Шульга Євгеній Вікторович

Шульга Євгеній Вікторович, доктор юридичних наук, доцент.
Народився у 1986 році в м.Києві.
Трудова діяльність
2012 - 2014 рр. старший викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства НУБіП України.
2014 – 2020 рр. – доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства НУБіП України.
2014 – по теперішній час – голова ради молодих вчених юридичного факультету НУБіП України.
2021 - по теперішній час – професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства НУБіП України.
 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Дисертації
1. Шульга Є. В.Адміністративнавідповідальність за правопорушення у сферінадрокористування: дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Є.В.Шульга. – Київ, 2012. – 235 с.
2. Шульга Є. В.Адміністративно-деліктнівідносини в Україні в умовахєвроінтеграції: дис. докт. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Є.В.Шульга. – Дніпро, 2018. – 416 с.
Монографії
3. Шульга Є.В.Правове регулювання використання та охорони природних ресурсів в Україні: Адміністративно-правовий аспект / Є. В. Шульга. – Київ: «ЦП «Компринт», 2013. – 264 с.
4. Шульга Є. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері надрокористування: проблеми теорії та практики застосування / Є. В. Шульга. – Київ: «ЦП «Компринт», 2013. – 227 с.
5. Ладиченко В.В., Головко Л.О., Шульга Є. В., Кидалов С.О. Правові основи управління у сфері лісових та водних ресурсів/ Є. В. Шульга. – Київ: «ЦП «Компринт», 2015. – 323 с.
6. Шульга Є. В. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів в Україні / Є. В. Шульга. – Київ: «ЦП «Компринт», 2015. – 278 с.
7. Шульга Є. В. Адміністративно-деліктні відносини у сфері надрокористування/ Є. В. Шульга. – Київ: «ЦП «Компринт», 2016. – 237 с.
8. Шульга Є. В. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: проблеми теорії та практики/ Є. В. Шульга. – Київ: «ЦП «Компринт», 2017. – 406 с.

Статті, яківходять до науково-метричних баз Scopus та WebofSciences
9. Shulga, I., Kurylo, V., Gyrenko, I., &Savych, S. (2019). Legal Regulation of Energy Safety in Ukraine and the European Union: Problems and Perspective. European Journal of Sustainable Development, 8(3), 439. https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n3p439
10. Shulga, I., Kalayanov, D., Shynkaruk, O., Shytyi, S., &Ivanov, F. (2020). Introduction of Alternative Sources of Energy as a Tool for Provision of Environmental Human Rights. European Journal of Sustainable Development, 9(1), 141. https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n1p141
11. Kurylo, L., Kurylo, I., Shulga, I., & Horodetska, I. (2020). Environmental Legal Culture as a Factorin Ensuring Sustainable Development of Society. European Journal of Sustainable Development, 9(1), 220. https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n1p220
12. Shulga I.V. Peculiarities of Dog Babesiosis Distribution in Kyiv City. Vestnik Zoologii The Journal of National Academy of Sciences of Ukraine, SchmalhauzenIn stitute of Zoology Volume 51, Issue 6 (Dec 2017) p. 493-498 https://doi.org/10.1515/vzoo-2017-0059
13. Haraschuk, V., Zelinska, Y., Spasenko, V., &Shulga, I. (2020). Information Component of the Environmental Policy of Ukraine: Current Status and Development Potential. European Journal of Sustainable Development, 9(2), 69. https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p69
14. Shulga I.V., Haraschuk V. M., Kalayanov D. P. Therole of international organizationsin the stimulation system of the alternative energetics development. National Academy of Science sof the Republic of Kazakhstan, 2020 https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.151
15. Shulga, I., Skaletska, Z., Kalaianova, O., &Shynkaruk, O. (2021). International Legal Regulation and Supranational Interaction in Counteracting the COVID-19 Pandemic: Challenges and Proposals. Journal of Policy&Governance, 01(01), 54-62. https://doi.org/10.33002/jpg010105
Статті у фахових виданнях
16. Шульга Є. В. Поняття інституту адміністративної відповідальності за порушення водного законодавства / Є.В. Шульга // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. - № 3. – С. 111-114
17. Шульга Є. В. Надра як об’єкт адміністративно-правової охорони / Є.В. Шульга // Теорія і практика правознавства. — 2011. — № 1. С. 1-12
18. Шульга Є.В. Адміністративний аспект поняття «надра» / Є.В. Шульга // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України — 2011. Вип. 165 — Ч 2. С. 299-306.
19. Шульга Є. В. Інститут адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері надрокористування / Є.В. Шульга // Журнал адвокат. — 2011. — № 11.– С. 42-44
20. Шульга Є. В. Реалізація виключного права власності українського народу на надра / Є.В. Шульга // Журнал адвокат. — 2012. — № 10. – С. 26-28.
21. Шульга Є.В. Інформаційно-правовий аспект права власності Українського народу на надрову екосистему / Є.В. Шульга // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. — 2013. — Вип. 182, ч.2. С. 194-198
22. Шульга Є.В. Здійснення нагляду за дотриманням законності у природоохоронній сфері органами прокуратури / Є.В. Шульга // Журнал адвокат. — 2013. — № 10. – С. 34-36.
23. Шульга Є.В. Інформаційно-правові засади діяльності органів прокуратури у сфері земельних відносин / Є.В. Шульга // Журнал адвокат. — 2013. — № 4. – С. 29-31.
24. Шульга Є.В. Визначення ефективності накладення адміністративного стягнення за вчинення правопорушень у сфері використання та охорони природних ресурсів / Є.В. Шульга // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України — 2013. — Вип. 182. Ч. 1 С. 244-248.
25. Шульга Є.В. Окремі аспекти ефективності міжнародно-правового захисту прав людини на сприятливе навколишнє середовище. Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія "Право" / Ред. кол.: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін. – К., 2015. – Вип. 213, ч. 1. – 248 с. С.233-238
26. Шульга Є.В. Теоретичні аспекти застосування методів адміністративно-правового регулювання використання, охорони та відтворення природних ресурсів в Україні. Підприємництво, господарство, право: науково-практичний господарсько-правовий журнал 2015. - № 12. - С. 25-29.
27. Шульга Є.В. Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища від впливу військових конфліктів: проблеми ефективності. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки» №1 (1). – Київ 2017. – С. 63-69
28. Шульга Є.В. Становлення та розвиток правового регулювання адміністративно-деліктних відносин в Україні. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 65. Львів, 2017. С. 85-92
29. Шульга Є.В. Особливості правового регулювання адміністративно-деліктних відносин у державах Європи. Науковий журнал «Приватне та публічне право». №4/2017. – С. 114-118
30. Шульга Є.В. Особливості правосуб’єктності осіб в адміністративно-деліктних відносинах. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки» № 3 (3). Київ, 2017. – С.44-49
31. Шульга Є.В., Яра О.С. Теоретико-правові підходи до визначення ролі й особливостей адміністративної відповідальності у виборчих відносинах. Підприємництво, господарство, право: науково-практичний господарсько-правовий журнал. 2017. - № 9. - С. 146-149.
32. Шульга Є.В. Специфічні ознаки адміністративно-деліктних відносин. Український науково-теоретичний часопис «Часопис Київського університету права». Київ, 2017/2. – С. 70-72
33. Шульга Є.В. Місце адміністративно-деліктних відносин в системі адміністративно-правових відносин. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. 2017. Випуск 45, Том 2. – С.53-56
34. Шульга Є.В. Сучасний погляд на принципи регулювання адміністративно-деліктних відносин в Україні. Підприємництво, господарство, право: науково-практичний господарсько-правовий журнал 2017. - № 10. - С. 123-126.
35. Шульга Є.В. Правове регулювання адміністративно-деліктних відносин: зарубіжний досвід. Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». м. Дніпро. 2017. – №5. С.133-137
36. Шульга Є.В. Роль та значення принципу верховенства права в адміністративно-деліктних відносинах. Збірник наукових праць “Актуальні проблеми правознавства” Тернопільського національного економічного університету та НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. 2017. - № 4. C. 170-175.
37. Шульга Є.В. Правові заходи попередження адміністративної деліктності: критерії ефективності. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. Київ. 2017. - № 1-2. C. 247-251.
38. Шульга Є.В. Теоретико-правові підходи до поняття системи адміністративних стягнень. Юридичний науковий електронний журнал. Запоріжжя, 2018. № 2. URL: lsej.org.ua/2_2018/46.pdf.
39. Шульга Є.В. Міжнародний досвід управління природоохоронною сферою: економіко-правові аспекти. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». Київ. 2019 – № 1 (15). С. 25-32
40. Шульга Є.В. Основи міжнародно-правового забезпечення енергетичної безпеки. Науковий журнал Право і суспільство. Дніпро. 2019. - №4. С.337-342
41. Шульга Є.В. Особливості правового забезпечення енергетичної безпеки в Європейському Союзу. Право. Людина. Довкілля. (Вісник НУБіП України. Київ. - 2019. Vol. 10, № 4. С. 167-173
42. Шульга Є.В. Правове забезпечення енергетичної безпеки в Україні: сучасний стан та перспективи. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 2019.
43. Шульга Є.В., Фомічова О.В. Булінг у закладах середньої освіти: соціально-правовий підхід. Науковий журнал «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія» DOI: http://dx.doi.org/10.31548/hspedagog2019.03.049
44. Шульга Є., Чапля А. Вплив міжнародних інституцій у сфері забезпечення продовольчої безпеки на аграрний сектор США Науковий журнал Публічне право. 2020 р. Фахове юридичне видання https://doi.org/10.32782/2306-9082/2020-39-16
45. Шульга Є.В., Карнаух-Голодняк О.В. Проблеми адміністративно-правового забезпечення поводження з медичними відходами в період пандемії в Україні. Право і суспільство. 2020. № 3. Том 2. С. 120-126.

Статті в зарубіжних виданнях
46. Шульга Є.В. Інститут адміністративної відповідальності як інструмент адміністративно-правового забезпечення раціонального використання та охорони надр / Є.В. Шульга // ProFuturooswiata i naukabezgranic / Knowledge. Education. Law. Management. Nauka. Oswiata. Pravo. Zarzadzanie. 2013. № 1 (1). P. 154-165.
47. Шульга Є.В. Особенности причин административныхделиктов в сфереиспользования, охраны и воспроизведенияприродныхресусов / Є.В. Шульга // PrincetonJournalofScientificReview. Post-SovietView (SpecialIssue). – 2013. – Vol 1. №. 5. P.319-327
48. Шульга Є.В. Отдельные аспекты совершенствования административно-деликтных отношений в сфере использования и охраны природных ресурсов. Legea Si Viata. Revista stiintifico-practica. – 2015. – Ianuarie. – P. 117-120
49. Shulga Ievgenii. Feature soffor casting administrative delicacy. Visegrad Journal on Human Rights N4 (volume 2) 2017. Bratislava. P.190-194
50. Shulga Ievgenii. Specifica spects of the legal capa city of entities in administrative-delictrelations. Publicatie stiintifico-practica Legea Si Viata N9/2 (309) 2017. Chisinau. P.141-144
51. Шульга Є.В.Теоретико-правові аспекти cтадій адміністративно-деліктних відносин. JurnalulJuridicNational: teoriesipractica. Chisinau. 2018. - № 1 (29). P. 84-86.
Науково-методичні доробки
52. Шульга Є.В. Прокурорський нагляд: навчально-методичний посібник. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2015. – 161 с.
53. Шульга Є.В. Митне законодавство України: навчально-методичний посібник. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2015. – 167 с
54. Шульга Є.В. Міжнародне право енергетичної безпеки: навчально-методичний посібник Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2019. – 320 с.
55. Шульга Є.В. Право міжнародних організацій: методичні рекомендації до вивчення для студентів юридичного факультету. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2015. – 17 с.
56. Шульга Є.В. Міжнародне приватне право: методичні рекомендації до вивчення для студентів факультету аграрного менеджменту. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2015. – 19 с.
57. Шульга Є.В. Основи митного законодавства: методичні рекомендації до вивчення для студентів юридичного факультету. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2016. – 21 с.
58. Шульга Є.В. Міжнародне право енергетичної безпеки: методичні рекомендації до вивчення для студентів юридичного факультету. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2017. – 23 с.
59. Шульга Є.В. Міжнародне правове забезпечення продовольчої безпеки: методичні рекомендації до вивчення для студентів юридичного факультету. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2017. – 20 с.
60. Шульга Є.В. Міжнародне приватне право: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів факультету аграрного менеджменту. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2015. – 15 с.
61. Шульга Є.В. Міжнародне право енергетичної безпеки: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів юридичного факультету. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2017. – 17 с.
62. Шульга Є.В. Основи митного законодавства: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів юридичного факультету. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2016. – 19 с.
63. Шульга Є.В. Міжнародне правове забезпечення продовольчої безпеки: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів юридичного факультету. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2017. – 18 с.
64. Шульга Є.В. Митне законодавство: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів юридичного факультету. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2015. – 21 с.
65. Шульга Є.В. Міжнародний захист прав людини: короткий конспект лекцій для вивчення курсу для студентів юридичного факультету. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2018. – 20 с.
66. Шульга Є.В. Міжнародне право енергетичної безпеки: короткий конспект лекцій для вивчення курсу для студентів юридичного факультету. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2015. – 18 с.
67. Шульга Є.В. Міжнародно-правове забезпечення продовольчої безпеки: короткий конспект лекцій для вивчення курсу для студентів юридичного факультету. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2017. – 19 с.
68. Шульга Є.В. Основи митного законодавства: короткий конспект лекцій для вивчення курсу для студентів механіко-технологічного факультету. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2017. – 22 с.
69. Шульга Є.В. Право міжнародних організацій: короткий конспект лекцій для вивчення курсу для студентів юридичного факультету. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2015. – 20 с.
Матеріали доповідей наукових конференцій
 

Робота з аспірантами та докторантами
Науковий керівник аспіранта Карнаух-Голодняк О.В.
 
Додаткова інформація
Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
Член спеціалізованої вченої ради Д 26.004.16 НУБіП України.
Член Американської асоціації міжнародного права.
Лауреат іменної стипендії Верховної Ради України для молодих вчених-докторів наук 2021.
Експерт з оцінювання науково-дослідних проектів молодих вчених Міністерства освіти і науки України.
Адвокат.
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook