Кочкодан Ольга Дмитрівна

Доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії, кандидат хімічних наук

 Тел.: (044) 527-80-96
Електронна пошта: [email protected]

Закінчила хімічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1987 р.). У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив асоціації на взаємодію поверхнево-активних речовин із сорбентом» за спеціальністю 02.00.11 – колоїдна хімія.

 Навчальна робота
Доцент Кочкодан О.Д. читає лекції та проводить заняття із загальної, неорганічної та аналітичної хімії для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня«Бакалавр» за напрямами:
  
    - харчові технології та інженерія.
   Проводить заняття зі студентами заочного відділення НУБіП України в Малинському НІКП (лісогосподарський факультет, дисципліна «Хімія») 

 

Навчально-методичні праці, видані у 2017-2015 рр.:

- Посібники

 1. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д. Основи загальної та неорганічної хімії: навчальний посібник – К.: ДДП «Експо-Друк», 2017. – 242 с.

 - Методичні матеріали

1. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д. Хімія. Основи теорії та методичні вказівки для виконання лабораторного практикуму для студентів спеціальностей 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 207 – Водні біоресурси і аквакультура. - К. : ДДП «Експо-Друк», 2017. – 205 с.

2. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д.Загальна та неорганічна хімія. Методичні вказівки з основами теорії (для виконання лабораторного практикуму та самостійної роботи) для студентів  спеціальності 181 – Харчові технології. – К. : ДДП «Експо-Друк», 2017. – 195 с.

3. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В. Хімія. Методичні вказівки для виконання лабораторного практикуму та самостійної роботи студентів спеціальностей 205 – «Лісове господарство», 206 – «Садово-паркове господарство». - К.: ДДП «Експо-Друк», 2017. - 170 с.

4.  Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В., Кравченко О.О. Неорганічна та аналітична хімія. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт і самостійної роботи студентів спеціальності 203 – «Садівництво та виноградарство». -  К. : ДДП «Експо-Друк», 2017. - 304 с.

5. Антрапцева Н.М., Солод Н.В., Кочкодан О.Д. Аналітична хімія. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та завдання для самостійної роботи студентів спеціальностей  181 – «Харчові технології», 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 207 – «Водні біоресурси і аквакультура». – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 156 с.

6. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д.,  Солод Н.В.  Загальна хімія. Методичні вказівки (з основами теорії) для виконання лабораторного практикуму та самостійної роботи студентів  спеціальностей 205 - "Лісове господарство", 206 - "Садово-паркове господарство" – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 168 с.

7. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д. Хімія. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та основи теорії для студентів  спеціальностей 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 207  – «Водні біоресурси і аквакультура». – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 201 с.

8. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В., Кравченко О.О. Неорганічна  хімія. Основи теорії та методичні вказівки для виконання лабораторних робіт і самостійної роботи  для студентів спеціальності  203 – «Садівництво та виноградарство». – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 228 с.

9. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д. Хімія. Тестові завдання для самостійної роботи студентів спеціальностей 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 207 – «Водні біоресурси і аквакультура» 205– «Лісове господарство» 206 – «Садово-паркове господарство» – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 112 с.

10. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Жила Р.С. Хімія. Тестові завдання для самостійної роботи студентів спеціальностей 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 133 – галузеве машинобудування, 192 – будівництво та цивільна інженерія» - 166 с.

11. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В., Кравченко О.О. Аналітична хімія. Основи теорії та методичні вказівки для виконання лабораторного практикуму і самостійної роботи для студентів спеціальності 203 – «Садівництво та виноградарство».  – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 168 с.

12. Антрапцева Н.М., Солод Н.В.,  Жила Р.С.,  Кочкодан О.Д., Кравченко О.О. Аналітична хімія. Електронний лабораторний практикум для студентів  спеціальності 207 –  “Водні біоресурси”- К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2016.– 217 с.

13. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В. Основи загальної хімії. Лабораторний практикум та завдання для самостійної роботи для студентів напрямів 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство». - К.: НУБіПУ, 2015. - 172 с.

14.  Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д.. Загальна та неорганічна хімія. Навчаль-но-методичний посібник для студентів напрямів “Харчові технології та інженерія”, 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 6.090201 –  “Водні біоресурси і аквакультура”- К.: НУБіПУ, 2015. - 201 с.

15. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Пономарьова І.Г. Аналітична хімія. Робочий зошит з основами теорії для студентів напряму 6.090103 - "Лісове і садово-паркове господарство" - К.: НУБіПУ, 2015. - 126 с.

 

Основні наукові праці, опубліковані у 2017-2015 рр.:

- Статті

1. O.D. Kochkodan, V.M. Kochkodan, V.K. Sharma. Removal of Cu (II) in water by polymer enhanced ultrafiltration: Influence of polymer nature and pH. /Journal of Environmental Science and Health, Part A, 2017. – P. 1-6.

2. Кочкодан О.Д., Нестерова О.Л., Бойко Р.С.  Вплив природи поверхнево-активних речовин на міжмолекулярні взаємодії у водних розчинах / International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2017. – P. 138-141.

3. Кочкодан О.Д.  Теоретико-методичні основи екологізації курсу хімії у вищому навчальному закладі. / International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2017.  – P. 318-322.

4.  Кочкодан О.Д.. Личностно-ориентированный подход в дистанционном обучении.  Материалы Межд. научн.-практ. конференции «Актуальные вопросы организации научно-методического обеспечения университетского образования», Минск, 26–27 октября 2017 г. / БГУ, Центр проблем развития образования ГУУиНМР ; редкол.: Л. И. Мосейчук (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. – с. 77-83.

5. Kochkodan O.D., Karmazina T.V. State of water and thermodynamic characteristics of aqueous solutions of surfactants.  // SWorldJournal, вып.11.-2016 г. Р.10-12.

6.  Кочкодан О.Д., Бойко Г.В., Кочкодан В.М. Особенности извлечения ионов меди из водных растворов методом ультрафильтрации. / International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2016. – P. 136-140.

7. Кочкодан О.Д. Організація контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в дистанційному навчанні на базі платформи moodle. / International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2016.  – P. 550-552.

8. Кочкодан О.Д., Ганцева Е.А. Активизация учебной деятельности студентов на основе использования активных методов обучения. // Научные труды SWorld. – Выпуск 4. Т.30. – Иваново: МАРКОВА АД, 2016. – С. 174-179.

9. Kochkodan O.D., Romanuk V.A. Аdsorption of organic substances on nonporous carbon sorbents. // SWorldJournal, вып.11.-2016 г. Р. 7-9.

10. Кочкодан О.Д. Усовершенствование педагогических технологий формирования у будущих специалистов образования основ профессиональной этики. // Сборник научных трудов «Проблемы и перспективы образования в XXI веке» / Центр научного знания «Логос» , 2016 .-С. 155-158.

11. Кочкодан О.Д. Важливі аспекти впровадження проблемного навчання в очній та дистанційній формах навчання.  // Научные труды SWorld. – Выпуск 4. Т.30. – Иваново: МАРКОВА АД, 2016. – С. 58-63.

12. Кочкодан О.Д. Основні елементи створення електронного навчального курсу з дисципліни "хімія".// Сборник научных статей «Совершенствование системы подготовки кадров в высшем учебном заведении в контексте современных вызовов», редкол.: В.М. Кривчиков [и др.]. - Гродно: ГрГУ им. Я.Купалы, 2015. – C. 118-120

13. Кочкодан О.Д. Організація дистанційного навчання за особистісно-орієнтованими технологіями   // Научные труды SWorld. – Выпуск 4. Т.30. – Иваново: МАРКОВА АД, 2016. – С. 122-126 

14. Кочкодан О.Д., Зінченко Р.С., Кочкодан В.М. Ефективність нанофільтраційного вилучення бісфенолу з води при різних умовах. / International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2015. – V.1 –P. 606-609. 

15.  Кочкодан О.Д. Методичні аспекти реалізації проблемного навчання в дистанційних технологіях. // Сборник научных статей «Совершенствование системы подготовки кадров в высшем учебном заведении в контексте современных вызовов», редкол.: В.М. Кривчиков [и др.]. - Гродно: ГрГУ им. Я.Купалы, 2015. – – C. 120-122

16.  Кочкодан О.Д., Гетьман И.И. Влияние концентрационных условий на физико-химические взаимодействия в системе вода-ПАВ. // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2015. – V.1  –P. 72-76. 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій