Співробітники кафедри

Завідувач кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, доцент
Лихач Вадим Ярославович

Тел.: (044) 527-88-59, 527-87-60, 527-84-78, +380982438471

Електронна пошта: [email protected]

У 2002 році з відзнакою закінчив Миколаївську державну аграрну академію (нині – Миколаївський НАУ), здобувши кваліфікацію магістра із зооінженерії.

Кандидатську дисертацію на тему: «Формування продуктивних якостей свиней спеціалізованих м’ясних генотипів при чистопородному розведенні та схрещуванні» за спеціальністю 06.02.01 – розведення і селекція тварин захистив у 2006 р. у Херсонському державному аграрному університеті (м. Херсон). Науковий керівник – д.с.-г.н., професор Топіха В.С.

Докторську дисертацію на тему «Обґрунтування, розробка та впровадження інтенсивно-технологічних рішень у свинарстві» за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва, захистив у 2016 році у Миколаївському національному аграрному університеті. Науковий консультант – д.с.-г.н., професор, Заслужений працівник сільського господарства України Топіха В.С.

Аспірант, асистент, доцент, докторант кафедри технології виробництва продукції тваринництва Миколаївського НАУ. З 2011 р. – доцент, 2017-2019 рр. – завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва Миколаївського НАУ, з 2020 р. – завідувач кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві факультету тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України.

Автор та співавтор більше 170 наукових та методичних робіт, зокрема 5 монографій, 2 підручників з технології виробництва продукції свинарства. Результати розробок захищено 15 деклараційними патентами України на корисну модель та 2 авторськими свідоцтвами.

Напрям наукової діяльності – вивчення та розробка сучасних, інноваційних технологій обладнання свинокомплексів устаткуванням провідних вітчизняних та світових виробників, годівлі свиней різних статево-вікових груп, племінного ведення галузі свинарства та продуктивних якостей основних порід свиней м’ясного напряму продуктивності (дюрок, п’єтрен, ландрас, українська м’ясна, сучасних комерційних генотипів – макстер, кантор, максгро, альба). Відповідальний виконавець наукових досліджень за темами: «Удосконалення та впровадження інноваційних технологічних рішень підвищення виробництва продукції свинарства» (№ державної реєстрації 0112U007742); «Впровадження інноваційних технологій виробництва свинини на основі перспективного генофонду вітчизняного та зарубіжного походження» (№ державної реєстрації 0116U004760); «Наукове обґрунтування та розробка нових методів визначення племінної цінності та раннього прогнозування продуктивності сільськогосподарських тварин» (№ державної реєстрації 0117U000485); «Підвищення м’ясної продуктивності свиней та овець на основі інноваційних технологічних та селекційних рішень» (№ державної реєстрації 0119U001042), які фінансувалися з загального фонду державного бюджету України.

Керівник госпдоговірних тем на виконання науково-дослідних робіт в умовах господарств: ТОВ «Тарутинська аграрна компанія» Одеська обл., ТОВ «Таврійські свині» Херсонська обл., ПрАТ «Племзавод «Степной» Запорізька обл., ПОП «Вікторія» Миколаївська обл.

           Експерт-дорадник з питань надання дорадчих послуг за фаховим напрямом: «Технічне і технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; органічне виробництво і продовольча безпека».

           Наукова публікаційна активність:

           https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204139979

           https://scholar.google.com.ua/citations?user=0ny4xH0AAAAJ&hl=uk&oi=ao

           https://orcid.org/0000-0002-9150-6730

           https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=663348    

 

Доктор сільськогосподарських наук, професор
Прокопенко Наталія Павлівна

Тел.: (044)5278760

Електронна пошта: [email protected]

     Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АН ВО України.

     Закінчила з відзнакою факультет ветеринарної медицини Одеського сільськогосподарського інституту. Аспірант, асистент кафедри генетики та розведення с.-г. тварин, доцент кафедри ветеринарної медицини Херсонського державного аграрного університету. З 2001 р. – доцент, із 2012 р. - професор кафедри птахівництва, 2011-2014 рр. – завідувач кафедри птахівництва та дрібного тваринництва НУБіП України, з 2019 р. – завідувач кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.

   Автор більше 200 наукових і методичних робіт. Співавтор 3-х монографій, підручника і практикума по птахівництву. Відповідальний редактор редакційної колегії журналу „Сучасне птахівництво”.

     Основні напрями  наукової діяльності: удосконалення селекційної роботи в птахівництві; розробка системи комплексної оцінки технологій виробництва і контролю якості продукції птахівництва.

        Публікаційна активність:

       https://orcid.org/0000-0001-7967-884X

       https://scholar.google.com.ua/citations?user=BFrEho0AAAAJ&hl=ru

 

 

 

Доктор сільськогосподарських наук, професор
Туринський Василь Михайлович

Тел.: (044)5278859

Електронна пошта: [email protected]

     Заслужений працівник сільського господарства. 

   У 1976 році закінчив з відзнакою зооінженерний факультет Кам’янець-Подільського інституту. З 1976 по 1980 роки працював директором ДГ „Маркєєво” Інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова». Заступник директора, директор Інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» (1992-2001рр.). Кандидатську та докторську дисертації захистив у 1992 і 2005 роках. З 2001 по 2004 роки − завідуючий відділом технології виробництва і переробки продукції вівчарства інституту „Асканія-Нова”. З 2005 по 2006 роки директор НДІ технологій та якості продукції тваринництва і рибництва Національного аграрного університету. На кафедрі працює з 2004 року.

    Опублікував понад 170 наукових праць, з них 11 навчальних посібників та методичних розробок, 3 монографії, має 25 авторських свідоцтв та патентів України на винаходи. Є одним із авторів створених двох вітчизняних порід овець: асканійської м'ясо-вовнової та асканійської каракульської.

     Основний напрям наукової діяльності: удосконалює та розробляє технологічні системи виробництва і переробки продукції вівчарства та козівництва, вивчає мінімізацію енергоспоживання на принципах замкнутих циклів.

        Наукова публікаційна активність:

        https://scholar.google.com.ua/citations?user=NEDfkaYAAAAJ&hl=uk

         https://orcid.org/0000-0002-0312-694Х

 

Доктор історичних наук, доцент
Мельник Вікторія Вікторівна

Тел.: (044)5278760

Електронна пошта: [email protected]

  Закінчила з відзнакою зооінженерний факультет Одеського сільськогосподарського інституту (1985 р.), зоотехнік колгоспу “Перемога” Черкаської області (1985–1986 рр.), аспірантка кафедри фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин Одеського с.-г. інституту (1986–1990 рр.), науковий співробітник дослідної станції м. Одеса (1992 р.), старший науковий співробітник на кафедрі технології виробництва молока та яловичини УСГА. З 1995 р. – асистент, а з 2003 р. – доцент кафедри птахівництва НАУ.

   Автор 196 наукових і методичних робіт. Співавтор 3-х монографій і одного підручника. Заступник головного редактора журналу „Сучасне птахівництво”. Під керівництвом В.В.Мельник 131 студент різних освітніх ступенів („Бакалівр”, „Спеціаліст” і „Магістр”) захистили випускні роботи.

  Наукова робота спрямована на розробку методів підвищення реалізації генетичного потенціалу курей яєчних кросів та технологічних прийомів підвищення продуктивності перепелів різних порід.

     Наукова публікаційна активність:

     https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=dGf-X2UAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7QfCmSQSVZkd5CWBGR8BeGQKsCn1NaKMsbJ6fP-C4RVdrbzkMOspysi6_9rWnMUncmlPII5G9qllA_SI_8jdfDSSMsYkytzlOLYLwwQ5moKDGBkRA

 

     https://orcid.org/0000-0003-2491-757X   

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Базиволяк Світлана Михайлівна

Тел.: (044)5278760

Електронна пошта: [email protected]

    Закінчила зооінженерний факультет Національного аграрного університету (в 1999 р.), науковий співробітник Інституту бджільництва ім. Прокоповича (1999–2000 рр.), аспірантка кафедри птахівництва Національного аграрного університету (2000– 2003 рр.). З 2003 р. – асистент, а з 2007 – доцент кафедри птахівництва НАУ.

         Автор 75-х науково-методичних праць, співавтор підручника, практикуму та науково-методичних рекомендацій по птахівництву.

       Основний напрям наукової діяльності спрямований на удосконалення технологічних прийомів вирощування курчат-бройлерів, а також на розробку методів підвищення реалізації генетичного потенціалу курей м’яcних кросів.

        Наукова публікаційна актиність:

https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=ru

           https://orcid.org/0000-0003-1656-5754

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач навчально-науково-виробничої лабораторії технологій виробництва продукції птахівництва
Ліхтер Микола Іванович

Тел.: (044)5278478

Електронна пошта: [email protected]

   Заслужений науковий працівник НУБіП України.

   Головний зоотехнік колгоспу «Україна» Радехівського району Львівської області (1968-1971 рр.). У 1976 році  закінчив зооінженерний факультет Української сільськогосподарської академії. Працював старшим науковим співробітником кафедри годівлі (1976-1983 рр.). З 1983 р. кандидат сільськогосподарських наук. Асистент, старший викладач, доцент кафедри фізіології с.-г. тварин (1986-1992 рр.), заступник декана ветеринарного (1989-1990 рр.), зооінженерного факультетів (1998-1999 рр.). Нагороджений трудовими відзнаками від МАП України та київського міського голови. На кафедрі працює з 1992 року.

   Має 82 наукові праці, у тому числі 7 посібників, 5 авторських свідоцтв та 8 патентів на винаходи.

  Наукова діяльність: технологія використання високобілкових кормів та фізіологія живлення сільськогосподарських тварин.

  Наукова публікаційна активність:

    https://orcid.org/0000-0002-0703-7661

 

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Богданова Наталія Василівна

Тел.: (044)5278478

Електронна пошта: [email protected]

  Закінчила зооінженерний факультет Української сільськогосподарської академії (1986 р.). Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кафедри генетики УСГА (1986-1993 рр.), лабораторії генетики і селекції овець (1994-1995 рр.), аспірантка кафедри технології виробництва продукції свинарства та вівчарства Національного аграрного університету (1995-1998 рр.). З 1999 р. – асистент, а з 2006 – доцент кафедри.

    Автор 83 публікацій, з них 71 наукового та 12 – навчально-методичного характеру. Співавтор посібника, практикуму та 2 державних стандартів.

    Основний напрям наукової діяльності:  селекція овець та кіз.

    Наукова публікаційна активність:

    https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=VTtCUHoAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F587Ljeon08YdNQ8jgV5gKZqUCjdht2S-HZPd-Mif1PlVcaXO45BEBd_ZD2lqpJSNu0rxB17tlnzJ4eLDUCqxESE7u1E2-uZjVRfN5SqIHYE1GQ8brrVet3jsSTPTXzzB4_Uz6D9B-KXbYdqRXPoxqxDSNPrR1J-ZWX7qToD8FnM245XEBjofOFo_OuT2r76o0t9voIVjJPnC04fHAfmdWmM8upVAX-mW8ddAFoxqKiPZdqE1rla6SDd4E7KXapk2yEGHEv

       https://orcid.org/0000-0002-4634-9609

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Уманець Руслана Миколаївна

Тел.: (044)5278478

Електронна пошта: [email protected]

    Закінчила зооінженерний факультет НАУ у 2003 році. З 1996 р. працювала на кафедрі годівлі тварин і технології кормів ім. П.Д. Пшеничного техніком 1 категорії. У 2007 році закінчивши аспірантуру захистила кандидатську дисертацію на тему "Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості молодняку кролів залежно від рівня обмінної енергії та сирого протеїну в комбікормі".

     Автор 79 наукових праць, з них 5 посібників, 5 авторських свідоцтв та патентів України, 2 державних стандарти, 4 монографії.     

     Основний напрям наукової роботи: вивчає питання повноцінної годівлі кролів та хутрових звірів.

     Наукова публікаційна активність:

       https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7KJxbqgxSUU9441xjXQXeg_F3-el4aoquYrcSQ4piB1nCXme6UdSM4J4VZWjq9jWmo2GiwKn5-uHzUuQjs7iJGNUwUFIl5sEw3ApMfbWuUfw0xUZ5kuU6fcFa13Vm-CAdwzCJFSVu7eREWAd3CjNoxAyBR-Q&user=cEAFy34AAAAJ

      https://orcid.org/0000-0003-1483-2775

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Грищенко Сергій Миколайович

Тел.: (044)5278859

Електронна пошта: [email protected]

  У 2007 році закінчив факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва Національного аграрного університету (нині НУБіП України) та здобув ОКР «Магістр» з даної спеціальності.

  Після закінчення навчання в аспірантурі у 2011 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.02.04 - технологія виробництва продуктів тваринництва. З 2011 по теперішній час асистент, старший викладач, доцент кафедр технологій, економіки та менеджменту у тваринництві, технологій виробництва молока, яловичини та свинини, технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.

  Вивчає питання удосконалення технології виробництва продукції свинарства. Опублікував 135 наукових праці та 7 патентів на винаходи.

   Наукова публікаційна активність:

   https://scholar.google.com.ua/citations?user=9vqhvI4AAAAJ&hl=uk&authuser=1&gmla=AJsN-F4l4wYK--AblPJfXSEC6kQlBzhMN13tPSE9JN_6iuMvkzqxS5-LIZK4hEw4elx75Vgxl0sC6MdDRlYpFeVE9MTvJSaiaZf-qGDmrkEkWq9PJ-xO0PI&sciund=6533720607652147544

   https://orcid.org/0000-0003-2286-0776

   J-1153-2017

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Зламанюк Людмила Михайлівна

Тел.: (044)5278478

Електронна пошта: [email protected]

  Закінчила (2001 р.) зооінженерний факультет Національного аграрного університету (нині НУБіП України) і отримала кваліфікацію зооінженера та навчалась (2001-2004 рр.) в аспірантурі при цьому ж університеті.

 Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук захистила в 2004 році на тему «Використання корму та продуктивність японських перепелів за різних рівнів кальцію та фосфору в комбікормах» за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин та технологія кормів.

  Працює в НУБіП України з 2004 року: асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри конярства, з жовтня 2016 року – доцентом кафедри біології тварин, а з травня 2017 року - доцентом кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.

  Є автором 91 наукової та навчально-методичних праць, в т.ч. 3 монографії, 5 патентів, 16 науково-методичних розробок, підготовлено 35 дипломників ОС «Бакалавр» і «Магістр».

  Напрям наукової діяльності – мінеральне живлення сільськогосподарських тварин.

  Наукова публікаційна активність:

  https://orcid.org/0000-0003-3323-4658 

  https://scholar.google.com.ua/citations?user=idx0EzsAAAAJ&hl=ru

  http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0105222 

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Грищенко Наталія Петрівна

Тел.: (044)5278859

Електронна пошта: [email protected]

    У 2010 році закінчила факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва Національного університету біоресурсів і природокористування України. Після закінчення аспірантури НУБіП України у 2015 році захистила дисертацію за спеціальністю 06.02.04 –  «Технологія виробництва продукції тваринництва». З 2015 року і  по теперішній час асистент, старший викладач, доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві. Опублікувала 57 наукових праць.

  Напрям наукової діяльності – оптимізація технології виробництва продукції свинарства.

  Наукова публікаційна активність:

  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=IXIVYf0AAAAJ&scilu=&scisig=AMD79ooAAAAAX2uEodl4ZUUayZ8UDWzOia5MwHJqr9IO&gmla=AJsN-F7FxySvJ-pfHbtODktpaBYVr6tYT7k8n3jDQy95BlkDCp8he_WwqMr8O1k--vZLmFnRt0tDUhEssATr-S9X9ge2jKBtmBMjQaxEKjV4sVhzYHapCxJRz_3yYcDBYqNqtsvCO55G3mGUpbOAbLwlu_7EVAa8XQ&sciund=15962538411845298691

  https://orcid.org/0000-0001-7269-1806

   V-5533-2017

 

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Грунтковський Микола Сергійович

Тел.: (044)5278985

Електронна пошта: [email protected]

   Закінчив факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва НУБіП України та здобув кваліфікацію технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва. Після закінчення навчання в аспірантурі у 2015 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.20 - біотехнологія. З 2015 року працює: асистентом, старшим викладачем кафедри гідробіології та іхтіології, з червня 2017 року – старшим викладачем кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.

   Автор 20 наукових праць, з них 4 авторських свідоцтв та патентів України.

   Напрямок наукових досліджень: біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин.

   Наукова публікаційна активність:

      

 

 

   

 

 

Завідувач навчальної лабораторії свинарства
Стеценко Людмила Василівна

Тел.: (044)5278859

Електронна пошта: [email protected]

  У 2007 році закінчила факультет технологій виробництва та переробки продукції тваринництва Національного аграрного університету. На кафедрі працює з 2007 року

 

Старший лаборант
Тичина Олеся Петрівна

Тел.: (044)5278478

Електронна пошта: [email protected]

У 2000 році закінчила зооінженерний факультет Національного аграрного університету. З 2018 р. – старший лаборант кафедри.

 

Старший лаборант
Салганська Віра Олександрівна.

Тел.: (044)5278478

   У 1977 р. закінчила зооінженерний факультет Української сільськогосподарської академії. Старший науковий співробітник лабораторії генетики і селекції овець (1992-2007 рр.). Має 17 наукових праць з вівчарства. З 2008 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри. 

 

Старший лаборант
Мамчур Валентина Олександрівна

Тел.: (044)5278760

Електронна пошта: [email protected]

  З 2008 р. – старший лаборант кафедри птахівництва. У 2016 році закінчила факультет захисту рослин Національного університету біоресурсів і природокористування України.

 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook