Навчально-наукова лабораторія біоеконометрики і дейтамайнінгу

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кімн. 608

Тел.: 0502346435

Електронна пошта: [email protected]

Завідуючий лабораторією:
Симоненко Олена Іванівна

к.е.н., доцент

 

   При кафедрі статистики та економічного аналізу  функціонує Навчально-наукова лабораторія  біоеконометрики і дейтамайнінгу.

Мета: запровадження і здійснення наукових і професійних напрямів членів кафедри на основі використання статистичних пакетів програм для експертного аналізу економічної інформації і побудови на їх основі економетричних моделей біосистем.

Основні напрями діяльності:

Забезпечує проведення лекційних, практичних і семінарських занять зі студентами економічного факультету та факультету аграрного менеджменту з дисциплін «Теорія ймовірності та математична статистика», «Статистика», «Економетрика», «Економіко-математичне моделювання», «Оптимізаційні методи та моделі» (ОС Бакалавр), «Прикладна економетрика» (ОС Магістр спеціальність «Облік і аудит»), «Статистичний аналіз та прогнозування» (ОС спеціальність «Облік і аудит»), «Фінансовий аналіз» (ОС Бакалавр), «Економічний аналіз» (ОС Бакалавр), «Аналіз господарської діяльності» (ОС Бакалавр), використання дистанційної платформи Elearn у викладанні вище названих дисциплін.

 

 

Наукові і професійні інтереси.

1.                Удосконаленням аналітичного забезпечення управління діяльністю аграрних формувань та поліпшенням аналітичної підготовки студентів-економістів.

2.                Формування і функціонування ринку продукції птахівництва в Україні, інформаційно-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції птахівництва.

3.Обліково-інформаційне забезпечення управління відтворенням біологічного капіталу.

 4.Розвиток системи національного рахівництва (побудова системи національних рахунків), розвиток системи сателітних рахунків сільського господарства, формування та розподіл національного багатства.

5.Аналітичний моніторинг ринків аграрної продукції в Україні з урахуванням тенденцій світового ринку; актуальні проблеми організації та проведення аналізу господарської діяльності аграрних підприємств; обґрунтування економіко-організаційних засад виробництва біопалива як напряму оптимального вирішення енергетичних та продовольчих проблем в Україні.

6.Підвищення ефективності використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств та його використання, спрямоване на підвищення продовольчої та енергетичної безпеки і покращення соціально-екологічного середовища країни.

7.Аналітичне забезпечення управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств.

8.Статистичне обгрунтування економічної інформації, економетричне моделювання економічних процесів і явищ для прийняття ефективних управлінських рішень .

9.Підвищення ефективності льоновиробництва в Україні, реорганізація системи якості льоносировини та обчислення нормативних її показників відповідно до діючих в Україні стандартів, оцінка стану та тенденцій розвитку галузі.

 10. Бізнес-соціальна аналітика з використанням статистичних пакетів.

11.Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління біологічними активами; дослідження формування ринку продукції садівництва України.

 12. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління природно-ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств.

   Науково-дослідні програми:

1.       Формування аналітико-прогнозтичної системи управління стратегічним розвитком підприємств аграрної сфери.

2.       Обліково-інформаційна система активізації соціально-економічного розвитку аграрних формувань.

3.       Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств.

4.       Розробка спільних науково-дослідних програм.

5.       Участь у грантових програмах.

    Програми підвищення кваліфікації:

1.Аспірантів, докторантів.

2. Науково-педагогічних працівників.

  Міжнародна освітня діяльність:

1. Організація спільних заходів (конференцій, круглих столів, симпозіумів, семінарів, публічних лекцій, літніх шкіл, майстер-класів).

2.Підвищення числа студентів у програмах обміну.

3.Розробка спільних програм навчання.

4.Уніфікація та гармонізація навчальних програм.

    5. Підвищення мобільності студентів та науково-педагогічних працівників.
     6. Створення спільних наукових публікацій (наукових праць, наукових журналів, монографій, підручників, перспектив, доповідей і т.д.).

 

На базі навчально-наукової лабораторії біоеконометрики та дейтамайнінгу 8 вересня 2020 року була проведена ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Стратегія інноваційного розвитку аграрних формувань України: аналітико-прогнозний аспект» НУБІП України економічний факультет кафедра статистики та економічного аналізу.

 

Кафедра статистики та економічного аналізу . НУБІП України 10 вересня 2020 р. організувала і провела І Всеукраїнську студентську науково-практичну інтернет конференцію "Аналітико-прогностична оцінка розвитку підприємств аграрного сектору в умовах міжнародної інтеграції".

Залучення потенціалу лабораторії з використанням програмного забезпечення  EXCEL, SPSS та  R програмування дало можливість викладачам кафедри підвищити кваліфікацію за програмою "Інформаційно-комунікаційні технології дистанційної освіти" ННІ неперервної освіти і туризму.

 

У лабораторії працюють гуртки кафедри «Цифрова статистика» та «Бізнес-аналітика».

На базі лабораторії була проведена навчально-наукова платформа «Бізнес-аналітика: від теорії до практики», яка складається з блоків  інформаційного і аналітичного забезпечення бізнес процесів і практичної реалізації бізнес-аналізу з використанням сучасних програмних продуктів (EXCEL, SPSS, Gretl, R-програмування). Члени кафедри у режимі Zoom конференції презентували теоретичні і практичні напрями  своїх досліджень.

З цікавою і змістовною доповіддю на тему «Корисність аналітичної інформації та функції АГД»  виступила завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор Лазаришина Інна Дмитрівна. Проблематика доповіді характеризувала вплив сучасних теорій управління на концептуальні підходи в обліку та економічному аналізі, сумарну корисність аналітичної інформації та причини прояву ефекту байдужості до результатів аналізу. Актуальним залишається питання втрат, пов’язані з існуванням асиметричної аналітичної інформації для суб’єктів господарювання. Професор Лазаришина Інна Дмитрівна у своїй презентації відмітила, що нейтралізувати або мінімізувати втрати, пов’язані з асиметричністю аналітичної інформації можливо шляхом регламентації ідентифікованих якісних характеристик її корисності для відповідних користувачів і підвищення рівня аналітичного опрацювання, застосування більшого числа взаємодоповнюючих видів економічного аналізу з урахуванням його функцій. Необхідність розробки дієвих заходів щодо зменшення негативних впливів об’єктивних та суб’єктивних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища стосовно економічних систем мікро – та макрорівня призвела до розвитку пошукової функції аналізу. Реалізація цієї функції здійснюється через застосування методик стратегічного аналізу, прогностичного аналізу, інструментарію економетрики. Особливістю пошукової функції є, як правило, використання  аналітиком результатів ретроспективного аналізу. Розвиток ринкових відносин, наявність внутрішнього та зовнішнього середовища обумовили виникнення та розвиток комунікативної функції аналізу результативних показників. Оприлюднення аналітичної інформації фінансового характеру у засобах масової інформації, зацікавленість у ній з боку громадськості має наслідком забезпечення інформаційних комунікативних зв’язків господарюючого суб’єкта з зовнішнім середовищем, уречевленням попиту на знання суспільства щодо нього.

Доктор економічних наук, професор Савчук В.К. презентував свою доповідь на тему: «Інформаційне забезпечення бізнес-процесів». Ключовими питаннями були : економічна сутність бізнес-процесів аграрних формувань, їх класифікація і формалізація, інформаційне забезпечення бізнес-планування та здійснення бізнес-процесів.

Кандидат економічних наук, доцент Шиш А.М. доповідав на тему:  «Документальне забезпечення організації бізнесу. Стандартизація бізнес-процесів». У презентації автор дослідив основні елементи референтної моделі молочної ферми у сенсі організаційної структури, бізнес процесів і для оцінки ефективності описав  модель компетенцій.

 

Дослідженням економічної діагностики бізнес середовища присвятила свою доповідь кандидат економічних наук, доцент  Богданюк О. В. У доповіді були розглянуті питання інформаційно-методичного забезпечення оцінки бізнес- середовища, оцінювання зовнішнього середовища PEST- аналіз та його варіації: PESTLE,STEEPLE, STEEPLED; оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів, оцінка за Портером, стратегічні групи, Benchmarking; внутрішнє середовище підприємства; зведення результатів діагностики, матриця SWOT.

  Кандидат економічних наук, доцент Чухліб А.В. провела дослідження на тему: «Статистичні індикатори оцінки розвитку підприємництва". У презентації Алла Василівна дослідила питання системи індикаторів стану і розвитку підприємництва, статистичного інструментарію аналізу індикаторів стану і розвитку підприємництва (інформаційне забезпечення, особливості використання індексного аналізу, визначення показників ряду динаміки, тенденцій розвитку та прогнозування досліджуваних явищ, побудови регресійної моделі).

Старший викладач Гузь М.М. досліджував питання «Програмне забезпечення для подання звітності в електронному вигляді». Фактом сьогодення та щоденних реалій для кожного підприємства й управлінського персоналу є цифрові технології. Швидкість проникнення цифрової реальності в практики ведення бухгалтерського обліку часто вища, ніж упровадження технологій на виробничих майданчиках. Ці реалії вимагають трансформації вимог до представлення інформації обліковою системою з урахуванням тенденцій розвитку інформаційних технологій. Таке представлення інформації особливо стосується звітності як способу одержання зведених показників діяльності підприємства за звітний період.

 

Кандидат економічних наук, доцент Куць Т.В. провела дослідження на тему : «Значення, складові та особливості фінансового аналізу». У доповіді були розглянуті питання: теоретичного бекграунду фінансового аналізу, практичні засади фінансового аналізу та його сучасні інструменти, формування практичного кейсу з фінансового аналізу.

Платформа продовжує працювати і готуються до доповідей викладачі блоку «Практичної реалізації бізнес-аналізу з використанням сучасних програмних продуктів (EXCEL, SPSS, Gretl, R-програмування )».

Активно працюють аспіранти кафедри і викоритовують у своїх дослідженнях статистичний програмний продукт SPSS. Аспірант Федорченко Христина у своїй роботі на тему «Аналітичний моніторинг фінансового забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств» залучає модулі цієї програми.

Одним з прикладних програмних продуктів, який використовується в навчальній лабораторії біоеконометрики та дейтамайнінгу є мова програмування R. Вона використовувалася у 2019-2020 н.р. при викладанні дисципліни «Статистика та аналіз даних в R» для ОС «Магістр» спеціальності «Менеджмент» та навчальної практики для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування».

  

R – це мова програмування для статистичних обчислень, аналізу та представлення даних у графічному вигляді, яка вважається стандартом для сучасних статистичних програм. Основними перевагами R є її доступність, простота використання та потужний спектр інструментів, які дозволяють використовувати  її при дослідженнях у багатьох галузях науки, таких як теорія ймовірностей, математична статистика, статистична генетика, фізика, фінанси, економетрика та  інших.

 

Курс «Аналіз даних та статистичне виведення на мові R» розроблений в межах "Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні", яку виконує МФ «Відродження» у партнерстві з Фондом розвитку аналітичних центрів (TTF) за фінансової підтримки посольства Швеції в Україні.

Старший викладач кафедри, к.е.н. Воляк Л.Р. отримала сертифікат щодо проходження курсу «Аналіз даних та статистичне виведення на мові R» на базі платформи «Prometheus», що підтверджує її рівень володіння даним програмним продуктом.

 

 

 

Положення про лабораторію. 

Запрошуємо до співпраці!

 

 

Новини

Всі новини
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook