Головко Людмила Олександрівна

Головко Людмила Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент;
Народилась7 серпня 1980 року.
 
Трудова діяльність:
2005-2006 рр. – юрист Міжнародної асоціації термоенергетичних компаній;
2009-2012 рр. – асистент, старший викладач кафедри конституційного права та правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України;
2012 р. – по теперішній час – доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України.
 
Список праць
Статті в БД WoS, Scopus
1. Golovko, L. (2017) Implementation of EU Water Policy in Ukraine: Problems and Perspectives. Proceedingsof the 8th International Scientific Conference Rural Development, pp. 605-610
2. Ladychenko, V., Golovko, L. (2017). Implementation of European Environmental Policy in Ukraine: Problems and Prospects. European Journal of Sustainable Development, Volume 6, 3,333-339

3. Yara, O., Uliutina, O., Golovko, L., Andrushchenko L. (2018). The EU Water Framework Directive: Challenges and Prospects for Implementation in Ukraine European Journal of Sustainable Development, Volume 7, № 2, 175-182

4. Ladychenko, V., Golovko, L. (2018). The Right of Access to Environmental Information in Ukraine and the EU European Journal of Sustainable Development, Volume 7, № 3, 455-459
5. Golovko, L., Yara, O., Kutsevych, M., Hubanova, T. (2019).EnvironmentalPolicyIntegration in Ukraine and the EU.European Journal of Sustainable Development.2019.Volume 8.№ 3. P. 221-227.
6. Ladychenko V., Yara O., Uliutina O., Golovko L. (2019) Environmental liability in Ukraine and the EU, 2019. European Journal, 8, issue 2, p. 261-267

7. Ladychenko, V., Yara, O., Golovko, L., Serediuk, V. (2019). Groundwater management in Ukraine and the EU.European Journal of Sustainable development, Volume 8, № 1, 31-39.

8. Kutsevych , M., Yara, O., Golovko, L., &Terpeliuk, V. (2020). Sustainable Approaches to Waste Management: Regulatory and Financial Instruments. European Journal of Sustainable Development9(2), 163.
9. Kidalov, S., Vitiv, V., Golovko, L., &Ladychenko, V. (2020). Legal Regulation of Waste Management in Ukraine on the Way to European Integration. European Journal of Sustainable Development9(2), 422.DOI:https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p422
10. KrasnovaYuliia, GolovkoLiudmyla, HunkoLiudmyla, MedynskaNataliia. (2020). Development of Legal Regulation of Land Ownership in Ukraine, Solid State Technology,Volume: 63 Issue: 2s, 4087 – 4094
11. MariyaKrasnova, JuliiaKrasnova, LiudmylaGolovko, TetianaKondratiuk. LegalProblemsintheImplementationoftheEnvironmentalImpactAssessmentinUkraine: A CriticalReview. GrassrootsJournalofnaturalresources, 4 (2). P. 91-102
12. Yara, O. ., Brazheyev, A. ., Golovko, L. ., &Bashkatova, V. . (2021). Legal Regulation of the Use of Artificial Intelligence: Problems and Development Prospects. EuropeanJournalofSustainableDevelopment10(1), 281. https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p281
13. Golovko, L. ., Yara, O. ., Uliutina, O. ., Tereshchenko, A. ., &Kudin, A. .(2021). Formation of Ukraine’s Climate Policy in the Context of European Integration. EuropeanJournalofSustainableDevelopment10(4), 138. https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n4p138
14. Golovko, L. ., Uliutina, O., Davydovych, I. ., &Ilina, O. .(2021). Legal Regulation of Combating Domestic Violence in Eastern Europe. European Journal of Sustainable Development10(3), 253.https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n3p253
15. KrasnovaYuliia, GolovkoLiudmyla, HunkoLiudmyla, MedynskaNataliia, Sandeep Kumar Gupta, An assessment of the legal framework governing land ownership is evolving in Ukraine, Materials Today: Proceedings, 2021, ISSN 2214-7853, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.08.159.
 
Статті у фахових виданнях України
1. Гулак О. В., Ладиченко В. В., Головко Л. О. Проблеми і перспективи запровадження та діяльності інституту присяжних у системі судочинства України. Інтернаука. Серія: "Юридичні науки". 2021. № 7 (41). С. 86-92. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-7-7457
2. Головко Л. Програми у сфері водної політики та водного господарства у США: досвід для України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2018. №4. С. 95-99
3. Golovko L. LegalregulationofFoodSecurityinthe EU. Вісник НУБіП України "Право. Екологія. Людина". 2018. № 1. С. 128-133
4. Ладиченко В. В., Головко Л. О, Капплова О. Муніципалітет як регулятор поводження з побутовими відходами. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. № 5.С. 38-45
5. Ладиченко В.В., Головко Л.О. Європейські стандарти права дітей на психічне здоров’я // Лікарська справа. 2017. №7. С.210-215
 
Монографії:
1.     Ладиченко В.В., Головко Л.О., Кідалов С.О. Поводження з твердими побутовими відходами в країнах ЄС: найкращі практики: монографія. К.: Прінтеко, 2020.  419с.
2.     Ladychenko V. Golovko L. Achieving sustainable development through environmental accounting and disclosure of environmental information: experience of Ukraine and the EU // Sustainable development under the conditions of European integration: collective monograph, 2019. P. 182-194 https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/datoteke/part_ii__ljubljana_school_of_business_nuk_2019_1.pdf
3.     Ladychenko V. Golovko L. Legalregulationofwaterqualityandprotectionofwaterresources: Monograph. K.: NULES of Ukraine, 2018. 180 p.
4.     Ладиченко В.В., Головко Л.О., Кідалов С.О. Поводження з твердими побутовими відходами в країн ЄС: найкращі практики: монографія. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2020. 416 с.
5.     GolovkoL. ProblemsandprospectsofadaptationofUkrainianenvironmentallegislationtotheEUstandards // Reflexiepraxenaotázkyverejnejpolitikyaekonomiky, právaaverejnejsprávySlovenska, Brno: MSD, spol. s.r.o., 2018. P. 107-128. (CzechRepublic)
 
Навчальні посібники
1. Ладиченко В.В.Гиренко І.В. Головко Л.О. Вітів В.А. Екологічна політика і право ЄС: Навчальний посібник. К.: Видавничий центр НУБіП України. 2019. 363 с.
Участь у конференціях
1.Golovko L. Approachtowastemanagementinthe EU // Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські виміри сталого розвитку», 26 червня 2020. К.: НУХТ, 2020. С. 42
2. LiudmylaGolovko, MaksymKutsevych, ViktoriiaSerediuk, OlgaBogdan // Proceedings 8th InternationalConferenceOnSustainableDevelopment ICSD 2020, Rome, Italy, р.58
3. Головко Л.А. Управлениеотходами на муниципальномуровне в Украине и ЕС // Проблемысоциально-ориентированногоинновационногоразвитиябелорусскогообщества и профсоюзы: материалы XXIV Международнойнаучно-практическойконференции, г. Гомель, 7 февраля 2020 г. //ГомельскийфилиалМеждународногоуниверситета «МИТСО»; подобщ. ред. С.Д. Колесникова. Минск: ИПЧУП «ДОНАРИТ», 2020. C.208-209
4. Головко Л.О. Проблеми правового регулювання доступу громадськості до екологічної інформації в Україні // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна, 23-25 травня 2018 року: матеріали конференції. Київ. 2018. Т. 1. С. 90-92
5. Головко Л.О. СовременныеаспектыреализацииэкономическихинструментовэкологическойполитикиУкраины // Проблемысоциально-ориентированногоинновационногоразвитиябелорусскогообщества и профсоюзы. Материалы ХХІІ Международнойнаучно-практическойконференции (2 февраля 2018 года, г. Гомель). С. 181-183
6. Golovko L. GDPR –newchallengesforpersonaldataprocessorsinUkraine// Getreadyfor 2018's changesto EU dataprotectionlaw. Conferenceproceedingsofscientificworks.Brno, 2018. P. 31-37
7. Golovko L. AdaptationofUkrainianLegislationtoEUStandards // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські Виміри Сталого Розвитку», 11 червня 2021. К.: НУХТ, 2021 . C. 55-56
8. Головко Л.О. Правове регулювання оподаткування сільськогосподарської діяльності в Чехії // Сучасні тенденції розвитку публічного та приватного права в Україні.Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 23 березня 2021 р.) / Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021.C. 370-371
9. Головко Л.Европейскиестандарты правового регулированияобращения с отходами // Проблемысоциально ориентированного инновационного развития белорусского общества и профсоюзы: материалы XXV Международной научно-практической конференции, г. Гомель, 5 февраля 2021 г. / Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»; под общ.ред. С. Д. Колесникова. – Гомель, 2021. С. 26-28
10. Головко Л.О. Правове регулювання оподаткування сільськогосподарської діяльності в Польщі // Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. К.: МАУП, 2008. Вип. 12: Матеріали VIМіжнар. наук.-практ. конф “Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності”, (Київ, Міжрегіональна Академія управління персоналом, 20 квітня 2021 р.) / редкол. : М. Ф. Гончаренко (голова) [та ін.]. 2021. С. 31-32.
 
Науково-організаційна діяльність:
2017-2019 рр. учасник науково-дослідної роботи № 110/95 «Інформаційно-правове забезпечення екологічної складової національної безпеки України»
2020- т.ч. учасник науково-дослідної роботи № 110/3 «Розробка концепції правового забезпечення екологічної безпеки України органами публічної влади та місцевого самоврядування в контексті євроінтеграції»
 
Робота з аспірантами та докторантами
Науковий керівник аспірантів: Ясельська Н.М., Ведмедська В.В.
 
Учасник проекту Еразмус + «Європейська продовольча політика і право»: 620340-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE; Учасник проекту Еразмус + «Європейське екологічне, кліматичне та енергетичне право»: 620353-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR
 
Підвищення кваліфікації та проходження стажування за останні 5 років
1.Університет Вагенінгена (Нідерланди). «Радіоактивність та ядерна енергія», липень 2017 р.
2. НУБіП України Сертифікат підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: «Розширення можливостей наукового пошуку та популяризації власних досліджень за допомогою платформи Webof Science». 9-14 листопада 2017 р.
3.Гомельський філіал Міжнародного університету «МІТСО» (Білорусь). «Правове регулювання соціальних та економічних відносин на національному та міжнародному рівні», 1-4 лютого 2018 р.
4. 2019 – сертифікат Університету Данубіус (Словаччина)
5. 2019 – сертифікат Університету Томаса Баті (Чехія)
 
За успіхи у професійній діяльності нагороджена подякою Київського міського голови у 2021 р.
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook