Кравченко Ольга Олександрівна

Cтарший викладач кафедри загальної, органічної та фізичної хімії


Тел.: (044) 527-80-96
Електронна пошта: [email protected]


Кравченко Ольга Олександрівна закінчила з відзнакою Національний університет біоресурсів і природокористування України, отримавши освітньо-кваліфікаційний рівень магістра у 2009 р. Під час навчання в магістратурі проходила стажування у Університеті м. Вагенінген (Нідерланди). У 2013 році закінчила навчання в очній аспірантури на кафедрі аналітичної, біонеорганічної хімії та якості води Національного університету біоресурсів і природокористування України та підготувала до захисту кандидатську дисертацію.
З жовтня 2013 р. Кравченко О.О. працює асистентом кафедри загальної хімії НУБіП України.
Навчальна робота
Старший викладач Кравченко О.О. проводить заняття із загальної, неорганічної та аналітичної хімії на факультетах:
• харчових технологій та управління якістю продукції АПК;
• механіко-технологічному;
• тваринництва та водних біоресурсів.

Наукова робота
Напрям наукових досліджень: «Наноаквацитрати перехідних металів в гідроекосистемах: форми, властивості, трансформація, екотоксикологія».
Кравченко О.О. - керівник наукового студентського гуртка «Харчові добавки: за і проти», який є переможцем « Фестивалю студентської науки -2014»
У науковому доробку має 20 наукових публікації (з них 9 статей у фахових журналах), є призером конкурсів Молодих вчених НАН України.
У 2015-2017 рр. опубліковано:

Навчально-методичні праці, видані у 2017-2015 рр.:

- Посібники

1. Antraptseva N.M. Сhemistry: educational manual / N.M. Antraptseva, N.V. Solod,  O.O. Kravchenko.- К.: ДП "Експо-друк", 2017. - 360 с.

2. Антрапцева Н.М. Хімія в схемах і таблицях: довідник / Н.М. Антрапцева, Н.В. Солод, О.О. Кравченко. - К. : ДП "Експо-друк", 2017. - 351 с.

3. Antraptseva N.M. Chemical terminological dictionary for students  of  technical  directions / N.M. Antraptseva, N.V. Solod,  O.O. Kravchenko.- К.: ДП "Експо-друк", 2016. - 314 с.

- Методичні матеріали

1. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В., Кравченко О.О. Неорганічна та аналітична хімія. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт і самостійної роботи студентів спеціальності 203 – «Садівництво та виноградарство»). -  К. : ДДП «Експо-Друк», 2017. - 304 с.

2. Antraptseva N.M., Solod N.V., Kravchenko O.O.  Chemistry. Laboratory practice (with basic theory) for bachelor students speciality 133    “Industrial Mechanical Engineering”. – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 236 с.

3. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В., Кравченко О.О. Неорганічна  хімія. Основи теорії та методичні вказівки для виконання лабораторних робіт і самостійної роботи  для студентів спеціальності  203 – «Садівництво та виноградарство». – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 228 с.

4. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В., Кравченко О.О. Аналітична хімія. Основи теорії та методичні вказівки для виконання лабораторного практикуму і самостійної роботи для студентів спеціальності 203 – «Садівництво та виноградарство». – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 168 с.

5. Антрапцева Н.М., Солод Н.В.,  Жила Р.С.,  Кочкодан О.Д., Кравченко О.О.  Аналітична хімія. Електронний лабораторний практикум для студентів  напрямів підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія”, 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 6.090201 –  “Водні біоресурси і аквакультура”- К., 2015. – 217 с. www: http://library.nubip.edu.ua

Основні наукові праці, опубліковані у 2017-2015 рр.:

- Статті

1.    Кравченко О.О., Солод Н.В, Блажко Г.Є. Використання комунікативної атаки як засобу швидкої мобілізації студентів до навчання // Научные труды SWorld. – Выпуск 46. Том 3. – Иваново: Научный мир, 2017. - С. 71-74

2.   Кравченко О.А., Блажко О.В. Опыт использования мнемонических приемов при изучении химических дисциплин. // Сборник научных статей "Перспективы развития высшей школы" / редкол.: В.К.Пестис [и др.]. - Гродно: ГГАУ, 2017.– C.366-369.

3.    Кравченко О.А., Блажко О.В.  Опыт внедрения нестандартных форм обучения при изучении естественных дисциплин //International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2017. – V.1 – P. 322-326.

4.   Кравченко О.А., Супоровская А.Н. Оценка эмбриотоксичности наноаквацитратов переходных металлов/ Сб. научных статей Астраханского госуд. технического ун-та. - Аcтрахань: АГТУ, 2017. – ч.1 - С. 54-60.

5.  Солод Н.В., Кравченко О.О. Про оптимальні умови утворення дифосфатів цинкукобальту(ІІ) пентагідратів//International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2017. – V.1 – P. 209-212.

6.   Кравченко О.А., Чоботар В.В. Оценка генотоксичности наноаквацитратов серебра и меди с помощью микроядерного теста на клетках Danio rerio / Сб. научных статей Астраханского госуд. технического ун-та. - Аcтрахань: АГТУ, 2017. – ч.1 - С. 130-135.

7.    Кравченко О.А., Чоботар В.В., Коваленко В.Ф., Злацький И.А. Оценка токсичности полимер/неорганических гибридов SiО2-g-ПАА с помощью методов биотестирования // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Vienna, Austria. – V.2 - С. 145-151.

8.    Кравченко О.А., Чурілов А.М., Грабко Є.О. Особливості ембріотоксичної дії наноаквацитратів перехідних металів та її оцінка з використанням Danio rerio (Hamilton, 1822)// ScientificWorldJournal,Yolnat PE, Minsk, 2017 – Issue №14, Vol.1 - URL: http://www.sworldjournal.com/index.php/swj/issue/view/14/vol1  - p. 8-12

9.   Кравченко О.О., Блажко Г. Є. Мнемотехніка як інноваційна технологія за вивчення природничих дисциплін // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Vienna, Austria. – V.2 - С. 245-249.

10. Кравченко О.А. Оценка антибактериальной активности наноаквацитратов пререходных металлов по отношению к возбудителям болезней рыб/Агротехнологии XXI века. Сборник научных статей. - Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2016. - Ч.1. -  С. 71-74

11. Кравченко О.А. Применение информационных технологий при изучении химических дисциплин. // Сборник научных статей "Перспективы развития высшей школы" / редкол.: В.К.Пестис [и др.].- Гродно: ГГАУ, 2016. – C.351-354

12. Кравченко О.А., Блажко О.В. Особенности и перспективы внедрения дистанционного обучения при преподавании естественных дисциплин/ /International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2016. – V.1 – P. 552-554.

13. Галімова В. М., Кравченко О. О., Аксьонова М.O., Галімов С. К. Екологічний моніторинг вмісту важких металів у ґрунтах/International scientific journal. – 2016. – Vоl. 1. – № 1. – Р. 110–112.

14.  Кравченко О.А.,  Аксьонова М.O. Оцінка впливу наноаквацитратів перехідних металів на безхребетних гідробіонтів //International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2016. – V.1 – P. 143-145.

15. Кравченко О.А., Аксенова М.А. Оценка влияния наноаквацитратов цинка и меди на скорость роста Сyprinus сarpio L. / Сб. научных статей Астраханского госуд. технического ун-та. - Аcтрахань: АГТУ, 2016. – С. 172-175.

16.  Кравченко О.А., Максін В.І. Особенности поведения и аккумуляции наноаквацитратов меди и цинка в гидроэкосистемах //Международный научно-практический рецензируемый журнал «Микроэлементы в медицине». – Т.17, № 4.- С. 245-249.

17. Кравченко О. О., Коваленко В.Ф., Чурілов А.М. Оцінка фітотоксичності наноаквацитрату заліза методом біотестування з використанням Еlodea сanadensis //International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus (Special number).Varna, Bulgaria. – 2015. – Special number. –P. 79-82. 

18.  Блажко Г.Є., Кравченко О.О., Кравченко С.Ю. Використання методу проектів для розвитку творчих здібностей учнів при вивченні хімії в професійно-технічних навчальних закладах // //International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus (Special number).Varna, Bulgaria. – 2015. – Special number. – P. 196-200. 

19.  Кравченко О.А. Организация модульно-рейтинговой системы преподавания химических дисциплин в НУБиП Украины. // Перспективы развития высшей школы: Сборник научных статей VІІІ Международной науч.-метод. конф./ редкол.: В.К.Пестис [и др.].- Гродно: ГГАУ, 2015. – C. 58-61

20. Maksin V.I., Kravchenko O.O., Likhanov A.F. and Paschenko A.G. The phytotoxic and genotoxic effects of copper nanoaquacitrate on Elodea canadensis Michx / Industrial technologies and engineering , 2015. - V. 22, №3. - P. 373-376.

21. Кравченко О. О., Максін В.І. Оцінка чутливості Daphnia magna до дії наноаквацитрату цинку in vivo  // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – № 2 (302). – С. 108‒113/

 - Патенти 

1.      Желтоножська Т. Б., Максін В. І., Кравченко О.О., Федорчук С . Полімер/срібна композиція для знезараження акваріумів (розплідників) риб та спосіб її одержання. Патент на винахід № 112587 Україна МПК 2016.01 C02F 1/50 A01N 59/16 A01P 1/00 B01J 13/00 №a 2014 14085. Заявл.29.12.2014.  Опубл 26.09.2016, бюл. №18

2.      Мельничук М. Д., Донченко Г. В., Кравченко О.О., Супрун С. М. Вітамінно-протеїнова кормова добавка. Патент на винахід № 107127 Україна МПК A23K 1/00 A01K 67/04, C12P 39/00 C12R 1/77№ a 2013 03078 ; заявл. 12.03.2013 : опубл.25.11.2014, бюл. № 22

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій