Світличний Олександр Петрович

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 01.10.1957 року
ОСВІТА: 1991 рік – Київська вища школа МВС СРСР, спеціальність «Правознавство».
2002 рік – Київський національний економічний університет, спеціальність «Магістр з правового регулювання економіки».
2007 р. – захистив кандидатську дисертацію «Організаційно-правові засади охорони прав на торговельну марку» (Національний аграрний університет, м. Київ).
2009-2012 рр. – докторант Національного університету біоресурсів і природокористування України.
2012 р. – захистив докторську дисертацію «Адміністративні правовідносини у сфері земельних ресурсів України» (Державний науково-дослідний інститут МВС України, м. Київ).
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: у структурних підрозділах Національного університету біоресурсів і природокористування України працює з 2006 року на посадах, викладача, старшого викладача, доцента, професора.
З 01.12.2012 р. дотепер професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА:
081 «Право» ОС Бакалавр – Господарський процес» ( денна та заочної форми навчання).
081 «Право» ОС Магістр – «Проблеми господарського судочинства» для магістрів юридичного факультету першого року навчання; «Інтелектуальна власність» для магістрів дорадників; керує навчальними та виробничими практиками, випускними магістерських робіт, здійснює керівництво аспірантами.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РАБОТА:
Автор та співавтор навчальних посібників та підручників.
Навчальні посібники:
1. Господарське законодавство: навчальний посібник. Курило В.І., Світличний О.П. К: Видавництво «Ірідіум». 2009. 360 с.
2. Основи права інтелектуальної власності: навчальний посібник. Світличний О.П., Курило В.І., Гиренко І. В./за заг. ред. О.П. Світличного. Донецьк. Видавництво «Донбас», 2012. 262 с.
3. Світличний О.П. Господарський процес: навчальний посіб. К.:НУБіП України. 2014. 332 с.
4. Світличний О. П. Танспортне право: навчальний посібник/М. В. Гаєвець, І. В. Горіславська, Ю. С. Канарик, Л. О. Панькова, Н.А. Поліно, О. П. Світличний. К.: ЦП «Комрінт», 2015. 368 с.
3. Договірне право: навчальний посібник/Бажанова В.О., Канарик Ю.С. та ін; за заг. ред. Піддубного О.Ю. К: Прінтеко, 2020. 247 с.
Підручники:
1. Аграрне право України: підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, В. М. Гребенюк [та ін. ]; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. К.: Юрінком Інтер, 2010. 608 с.
2. Аграрне право України: підручник / З.П. Білошкурська, О.М. Браницький, С.І. Бурлака, І.В. Гиренко, О.П. Світличний. Умань. ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2011. 494 с.
3. Світличний О.П. Право інтелектуальної власності: підручник. Вид. 2, змін. і доп. К.: НУБіП України. 2017. 356 с.
4. Світличний О.П. Господарський процес: підручник. Вид. 2, змін. і доп. К.: НУБіП України. 2018. 332 с.
5. Адміністративне право України. Повний курс/В. Галунько, П. Діхтієвський, О. Кузьменко, та ін.; за ред. В. Галунька,О. Правотворової. Вид. 3-є. Херсон:ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 584 с.
Монографії:
1. Світличний О.П., Башкатова В.В. Роль адміністративного права України у захисті прав і законних інтересів людини і громадянина: монографія. Компрінт, 2016. 203 с.
2. Світличний О.П., Майданевич О.Г. Незаконне використання обєктів права інтелектуальної власності : проблеми теорії та правозастосування : монографія. Компрінт, 2017. 259 с.
3. Світличний О.П., Рибак О.С. Інститут іноземного судовго доручення у цивільному процесі України: монографія. Ірідіум, 2017. 184 с.
4. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку: колективна монографія, за заг. ред. Коломоєць Т.О., Колпаков В.К. Запоріжжя. Гельветика, 2017. 326 с.
5. Світличний О.П., Гаврилюк О.М. Сучасний стан та основні напрями державного регулювання поводження з побутовими відходами: монографія. К. : НУБіП України, 2018. 194 с.
6. Світличний О.П., Волк Н. В. Адміністративно-правове регулювання фармацевтичної діяльності: шляхи вдосконалення: монографія. К. : НУБіП України, 2018. 194 с.
7. Світличний О.П., Сулім В. В. Адміністративно-правовий статус господарських судів України: проблеми та перспективи: монографія. К. : НУБіП України, 2019. 196 с.
8. Світличний О.П., Романюк А.В. Сучасний стан державного регулювання житлової та громадської забудови: монографія. К. : НУБіП України, 2019. 202 с.
Навчально-методичні розробки:
1. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності» для студентів ННІ післядипломної освіти. Навчальне видання. К.: НУБіП України, 2016. 39 с.
2. Довідник практичних рекомендацій порядку утворення та державної реєстрації суб’єкта господарської діяльності. К.: НУБіП України, 2016. 50 с.
3. Адміністративне право для громадян України. Науково-популярне видання. Авторський колектив. За ред. В. Галунька. Київ: НДІПП, 2019. 114 с.
4. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Господарський процес» для студентів денної та заочної форми навчання юридичного факультету. Навчальне видання. 2020. 147 с.
5. Методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з дисципліни «Господарський процес» для студентів Навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму ОС «Бакалавр» спеціальності 081 «Право». Навчальне видання. 2020. 147 с.
6. Методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з дисципліни «Господарський процес» для студентів заочної форми навчання Відокремленого підрозділу НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» ОС «Бакалавр» спеціальності 081 «Право». Навчальне видання. 2020. 147 с.

ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:
1. Господарський процес Ч.1.(юр. ф-т)
2. Господарський процес (2осв)
3. Проблеми господарського судочинства (Маг_Юристи)
4. Правове регулювання дорадчої діяльності (Маг_Дорадники)

 

АВТОРСЬКИЙ ПРОФІЛЬ У SCHOLAR https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ZMAHDlYAAAAJ
АВТОРСЬКИЙ ПРОФІЛЬ У ORCID https://orcid.org/0000-0003-0485-3804
АВТОРСЬКИЙ ПРОФІЛЬ У SCOPUS https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218906873
АВТОРСЬКИЙ ПРОФІЛЬ У WOS https://publons.com/researcher/4277176/oleksandr-svetlychny/


Статті опубліковані у Scopus або Web of Science
1.The way the hestem in Ukraina looks like: international practices within national realities. Svitlychny О., Lohvynenk B., Myroniuk R., Prokopenk А., Kalenichenko L. Wiadomości Lekarskie, 2019, tom LXXII, nr 4. P. 685–691. (Scopus)
2. Конституционные основы обеспечения права человека на здоровье: сравнительно-правовой аспект. Загуменная Ю.А., Коротун Е.Н., Кудин С. В., Светличный А.П., Шевченко А.Е. Georgian Medical News. 2020. №3 (300). С. 140-146. (Scopus)
3. Legal requlation of ensurinq nuclear safety and security in ukraine on the way to European inteqration. Dubchak S., Goshovska V., Goshovskyi V., Svetlychnyy O., Gylak O. European Journal of Sustainable Development. 2020. Volume 9. №1. рр. 406-422.(Web of Science)
4. Housing Rights Protection in the Context of Legislation and Judicial Practice of Ukraine. V.Teremetskyi, O. Avramova, О. Svitlychnyy, O. Bodnarchuk, A. Telestakova, V. Kokhan. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2021 Vol: 24 Issue: 1S p.1-9. (Scopus)
5. Legel support of ekonomik compettion in Ukraine. O. Muzychuk, V.Teremetskyi, O.Korotun. I. Nagorna, A. Podoliaka, О. Svitlychnyy, N. Fedchun. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume, 24, Special Issue 1, 2021. p.1-7. (Scopus)
Статті у фахових виданнях
1. Світличний О.П. Права і свободи особи у світлі євроінтеграційних вимог. Публічне право. 2016. №2 (22). С.27-32.
2.Світличний О.П. Захист прав людини і громадянина нормами адміністративного права. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право». К., 2016. Вип. 243. С. 143 –149.
3. Світличний О.П. Адміністративна відповідальність посадових осіб та фізичних осіб – підприємців за незаконне використання об’єктів права інтелектуальної власності. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2017. №1. С. 45-49.
4.Світличний О.П. Метод як один із елементів змісту управлінської діяльності у сфері інтелектуальної власності. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Право». 2017. №264. С. 33-38.
5. Світличний О.П. Надання правової інформації суб’єктом владних повноважень. Публічне право. 2017. №3. С.88-94.
6.Світличний О.П. Охорона інтелектуальної власності у світлі судової реформи в Україні. Публічне право. 2017. №4. С.88-94.
7. Світличний О.П., Сулім В.В. Про деякі проблеми господарського процесуального права. Публічне право. 2018. №1. С.196-202.
8. Світличний О.П. Право власності на космічні об’єкти. Advanced Space Law, Volume 2, 2018. С. 76-95.
9. Світличний О.П. Засоби індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг в Україні та державах ЄС: порівняльно-правова характеристика. Збірник статей і тез IX між. цивілістичного форуму, Харьків. 2019. Київ, Знання України, 2019. С. 458-465.
10. Світличний О.П. Судова реформа в Україні та її вплив на охорону прав інтелектуальної власності. Право. Людина. Довкілля. Науково-практичний журнал. 2019. №1. С. 102-107.
11. Світличний О.П. Діяльність публічної адміністрації у сфері протидії коронавірусу COVID-19. Право. Людина. Довкілля. Науково-практичний журнал. 2020. №11(2). С. 124-132.
12. Світличний О.П. Правове регулювання комерційної таємниці як міжгалузевого інституту в системі права та законодавства України. Право. Людина. Довкілля. Науково-практичний журнал. 2020. Vol. 11. №4. С. 67-74.
13. Svitlychnyy О.Р. The state system of intellectual property protection in Ukraine: development trends in Ukraine: development trends in modern conditions. Pravo. Liudyna. Dovkillia. 2021. № 1. Р. 95-100.
14. Світличний О.П. Публічні послуги: сутнісні характеристики. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №2. С. 199-202.
15. Світличний О.П. Надання послуг публічною адміністрацією: моделі регулювання. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2021. №63. С. 234-238.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ:
1. Приймав участь у розробці Проекту європейських стандартів у сфері надрокористування за участю Пряшівського університету (Словаччина) та Тернопільської обласної організації «Асоціація українських правників (Україна). 2017.
2. НУБіП України ННІ Післядипломної освіти Свідоцтво про підвищення кваліфікації, тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» 26 жовтня 2018 р.
3. Проходив стажування та підвищення кваліфікаї у Lubelski park naukowo technologiczny (Poland). (Наказ №378 «в» від 20.09.2019 р.

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook