Канарик Юлія Сергіївна

ОСВІТА:
2004-2009 рр. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, юридичний факультет, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Магістр права»;
2010-2014 рр. – аспірантура Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальність 12.00.06 – «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».
2015 р. – захистила кандидатську дисертацію «Правове регулювання виробництва та реалізації молока і молочної сировини в Україні» (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ).
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
2008-2010 рр. – старший лаборант кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім.. акад. В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України; 2010-2011 рр. – асистент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім.акад. В.З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України;
2010-2011 рр. – старший викладач кафедри приватно-правових дисциплін Університету сучасних знань (за сумісництвом)
2011-2015 р. – асистент кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України;

2016-2017 р. - старший викладач кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України;
2018 р. – дотепер – доцент кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України.
НАУКОВІ ПРОФІЛІ: 

Авторський профіль у GOOGLE SCHOLAR - Юлія Канарик / Julia Kanaryk
Авторський профіль у ORCID - https://orcid.org/0000-0003-3222-7827        
Авторськийпрофільу WEB OF SCIENCE RESEARCHERID - https://publons.com/researcher/4050826/julia-kanaruk/

НАВЧАЛЬНА РОБОТА:
081 «Право» ОС Бакалавр – Римське приватне право (денна та заочна форма навчання), Право інтелектуальної власності (заочна форми навчання), 071 "Облік і оподаткування" - Господарське законодавство (денна форма навчання)
НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕКТРОННІ КУРСИ:
1. Господарський процес (Частина 1) – Режим доступу: https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1679 (курс атестований)
2. Римське приватне право – Режим доступу: https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=575 (курс атестований)
3. Право інтелектуальної власності – Режим доступу: http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1703 (курс атестований)
4. Патентне право – Режим доступу: https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2798 (курс атестований)
5. Господарське законодавство – Режим доступу: https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=826 (курс атестований)

СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ

Статті у фахових видання:
1. Канарик Ю.С. Скляр Я.В. Захист авторських прав на фотографічні твори: вітчизняний та світовий досвід // Ю.С. Канарик, Я.В. Скляр / Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 3. С. 59-62
2. Канарик Ю.С. Гринь С.О. Судoвa eкспepтизa у сфepi iнтeлeктуaльнoї влaснoстi: сучaсний стан // Ю.С. Канарик, С.О. Гринь / Порівняльно-аналітичне право.2018. № 2. С. 83-85.
3. Канарик Ю. С., Павленко Д. Ю. Роль та значення науково-дослідного інституту інтелектуальної власності у складі Національної академії правових наук України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. № 22 (62). С.15-17
4. Канарик Ю.С. Сергієнко Б.Б. Правова охорона компютерних програм як об’єктів права інтелектуальної власності / Правові горизонти/ Legal horizons, Вип,19 (34). 2019
5. Канарик Ю.С. Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності / Науково-практичний журнал Національного університету біоресурсів і природокористування України Право. Людина. Довкілля. Law. Human. Environment/Vol. 10, № 1 2019. С.114-119
6. Канарик Ю. С., Мазій В. С. Правове регулювання процедури атестації патентних повірених в Україні // Міжнародний науковий журнал ""Інтернаука"". Серія: ""Юридичні науки"". 2019. 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-8-5370
7. Канарик Ю. С., Філоненко В. В. Особливості патентування секретних винаходів в Україні та аналіз зарубіжного досвіду. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. №8. С.90-93.
8. Канарик Ю. С., Козирь А. А. Актуальні питання охорони комп’ютерних програм в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С.96-98.
9. Канарик Ю. С., Коляда М. Ю. Особливості захисту прав інтелектуальної власності в агросфері. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 99-101.
10. Канарик Ю. С., Суржок Б. Г. Захист патентних прав та прав ноу-хау. Юридичний бюлетень. 2020. Вип. 16. С. 100-105.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
1. Yara O., Ladychenko V., Melnychuk O., Kanaryk J. International Mechanism of the Environmental Information Access and Cooperation Framework for Climate Change Protection. European Journal of Sustainable Development. 2019. Vol. 8, No. 4. Р. 131–139
2. Ladychenko V., Chomakhashvili, O., Uliutina, O., Kanaryk, J. (2020) Dissemination of Environmental Information in the E-Governance system: World Trends and Experience for Ukraine, European Journal of Sustainable development, Volume 9, № 4Р51 (Web of science) DOI: 10.14207/EJSD.2018.V7N2P175

Навчальні посібники, монографії
1. Підприємницьке право: Навчальний посібник Д.К. Черкашин, О.С. Яра, Ю.С. Канарик / За заг.ред. Д.К. Черкашина. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2013. – 334 с. (лист № 1/11-20165 від 24 грудня 2012 р.)
2. Транспортне право: навчальний посібник / М В. Гаєвець, І. В. Горіславська, Ю. С. Канарик, Л. О. Панькова, Н.А. Поліно, О. П. Світличний – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2015. – 368 с.
3. Монографія «Адміністративно-правове регулювання охорони навколишнього середовища» / Артеменко О.В., Канарик Ю.С., Улютіна О.В., Яра О.С., Монографія. К.: Компринт, 2017, 420 с
4. Договірне право: навчальний посібник / Бажанова В.О. Канарик Ю.С. та ін; за ред. Піддубного О.Ю. - Київ: Прінтеко, 2020. - 247 с.

Тези наукових конференцій, участь у конференціях, круглих столах та семінарах
1. Договори на проведення штучного запліднення тварин, що приймають участь у виробництві молока та молочної сировини: проблеми вдосконалення правового регулювання / Ю. С. Канарик // Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства: Тези допов. Всеукр. наук. – практ. конф., Київ 25 березня 2016 р. У 2 ч. Ч. І / М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Видав. Центр КНУКіМ, 2016. –С.411-416
2. Канарик Ю.С. Ноу-хау як об’єкт права інтелектуальної власності : Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 січня 2019 р.): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019 р. Ч.5.
3. Канарик Ю.С. Гармонізація законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері виробництва молока та його імплементація/ Украина, Болгария, ЭС: экономические и социальные тенденции развития: материалы Международной научно-практической конференции (г. Бургас, Болгария, 27 июня-02 июля 2019) Бургас: Авангард Прима, 2019. С. 163-166.
4. Канарик Ю.С. Case-метод як форма організації вивчення навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності» «Інтелектуальна власність» та «Право інтелектуальної власності»: проблеми викладання»: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (14 травня 2019 р., м. Київ, Україна): ел. збірник // Упор.: О.Ю. Піддубний, Л.О. Панькова К.: НУБіП України, 2019. 52 с       

Навчально-методичне забезпечення:                                                                                                                                                                     
1. Канарик Ю.С. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Цивільне та сімейне право», «Господарське право» для студентів юридичного факультету підготовлені за матеріалами науково-практичного семінару «Актуальні зміни в цивільному та господарському законодавстві». – ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ». 2014. – с. 91-111.
2. Канарик Ю.С. Робочий зошит для виконання самостійної роботи з дисципліни "Корпоративне право" для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.030401 «Правознавство», денна та заочна форми навчання,8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування» денна та заочна форми навчання / Ю.С. Канарик/ : - К.:""ЦП "КОМПРИНТ", 2014.- 73
3. Канарик Ю.С. Навчально-методичні рекомендації та курс лекцій з дисципліни «Цивільно-процесуальні документи» для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів зі спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. - Київ, Видавничий відділ НУБіП України, 2016.- 203 Ст
4. Піддубний О.Ю. Канарик Ю.С. Методичні вказівки щодо виконання магістерських робіт студентами освітнього ступеня "Магістр" за магістерською програмою "Підприємницьке право". - Київ, Видавничий відділ НУБіП України. - 2017. - 51 С.
5. Горіславська І.В., Канарик Ю.С., Піддубний О.Ю., Пушкар М.В., Терешко А.Р. Збірник тестових завдань для підготовки студентів до ЗНО з дисципліни «Цивільний процес» 1 частина і 2 частина // К.: Друк, Видавничий відділ НУБіП України. - 2018

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ:
1. НУБІП України, Використання хмарних сервісів Майкрософт у навчальному процесі, 2017 р.
2. НУБіП України "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності" Свідоцтво СС 00493706/007254-18 від 26 жовтня 2018 року.
3. Закордонне стажування для проведення наукової роботи з 27 червня по 2 липня 2019 року. Зокрема, участь в роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Україна, Болгарія, ЄС: економічні, технічні та соціальні тенденції розвитку» в м. Бургас, Болгарія. Наказ ректора на відрядження № 278 від 21.06.2019 р
4. Підвищення кваліфікації в НУБіП України з 20 по 30 квітня 2020 року «Інформаційне і телекомунікаційне забезпечення навчального процесу: Інструменти дистанційного навчання». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/011632-20 від 30.04.2020 р

ВИХОВНА РОБОТА: 

Виконання обов’язків наставника 2 курсу 4 групи юридичного факультету.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 

Голова профбюро юридичного факультету

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook