October). Volume 51. “Palgrave Macmillan Ltd.”, 2016. P. 379-392.
5.                     Бардаш С.В. Онтологія мультиваріантності теорії бухгалтерського обліку. «Облік і фінанси», №4(74), 2016. С. 8-15.
6.                     Бардаш С.В. Трансформація концептуальних засад державного фінансового контролю. «ІНТЕРНАУКА». Серія: «Економічні науки», № 3(3). 2017. С. 83-90.
7.                     Osadcha Т., Bardash S. Identification of the impact of globalization on the development of accounting methodology, Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5, 2017, p. 343-351.
8.                     Bardash S., Osadcha Т. Identification of economic and legal preconditions for rent accounting. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 1, 2018, p 31-39.
9.                     Bardash S., Osadcha Т Accounting of results of rent relations. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 4, 2018. P. 24-32.
10.                 Bardash S., Petruk O., Osadcha Т. IDENTIFICATION OF FINANCIAL RENT: FROM THEORY OF RENT TO ITS ACCOUNTING. «European Cooperation», 2019, № 1(41). Р. 19-37.
11.                 Bardash S., Osadcha, T. IDENTIFICATION OF MANAGEMENT FUNCTIONS OF TRANSACTION COSTS IN RENTAL RELATIONS. «European Cooperation», 4 (4) 2019. Р. 79-90.
12.                  Бардаш С.В., Кулаєць М.М. Онтологічна інтерпретація суб’єктної системності екологічного контролю. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Вип. 2(43), 2019. С. 3-10.
 
Години консультацій: 
вівторок 10.00-11.00, 15.00-16.00
середа 12.00-13.00, 15.00-16.00
четвер 10.00-13.00, 15.00-16.00
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook