Кафедра адміністративного та фінансового права

Наукова робота

    У червні 2006 року на кафедрі відкрито аспірантуру і докторантуру за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. З 2006 р. по 2010 р. кафедра адміністративного та фінансового права також здійснювала підготовку дисертаційних досліджень з науки державного управління (спеціальності: 25.00.01 – 25.00.04).

Значний вплив на формування кафедри та напрямів її наукових досліджень відіграв фундатор вітчизняної наукової школи аграрного права д.ю.н, професор, академік АПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, Почесний професор НУБіП України Василь Зіновієвич Янчук (1925-2006 р.р.).

    Саме завдяки його активній життєвій та науковій позиціях, мудрим порадам на кафедрі були започатковані наукові дослідження адміністративних правовідносин в аграрній та природоресурсній сферах, фундатором наукової школи яких став д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, академік НАНВО України та Академії адміністративно-правових наук, заслужений юрист України Курило Володимир Іванович, та коли у 2006 р. році під його науковим керівництвом (тоді кандидата юридичних наук, доцента) була захищена Пушкар Мариною Василівною перша, підготовлена на кафедрі, кандидатська дисертація на тему «Організаційно-правові засади охорони прав на сорти рослин в Україні». З тієї пори до сьогодні під науковим консультуванням та керівництвом професора Володимира Курила на кафедрі підготовлено і захищено 10 докторських і 64 кандидатських дисертацій, а всього на кафедрі під науковим керівництвом доцентів і професорів з часу її створення підготовлено і захищено 11 докторських:

 • Курило В.І. «Адміністративні правовідносини у сільському господарстві України» (2008 р.);
 • Світличний О.П. «Адміністративні правовідносини у сфері земельних ресурсів України» (2012 р.);
 • Баклан О.В. «Адміністративно-правове регулювання підприємництва в Україні: теоретико-прикладний аспект» (2013 р.);
 • Делія Ю. В. «Адміністративно-правові аспекти нормотворчості публічної адміністрації в Україні» (2014 р.)
 • Бондар О.Г. «Контрольно-наглядова діяльність у сільському господарстві України: аграрний та адміністративний аспекти» (2015 р.);
 • Піддубний О.Ю. «Правовідносини у сфері біотехнологій» (2015 р.);
 • Позняков С.П. Адміністративно-правове регулювання господарських відносин в Україні: теоретико-методологічний підхід (2016 р.).
 • Шульга Є. В. «Адміністративно-деліктні відносини в Україні в умовах євроінтеграції» (2018 р.);
 • Мушенок В. В. «Державна політика в аграрному секторі економіки України: фінансово-правові аспекти» (2018 р.);
 • Городецька І. А. «Адміністративно-правове регулювання охорони, використання та відтворення тваринного світу України» (2019 р.);
 • Гулак О. В. «Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері забезпечення пожежної безпеки у лісах України» (2020 р.),

    та понад 100 кандидатських дисертацій, зокрема під науковим керівництвом науково-педагогічних працівників, які і сьогодні працюють на кафедрі:

 • д.ю.н., проф. Гулак О.В. – 3 кандидати юридичних наук, 2 доктори філософії зі спеціальністю 081 «Право»;
 • к.ю.н., проф. Артеменко О.В. – 7 кандидатів юридичних наук;
 • к.ю.н., доц. Слюсаренка С.В. – 6 кандидатів юридичних наук;
 • к.ю.н., доц. Улютіної О.А. – 2 кандидатів юридичних наук, 1 доктор філософії зі спеціальністю 081 «Право»;
 • д.ю.н., професора Ярої О.С. – 8 кандидатів юридичних наук, 1 доктор філософії зі спеціальністю 081 «Право».

 

Науково-дослідна робота


    Науково-педагогічні працівника кафедри адміністративного та фінансового права приймають активну участь у науково-дослідних роботах. Так, з часу створення кафедри на ній виконувалися такі бюджетні НДР:

 1. «Правове забезпечення сталого розвитку аграрного виробництва, безпеки та якості сільськогосподарської продукції». Номер державної реєстрації 0106U004241. 2006-2009 рр. – керівник НДР д.ю.н., професор Курило В.І.;
 2. «Правове регулювання охорони та відтворення лісів в Україні». Номер державної реєстрації 0113U003857. 2013-2017 рр. – керівник НДР д.ю.н., професор Курило В.І.;
 3. «Організаційно-правові засади раціонального використання та охорони природних ресурсів». Номер державної реєстрації 0115U003454. 2015-2017 рр. – керівник НДР д.ю.н., професор Курило В.І.;
 4. «Удосконалення фіскальних правовідносин в аграрному секторі економіки України», Номер державної реєстрації 0121U109958. 2020-2022 рр. – керівник НДР д.ю.н., професор Курило В.І.

 

    На кафедрі також виконувалися або виконуються й ініціативні науково-дослідні роботи, тематика яких охоплює широке коло суспільних відносин:

 1. «Адміністративно-правове регулювання охорони довкілля», номер державної реєстрації 0115U003976 – виконавець професор кафедри к.ю.н., проф. Артеменко О.В.;
 2. «Адміністративно-правове регулювання охорони та відтворення лісів в Україні», номер державної реєстрації 0113U003857 – виконавець професор кафедри д.ю.н., проф. Гулак О.В.;
 3. «Сучасні тенденції розвитку національного інформаційного законодавства», номер державної реєстрації 0118U000548 – виконавець професор кафедри к.ю.н., проф. Артеменко О.В. (по 2021 р. - д.ю.н., доц. Позняков С. П.);
 4. «Актуальні питання криміналістично-правової політики України». 2015-2020р.р., номер державної реєстрації 0115U003974 – виконавець ст. викладач кафедри к.ю.н. Ковальова С.С.;
 5. «Теоретико методологічні та практичні аспекти ефективності законодавства про кримінальну відповідальність в Україні». 2015-2020р.р., номер державної реєстрації 0115U003975 – виконавець доцент кафедри к.ю.н., доцент Ковальова С.С. 

   Окрім того, вчені кафедри адміністративного та фінансового права є виконавцями науково-дослідних НДР інших кафедр, зокрема НДР № 110/11-пр-2019 "Розробка ціннісно-правової культури в Україні у контексті протидії сепаратизму" – виконавці від кафедри к.ю.н., доц. Артеменко О.В. та Улютіна О.А.


Наукова робота студентів


    У науковій роботі кафедри також беруть активну участь студенти юридичного факультету. Так, лише у 2022 р. під науковим керівництвом викладачів кафедри підготовлені та у січні 2023 р. подані на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт такі наукові роботи студентів юридичного факультету нашого університету:

 1. «Кримінальне право; кримінологія; кримінально-виконавче право», а саме: студента 3 курсу Ухаля Данила з науковою роботою на тему: «Порушення авторського права в мережі Інтернет: кримінально-правовий аспект» (науковий керівник: доц. Ковальова С.С.); студента 2 курсу Ілларіонова Сергія з науковою роботою на тему: «Мародерство» (науковий керівник: доц. Ковальова С.С.); та студентку 3 курсу Нанюк Юлію з науковою роботою на тему: «Європейський досвід протидії дискримінації за ознаками гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації» (науковий керівник: доц. Ковальова С.С.);
 2. «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», а саме: студентку 4 курсу Декусар Інну з науковою роботою на тему: «Правові засади співвідношення податків та інших обов'язкових платежів» (науковий керівник: доц. Слюсаренко С.В.); студентку 4 курсу Линник Евеліну з науковою роботою на тему: «Децентралізація влади в Україні» (Наукові керівники: проф. Курило В.І., доц. Головій Л.В.); та студентку 4 курсу Холявенко Аліну з науковою роботою на тему: «Інформаційна безпека держави» (науковий керівник: доц. Слюсаренко С.В.);
 3. «Службове право» а саме: студенток 1 курсу ОС «Магістр» Чухно Валерію Олександрівну з науковою роботою на тему: «Правові засоби запобігання та протидії у сфері земельних відносин» (науковий керівник: проф. Гулак О.В.); Єнік Ірину з науковою роботою на тему: «Особливості формування і реалізації державної антикорупційної політики: теорія та практика» (науковий керівник: проф. Гулак О.В.); та Данілову Кристину з науковою роботою на тему: «Діяльність громадських організацій у сфері запобігання та протидії корупції в Україні» (науковий керівник: проф. Гулак О.В.).

    Така участь студентів у науковому житті готує їх до майбутнього навчання в аспірантурі, закладаючи тверді навички наукових розвідок у галузі права.

    На кафедрі проводиться активна науково-видавнича робота: за час діяльності кафедри її науково-педагогічними працівниками опубліковано понад 40 статей у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection, понад 200 статей у вітчизняних фахових виданнях, понад 40 монографій, 6 коментарів до законодавчих актів України, зокрема:


Статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection:

 1. O. Artemenko. Curent situation of agricultural enterprises finangin in Ukreine: economic and legal analysis / O. Artemenko, L. Potapenko, S. Braichenko, L. Varunts, Viktoriia Hmyria // Finansial and credit activity:problemsof theory and practice Vol2, №29 (2019) Web of science
 2. Artemenko Olena,Honcharuk Lidiya, Kachur Vira,Lytvyn Nataliia / Environmental protection under the legislation of Ukreine and the republic of Poland: a comparative analusis of the main features // The bulletin the national academy of sciences of the republicof Kazakhstan № 6 2019 Web of science
 3. Gulac O., Dubchak L., Iarmolenko I., Yanchuk J. (2019) Cooperation of Ukraine and the European Union in the Ecological Sector: Directions and Prospects. European Journal of Sustainable Development. Volume 8, № 1, pp. 22-30. Web of science
 4. Gulac O., Goshovska V., Goshovskyi V., Dubchak L. (2019) New Approaches to Providing of Environmental Management in Ukraine on the Way to Euro Integration. European Journal of Sustainable Development. Volume 8, № 2, pp. 45-56. Web of science.
 5. Dubchak S., Goshovska V., Goshovskyi V., Gulac O., Svetlychny O. (2020) Legal regulation of ensuring nuclear safety and security in Ukraine on the way to European integration. European Journal of Sustainable Development. Volume 9, № 1, pp. 406-422. Scopus
 6. Vasіuk O., Gulac O., Shust V., Marchenko S., Halai A., Halai V. (2020) Legal Grounds for Social Work Organization in Rural Communities of Ukraine. European Journal of Sustainable Development. Volume 9, № 3, pp. 503-512. Scopus
 7. Kurylo V., Gyrenko I., Kravchuk M. Ukrainian language as Sociocultural and Legal Phenomenon. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald (Українська мова як соціокультурний і правовий феномен) (2019), №2, PP.65-69. Web of Science/DOI
 8. Kurylo V., Gyrenko I, Shulga Ie., Savych S. Legal Regulation of Energy Safety in Ukraine and the European Union : Problems and Perspective. European Journal of Sustainable Development (2019), 8, 3, PP. 439-447.
 9. Harust Y., Kurylo V., Kyselova О., Pavlenko B. Medicine and Humankind in an Ancient Times: Histo-rical and Legal Aspects of Joint Development. International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR), Special Issue-1, 2019, pp. 559-571.
 10. Duliba E., Kurylo V., Teremeckyj V. Property Protection in the Decisions of the European Court of Humen Rights in the Field of Taxation. Journal of law and political Sciences. Vol. 23, issue 2/B/ 2020 P. ISSN 2222-7288 E. ISSN 2518-5551. Р. 215-247.
 11. Kurylo, V., Duliba, Y., Kurylo, I., & Mushenok, V. (1). Fiscal Policy Measures of Air Protection: Ukrainian Realities and the EU Experience. European Journal of Sustainable Development, 9(2), 315.
 12. Volodymyr I. Kurylo, Viktor V. Mushenok, Andrii V. Kholostenko, Oksana P. Mashevska, Alina V. Sira. Inaccuracy of Information about the Property of the Subject of the Declaration as a Qualifying Feature of a Corruption-Related Offence. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. Vol 9. N5. September 2020. P. 282-291.
 13. V.I.Kurylo, I.V. Kurulo, M.Yu. Kravchuk. Роль мікробіологічних лабораторій в контексті біобезпеки держави. Ukrainian Journal of Ecology, 2020. Volume 1. Issue 3. P. 204-207.
 14. Ladychenko V., Chomakhashvili, O., Uliutina, O., Kanaryk, J. (2020) Dissemination of Environmental Information in the E-Governance system: World Trends and Experience for Ukraine, European Journal of Sustainable development, Volume 9, № 4Р51 (Web of science) DOI: 10.14207/EJSD.2018.V7N2P175
 15. Yara O., Ladychenko V., Golovko L., Serediuk V. Groundwater Management in Ukraine and the EU. European Journal of Sustainable Development. 2019. Vol. 8, No 1. Р. 31–39.
 16. Yara O., Ladychenko V., Golovko L., Uliutina O. Environmental Liability in Ukraine and the EU. European Journal of Sustainable Development. 2019. Vol. 8, No. 2. Р. 261–267.
 17. Yara O., Golovko L., Kutsevech M., Hubanova T. Environmental Policy Integration in Ukraine and the EU. European Journal of Sustainable Development. 2019. Vol. 8, No. 3. Р. 221–227.
 18. Yara O., Ladychenko V., Melnychuk O., Kanaryk J. International Mechanism of the Environmental Information Access and Cooperation Framework for Climate Change Protection. European Journal of Sustainable Development. 2019. Vol. 8, No. 4. Р. 131–139.
 19. Yara O., Kutsevych M., Golovko L., Terpeliuk V. Sustainable Approaches to Waste Management: Regulatory and Financial Instruments. 2020. Vol. 9, No. 2. Р. 163-171.
 20. Yara O., A. Brazheyev, L. Golovko, V. Bashkatova Legal Regulation of the Use of Artificial Intelligence: Problems and Development Prospects. European Journal of Sustainable Development. 2021. Vol. 9. No. 1. Р. 281-289.
 21. Yara O., Artemenko O., Lytvyn O., Ladychenko V., Gulac О. Legal principles of activities of public administration entities, which carry out measures in the field of prevention and control of domestic violence. Relacoes Internacionais no Mundo Atual. 2021. 4(33). pp. 51–71.
 22. Golovko, L, Yara, O, Uliutina, O, Tereshchenko, A, Kudin, A. Formation of Ukraine's Climate Policy in the Context of European Integration. European Journal of Sustainable development, 2021, Volume 10, № 4. рр. 138-146.
 23. Golovko, L, Uliutina, O, Davydovych, I; Ilina, O. Legal Regulation of Combating Domestic Violence in Eastern Europe. European Journal of Sustainable development, 2021, Volume 10, № 3. рр. 253-261.
 24. Nataliia A. Lytvyn, Nataliia M. Boreyko, Olena V. Artemenko, Tatiana V. Subina, Serhii V. Sliusarenko Taxationof E-commerceas One of the Phenomena of Society Development Actual Problems of Ecology and Environmental Management (APEEM 2021).
 25. Sergey Yekimov, YevheniiKarmanny, AndriiZenin, Iliana Zinovatna and SerhiiSliusarenko (2021) Using the project method to improve environmental education for law students. E3S Web Conf.Volume 265, 2021. Actual Problems of Ecology and Environmental Management (APEEM 2021).
 26. Kurylo V., Gurzhii T., Mushenok V., Romanov M., Sliusarenko S. Agribusiness entities statutory Payments to local Budgets as a Foundation for the financial Base of rural territorial Communities in Ukraine. Studies of Applied Economics (Estudios de Economia Aplicada). Vol. 39. № 9 (2021). URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194172945
 27. Kurylo V., Kurylo I., Mashevska O., Gulac О., Iarmolenko I. (2021). The Conflict of Interests and Teaching Activity of a Judge. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 24. Special Issue 1. 2021. https://www.abacademies.org/articles/the-conflict-of-interests-and-teaching-activity-of-a-judge-11188.html
 28. Oleksenko R., Malchev B., Venger O., Sergiіenko T., Gulac О. (2021). El Fenómeno del votante ucraniano moderno: esencia, peculiaridades y tendencias de su desarrollo. Cuestiones Políticas. Vol. 39 (71). P. 417-432. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3971.23 
 29. Administrative and legal mechanisms for combating corruption Lytvyn, N.A., Artemenko, O.V., Kovalova, S.S., Kobets, M.P., Kashtan (Grygorieva), E.V. Journal of financial crimethis link is disabled, 2021 ISSN: 1359-0790.
 30. Administrative and legal culture of driving a vehicle as a factor in the social consciousness of a road user* O Artemenko, OA Melnyk, AO Yarosh, OV Lytvyn… - Relações Internacionais no Mundo Atual, 2021, 50-63.
 31. Artemenko, O., Krupnova, L., Kurylo, L., Kovalova, S., & Kniazka, L. (2021). The importance of state ensuring the right of citizens to quality medical care in the conditions of covid19 vaccination. Linguistics and culture review 5 (s4), 1806-1818.
 32. Оlena Gulac; Oksana Marchenko; Nataliia Kapitanenko; Yurii Kuris; Roman Oleksenko (2022). State environmental policy on the issue of legal regulation of fire safety in the forests of Ukraine. Cuestiones Políticas. 40 (74). 195-206. https://doi.org/10.46398/questionpol.4074.10
 33. Оlena Gulac, Roman Oleksenko, Volodymyr Kaluha, Olena Kravchenko, Nataliia Yukhymenko (2022). Overcoming the environmental crisis in the forest sector of Ukraine in the context of the European green course. Vol. 13 No. 38 (2022): Revista de la Universidad del Zulia, Vol. 13, Núm. 38, Septiembre-Diciembre. https://produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/article/view/38698
 34. Оlena Gulac; Roman Oleksenko; Yevhen Sobol; Tetiana Milova, Kateryna Troshkina (2022). Reform of public administration in the forestry sector of Ukraine. Cuestiones Políticas, Vol. 40 (75). Diciembre 2022. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4075.20. https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/39286
 35. LADYCHENKO, V., BRYHINETS, O., ULIUTINA, O., PANKOVA, L., & GULAC, O. (2022). Features of regulatory regulation of state financing of maintenance of jury trial in Ukraine. Revista Jurídica Portucalense, 300–319. Retrieved from https://revistas.rcaap.pt/juridica/article/view/27508 DOI: https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705(32)2022.ic-13
 36. Viktor Ladychenko, Olena Gulac, Karim Yemelianenko, Yurii Danyliuk, Volodymyr Kurylo. Ensuring Sustainable Development of Local SelfGovernment: Foreign Experience for Ukraine. European Journal of Sustainable Development. Vol. 10 (4) (2021). Р. 167-178. URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000727955100017
 37. Yara O., Hlushchenko S.I., Koval M.V., Lytvyn N.A., Berlach H.V. Administrative and legal regulation of local taxes and fees: The current state of affairs in Ukraine and positive foreign experience. ResearchSquare. 2022.
 38. Ladychenko, V., Bryhinets, O., Uliutina, O., Pankova, L., Gulac, O. Features of regulatory regulation of state financing of maintenance of jury trial in Ukraine | Características da regulamentação sobre o financiamento estatal para a manutenção do Júri no sistema judicial da Ucrânia. Revista Juridica Portucalense, 2022, 32, pp. 300–319.
 39. Vyshnevska, Y., Ladychenko, V., Uliutina, O., Kanaryk, J., Movchun, S. Regulatory and legal provision of alternative sources of energy as a component of the energy sector of the economy. Economics and Policy of Energy and the Environment, 2022(1), pp. 119–130.
 40. Reflections for the interdisciplinary study of the Russian Federation's invasion of Ukraine in 2022 Villasmil-Espinoza, Jorge J. ; Leheza, Yevhen ; Holovii, Liudmyla. CUESTIONES POLÍTICAS Vol. 40 Nº 73 (2022): 16-24. URL: https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/38383/42552
 41. Nikitenko, V., Voronkova, V., Oleksenko, R., Andriukaitiene, R., & Holovii, L. (2022). Education as a factor of cognitive society development in the conditions of digital transformation. Journal of the University of Zulia , 13(38), 680-695. URL: https://produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/article/view/38736
 42. Nataliia Lytvyn, Nataliia Boreyko, Olena Artemenko, Tatiana Subina, Serhii Sliusarenko. Тaxation of e-commerce as one of the phenomena of society development. Revista Relações Internacionais do Mundo. https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/issue/view/265/showToc https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57287885100
 43. Lytvyn, N.A. Artemenko, O.V. Kovalova, S.S. Kobets, M.P. Kashtan (Grygorieva) E.V. Administrative and legal mechanisms for combating corruption. Journal of Financial Crime, Vol. 30 No. 1. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2021-0241 Scopus https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1359-0790/vol/30/iss/1
 44. Matseliukh, I., Радішевська, О., Артеменко, О, Лісохор, B., Yatsenko, Y. Features of the activities of executive government bodies with authorities in the field of construction in ukraine. VG PA Persona e Amministrazione ,2023, 12(1). https://journals.uniurb.it/index.php/pea/article/view/4308
 45. Golovko Liudmyla, Shynkaruk Nataliia, Yara Olena, Uliutina Olena, Halai Viktoriia. Peculiarities of judicial consideration of causes related to domestic violence: comparative analysis. Cuestiones Politicas, 41 (76).
 46. Zoryana Dobosh, Anatolii Berlach, Olena Ulіutina, Oleksii Lytvyn, Anna Amelina. The impact of globalization processes on the formation of the legal culture of civil servants. International Journal of Public Policy and Administration Research. VOL. 10 NO. 1 (2023)
 47. Golovko, L., Yara, O., Uliutina, O., Kondratiuk, T., Halaidiuk Lidiia. Responsibility in the field of providing medical services: the experience of Slovakia. Revista de la Universidad del Zulia. Т14 №40 04/05/2023. https://produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/article/view/40072
 48. Kozar, Y (Kozar, Yurii) ; Popenko, Y (Popenko, Yaroslav) ; Sergilenko, T (Sergilenko, Tetiana) ; Venger, O (Venger, Olga) ; Yeremieieva, I (Yeremieieva, Irina) ; Holovii, L (Holovii, Liudmyla) The Human Rights and Freedoms in Constitution of Romania of 1866. REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. 2023.Volume 14 Issue 41 Page 473-486. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001081126500018
   

Монографії
за авторством та співавторством науково-педагогічних працівників кафедри адміністративного та фінансового права

 

 1. Гулак О.В., Головій Л.В., Шаталова Л.М. Правове регулювання діяльності Міністерства освіти і науки України: проблемні аспекти. Монографія / Шаталова Л.М., Гулак О.В., Головій Л.В. За заг. ред. Ладиченка В.В. К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 321 с.
 2. Gulac O. V., Goloviy L.V. Topical issues of formation state anti-corruption policy in Ukraine. The institutionalization of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine): Collective monograph. Volume 1. Tallinne: Izdevnieciba “Baltija Publishsng”, 2019. P. 197-214.
 3. Гулак О.В. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері пожежної безпеки в лісах України: проблеми теорії та правозастосування: Монографія. К.: НУБіП України, 2019. 616 с.
 4. Kurylo V., Duliba Ye. Tax disputes and case law of the European court of human rights concerning taxation: collective monograph “The Development of global science”, London, Great Britain, "Sciemcee Publishing” . 3. 2019. Р. 38-55. DOI
 5. Кравчук М.Ю. Адміністративно-правове забезпечення протидії біотероризму: теоретичний аспект. Монографія / Під заг. ред. В.І. Курила. – Київ: Магістр-ХХІ сторіччя, 2019. – 288 с.
 6. Volodymyr Кurylо, Inna Gyrenko. The state and problems of protection of human rights and freedoms in Ukraine in the context of European integration. Monograph / Under the general editorship of V. Kurylo. Bydgoszcz: WSG. 2019. 162 p.
 7. Legal regulation of information relations in the global computer network Internet: collective monograph / Yanchuk Y., Gulac O., Holovii L. / Bydgoszcz: WSG. 2020. 187 p.
 8. Гбур Л.В. Адміністративні делікти у сфері використання та охорони водних ресурсів України / Л. В. Гбур. Київ: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2020. 120 с.
 9. Яра О.С. Адміністративно-правове забезпечення вищої юридичної освіти в Україні: теорія і практика: монографія / Яра О. С. ; НДІ публ. права. - Київ : Вид-во Людмила. 2021. 315 с.
 10. Адміністративний процес в Україні : колективна монографія / В. Галунько, П.Діхтієвський, С. Стеценко, О. Ситников та ін.; за ред. В. Галунька, О. Правоторової. Видання четверте. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 846 с.
 11. Yanchuk Y., Gulac O., Holovii L. Legal regulation of information relations in the global computer network Internet. Monograph / Yanchuk Y., Gulac O., Holovii L. Under the general editorship of Prof. Kurylo V. – Bydgoszcz: Publishing House University of Economy in Bydgoszcz, 2021. 256 р.
 12. В.В. Ладиченко, Л.О. Головко, О.В. Гулак, С.О. Кідалов. Охорона навколишнього природного середовища: європейський досвід. Монографія. Київ. НУБіП. 2022.
 13. Hulak O. V., Holovii L. V. World food crisis as an indirect consequence the war in Ukraine: economic and legal aspects. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. С. 64-73. 1421 p. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-1
 14. Liudmyla Golovko, Olena Gulac, Bohdanа Serhiienko. Principles of waste management under the legislation of the EU and their implementation in Poland and Ukraine. January 2022. The Formation And Peculiarities Of The Implementation Of The European Union’s Eastern Policy. Baltija Publishing. http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/246/6932/14438-1. DOI: 10.30525/978-9934-26-224-1-6
 15. Improvement of tax legislation in the agrarian sector of the economy of Ukraine as a factor of food security: collective monograph / Kurylo V.I., Golovko L.O., Gulak O.V., Kurylo I.V., Mushenok V.V., Poznyakov S.P., Sliusarenko S.V.; [Ed. Doctor of Jurisprudence, Professor, Member – Correspondent of the National Academy of Sciences of Ukraine Volodymyr Kurylo]. Ostrava: Tuculart Edition (Tuculart (s.r.o.), 2022. 148 p.
 16. Kurylo V., Beliakova Y., Holovii L. (2022). Problems of information support end legal regulatiom of e-governanse in Ukraine. Monograph. Ostrava: Tuculart Edition (Tuculart s.r.o.)
 17. Законодавче забезпечення формування та реалізації державної політики України в умовах воєнного стану : колективна монографія : у 4 т. / заг. ред. : Стефанчук Р. О., Мищак І. М., Савченко Л. А.; Інститут законодавства Верховної Ради України. К. : Вид-во «Людмила», 2022. ISBN 978-617-555-031-1 Т. 1: Концептуальні засади та інституційні механізми реалізації державної політики / відп. ред. Коваленко А. А.; Інститут законодавства Верховної Ради України. 2022. 314 с. ISBN 978-617-555-032-8
 18. Слюсаренко С. В. Адміністративно-правове забезпечення фінансового регулювання аграрної сфери в Україні. Засади теорії: монографія. Київ: НУБіП України, 2023. – 348 с.
 19. Артеменко О.В., Корнійко С.М., Смерницький Д.В. Адміністративно-правові основи експертної діяльності у сфері комп’ютерних технологій в Україні [монографія]. – К.: НУБіП України. – 2023. – 180 с.
 20. Галунько В., Стеценко С., Берлач А., Буханевич О., Ситников О., Гулак О. та ін. Адміністративне право та адміністративний процес України в умовах воєнного стану: колективна монографія. За заг. ред. В. Фелика, В. Курила. Київ: «Видавництво Людмила», 2023. 704 с.
 21. Piddubnyi O., Yarynko B., & Holovii L. Control of the activities of arbitration administrators in bankruptcy proceedings . Monograph. Ostrava: Tuculart Edition (Tuculart s.r.o.). 2023. 212 p.
 22. Piddubnyi O., Sirenko D., & Holovii L. Legal principles of prevention of corruption offenses by means of private detective activity in Ukraine: administrative and legal aspect. Monograph. Ostrava: Tuculart Edition (Tuculart s.r.o.). 2023. 262 p.
 23. Medvedska V.V., Golovko L. O., Gulak O. V. Legal basis of judicial protection of women against domestic violence. Human rights and public governance in modern conditions: Scientific monograph.Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023.952p.
 24. Olena Viktorivna Artemenko, Nadiia Andriivna Stasiuk. Features activity bodies local municipality of prevention and countermeasures home violence in the conditions martial law. HUMAN RIGHTS AND PUBLIC GOVERNANCE IN MODERN CONDITIONS. Publishing House “Baltija Publishing”, 2023. P 25-39.

 

Науково-практичні коментарі до законодавчих актів


1. Науково–практичний коментар до Закону України «Про охорону праці» / Остапенко О.І., Шамрай В.О., Улютіна О.А. та ін. / за заг. ред. Остапенка О.І. К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2012.
2. Науково–практичний коментар до Закону України «Про нотаріат» / Остапенко О.І., Шамрай В.О., Улютіна О.А. та ін. / за заг. ред. Остапенка О.І. К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2012.
3. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар [текст]. Станом на 1 березня 2013 р. / За заг. ред. В.І. Курила. К.: «Центр учбової літератури», 3013. – 536 с.
4. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар [текст]. Видання друге перероблене Станом на 20 січня 2016 р. / За заг. ред. Курила В.І. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 480 с.
5. Науково–практичний коментар Бюджетного Кодексу України / Латковська Т.А., Шатрава С.О., Улютіна О.А. та ін. / за заг. ред. Латковська Т.А. К.: «Центр учбової літератури», 2016.
6. Науково–практичний коментар до Кодексу України про адміністративні правопорушення Станом на 1 вересня 2016 р. / За аг. Ред. С.В. Пєткова. К. «Центр учбової літератури», 2016. 544с.

Збірники нормативно-правових актів


1. Правове регулювання надання охоронних послуг в Україні: збірник нормативно-правових актів / Упорядник к.ю.н. В.І.Курило. К.: НАУУ. 2003. 972 с.
2. Адміністративне право України: Бібліографічний довідник: Методичний посібник. Упорядник к.ю.н. В.І.Курило. К.: НАУУ. 2004. 36 с.
3. Адміністративне право України: Бібліографія. // Юридичний вісник України. Інформаційно-правовий банк. – № 17(461), 24-30 квітня 2004 р. – С. 19-32.
4. Українське козацтво сьогодні: правове регулювання діяльності. Збірка нормативно-правових актів. Уклад.: В.І. Курило та ін. К.: Магістр-XXI ст., 2007. 112 с. Бібліогр.: с. 107-111.
5. Загальні засади правового регулювання сільського господарства України: Збірник нормативно-правових актів / Упоряд.: В.І. Курило, В.М. Єрмоленко, С.І. Марченко, Л.В. Головій, І.В. Курило, С.В. Слюсаренко. К.: , 2008. 516 с.
6. Законодавство України про державний контроль за використанням та охороною земель: Зб. нормат.-прав. актів: Станом на 30 берез. 2007 р. / Уклад.: В.І.Курило та ін. К.: Магістр XXI ст., 2008. 384 с.
7. Словник-довідник термінів з бюджетного законодавства / Упорядники: Курило В.І., Слюсаренко С.В. К.: ЦК «КОМПРИНТ», 2013. 312 с.
8. Правове регулювання відносин у сфері використання та охорони лісів: зб.норм.-прав.актів / Укладачі: Курило В.І., Гиренко І.В., Головій Л.В., Гулак О.В. К.:, НУБіП України, 2017. 488 с.
9. Термінологічний словник з питань охорони навколишнього природного середовища / Укладачі: В.І. Курило, І.В. Гиренко, Л.В. Головій, О.В. Гулак. К.: НУБіП України. 145 с.

 

Патенти на корисні моделі


1. Ніж для мисливців. Патент на корисну модель № 66985 від 25.01.2012 р. (Винахідники: Курило В.І., Большаков В.Н., Гойчук А.Ф., Голуб Ю.М.,Тіщенко В.М.).
2. Універсальний надолонний ремінь. Патент на корисну модель № 68324 від 26.032012 р. (Винахідники: Курило В.І., Большаков В.Н., Гойчук А.Ф., Голуб Ю.М.,Тіщенко В.М.).
3. Ніж для мисливців з шестигранною кришкою. Патент на корисну модель № 78437 від 25.03.2013 р. (Винахідники: Курило В.І., Яра О.С., Большаков В.Н., Голуб Ю.М., Тищенко В.М.).
4. Пристрій для полювання в особливих умовах. Патент на корисну модель № 88992 від 10.04.2014 р. (Винахідники: Курило В.І., Большаков В.Н., Голуб Ю.М., Тищенко В.М., Новіков Р.І.).
5. Пристрій для полювання в особливих умовах. Патент на корисну модель № 104399 від 25.01.2016 р. (Винахідники: Курило В.І., Голуб Ю.М., Большаков В.Н., Новицький А.В., Банний О.О.).
6. Пристрій для полювання. Патент на корисну модель № 104632 від 10.02.2016 р. (Винахідники: Курило В.І., Голуб Ю.М., Большаков В.Н., Банний О.О.).
7. Універсальний надолонний ремінь. Патент на корисну модель № 104953 від 25.02.2016 р. (Винахідники: Курило В.І., Голуб Ю.М., Большаков В.Н., Банний О.О.).
8. Пристрій для полювання в особливих умовах. Патент на корисну модель № 104981 від 25.02.2016 р. (Винахідники: Курило В.І., Голуб Ю.М., Большаков В.Н., Новицький А.В., Банний О.О.).

 

    Професори кафедри приймають активну участь в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації у державі, різних наукових заходах, як, наприклад, у наукових конференціях, диспутах, засіданнях наукових установ, тощо.

НУБіП України, 24.09.2020 р.: захист докторської дисертації доцентом кафедри к.ю.н., доцентом Гулак Оленою Василівною – зліва направо: декан юридичного факультету, професор кафедри к.ю.н., професор Яра О.С., доцент кафедри к.ю.н., доцент Головій Л.В., завідувач кафедри, науковий консультант дисертантки д.ю.н., професор, заслужений юрист України Курило В.І., дисертантка к.ю.н., доцент Гулак О.В., офіційний опонент д.ю.н., професор, заслужений юрист України Теремецький В.І., професор кафедри д.ю.н., доцент Позняков С.П.


Національний університет «Львівська політехніка», 2.10.2019 р.: захист докторської дисертації Мотою Андрієм Федоровичем – зліва направо: офіційні опоненти д.ю.н., професор Пєтков С.В. та д.ю.н., доцент Ігонін Р.В., дисертант к.ю.н., доцент, полковник Мота А.Ф., офіційний опонент д.ю.н., професор, заслужений юрист України Курило В.І., науковий консультант д.ю.н., професор Остапенко О.І.

НУБіП України, наукова конференція 4.11.2016 р.: учасники конференції, зліва направо: суддя Верховного суду України, Почесний професор НУБіП України, к.ю.н., доцент, заслужений юрист України Панталієнко П.В., заступник міністра юстиції України Янчук А.В. під портретом свого діда - академіка Янчука В.З., фундатора вітчизняної наукової школи аграрного права, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права НУБіП України д.ю.н., професор, заслужений юрист України Курило В.І.

НАВС, грудень 2017 р.: Загальні збори Академії наук вищої освіти України: за кафедрою - Патріарх Всієї Руси-України Святійший Філарет, біля – віце-президент Академії академік Володимир Курило.
 

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook