Кафедра адміністративного та фінансового права

Наукова робота

У червні 2006 року на кафедрі відкрито аспірантуру і докторантуру за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. З 2006 р. по 2020 р. кафедра адміністративного та фінансового права також здійснювала підготовку дисертаційних досліджень з науки державного управління (спеціальності: 25.00.01 – 25.00.04).

Значний вплив на формування кафедри та напрямів її наукових досліджень відіграв фундатор вітчизняної наукової школи аграрного права д.ю.н, професор, академік АПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, Почесний професор НУБіП України Василь Зіновієвич Янчук (1925-2006 р.р.).


 

Саме завдяки його активній життєвій та науковій позиціях, мудрим порадам на кафедрі були започатковані наукові дослідження адміністративних правовідносин в аграрній та природоресурсній сферах, фундатором наукової школи яких став д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, академік НАНВО України та Академії адміністративно-правових наук, заслужений юрист України Курило Володимир Іванович, та коли у 2006 р. році під його науковим керівництвом (тоді кандидата юридичних наук, доцента) була захищена Пушкар Мариною Василівною перша, підготовлена на кафедрі, кандидатська дисертація на тему «Організаційно-правові засади охорони прав на сорти рослин в Україні». З тієї пори до сьогодні під науковим консультуванням та керівництвом професора Володимира Курила на кафедрі підготовлено і захищено 10 докторських і 64 кандидатських дисертацій, а всього на кафедрі під науковим керівництвом доцентів і професорів з часу її створення підготовлено і захищено 11 докторських:

 • Курило В.І. «Адміністративні правовідносини у сільському господарстві України» (2008 р.);
 • Світличний О.П. «Адміністративні правовідносини у сфері земельних ресурсів України» (2012 р.);
 • Баклан О.В. «Адміністративно-правове регулювання підприємництва в Україні: теоретико-прикладний аспект» (2013 р.);
 • Делія Ю. В. «Адміністративно-правові аспекти нормотворчості публічної адміністрації в Україні» (2014 р.)
 • Бондар О.Г. «Контрольно-наглядова діяльність у сільському господарстві України: аграрний та адміністративний аспекти» (2015 р.);
 • Піддубний О.Ю. «Правовідносини у сфері біотехнологій» (2015 р.);
 • Позняков С.П. Адміністративно-правове регулювання господарських відносин в Україні: теоретико-методологічний підхід (2016 р.).
 • Шульга Є. В. «Адміністративно-деліктні відносини в Україні в умовах євроінтеграції» (2018 р.);
 • Мушенок В. В. «Державна політика в аграрному секторі економіки України: фінансово-правові аспекти» (2018 р.);
 • Городецька І. А. «Адміністративно-правове регулювання охорони, використання та відтворення тваринного світу України» (2019 р.);
 • Гулак О. В. «Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері забезпечення пожежної безпеки у лісах України» (2020 р.),

та понад 90 кандидатських дисертацій, зокрема під науковим керівництвом науково-педагогічних працівників, які і сьогодні працюють на кафедрі:

 • к.ю.н., доц. Артеменко О.В. – 7 кандидатів юридичних наук,
 • д.ю.н., доц. Гулак О.В. – 3 кандидатів юридичних наук,
 • к.ю.н., доц. Слюсаренка С.В. – 5 кандидатів юридичних наук,
 • к.ю.н., доц. Улютіної О.А. – 2 кандидатів юридичних наук,
 • к.ю.н., професора Ярої О.С. – 8 кандидатів юридичних наук.
   

Науково-дослідна робота


Науково-педагогічні працівника кафедри адміністративного та фінансового права приймають активну участь у науково-дослідних роботах. Так, з часу створення кафедри на ній виконувалися такі бюджетні НДР:
1. «Правове забезпечення сталого розвитку аграрного виробництва, безпеки та якості сільськогосподарської продукції». Номер державної реєстрації 0106U004241. 2006-2009 рр. – керівник НДР д.ю.н., професор Курило В.І.
2. «Правове регулювання охорони та відтворення лісів в Україні». Номер державної реєстрації 0113U003857. 2013-2017 рр. – керівник НДР д.ю.н., професор Курило В.І.
3. «Організаційно-правові засади раціонального використання та охорони природних ресурсів». Номер державної реєстрації 0115U003454. 2015-2017 рр. – керівник НДР д.ю.н., професор Курило В.І.

У 2019 році науковим колективом працівників кафедри був підготовлений проєкт прикладної бюджетної НДР «Удосконалення фіскальних правовідносин в аграрному секторі економіки України», який успішно пройшов наукову експертизу у МОН України, був оприлюднений як такий, що буде фінансуватися, але у зв’язку з фінансовою ситуацією у державі та підняттям прохідного порогу по балах – залишився не реалізованим.
У 2020 році науковці кафедри знову підготували проєкт прикладної НДР «Удосконалення податкового законодавства в аграрному секторі економіки України як чинник продовольчої безпеки», який станом на січень 2020 р. знаходиться у процесі наукової експертизи у МОН України (за попередньою експертною оцінкою НДЧ університету проєкт набрав 78 балів, що є досить високим результатом сьогодні).

Сьогодні на кафедрі виконуються і ініціативні науково-дослідні роботи, тематика яких охоплює широке коло суспільних відносин:
1. «Адміністративно-правове регулювання охорони довкілля», номер державної реєстрації 0115U003976 – виконавець доцент кафедри к.ю.н., доц. Артеменко О.В.
2. «Адміністративно-правове регулювання охорони та відтворення лісів в Україні», номер державної реєстрації 0113U003857 – виконавець доцент кафедри д.ю.н., доц. Гулак О.В.
3. «Сучасні тенденції розвитку національного інформаційного законодавства», номер державної реєстрації 0118U000548 – виконавець професор кафедри д.ю.н., доц. Позняков С. П.
4. «Актуальні питання криміналістично-правової політики України». 2015-2020р.р., номер державної реєстрації 0115U003974 – виконавець ст. викладач кафедри к.ю.н. Ковальова С.С.
5. «Теоретико методологічні та практичні аспекти ефективності законодавства про кримінальну відповідальність в Україні». 2015-2020р.р., номер державної реєстрації 0115U003975 – виконавець ст. викладач кафедри к.ю.н. Ковальова С.С.

Окрім того, вчені кафедри адміністративного та фінансового права є виконавцями науково-дослідних НДР інших кафедр, зокрема НДР № 110/11-пр-2019 "Розробка ціннісно-правової культури в Україні у контексті протидії сепаратизму" – виконавці від кафедри к.ю.н., доц. Артеменко О.В. та Улютіна О.А.


Наукова робота студентів


У науковій роботі кафедри також беруть активну участь студенти юридичного факультету. Так, лише у 2020 р. під науковим керівництвом викладачів кафедри підготовлені та у січні 2021 р. подані на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт такі наукові роботи студентів юридичного факультету нашого університету:
– Скляр Яна, студентка магістратури, 1 року навчання, тема роботи «Вчення про злочин у теорії кримінального права ФРН» - керівник професор Яра О.С.
– Колич Марта, 3 курс 6 гр., тема роботи «Убезпечення студентів великого міста від злочинних посягань в умовах сучасного мегаполісу» - керівник ст. викладач к.ю.н. Ковальова С.С.
– Шевченко Катерина, 3 курс 6 гр., тема роботи «Досвід країн світу із протидії та подолання наслідків пандемії COVID-19: правовий аспект» - керівник ст. викладач к.ю.н. Ковальова С.С.
Така участь студентів у науковому житті готує їх до майбутнього навчання в аспірантурі, закладаючи тверді навички наукових розвідок у галузі права.
 

На кафедрі проводиться активна науково-видавнича робота: за час діяльності кафедри її науково-педагогічними працівниками опубліковано 25 статей у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection, понад 200 статей у вітчизняних фахових виданнях, понад 40 монографій, 6 коментарів на законодавчих актів України, зокрема:


статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection:


1. O. Artemenko Curent situation of agricultural enterprises finangin in Ukreine: economic and legal analysis / O. Artemenko, L. Potapenko, S. Braichenko, L. Varunts, Viktoriia Hmyria // Finansial and credit activity:problemsof theory and practice Vol2, №29 (2019) Web of science
2. Artemenko Olena,Honcharuk Lidiya ,Kachur Vira,Lytvyn Nataliia / Environmental protection under the legislation of Ukreine and the republic of Poland: a comparative analusis of the main features // The bulletin the national academy of sciences of the republicof Kazakhstan № 6 2019 Web of science
3. Gulac O., Dubchak L., Iarmolenko I., Yanchuk J. (2019) Cooperation of Ukraine and the European Union in the Ecological Sector: Directions and Prospects. European Journal of Sustainable Development. Volume 8, № 1, pp. 22-30. Web of science
4. Gulac O., Goshovska V., Goshovskyi V., Dubchak L. (2019) New Approaches to Providing of Environmental Management in Ukraine on the Way to Euro Integration. European Journal of Sustainable Development. Volume 8, № 2, pp. 45-56. Web of science.
5. Dubchak S., Goshovska V., Goshovskyi V., Gulac O., Svetlychny O. (2020) Legal regulation of ensuring nuclear safety and security in Ukraine on the way to European integration. European Journal of Sustainable Development. Volume 9, № 1, pp. 406-422. Scopus
6. Vasіuk O., Gulac O., Shust V., Marchenko S., Halai A., Halai V. (2020) Legal Grounds for Social Work Organization in Rural Communities of Ukraine. European Journal of Sustainable Development. Volume 9, № 3, pp. 503-512. Scopus
7. Kurylo V., Kurylo L., Zhovnirchyk Y., Kartashov Y. The development of the insurance market of Ukraine amid the global trends in insurance // Investment Management and Financial Innovations. Volume 14, Issue 1, 2017. Р. 211-216. Scopus
8. Kurylo V.,Bogdanets V.,Pantaliienko P.,Ovcharuk S. Lend fragmentation in Ukraine: agricultural lend-use management and jurisprudence issues // Problems and Perspectives in Management. Volume 15, Issue 2, 2017. – Р. 102-109. Scopus
9. Kurylo V.I., Gyrenko I.V., Mushenok V.V. Tax Burden as a Disincentive Factor of Agricultural Production Development in Ukraine. Scientific bulletin ofPolissia. № 1 (13). P. 2. 2018. PP. 85-90 Web of Science
10. Kurylo V., Gyrenko I., Kravchuk M. Ukrainian language as Sociocultural and Legal Phenomenon. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald (Українська мова як соціокультурний і правовий феномен) (2019), №2, PP.65-69. Web of Science/DOI
11. Kurylo V., Gyrenko I, Shulga Ie., Savych S. Legal Regulation of Energy Safety in Ukraine and the European Union : Problems and Perspective. European Journal of Sustainable Development (2019), 8, 3, PP. 439-447. Web of Science
12. Harust Y., Kurylo V., Kyselova О., Pavlenko B. Medicine and Humankind in an Ancient Times: Histo-rical and Legal Aspects of Joint Development. International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR), Special Issue-1, 2019, pp. 559-571. Web of Science
13. Duliba E., Kurylo V., Teremeckyj V. Property Protection in the Decisions of the European Court of Humen Rights in the Field of Taxation. Journal of law and political Sciences. Vol. 23, issue 2/B/ 2020 P. ISSN 2222-7288 E. ISSN 2518-5551. Р. 215-247. Web of science 
14. Kurylo, V., Duliba, Y., Kurylo, I., & Mushenok, V. (1). Fiscal Policy Measures of Air Protection: Ukrainian Realities and the EU Experience. European Journal of Sustainable Development, 9(2), 315. Scopus і Web of science
15. Volodymyr I. Kurylo, Viktor V. Mushenok, Andrii V. Kholostenko, Oksana P. Mashevska, Alina V. Sira. Inaccuracy of Information about the Property of the Subject of the Declaration as a Qualifying Feature of a Corruption-Related Offence. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. Vol 9. N5. September 2020. P. 282-291. Scopus / DOI
16. Ladychenko V., Chomakhashvili, O., Uliutina, O., Kanaryk, J. (2020) Dissemination of Environmental Information in the E-Governance system: World Trends and Experience for Ukraine, European Journal of Sustainable development, Volume 9, № 4Р51 (Web of science) DOI: 10.14207/EJSD.2018.V7N2P175
17. Yara O., Deineha M., Hubanova T. Socio-economic and legal aspects of environ mental crime in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3, No 5. Р. 109–115.
18. Yara O., Hubanov O., Hubanova T. Legal regulation of European Commission assistance within TAIEX, which provided with a view to bringing Ukrainian legislation closer to European Union law (acquis communautaire) in the field of public service. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, No. 1. Р. 93–98.
19. Yara O., Hubanov O., Hubanova T. Improvement of the activities of state authorities of Ukraine, which are responsible for adapting national legislation to EU legislation in the field of public service. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, No. 2. Р. 58–63.
20. Yara O., Uliutina O., Golovko L., Andrushchenko L. The EU Water Framework Directive: Challenges and Prospects for Implementation in Ukraine. European Journal of Sustainable Development. 2018. Vol. 7, No. 2. Р. 175–182.
21. Yara O., Ladychenko V., Golovko L., Serediuk V. Groundwater Management in Ukraine and the EU. European Journal of Sustainable Development. 2019. Vol. 8, No 1. Р. 31–39.
22. Yara O., Ladychenko V., Golovko L., Uliutina O. Environmental Liability in Ukraine and the EU. European Journal of Sustainable Development. 2019. Vol. 8, No. 2. Р. 261–267.
23. Yara O., Golovko L., Kutsevech M., Hubanova T. Environmental Policy Integration in Ukraine and the EU. European Journal of Sustainable Development. 2019. Vol. 8, No. 3. Р. 221–227.
24. Yara O., Ladychenko V., Melnychuk O., Kanaryk J. International Mechanism of the Environmental Information Access and Cooperation Framework for Climate Change Protection. European Journal of Sustainable Development. 2019. Vol. 8, No. 4. Р. 131–139.
25. Yara O., Kutsevych M., Golovko L., Terpeliuk V. Sustainable Approaches to Waste Management: Regulatory and Financial Instruments. 2020. Vol. 9, No. 2. Р. 163-171.

Монографії
за авторством та співавторством науково-педагогічних працівників кафедри адміністративного та фінансового права


1. Артеменко О.В., Губанова О.В. Усиновлення в Україні: адміністративно-правовий аспект / О.В. Артеменко, О.В. Губанова/ [Монографія]. К.: Компринт, 2016. 195 с.
2. Адміністративно-правове регулювання охорони навколишнього середовища: Монографія / Артеменко О.В., Канарик Ю.С., Улютіна О.В., Яра О.С., Монографія. К.: Компринт, 2017, 420 с.
3. Процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти : Колективна монографія / За заг. ред. А.С. Нестеренко. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 528 с. (Гулак О.В. – розділ «Шляхи побудови ефективних державних інституцій: складові визначення вектору руху країни», с. 119-131).
4. Гулак О.В., Головій Л.В., Савенко Г.В.. Забезпечення євроінтеграційних процесів в екологічній сфері України: адміністративно-правові аспекти. Монографія. К. : ЦП КОМПРИНТ, 2018. 397 с.
5. Гулак О.В., Головій Л.В., Шаталова Л.М. Правове регулювання діяльності Міністерства освіти і науки України: проблемні аспекти. Монографія / Шаталова Л.М., Гулак О.В., Головій Л.В. За заг. ред. Ладиченка В.В. К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 321 с.
6. Gulac O. V., Goloviy L.V. Topical issues of formation state anti-corruption policy in Ukraine. The institutionalization of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine): Collective monograph. Volume 1. Tallinne: Izdevnieciba “Baltija Publishsng”, 2019. P. 197-214.
7. Гулак О.В. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері пожежної безпеки в лісах України: проблеми теорії та правозастосування: Монографія. К.: НУБіП України, 2019. 616 с.
8. Курило В.І. Охоронний бізнес в Україні: загальна характеристика, стан та шляхи вдосконалення правового регулювання. Монографія. К.: Видавничий центр НАУ, 2003. 232 с.
9. Курило В.І. Організаційно-правові аспекти схоронності майна сільськогосподарських підприємств. Монографія. К.: НАУУ, 2005. 92 с.
10. Курило В.І. Адміністративні правочини у сільському господарстві України: сучасна парадигма. Монографія. К.: Магістр XXI сторіччя, 2007. 312 с.
11. Курило В.І., Мамочка В.В. Адміністративно-правові гарантії місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики реалізації: Монографія / За заг. ред. д.ю.н., професора В.І. Курила. К.: Магістр ХХІ сторіччя, 2011. 140 с.
12. Курило В.І. Проблеми правового забезпечення національної продовольчої безпеки України / Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України: монографія. Книга 2 К.: ВПК «Експрес-поліграф», 2012. 368 с. С. 121-132.
13. Курило В.І., Мушенок В.В. Фінансово-правове регулювання державної підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні: стан та перспективи удосконалення: [Монографія] / В.І. Курило, В.В. Мушенок. За заг.ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. 160 с.
14. Volodymyr Kurylo. Local self government and its officials as a factor of sustainable Development of Regions / Towards structuring regional economy: police practice. Edited by: Krzysztof Malik. Opole: Politechnika Opolska, 2012. 170 с. С. 155-169.
15. Проблеми правового регулювання співробітництва України з міжнародною організацією ЮНЕСКО у сфері правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні [текст]: монографія / І.В. Арістова, В.І. Курило, І.Ю. Крегул. К.: Центр учбової літератури, 2013. 216 с.
16. Курило В.І., Тригуб А.Ю. Адміністративно-правове забезпечення продовольчої безпеки України: Монографія / В.І.Курило, А.Ю.Тригуб. За заг.ред. д.ю.н., проф. В.І.Курила. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2013. 159 с.
17. Курило В.І., Славна О.В. Адміністративно-правові проблеми забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні в умовах євроінтеграції: монографія / В.І.Курило, О.В.Славна; за заг. ред. В.І.Курила. К.: НУБіП України, 2014. 144 с.
18. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в аграрний сектор економіки України: організаційно-правовий аспект [текст]: монографія / І.В.Арістова, В.І.Курило, О.Ю.Калугін / За заг. ред. Арістової І.В. К: НУБіП України, 2014. 193 с.
19. Адміністративна відповідальність за порушення порядку провадження господарської діяльності: сучасний стан та шляхи удосконалення: монографія / В.І.Курило, Є.В.Фурманчук; за заг. ред. Курила В.І. К.: НУБіП України, 2014. 187 с.
20. Проблеми адміністративно-правового регулювання земельних відносин в Україні: монографія / В. І. Курило, О. П. Світличний, Т. С. Кичилюк, Ю. В. Чиж [за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила та д.ю.н. О.П.Світличного]. К.: НУБіП України, 2014. 568 с.
21. Екологічна та біологічна безпека держави в умовах глобалізації: монографія / О.В. Волосянко, В.Ю. Кассіч, В.В. Курзова, В.І. Курило, В.В. Недосєков; за заг.ред. Волосянко О.В. та Курила В.І. К.: НУБіП України, 2014. 446 с.
22. Kurylo, O.Slavna. Administrative and legal regulation of the protection of human rights and freedoms of mam and citizen in Ukraine in terms of European integration: Monograph / Under the general editorship of V. Kurylo. - Kyiv: Magistr XXI centure. 2015. 169 р.
23. Курило В.І., Гоцуляк Є.М., Мушенок В.В. Провадження по справах про адміністративну відповідальність за невиконання податкового обов’язку: Монографія / В.І. Курило, Є.М.Гоцуляк, В.В.Мушенок; за заг.ред. В.І.Курила. Ніжин НДУ ім. М.Гоголя, 2015. 169 с.
24. Анісімова Н.М., Курило В.І. Правове регулювання податкового контролю у сфері виробництва і обігу спирту та алкогольних напоїв: Монографія / за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І.Курила. К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2016. 134 с.
25. Курило В.І., Рамазанова У.В. Адміністративно-правові засади діяльності громадських об’єднань в Україні [Текст] : Монографія / В.І. Курило, У.В. Рамазанова. К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2016. 150 с.
26. Kurylo V., Mushenok V. Place and the role of local taxis in the funcioning of inited local communities // Organisationale and economic mechanisms of development of the finansical system: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. Riga: «Landmark» SIA, 2016. 222 p. P. 36-53.
27. Kurylo V., Mushenok V. Legal regulation of budgetary support for agricultural production: theory and modern realities // Formation of modern social, economic and organizational mechanisms development of entities agrarian business: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. Riga: «Landmark» SIA, 2017. Vol. 3. 180 p. P. 136-145.
28. Kurylo V., Andrushchenko L. Economic and legal description of the insurance market in Ukraine // Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities, and prospects: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2017. – Vol. 3. – 197 p. – P. 84-99.
29. Курило В.І., Мушенок В.В., Риженко О.С. Податкові ризики сільськогосподарського виробництва в Україні: фінансово-правова характеристика : Монографія / В.І. Курило, В.В. Мушенок, О.С. Риженко. За заг. ред. д.ю.н., проф. В.І.Курила. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. 191 с.
30. Курило В.І., Балановська Т.І., Головій Л.В. Освітні послуги у сфері вищої освіти: правовий вимір / В.І. Курило, Т.І. Балановська, Л.В.Головій. За заг ред д.ю.н, проф. В.І. Курила. К.: НУБіП України. 179 с.
31. Курило В.І., Гулак О.В., Рафальський А.Р. Адміністративні послуги у ветеринарній та фітосанітарній сферах: теоретико-правовий вимір. Монографія. Монографія / за заг. ред. В.І. Курила. - К.6 ЦП КОМПРИНТ, 2018. - 436 с.
32. Kurylo V., Duliba Ye. Tax disputes and case law of the European court of human rights concerning taxation: collective monograph “The Development of global science”, London, Great Britain, "Sciemcee Publishing” . 3. 2019. Р. 38-55. DOI
33.Volodymyr Кurylо, Inna Gyrenko. The state and problems of protection of human rights and freedoms in Ukraine in the context of European integration. Monograph / Under the general editorship of V. Kurylo. Bydgoszcz: WSG. 2019. 162 p.
34. Державний контроль у сфері охорони інтелектуальної власності. С.В. Слюсаренко, О.П. Світличний,О.В. Кульчицька К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2015. 135с.
35. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері поводження з побутовими відходами. С.В. Слюсаренко, А.О. Оскірко. К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2016. 236с.
36. Захист прав суб’єктів права інтелектуальної власності адміністративним законодавством. С.В. Слюсаренко, О.П. Світличний, О.В. Тандир. К.: НУБіП України, 2015. 180 с.
37. Слюсаренко С.В. Адміністративно-правове регулювання у сфері використання і охорони режиму земель оборони. Монографія. К.: ЦП «КОМПРИНТ». 2013. 190 с.
38. Слюсаренко С.В., Кривошеїн П.П. Адміністративно-правове регулювання будівництва в Україні /Монографія. Київ, Компрінт, 2017. 200 с.
39. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного Другої сесії Верховної ради України восьмого скликання). Колективна монографія (Панталієнко П.В. та ін). К.: Інститут законодавства ВРУ. 2017. 371 с.
40. Legal regulation of information relations in the global computer network Internet: collective monograph / Yanchuk Y., Gulac O., Holovii L. / Bydgoszcz: WSG. 2020. 187 p.
41. Гбур Л.В. Адміністративні делікти у сфері використання та охорони водних ресурсів України / Л. В. Гбур. Київ: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2020. 120 с.

Науково-практичні коментарі до законодавчих актів


1. Науково–практичний коментар до Закону України «Про охорону праці» / Остапенко О.І., Шамрай В.О., Улютіна О.А. та ін. / за заг. ред. Остапенка О.І. К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2012.
2. Науково–практичний коментар до Закону України «Про нотаріат» / Остапенко О.І., Шамрай В.О., Улютіна О.А. та ін. / за заг. ред. Остапенка О.І. К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2012.
3. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар [текст]. Станом на 1 березня 2013 р. / За заг. ред. В.І. Курила. К.: «Центр учбової літератури», 3013. – 536 с.
4. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар [текст]. Видання друге перероблене Станом на 20 січня 2016 р. / За заг. ред. Курила В.І. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 480 с.
5. Науково–практичний коментар Бюджетного Кодексу України / Латковська Т.А., Шатрава С.О., Улютіна О.А. та ін. / за заг. ред. Латковська Т.А. К.: «Центр учбової літератури», 2016.
6. Науково–практичний коментар до Кодексу України про адміністративні правопорушення Станом на 1 вересня 2016 р. / За аг. Ред. С.В. Пєткова. К. «Центр учбової літератури», 2016. 544с.

Збірники нормативно-правових актів


1. Правове регулювання надання охоронних послуг в Україні: збірник нормативно-правових актів / Упорядник к.ю.н. В.І.Курило. К.: НАУУ. 2003. 972 с.
2. Адміністративне право України: Бібліографічний довідник: Методичний посібник. Упорядник к.ю.н. В.І.Курило. К.: НАУУ. 2004. 36 с.
3. Адміністративне право України: Бібліографія. // Юридичний вісник України. Інформаційно-правовий банк. – № 17(461), 24-30 квітня 2004 р. – С. 19-32.
4. Українське козацтво сьогодні: правове регулювання діяльності. Збірка нормативно-правових актів. Уклад.: В.І. Курило та ін. К.: Магістр-XXI ст., 2007. 112 с. Бібліогр.: с. 107-111.
5. Загальні засади правового регулювання сільського господарства України: Збірник нормативно-правових актів / Упоряд.: В.І. Курило, В.М. Єрмоленко, С.І. Марченко, Л.В. Головій, І.В. Курило, С.В. Слюсаренко. К.: , 2008. 516 с.
6. Законодавство України про державний контроль за використанням та охороною земель: Зб. нормат.-прав. актів: Станом на 30 берез. 2007 р. / Уклад.: В.І.Курило та ін. К.: Магістр XXI ст., 2008. 384 с.
7. Словник-довідник термінів з бюджетного законодавства / Упорядники: Курило В.І., Слюсаренко С.В. К.: ЦК «КОМПРИНТ», 2013. 312 с.
8. Правове регулювання відносин у сфері використання та охорони лісів: зб.норм.-прав.актів / Укладачі: Курило В.І., Гиренко І.В., Головій Л.В., Гулак О.В. К.:, НУБіП України, 2017. 488 с.
9. Термінологічний словник з питань охорони навколишнього природного середовища / Укладачі: В.І. Курило, І.В. Гиренко, Л.В. Головій, О.В. Гулак. К.: НУБіП України. 145 с.

Патенти на корисні моделі


1. Ніж для мисливців. Патент на корисну модель № 66985 від 25.01.2012 р. (Винахідники: Курило В.І., Большаков В.Н., Гойчук А.Ф., Голуб Ю.М.,Тіщенко В.М.).
2. Універсальний надолонний ремінь. Патент на корисну модель № 68324 від 26.032012 р. (Винахідники: Курило В.І., Большаков В.Н., Гойчук А.Ф., Голуб Ю.М.,Тіщенко В.М.).
3. Ніж для мисливців з шестигранною кришкою. Патент на корисну модель № 78437 від 25.03.2013 р. (Винахідники: Курило В.І., Яра О.С., Большаков В.Н., Голуб Ю.М., Тищенко В.М.).
4. Пристрій для полювання в особливих умовах. Патент на корисну модель № 88992 від 10.04.2014 р. (Винахідники: Курило В.І., Большаков В.Н., Голуб Ю.М., Тищенко В.М., Новіков Р.І.).
5. Пристрій для полювання в особливих умовах. Патент на корисну модель № 104399 від 25.01.2016 р. (Винахідники: Курило В.І., Голуб Ю.М., Большаков В.Н., Новицький А.В., Банний О.О.).
6. Пристрій для полювання. Патент на корисну модель № 104632 від 10.02.2016 р. (Винахідники: Курило В.І., Голуб Ю.М., Большаков В.Н., Банний О.О.).
7. Універсальний надолонний ремінь. Патент на корисну модель № 104953 від 25.02.2016 р. (Винахідники: Курило В.І., Голуб Ю.М., Большаков В.Н., Банний О.О.).
8. Пристрій для полювання в особливих умовах. Патент на корисну модель № 104981 від 25.02.2016 р. (Винахідники: Курило В.І., Голуб Ю.М., Большаков В.Н., Новицький А.В., Банний О.О.).

Професори кафедри приймають активну участь в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації у державі, різних наукових заходах, як наприклад у наукових конференціях, диспутах, засіданнях наукових установ, тощо.

НУБіП України, 24.09.2020 р.: захист докторської дисертації доцентом кафедри к.ю.н., доцентом Гулак Оленою Василівною – зліва направо: декан юридичного факультету, професор кафедри к.ю.н., професор Яра О.С., доцент кафедри к.ю.н., доцент Головій Л.В., зав. кафедри, науковий консультант дисертантки д.ю.н., професор, заслужений юрист України Курило В.І., дисертантка к.ю.н., доцент Гулак О.В., офіційний опонент д.ю.н., професор, заслужений юрист України Теремецький В.І., професор кафедри д.ю.н., доцент Позняков С.П.


Національний університет «Львівська політехніка», 2.10.2019 р.: захист докторської дисертації Мотою Андрієм Федоровичем – зліва направо: офіційні опоненти д.ю.н., професор Пєтков С.В. та д.ю.н., доцент Ігонін Р.В., дисертант к.ю.н., доцент, полковник Мота А.Ф., офіційний опонент д.ю.н., професор, заслужений юрист України Курило В.І., науковий консультант д.ю.н., професор Остапенко О.І.

НУБіП України, наукова конференція 4.11.2016 р.: учасники конференції, зліва направо: суддя Верховного суду України, Почесний професор НУБіП України, к.ю.н., доцент, заслужений юрист України Панталієнко П.В., заступник міністра юстиції України Янчук А.В. під портретом свого діда - академіка Янчука В.З., фундатора вітчизняної наукової школи аграрного права, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права НУБіП України д.ю.н., професор, заслужений юрист України Курило В.І.

НАВС, грудень 2017 р.: Загальні збори Академії наук вищої освіти України: за кафедрою - Патріарх Всієї Руси-України Святійший Філарет, біля – віце-президент Академії академік Володимир Курило.
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook