Кафедра цивільного та господарського права

Історія кафедри

     Кафедра цивільного та господарського права створена 01 квітня 2011 року наказом ректора НУБіП України з метою оптимізації структурних підрозділів ННІ земельних ресурсів та правознавства для підвищення ефективності використання навчально-наукового потенціалу працівників та якості фахової підготовки бакалаврів і магістрів за напрям підготовки «Право».

     Першим завідувачем кафедри став доктор юридичних наук, професор Світличний Олександр Петрович. Працює в НУБіП України з 2008 року.

     Сфера наукових інтересів: господарське законодавство, право інтелектуальної власності; Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Серед яких є фундаментальні монографічні роботи: «Особливості порядку проведення податкових перевірок суб’єктів малого підприємництва» (2009), «Адміністративно-правова охорона прав на торговельну марку: стан та шляхи удосконалення правового регулювання» (2009), «Адміністративні правовідносини у сфері земельних ресурсів України: проблеми теорії та практики правозастосування» (2011). Навчальні посібники: «Господарське законодавство» (2009), «Основи права інтелектуальної власності» (2012), «Право інтелектуальної власності» (2017)

     На кафедрі в різний час працювали:

     Професор кафедри Семчик Віталій Іванович, Чл-кор. НАН України, академік АПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук, професор . Напрями наукової діяльності: адміністративне, підприємницьке, аграрне і земельне право, теорія управління. Автор/співавтор понад 300 наукових праць.

     Доцент кафедри Браніцький Олександр Миколайович, кандидат юридичних наук. Автор 25 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: правове регулювання використання трудових ресурсів у аграрному виробництві, правове регулювання господарської діяльності.

     Старший викладач Науменко Володимир Васильович. Автор низки навчально-методичних праць, працює в НУБіП України з 1998 року. Сфера наукових інтересів: цивільне право та процес.

 

    Ст. викладач кафедри Шевчук Олександр Васильович. Директор ННВЦ «Охорони природних ресурсів та реформування земельних відносин». Автор 11 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: правові основи інвестиційної діяльності, корпоративне право

     

Науково-педагогічні працівники кафедри у період створення
Зліва направо: перший ряд: д.ю.н., доц., професор кафедри О.П.Світличний, д.ю.н., доц., ст. викл. Шевчук О.В., ст.викл. В.В. Науменко, другий ряд: асист. Н.А. Поліно, к.ю.н., ст.викл. Ю.С. Канарик, доц.каф. І.В. Горіславська, доц.каф. Л.О. Панькова, к.ю.н., доц. М.В. Гаєвець, лаб. А.Р.Терешко,
лаб. І.В. Трохименко

2014-2016 роки

Панькова Лілія Олександрівна


      Очолювала кафедру з 2014 по 2016 роки. Кандидат юридичних наук, доцент Панькова Лілія Олександрівна є автором понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: господарське право, правові аспекти діяльності аграрних бірж, правове забезпечення підприємництва. Приймала участь у написанні колективних монографій «Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні» (2006), «Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові питання» (2008), «Правові засади інноваційного розвитку у сільському господарстві України» (2009), «Окремі види господарської діяльності: правові аспекти» (2012) та підручника «Аграрне право України» (2010), «Актуальні питання міжнародних комерційних договорів» 2017. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2011р.), є членом наукової ради юридичного факультету НУБіП України.

З 2016 року і по теперішній час

Піддубний Олексій Юрійович

 

     Очолює кафедру з 1 липня 2016 року.
     Народився 23 травня 1979 р. у м. Києві. У 2001 р. закінчив з відзнакою юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
   Упродовж 10 років читає лекції з дисциплін «Правове забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції», «Проблеми правовідносин у сфері біотехнологій», «Правове регулювання у рибництві», «Правові проблеми біоресурсів і природокористування», «Стандартизація і правознавство» студентам ОС «Бакалавр» і «Магістр», а також слухачам Навчально-наукового інституту післядипломної освіти НУБіП України; проводить наукову і навчально-методичну роботу.
   У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Правовідносини у сфері біотехнологій» за спеціальностями 12.00.06 «Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право» та 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».
    Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2011р.) та премії Президента України для молодих вчених (2014р.). Є членом вченої ради, наукової ради та спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій юридичного факультету НУБіП України. Автор понад 100 публікацій, в тому числі підручників, монографій та наукових статей, зокрема: «Адміністративна юрисдикція в АПК України (підручник К. Ірідіум, 2012)», «Правовідносини у сфері біотехнологій: перспективи розвитку (монографія. – К.: Ірідіум, 2016)», та у співавторстві: «Методологія в праві (монографія. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2017»).

Колектив кафедри на сьогоднішній день.
Зліва направо: перший ряд: д.ю.н., доц., професор кафедри О.П.Світличний, д.ю.н., проф., зав.каф. О.Ю. Піддубний, другий ряд: лаб. В.В. Петренко, к.ю.н., доц., доц.каф. І.В. Горіславська, к.ю.н., доц., доц.каф. Л.О. Панькова, асист. Н.А. Поліно, к.ю.н., доц.   Ю.С. Канарик, к.ю.н., доц. М.В. Гаєвець

Навчально-методична робота кафедри спрямована на реалізацію основних завдань юридичного факультету, що полягають у підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі права. Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють наукові дослідження з багатьох актуальних проблем та тенденції розвитку цивільного та господарського права і процесу в цілому.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
• Господарське право
• Господарський процес
• Господарське законодавство
• Нотаріат в Україні
• Римське приватне право
• Договірне право
• Патентне право
• Право інтелектуальної власності
• Цивільне та сімейне право
• Цивільний процес

     Теоретичне навчання поєднується з ґрунтовною практичною підготовкою, що забезпечується проходженням практики з дисциплін «Цивільне та сімейне право» та «Цивільний процес». Науково-педагогічні працівники кафедри надають безкоштовно консультаційні послуги в юридичній клініці з широкого спектру правових питань, зокрема цивільного, сімейного та господарського права.
На кафедрі ведеться підготовка аспірантів та здобувачів за спеціальністю 12.00.06 – земельне права; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право; 12.00.07 – адміністративне право і адміністративний процес; фінансове право; інформаційне право.
     Науково-педагогічними працівниками кафедри у навчальний процес інтенсивно запроваджуються модульно-рейтингова система навчання та оцінки знань студентів, рекомендована університетами-учасниками Болонського процесу.
     Кафедра організовує та активно приймає участь у науково-практичних конференціях та круглих столах.
     За останній період співробітниками кафедри опубліковано низку наукових статей, навчальних посібників та монографій.

     Публікації колективу кафедри цивільного та господарського права

Монографії


Горіславська І.В. «Правове регулювання страхових відносин сільськогосподарських підприємств».
Гаєвець М.В., Горіславська І.В., Панькова Л.О. «Окремі види господарської діяльності: правові аспекти».
Гаєвець М. В., Горіславська І. В., Панькова Л. О. «Актуальні питання міжнародних комерційних договорів».
Кукоба О.О., Піддубний О.Ю. «Адміністративно-процесуальне провадження з вирішення спорів у виборчих правовідносинах».
Світличний О. П., Майданевич А. Г. «Незаконне використання об’єктів права інтелектуальної власності: проблеми теорії та правозастосування».
Світличний О. П., Рибак О. С. «Інститут іноземного судового доручення у цивільному процесі України».
Світличний О. П., Гарбуз Т. О. «Організаційно-правові засади охорони прав на об’єкти промислової власності: проблеми теорії та правозастосування».
Світличний О. П. «Суб’єкти публічної адміністрації: сучасний вимір».

Навчальні посібники


Гиренко І.В., Курило В.І.,Світличний О.П. «Основи права інтелектуальної власності».
Канарик Ю.С., Черкашин Д.К., Яра О.С. «Підприємницьке право».

Словник


«Цивільне та господарське законодавство: термінологічний словник». (кол.авторів)


     У 2017 році кафедра ввела нову спеціальність підготовки магістрів під назвою «Підприємницьке право». Програма дає можливість у сучасних економічних умовах підготувати висококваліфікованих працівників для різних галузей сільського господарства, передбачає як професійну підготовку так і вміння планувати претензійно-правову роботу, взаємодію з контролюючими органами, специфіку контрактних взаємовідносин в окремих галузях економіки та належну правову охорону прав та законних інтересів господарюючого суб’єкта.

Підготовка до створення нової магістерської програми.


Зліва направо: заф. каф., д.ю.н., доц. О.Ю. Піддубний, д.ю.н., доц., проф. каф. О.П. Світличний, к.ю.н., доц.  Ю.С. Канарик, асист. Н.А. Поліно

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook