Канарик Юлія Сергіївна

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 30 липня 1986 р.
ОСВІТА:
2004-2009 рр. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, юридичний факультет, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Магістр права»;
2010-2014 рр. – аспірантура Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальність 12.00.06 – «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».
2015 р. – захистила кандидатську дисертацію «Правове регулювання виробництва та реалізації молока і молочної сировини в Україні» (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ).
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
2008-2010 рр. – старший лаборант кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім.. акад. В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України; 2010-2011 рр. – асистент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім.акад. В.З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України;
2010-2011 рр. – старший викладач кафедри приватно-правових дисциплін Університету сучасних знань (за сумісництвом)
2011-2015 р. – асистент кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України;            2016-2017 р. - старший викладач кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України;
2018 р. – дотепер – доцент кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України.
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
6.030401 «Право» – Господарський процес (денна форма навчання, скорочений термін, Міжкафедральна навчальна лабораторія на базі ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж), Право інтелектуальної власності (денна, заочна форми навчання, Міжкафедральна навчальна лабораторія на базі ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж), 8.03040101 «Правознавство» – Цивільно-процесуальні документи (денна, заочна форми навчання).

НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА                                                                                                                                            Співавтор 2 навчальних посібників ( 1 з них з грифом МОН України), автор 5 робочих програм та 5 навчально-методичних розробок, присвячених праві інтелектуальної власності, правовому статусу непідприємницьких організацій , корпоративному праву тощо.
Навчальні посібники
1. Підприємницьке право: Навчальний посібник Д.К. Черкашин, О.С. Яра, Ю.С. Канарик / За заг.ред. Д.К. Черкашина. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2013. – 334 с. (лист № 1/11-20165 від 24 грудня 2012 р.)
2. Транспортне право: навчальний посібник / М В. Гаєвець, І. В. Горіславська, Ю. С. Канарик, Л. О. Панькова, Н.А. Поліно, О. П. Світличний – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2015. – 368 с.

Навчально-методичні розробки
1. Канарик Ю.С. Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.03040101 «Правознавство» денної та заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Корпоративне право» ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ». – 54 с.

2. Канарик Ю.С. Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство» денної та заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій». – ТОВ «Олександріна». – 44 с.

3. Канарик Ю.С. Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять для студентів факультету землевпорядкування, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів денної та заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Господарське і трудове право» – ТОВ «Олександріна». – 120 с.

4. Канарик Ю.С. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій» для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство» денної та заочної форми навчання – ТОВ «Олександріна». – 81 с.

5. Канарик Ю.С. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Цивільне та сімейне право», «Господарське право» для студентів юридичного факультету підготовлені за матеріалами науково-практичного семінару «Актуальні зміни в цивільному та господарському законодавстві». – ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ». – с. 91-111.

6. Канарик Ю.С. Робочий зошит для виконання самостійної роботи з дисципліни "Корпоративне право" для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.030401 «Правознавство», денна та заочна форми навчання,8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування» денна та заочна форми навчання / Ю.С. Канарик/ : - К.:""ЦП "КОМПРИНТ", 2014.- 73

7. Канарик Ю.С. Навчально-методичні рекомендації та курс лекцій з дисципліни «Цивільно-процесуальні документи» для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів зі спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. - Київ, Видавничий відділ НУБіП України, 2016.- 203 Ст

ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ
1. Господарський процес (Частина 1) – Режим доступу: http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1679 (курс атестований)

2. Господарський процес (Частина 2) – Режим доступу: http://zemres.nauu.kiev.ua/course/view.php?id=250 (курс атестований)

3. Право інтелектуальної власності. – Режим доступу: http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1703 (курс атестований)

4. Цивільно-процесуальні документи. – Режим доступу: http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=543 (курс атестований)
НАУКОВІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ:
Коло наукових інтересів – актуальні проблеми правового регулювання виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.
Наукові публікації
1. Правове регулювання виробництва молока та молочної сировини : стан та перспективи / Ю. С. Канарик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право». – К, 2012. — Вип. 165, Ч. 3. — С. 117–125.
2. Договір купівлі-продажу як форма реалізації молока та молочної сировини в Україні / Ю. С. Канарик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право». – К, 2012. — Вип. 173, Ч. 1. — С. 100–107.
3. Деякі правові проблеми селекції молочного поголів’я в Україні / Ю. С. Канарик // Науково-практичний журнал. Теорія і практика інтелектуальної власності. – К, 2012. – Вип. 3 (65) (додаток). – с. 16-18.
4. Аbout adaptation of the Ukrainian legislation on production and sales of milk and dairy raw material to the EU Legislation / J. S. Kanarik // Закон и жизнь : Междунар. науч.-практ. правовой журн. — Кишинев, 2013. — № 9/2 (261). — С. 190–194.
5. Розвиток законодавства у сфері виробництва та реалізації молока і молочної сировини / Ю. С. Канарик // Підприємництво, господарство і право. — 2014. — № 4. — С. 46–50.
6. Визначення поняття виробництва молока та молочної сировини в аграрному праві / Ю.С. Канарик // Підприємництво, господарство і право. — 2014. — № 8 (224). — С. 50–55.
Тези доповідей
1.До питання правового забезпечення виробництва та реалізації молока і молочної сировини в Україні у контексті вимог законодавства ЄС / Ю. С. Канарик // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права : міжнар. наук.-практ. конф., 30–31 жовт. 2009 р. : тези доп. — К., 2009. — С. 305–308.
2. Окремі питання правового забезпечення державної підтримки виробників молока і молочної сировини в сучасних умовах / Ю. С. Канарик // Правова політика Української держави : міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 лют. 2010 р. : тези доп. — Івано-Франківськ, 2010. — С. 281–284.
3. До питання правового регулювання виробництва молока в Україні / Ю. С. Канарик // Від громадянського суспільства — до правової держави : міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених : 26–27 лют. 2010 р. — Х., 2010. — С. 294–296.
4. Щодо гармонізації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері виробництва молока /Ю. С. Канарик // Государство и право в условиях глобализации: реалии и перспективы : ІІ междунар. науч.-практ. конф. : 16–17 апр. 2010 г : тез. докл. — Симферополь, 2010. — С. 316–317.
5. До проблеми вдосконалення правового регулювання безпечності та якості молока в умовах інтеграції України до міжнародних спільнот / Ю. С. Канарик // Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних відносин і природокористування в Україні та країнах СНД : міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 верес. 2010 р. : тези доп. — Луцьк, 2010. — С. 105–109.
6. Законодательное обеспечение производства молока и молочного сырья в Украине: состояние и перспективы / Канарик Ю. С./ Правовое обеспечение инновационного развития экономики Республики Бєларусь : междунар. науч.-практ. конф. : 21–22 окт. 2010 г. : тез. док. — Минск, 2010. — С. 476–477.
7. Деякі питання правового регулювання виробництва якісного молока і молочної сировини в Україні / Ю. С. Канарик // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства України : міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 трав. 2011 р. — К., 2011. — С. 318–320.
8. Розроблення впровадження державних стандартів — передумова високої якості молока і молочної сировини / Ю. С. Канарик // Актуальні питання реформування правової системи України : міжнар. наук.-практ. конф., 17–19 черв. 2011 р. : тези доп. — К., 2011. — С. 225–226.
9. Окремі аспекти правового регулювання виробництва та реалізації молока і молочної сировини / Ю. С. Канарик // Актуальні питання правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні : міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 лют. 2012 р. : тези доп. — Х., 2012. — Т. 2. — С. 98–100.
10. Деякі юридичні аспекти регулювання відносин між виробниками молока — особистими селянськими господарствами та молокопереробними підприємствами / Ю. С. Канарик // Законність і правопорядок: механізми забезпечення : міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 трав. 2012 р. — Х., 2012. — Т. 2. — С. 109–111.
11. Якість молока в особистих селянських господарствах: проблеми правового регулювання / Ю. С. Канарик // Аграрне право як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна : всеукр. круглий стіл, 25 трав. 2012 р. : тези доп. — К., 2012. — С. 146–148.
12. Деякі правові проблеми селекції молочного поголів’я в Україні / Ю. С. Канарик // Теорія і практика інтелектуальної власності : наук.-практ. журн. — К., 2012. — Вип. 3 (65). — С. 16–18.
13. Definition of notion «milk» in agricultural law /Y. Kanaryk / Біоресурси планети і біобезпека навколишнього середовища : проблеми і перспективи : міжнар. наук. конф., 5–6 листоп. 2013 р. : тези доп. — К., 2013. — С. 24–27.
14. До питання класифікації нормативних вимог щодо виробництва молока та молочної сировини / Ю. С. Канарик // Забезпечення прав людини в міжнародному та національному законодавстві : міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2013 р., тези доп. — К., 2013. — С. 307–309.
15. Щодо доцільності створення узгоджувальної комісії на ринку молока / Ю. Канарик // Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного і екологічного права. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 травня 2015 р.), присвяченої 90-річчю від дня народження д.ю.н., професора, академіка АПрН України В. З. Янчука / за ред. В.М. Єрмоленка. – К. : Видавничий центр НУБіП України, 2015. – С. 127-129.
16. Договори на проведення штучного запліднення тварин, що приймають участь у виробництві молока та молочної сировини: проблеми вдосконалення правового регулювання / Ю. С. Канарик // Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства: Тези допов. Всеукр. наук. – практ. конф., Київ 25 березня 2016 р. У 2 ч. Ч. І / М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Видав. Центр КНУКіМ, 2016. –С.411-416.
 

ВИХОВНА РОБОТА
Виконання обов’язків наставника 1 групи 2 курсу юридичного факультету.

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook