Навчальна лабораторія управління інноваційною діяльністю та дорадництва

  Загальні положення

        1.1. Навчальна лабораторія управління інноваційною діяльністю та дорадництва (далі – Лабораторія) є структурним підрозділом кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва (далі – кафедра) Навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму (надалі – ННІ) Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі – Університет).
1.2. Лабораторія створена на підставі рішення вченої ради за наказом ректора від «23» вересня 2009 р. за № 874. Зміни щодо підпорядкування лабораторії викладені в наступних наказах ректора: від 20.11.2013р. №1180, від 01.09.2014р. №930.
 
1.3.   Лабораторія забезпечує проведення лабораторних та практичних занять за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів “Управління інноваційною діяльністю” та “Дорадництво” зі спеціальності 073 “Менеджмент”, освітньо-науковими програмами підготовки докторів філософії за спеціальностями 073 “Менеджмент” та 051 “Економіка” з навчальних дисциплін, закріплених за Кафедрою відповідно до вимог освітніх програм.
1.4.  Лабораторія безпосередньо підпорядковується завідувачу Кафедри.
1.5. Лабораторія у своїй діяльності керується нормативними документами органів управління освітою, Статутом Університету, навчальними планами і програмами, наказами ректора Університету, рішеннями вчених рад Університету та ННІ, розпорядженнями проректорів, начальника навчального відділу Університету, директора ННІ, завідувача Кафедри та цим Положенням.  
 
2. Завдання Лабораторії
До завдань Лабораторії відносять наступні:
     2.1. Забезпечення студентів та слухачів Університету робочими місцями, укомплектованими сучасним обладнанням, методичною та довідковою літературою.
2.2. Створення на робочих місцях безпечних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства.
2.3. Проведення науково-педагогічними працівниками Кафедри на високому науково-методичному рівні лабораторних та практичних занять згідно з діючими навчальними планами та графіком навчального процесу.
2.4. Систематичне оновлення та удосконалення науково-методичної бази, технічних засобів навчання, комп’ютеризації та автоматизації навчального процесу тощо.
2.5. Сприяння науково-педагогічним працівникам Кафедри у виконанні плану науково-дослідної, науково-методичної та навчальної роботи.
2.6. Підготовка навчальних та науково-методичних розробок з урахуванням інноваційних методик викладання дисциплін закріплених за Кафедрою.
2.7. Об’єднання зусиль науково-педагогічних та наукових працівників, науково-технічного персоналу, студентів і слухачів Університету для виконання наукових досліджень з проблематики розвитку інформаційно-консультаційних та дорадчих послуг в сільському господарстві.
2.8. Ознайомлення науково-педагогічних працівників і студентів з новими надходженнями наукової та науково-методичної літератури з дисциплін закріплених за Кафедрою.
2.9. Допомога студентам в оволодінні теорією зазначених дисциплін, а також у їх самостійній роботі з науковою та науково-методичною літературою.
2.10. Ознайомлення студентів із зразками наукових статей, доповідей, рефератів, контрольних, курсових та кваліфікаційних бакалаврських і магістерських робіт.
2.11. Організація конференцій, семінарів, доповідей з актуальних питань науки, забезпечення участі науково-педагогічних працівників і студентів Університету у науково-дослідній роботі.
2.12. Вивчення і узагальнення досвіду кращих науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і оформлення результатів досліджень.
2.13. Встановлення зв’язків з навчально-науковими лабораторіями вищих навчальних закладів України.
2.14. Організація самостійної роботи студентів у Лабораторії. 
 
3. Управління діяльністю Лабораторії
3.1. Лабораторію очолює співробітник Кафедри, на якого покладаються відповідні обов’язки згідно наказу ректора Університету за поданням завідувача Кафедри та директора ННІ і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Лабораторію завдань і своїх функцій.
3.2. Контроль за діяльністю завідувача Лабораторії здійснює завідувач Кафедри.
3.3. Обговорення питань, що стосуються діяльності Лабораторії, проводяться на засіданнях Кафедри.
3.4. На всіх рівнях, де вирішуються питання стосовно діяльності  Лабораторії, завідувач Лабораторії бере безпосередню участь. 
 
4. Функції Лабораторії
Функціями Лабораторії є такі:
4.1. Проведення згідно з діючими навчальними планами та графіком навчального процесу лабораторних та практичних занять за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів “Управління інноваційною діяльністю” та “Дорадництво” зі спеціальності 073 “Менеджмент”, освітньо-науковими програмами підготовки докторів філософії за спеціальностями 073 “Менеджмент” та 051 “Економіка” з навчальних дисциплін, закріплених за Кафедрою відповідно до вимог освітніх програм.
4.2. Вдосконалення якості навчального процесу та активна участь працівників Лабораторії у виховній роботі із студентами Університету.
4.3. Створення всім учасникам навчального процесу належних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
5. Взаємовідносини з іншими підрозділами 
Лабораторія у своїй роботі взаємодіє:
5.1. З Кафедрою, до складу якої вона входить, - з метою реалізації навчальних програм відповідних дисциплін та  участі у виховній роботі зі студентами Університету.
5.2. З дирекцією ННІ, деканатом економічного факультету – з метою забезпечення єдиного підходу до реалізації: завдань навчального процесу при відкладанні споріднених дисциплін, виявленні і реалізації міждисциплінарних зв’язків, обміну досвідом, спільного використання навчальної бази; вимог щодо підготовки фахівців відповідного напряму, спеціальностей та спеціалізації.
5.3. З навчальним відділом Університету – з метою організації та забезпечення навчального процесу.
5.4. З іншими спорідненими навчальними лабораторіями Університету – з метою покращення організації та забезпечення навчального процесу. 
 
6. Відповідальність
6.1. Відповідальність Лабораторії реалізується через відповідальність її завідувача та працівників. При цьому відповідальність кожного працівника індивідуальна і залежить від обов’язків та функцій згідно з їх посадовими інструкціями.
6.2. Лабораторія несе відповідальність за:
-     своєчасність та якість виконання покладених на Лабораторію обов’язків, наказів ректора Університету, розпоряджень проректорів, начальника навчального відділу, директора ННІ та завідувача Кафедри.
-     об’єктивність даних статистичної інформації та звітності;
-     організацію праці та стан трудової дисципліни працівників Лабораторії. 
 
7. Припинення діяльності Лабораторії
7.1. Лабораторія припиняє діяльність за наказом ректора Університету на підставі рішення вченої ради Університету.

     

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook