Пушкар Марина Василівна

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 11.04.1980.
ОСВІТА: 2002 рік, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, юридичний факультет, спеціальність правознавство.
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
вересень 2002 року по серпень 2010 року Український інститут експертизи сортів рослин
Посада: Завідувач юридичного сектора, відділу, а згодом-помічник директора
вересень 2010 року по серпень 2011 року Державна інспекція по контролю за сільськогосподарською продукцією
Посада: Начальник юридичного
відділу

вересень 2011 року по даний час Національний університет біоресурсів та природокористування
Посада: Доцент кафедри господарського та цивільного права

НАВЧАЛЬНА РОБОТА: Цивільний процес, Нотаріат в Україні, Теоретичні проблеми цивільного права.
НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Гаєвець М.В. Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право»: Навч. метод. посібник для студентів юридичного факультету ОКР «Бакалавр» / Укл. М.В. Гаєвець – К.: Друк: «Поліграфія для всіх», – 2011. – с .63.
2. Гаєвець М.В. Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Підприємницьке право України»: Навч. метод. посібник для студентів юридичного факультету ОКР «Бакалавр» / Укл. М.В. Гаєвець – К.: Друк: «Поліграфія для всіх», – 2011. – с. 63.
3. Гаєвець М.В. Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми цивільного права»: Навч. метод. посібник для студентів юридичного факультету ОКР «Бакалавр» / Укл. М.В. Гаєвець – К.: Друк: «Поліграфія для всіх», – 2011. – с. 63.
4. Гаєвець М.В. Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Процесуальні документи»: Навч. метод. посібник для студентів юридичного факультету ОКР «Бакалавр» / Укл. М.В. Гаєвець – К.: Друк: «Поліграфія для всіх», – 2011. – с. 61.
5. Гаєвець М.В. Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Цивільний процес»: Навч. метод. посібник для студентів юридичного факультету ОКР «Бакалавр» / Укл. М.В. Гаєвець – К.: Друк: «Поліграфія для всіх», – 2011. – с. 64.
6. Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Нотаріат в Україні»: Навч. метод. посібник для студентів юридичного факультету ОКР «Бакалавр»/ Укл. М.В. Гаєвець – К.: Друк «Поліграфія для всіх», - 2013. – с. 63.
7. Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Теоретичні проблеми цивільного права»: Навч. метод. посібник для студентів юридичного факультету ОКР «Магістр»/ Укл. М.В. Гаєвець – К.: Друк «Поліграфія для всіх», - 2013. – с. 63.
8. Гаєвець М.В., Горіславська І.В., Канарик Ю.С., Панькова Л.О., Поліно Н.А. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять із дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів юридичного факультету, підготовлені за матеріалами науково-практичного семінару «Актуальні зміни в цивільному та господарському законодавстві». К.: Друк «ЦП «КОМПРИНТ», 2012. – 124 с.
9. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни "Адміністративна юрисдикція в аграрному секторі" для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030401 "Правознавство". Розробники: В.І. Курило, Л.В. Головій, М.В. Гаєвець. – ЦП "Компринт", 2014. – 36 с.
10. Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Нотаріат в Україні»: Навч. метод. посібник для студентів юридичного факультету ОКР «Бакалавр»/ Укл. М.В. Гаєвець – К.: Друк «ЦП Компринт», - 2014. – с. 100.
11. Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Теоретичні проблеми цивільного права»: Навч. метод. посібник для студентів юридичного факультету ОКР «Магістр»/ Укл. М.В. Гаєвець – К.: Друк «ЦП Компринт», - 2014. – с. 272.
12. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес»: Навч. метод. посібник для студентів юридичного факультету ОКР «Бакалавр»/ Укл. М.В. Гаєвець – К.: Редакційно-виробничий відділ НУБІП України», - 2015. – с. 392.

ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:
Цивільний процес
Нотаріат в Україні
Теоретичні питання цивільного права
НАУКОВІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ:
1. Пушкар М.В. Актуальні питання адміністративної юрисдикції у сфері охорони прав на сорит рослин//Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 8. – С. 97-100.
2. Пушкар М.В. Гармонізація законодавства України у сфері захисту прав на сорит рослин, як об’єктів права інтелектуальної власності до вимог Угоди ТRIPS// Адвокат. – 2005. - № 10. – С. 12-15.
3. Пушкар М.В. Адміністративне провадження з реєстрації прав на сорти рослин//Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 10. 10-112.
4. Пушкар М.В. До питання систематизації законодавства України у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин//Вісник господарського судочинства. – 2005. № 5. – С. 167-173.
5. Пушкар М.В. Правові засади діяльності Державної служби з охорони прав на сорти рослин// Інтелектуальна власність. – 2005. № 10. – С.27-29.
6. Курило В.І., Пушкар М.В. До проблеми правової охорони сортів рослин в Україні// Інтелектуальна власність. – 2006.-№ 1. – С.20-25.
7. Пушкар М.В. Правові аспекти регулювання земельних відносин у державній системі з охорони прав на сорти рослин//Стан та перспективи розвитку агарного права: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., В.З.Янчука, Київ, 26-27 травня 2005 р./ Під ред. В.М.Єрмоленка, В.І.Курила. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. – С.185-187.
8. Пушкар М.В. Припинення чинності прав на сорт та визнання його нечинним // Матеріали науково-практичної конференції „Правові, наукові, фінансово-економічні засади удосконалення діяльності державної системи охорони прав на сорит рослин” – К.: Алефа, 2005. С.9-13.
9. Пушкар М.В. Основні засади адаптації законодавства України у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин до вимог міжнародного права//Міжнародна науково-практична конференція „Перспективи міжнародної інтеграції агропромислового комплексу України – МІА України” – К.: Інститут держави і права ім. Корецького, 2005. – С.62-66.
10. Пушкар М.В. Правові аспекти державотворення у сфері охорони прав на сорти рослин//Сучасні правові проблеми українського державотворення: матеріали державної наукової конференції. – Біла Церква, 2005. – С. 77-78.
11. Курило В.І., Пушкар М.В. Захист права інтелектуальної власності на сорти рослин за законодавством України та Російської Федерації // Держава та регіони. Серія: право - 2007. -№ 1,С. 155-160.
12. Гаєвець М.В. Державне управління у сфері охорони прав на сорти рослин / Марина Гаєвець // Вісник господарського судочинства. – 2009.-№ 4. – С.88-91.
13. Гаєвець М. Суперечливість норм законодавства України у здійсненні державної реєстрації прав інтелектуальної власності на сорти рослин / Марина Гаєвець // Інтелектуальна власність. – 2012. - № 3 (65) додаток. – С. 6-10.
14. Гаєвець М.В., Горіславська І.В., Панькова Л.О. Окремі види господарської діяльності: правові аспекти: Монографія / М.В. Гаєвець, І.В. Горіславська, Л.О. Панькова // за заг. ред. д. ю. н., проф.. В.І. Курила. – К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2012. – 508 с.
15. Гаєвець М.В., Актуальні проблеми господарського законодавства: монографія/М.В. Гаєвець, В.І. Горіславська, Ю.С. Канарик, Л.О. Панькова, Н.А. Поліно, О.П. Світлшичний, Д.К. Черкашин// за заг. ред. д.ю.н. О.П. Світличного. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2013. – 678 с.
16. Гаєвець М.В. Термінологічний словник з цивільного законодавства / Упорядники: Гаєвець М.В., Горіславська І.В., Канарик Ю.С., Науменко В.В., Панькова Л.О., Поліно Н.А., Шевчук О.В. За заг.ред.: д.ю.н. Світличного О.П. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2013. – 602 с.
17. Гаєвець М.В. Проблеми децентралізації передачі влади в земельних питаннях / Марина Гаєвець // Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 травня 2015 р.), присвяченої 90-річчю від народження академіка В.З. Янчука / за ред. Проф. В.М. Єрмоленка. – К.: Видавничий центр НУБіПУкраїни, 2015. – 412 с.
18. Гаєвець М.В. Особливості нормативно-правового регулювання підготовки фахівців на ринку праці в країнах Європейського союзу / Марина Гаєвець //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.- 2015. - Випуск 14, том 1. – С. 65-66.
19. Гаєвець М.В. Проблеми правового регулювання сімейних відносин шлюбним договором // ХIІ Міжнародна науково-практична конференція Актуальні питання реформування правової системи України, 26-27 червня 2015 року м. Луцьк - с. Світязь, Волинська область, Україна.
20. Гаєвець М.В. Правове регулювання державного управління у сфері трансорту / Марина Гаєвець // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. – К., 2015. – С. 102-107.
21. Транспортне право: навчальний посібник / М.В. Гаєвець, І.В. Горіславська, Ю.С. Канарик, Л.О. Панькова, Н.А. Поліно, О.П. Світличний – К.: ЦП Компрінт, 2015. – 368 с.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ: вівторок 2, 3, 4 пари.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
Автор більше 30 наукових та навчально-методичних праць, має стаж роботи на керівних посадах у державних установах Міністерства аграрної політики та продовольства України, а також досвід роботи на підприємствах Укрзалізниці. Співавтор монографій: «Окремі види господарської діяльності: правові аспекти» (2012), «Актуальні проблеми господарського законодавства» (2013), є співавтором навчального посібника «Транспортне право».
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: цивільне право, цивільний процес.

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook