Коваль Анна Миколаївна

ДАТА  НАРОДЖЕННЯ: 22 серпня 1975р.

ОСВІТА:

1995– 2000 рр. – Донецька інститут внутрішніх справ при Донецьком державному університеті , юридичний факультет  спеціальність «Правознавство» , кваліфікація «Спеціаліст»;

2003– 204рр. – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», юридичний факультет,  спеціальність «Господарське право» , кваліфікація «Магістр права»;

2007– 2010рр. – аспірантура Національна академія державної податкової служби  України за спеціальністю

12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

2011р. – захистила кандидатську дисертацію «Статус пацієнта: адміністративно – правове регулювання» (Національна академія державної податкової служби  України м. Ірпінь ).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 1995 –1999 рр. – дізнавач  Управління внутрішніх справ Подільського району, м. Києва.

1999 –2001 рр. –молодший юрист Закрите акціонерне товариство «ТОР»;

2002 –2003 рр.  – юрист  ТОВ «ФК «Про-Інвест»;

2003 –2007 рр. –  юрист  ТОВ «Універсал Трейд»;

2011–2018 рр. –  старший викладач, доцент кафедри державно – правових дисциплін , голова секції цивільно – правових дисциплін кафедри ДПД

ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК».

З жовтеня 2018 року по даний час Національний університет біоресурсів та природокористування

Посада: Доцент кафедри господарського та цивільного права.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА: законодавча база та основи інтелектуальної власності (гуманітарно-педагогічний факультет), цивільне та сімейне право (гуманітарно-педагогічний факультет), договірне право (факультет аграрного менеджменту), господарський процес (юридичний факультет)

НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА : Співавтор 1підручника « Адміністративне право України. Повний курс», автор 5 робочих програм та 5 навчально-методичних розробок, присвячених медичному праву, юридична відповідальність в сфері охорони здоров’я , правова робота в господарських організаціях, господарський процес тощо.

НАУКОВІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ:

1. Коваль М.В., Коваль А.М. Поняття та правова основа спеціальних заходів, які застосовуються з метою державного захисту та забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві / М.В. Коваль, А.М.Коваль // Вісник // Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. Ідея правової держави: Історія і сучасність – 2001. –С.181-185.;

2. . Коваль А.М. Механізм реалізації права громадянина на забезпечення безпеки у процесі здійснення кримінального судочинства /А. М. Коваль: міжвузівська науково – практична конференція: «Захист прав, свобод і законних інтересів громадян України в процесі правоохоронної діяльності» (м. Донецьк, 27 квітня 2001р.);

3. Коваль А. М. До питання про формування інституту захисту учасників кримінального судочинства в Україні /А. М. Коваль: Всеукраїнська науково – теоретична конференція: «Молода Українська держава на межі тисячоліть: погляд в історичне минуле та майбутнє демократичної, правової держави Україна» (м. Львів, 4-5 травня 2001 р.);

4. Коваль А. М. До питання про формування конституційно – правового інституту забезпечення безпеки осіб, що приймають участь у кримінальному судочинстві в Україні /А. М. Коваль: Науково –практична конференція: «Актуальні проблеми економіки, фінансів, управління і права періоду трансформації» (м. Донецьк, 23 листопада 2002 р.);

5. Коваль А. М. Забезпечення прав свобод людини і громадянина при реалізації судових рішень /А. М. Коваль: Міжвузівська науково –теоретична конференція: «Права людини в Україні: проблеми і перспективи» (м. Київ, 10 грудня 2003 р.);

6. Коваль А. М. Підстави виникнення правових відносин між пацієнтом і медичним закладом у процесі надання медичних послуг /А. М. Коваль: Щорічна науково –практична конференція: «Запорізькі правові читання» (м. Запоріжжя, 30 червня - 2 липня 2005 p.);

7. Коваль А. М. Взаємодія медичних закладів і ОВС у наданні медичної допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час масових заворушень /А. М. Коваль: Міжнародна науково –практична конференція: «Організаційно - правові основи взаємодії ОВС із місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування щодо припинення масових заворушень і групових порушень громадського порядку та запобігання їх» (м. Донецьк, 27 січня 2006 p.);

8. Коваль А. М. Щодо систематизації правових джерел, які регулюють правові відносини, що виникають у сфері охорони здоров'я / А. М. Коваль // Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення законодавства і практики: зб. матеріалів науково - практичної конференції / ред. кол.: О. М. Джужа, В. М Дзюба, С. Г. Стеценко та ін. 22 грудня 2006 p., Київ. - К.: Київський національний університет внутрішніх справ, 2006. – С. 178 - 182.

7. Коваль А. М. Статус пацієнта: законодавче закріплення / А.М. Коваль «Форум вчених - адміністративістів південно - східних регіонів України» (м. Запоріжжя, 19-20 жовтня 2006 p.);

8. Коваль А. М. До питання притягнення до відповідальності за вчинення корупційних діянь медичних працівників /А. М. Коваль: Міжнародна науково –практична конференція: «Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення» (м. Сімферополь, 7-8 грудня 2006 p.); 

9. Коваль А. М. Проблемні питання правовідносин пацієнта і лікаря у процесі надання медичної допомоги та медичних послуг / А. М. Коваль // Правовий вісник // Університет економіки та права «КРОК». 2007.- Вип. 2. –С.124–129.

10.Коваль А. М. Біомедичні технології як предмет правового регулювання /А. М. Коваль // Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти: зб. матеріалів Міжнародної науково - практичної конференції, / ред. кол.: В. М. Єрмоленко, В. І. Курила, В. О. Шамрай. 17-18 листопада 2006 p., Київ. -«Магістр - XXI століття», Національний аграрний університет (юридичний факультет), 2007 – С. 279 - 281.

11. Працівники медичних установ і закладів як суб’єкти відповідальності за вчинені корупційні діяння /А. М. Коваль: Всеукраїнська науково – теоретична конференція: «Верховенство права у процесі державотворення та захист прав людини в Україні» (Острог, 26-27 квітня 2007 p.);

12. Коваль А. М. Статус пацієнта в законодавстві України /А. М. Коваль: Щорічна науково –практична конференція: «Запорізькі правові читання» (м. Запоріжжя, 17-18 травня 2007 p.);

13. Коваль А. М. До питання про забезпечення права людини як пацієнта на рівень міжнародних стандартів медичного обслуговування /А. М. Коваль: Круглий стіл: «Дотримання прав людини як фактор авторитету та стабільності держави» (м. Київ, 5 грудня 2007 p.);

14. Коваль А. М. «Україна в євроінтеграційних процесах» (м. Київ, 23-24 лютого 2008 p.);

15. Коваль А. М. До питання про нормативно - правові джерела, що регулюють відносини, які виникають у сфері охорони здоров'я /А. М. Коваль // Запорізькі правові читання: тези доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. С. М. Тимченка і Т. О. Коломоєць. 15-16 травня 2008 року, Запоріжжя. - ЗНУ, 2008. – С. 208 - 211.

16. Коваль А. М. Сфера надання медичних послуг, що підлягає контролю з боку держави / А. М. Коваль: Всеукраїнська науково - практична конференція: «Організаційно - правове забезпечення діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері господарювання: проблеми сьогодення та перспективи розвитку» (6 червня 2008р.). Ірпінь. - Національний університет ДПС України, 2008. – С. 310 - 314.

17. Коваль А. М. Щодо необхідності надання медичних послуг нелегальним мігрантам і особам, які потерпіли від торгівлі людьми / А. М. Коваль: Матеріали Міжнародної науково - практичної конференції «Міграція: проблеми та шляхи їх вирішення» (18 - 19 трав. 2007 p.), Донецьк - Донецький юридичний інститут, 2008.-С. 372-376.

18. Коваль А. М. Щодо питання про правове регулювання отримання медичної допомоги та медичних послуг / А. М. Коваль // Вісник прокуратури. -2010. -№ 1(103). – С. 94-99.

19. Коваль А. М. До питання про необхідність законодавчого закріплення прав пацієнта в Україні / А. М. Коваль // Вісник Запорізького національного університету. - 2010. - № 2. – С. 99 - 103.

20. Коваль А. М. Особливості правового регулювання відносин, що виникають у сфері охорони здоров'я за участю пацієнта як їх суб'єкта в Україні. Електронний ресурс/ A.M. Коваль //   Право та управління. Електронне наукове фахове видання // Національний університет ДПС України. - 2010. - № 1. С. 91 -96. Режим доступу - http;//www.nbuv.gov.ua/

21. Коваль А.М. До питання про поняття оцінки якості медичної допомого та медичної послуги./ Міжнародну науково-практичну конференцію "Захист прав медичних і фармацевтичних працівників як запорука захищеності прав пацієнтів" 26-27 квітня 2013р., м. Києві: Збірник тез доповідей/ Упор. к.ю.н. Гревцова Р.Ю., д.м.н. Степанко А.В. – Київ: ТОВ «ДКС центр», 2013. – С.44-46.

22. Коваль А.М. Законодавча обумовленість впровадження терміну «охороноздоровче право» в правове поле України»./ Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 20. – К., 2014. – С.51-60

23. Коваль А.М. Медична допомога і медична послуга : питання нормативної фіксації //Юридична наука і практика: виклик часу: [ Матеріали V Міжнародна наукова – практична конференція. Т. І, м. Київ, Національний авіаційний університет, 12.03.2015р.] – С. 157 -159. 

24. Коваль А.М. До питання охороноздоровчого права./ Сучасна адміністративно- правова доктрина захисту прав людини: тези доп. та наук повідомл. учасн.наук.-практ. Конф., м. Харків, 18-18 квітня 2015 року. – Х. : 2015. – С.156-159.

25. Коваль А.М. До питання про регулювання певних положень охороноздоровчого права правовими приписами цивільного законодавства в Україні / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», – К.: 2015. – С. 269-272.

26. Коваль А.М. Про сутність адміністративної відповідальності в сфері охорони здоров’я //Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016р. –№3– С.194– 198

27. Коваль А.М. До питання про правове регулювання отримання медичної допомоги та медичних послуг в Україні //Електронне юридичне фахове видання «Правова просвіта» /Електронна сторінка: http://osvita-pravova.org.ua/ Ірпінь: Правова просвіта – 2016р. - № 1– С.54-61.

28. Коваль А.М. Правове регулювання інформованої згоди на медичне втручання// Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ науково-практичної конференції / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», – К.: 2016. – С.149–151.

29. Коваль А.М. Людина та властивості,  які притаманні їй як першооснова державної діяльності «Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі» / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», – К.: 2016. – С.189-193.

30. Коваль А.М. Вплив біоетичних технологій на формування поколінь прав людини// Наукова конференція: «Антропосоціокультурна природа права» / Чернівецький національний університет ім. Федковича– К.: 2016. – С.166-168.

31. Коваль А.М. До питання про реалізацію конституційного права громадян України на медичне страхування //Матеріали науково-практичної конференції «Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні»: Збірник матеріалів 5 Всеукраїнської науково-практичної конференції  – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2016. – Т. 2. – С.4-5.

32. Коваль А.М. Про легітимізацію в Україні приватної детективної (розшукової) діяльності// Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика» 02 березня 2017р., м. Київ / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», – К., 2017. –С. 87-91.

33. До питання фальсифікації лікарських засобів./Коваль А.М., Двірська О.В.// Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і аспірантів «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина» 28 квітня 2017 р., м. Івано-Франківськ/ Прикарпатський національний університет ім.. В. Стефаника, - І., 2017. – С.45-48.

34. До питання про регулювання механізму забезпечення реалізації суб’єктивних прав і свобод людини і громадянина та задоволення їх потреб і інтересів в Україні./ Коваль А.М., Коваль М.В.//права людини та публічне врядування. Збірник матеріалів круглого столу, 27-28 травня 2017р., м. Чернівці/ Уклад. С.Б.Бондар, В.В.Гордєєв, А.М.Худик. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С.25-33.

35. Коваль А.М.  Про поняття, сутність, структура та зміст конституційно-правового терміна «забезпечення прав і свобод людини»: теоретичні й правові аспекти./ Коваль А.М., Коваль М.В.//Процес модернізації системи управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспект: колективна монографія / За заг. Ред. А.С.Нестеренко. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 298-317.

36. Коваль А.М. Адміністративний розсуд у публічному адмініструванні. С. 188-193./Адміністративне право України. Повний курс : підручник/ Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018.- 446с.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ:

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook