Олійник Володимир Вікторович

Посада: професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва

Наукові ступені:
доктор наук з державного управління, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління. Тема дисертації : Теоретико-методологічні засади державного управління післядипломною освітою в контексті євроінтеграції;

кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: Формування правової компетентності керівників навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти.
 
Вчене звання: доцент.

Дисципліни: публічне адміністрування, публічна служба, організація діяльності органів публічної влади.

Підвищення кваліфікації: 
1. НУБіП України, ННІ неперервної освіти і туризму, підвищення кваліфікації деканів факультетів, директорів ННІ, заступників, керівників навчально-методичних відділів, керівників циклових комісій, гарантів освітніх програм в обсязі 30 год/ 1 кредит ЄКТС. свідоцтво СС 00493706/001914-21 від 09.04.2021 р.
2. Управління агропромислового розвитку Київської ОДА (практична підготовка – 60 год., наказ 11к від 23.03.2021 р.).
3. НУБіП України, курс “Науково-педагогічні співробітники НУБіП України з ділової та професійної англійської мови”, ECTS – 6 (180 год.), свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/013309-20 від 18.12.2020 р.
4. НУБіП України, науково-практичний семінар для гарантів освітньо-професійних та освітньо-наукових програм за вимогами НАЗЯВО» (12 год.), сертифікат №00099 від 30.01.2020 р.
5. Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, категорія: «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів з проблеми «Викладання юридичних дисциплін у вищій школі», ECTS – 7 (210 год.), свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/ 1656-18 від 07 вересня 2018 р. (реєстраційний № 1657/18 Ц).
 
Практична діяльність: працював помічником-консультантом народного депутата України (сьомий ранг держслужбовця), помічником Генерального директора Національного комплексу «Експоцентр України», заступником директора з науково-педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.  З березня 2019 р. і дотепер – заступник директора з навчальної і виховної роботи Навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України.
 
Наукові інтереси: Займався формуванням державної політики в сфері навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, керівних кадрів освіти. Приймав безпосередню участь у розробці проекту Закону України «Про освіту дорослих (післядипломну освіту)».
 
Викладає дисципліни: «Публічна служба» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD доктор філософії), «Публічна служба», «Територіальна організація влади в Україні» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування».
 
Автор і співавтор більше 50 наукових праць, серед яких 2 монографії, навчальний посібник, понад 40 публікацій у вітчизняних та іноземних наукометричних виданнях та ін.
 
Основні публікації:
1. Олійник В. В. Теоретико-методологічні засади державного управління післядипломною освітою в контексті євроінтеграції: монографія. Луцьк: ПрАТ «Волин. обл. друк.». 2016. 500 с.
2. Олійник В. В. Роль та місце самоосвіти в системі післядипломної освіти. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст: за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. Луцьк, 2017. 412 с.
3. Oliynyk V. V. State management of the system of postal education in the context of economics knowledge // International Journal of Innovative Technologies in Economy. 1(13) February 2018. P. 23–29.
4. Oliinyk V. V. State regulation of the equal services market in the system of postal education // Open Access Peer-reviewed Journal Science Review, 3(10), Vol. 5, March 2018. P. 47–51.
5. Oliinyk V. V. State regulation of postal education in conditions of globalization // European Applied Sciences. № 1, 2018 (February). P. 20–23.
6. Oliinyk V. V. State regulation of personal security of the domestic system of postal education // European Science Scientific journal. 1/2018. P. 104–112.
7. Oliinyk V. V. Actual problems of government regulation successful education of Ukraine in modern conditions // World science, № 6(34). Vol. 3. June 2018. P. 51–54.
8. Mykola O. Semenyshyn, Iryna M. Hryshchenko, Kateryna A. Alekseieva, Volodymyr V. Oliinyk, Hanna S. Buha. Research of features of professional self-actualization of civil servants through the determinants of information security. Revista San Gregorio. Num. 42 (2020). Special Edition-2020. P. 41–53. http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/rt/metada... (Web of Science). https://www.webofscience.com/wos/author/record/154563
9. Gryshova, I., Parkhomenko-Kutsevil, O., Sedikova, I., Oliinyk, V. (2021). Formation of national idea as a factor of national security of the state as part of the state and administrative dimension. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, Vol. 25(3), pp. 4951–4959 (Scopus).
10. Олійник В.В. Забезпечення інформаційної відкритості та прозорості управління персоналом в органах публічної влади. Наукові перспективи: журнал. 2020. №3 (3) 2020. С. 25-24. DOI: https://doi.org/10.32689/2708-7530-2020-3(3).
11. Олійник В.В. Форми та методики розробки боротьби з корупцією в Україні. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління: електронне наукове видання : збірник. 2020. № 6 (12) грудень. Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. С. 209-217. https://maup.com.ua/ua/ekspert/vypusky/6-12-2020.html
12. Олійник В.В., Дяченко О. П. Сучасні загрози безпеці людини та їх індикатори в публічному управлінні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 3. С. 47–51. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.47
13. Олійник В. В., Казарян Г. Г., Щербата М. Ю. Публічна політика державних інститутів щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 91-97. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.91 URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7444&i=12
14. Грищенко І., Олійник В. Забезпечення рівних можливостей представництва жінок на вищих рівнях прийняття політичних рішень. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Спецвипуск. 2020. С. 85-90.
 
Сфера наукових інтересів :
·         Державне управління
·         Управління людськими ресурсами
·     Освіта дорослих (педагогічних працівників та державних службовців), інноваційні технології навчання дорослих (професійного навчання)
·         Публічне управління освітою
·         Освітня політика
·         Правові засади освітньої сфери та публічного управління
·         Система місцевого самоврядування і територіальної влади в Україні та зарубіжних країн
 
Має подяку і почесну грамоту Національної академії педагогічних наук України.
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook