Відділ соціальної роботи

ПОЛОЖЕННЯ про порядок матеріального забезпечення студентів

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок матеріального забезпечення студентів, які віднесені до категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

 

1.      Загальні положення 

 
Умови соціального захисту та матеріального забезпечення студентів Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі – Університет), які відносяться до категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою або піклуванням (далі – діти-сироти), та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (далі – особи з числа дітей-сиріт), розроблено відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Закону України «Про зайнятість населення», постанов Кабінету Міністрів від 5 квітня 1994 р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», від 12 липня 2004 р. №882 «Питання стипендіального забезпечення» та від 5 березня 2008 р. №165 «Деякі питання стипендіального забезпечення», наказу Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2003 р. № 763 «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я від 28 березня 2011 р. №284/423/173 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності».
      Особи з числа дітей-сиріт зараховуються на повне державне утримання в Університеті на весь період навчання до закінчення навчального закладу, якщо вони вперше здобувають повну вищу освіту, а діти-сироти, які перебувають під опікою або піклуванням, беруться на облік до досягнення ними 18-річного віку, після чого вони зараховуються на повне державне утримання.
   Обов’язки з підготовки наказів стосовно нижчезазначених обов’язкових виплат і компенсацій студентам вказаних категорій, а також відповідальність за правильність визначення їх статусу, своєчасність підготовки наказів, достовірність та повноту зазначеної в них інформації, покладається на відповідального працівника відділу соціальної роботи (далі – Відділ).
 
2.     Зарахування на повне державне утримання
 
Списки зарахованих на перші курси в Університет дітей-сиріт та осіб з числа дітей-сиріт отримуються у Приймальній комісії, а студентів, віднесених до зазначених категорій, інших курсів – в деканатах факультетів не пізніше трьох днів після початку навчання.
Після зарахування до Університету студенти вказаних категорій особисто подають до Відділу заяви щодо зарахування на повне державне утримання або взяття на облік (зразки заяв наводяться в додатках 1 і 2).
До заяви, завізованої деканом факультету, додаються витяг з Обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, виданий службою у справах дітей, копія паспорта, копія свідоцтва про народження, копія ідентифікаційного номера, копія свідоцтва про смерть батьків або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, копія рішення суду про встановлення опіки чи піклування та довідка опікунської ради про встановлення опіки чи піклування (стосується дітей-сиріт), довідка з попереднього місця навчання про перебування на повному державному утриманні.
Наказ готується Відділом в тижневий термін після початку навчального року (зразок наказу наводиться  в додатку 3).
У разі відрахування зазначеної категорії студентів з Університету деканати факультетів негайно інформують про цеВідділ.
 
3.     Умови проживання в гуртожитку
 
Студенти, які відносяться до категорії дітей-сиріт та осіб з числа дітей-сиріт, які потребують житло, поселяються в гуртожитки студмістечка безкоштовно. Після підготовки відповідним деканатом наказу про поселення студентів факультету в гуртожиток і його прийняття деканати подають Відділу списки студентів зазначеної категорії та їх заяви, завізовані деканом факультету (зразок заяви наводиться в додатку 4). Після чого Відділом готується наказ щодо звільнення таких студентів від оплати за проживання в гуртожитках (зразок наказу наводиться в додатку 5).
Студенти зазначеної категорії можуть безкоштовно перебувати у гуртожитках також і під час своїх канікул.
 
4.  Допомога на харчування
   На початку кожного навчального і календарного року Відділом готується запит до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації щодо вартості набору продуктів харчування для студентів, які відносяться до категорії дітей-сиріт та осіб з їх числа.
  Наказ щодо виплати коштів на харчування зазначених категорій студентів готується Відділом кожного поточного місяця до 10 числа з урахуванням повідомленої зазначеним департаментом вартості  продуктів  харчування  (зразок наказу наводиться в додатку 6).
 
 
5.     Допомога на придбання навчальної літератури
 
Наказ щодо виплати щорічної допомоги студентам, які відносяться до категорії осіб з числа дітей-сиріт, для придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій готується Відділом на початку кожного навчального року таким чином, щоб ця виплата була проведена протягом перших 30 днів навчання (зразок наказу наводиться в додатку 7).
 
6.     Щорічна матеріальна допомога
 
Щорічна матеріальна допомога студентам, які відносяться до категорії дітей-сиріт та осіб з числа дітей-сиріт, надається в розмірі не менше як 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за рахунок стипендіального фонду, а також коштів, передбачених на утримання Університету. Наказ готується Відділом в термін, який забезпечить виплату цієї допомоги до кінця календарного року (зразок наказу наводиться в додатку 8).
 
7.     Допомога для придбання одягу, взуття і мякого інвентарю
 
Наказ щодо забезпечення студентів, які відносяться до категорії дітей-сиріт та осіб з числа дітей-сиріт,одягом, взуттям і м’яким інвентарем готується щорічно.
Для первісного придбання зазначених предметів надаються кошти у сумі не менше 35 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в подальшому щорічні фінансові витрати на поповнення предметів гардеробу та текстильної білизни не повинні перевищувати 65 відсотків від нормативу, встановленого для первісного придбання вказаних предметів (зразки наказів наводяться в додатках 9, 10).
Стосовно студентів зазначених категорій, які закінчують Університет у першій половині календарного року, наказ щодо надання допомоги на щорічне поповнення предметів гардеробу готується не пізніше як за місяць до закінчення навчання. Інформація про студентів, які закінчують Університет, Відділ з’ясовує в Навчальній частині.
У разі, якщо дитина-сирота або особа з числа дітей-сиріт після отримання в Університеті ОКР «Бакалавр» вступає в Університет або до інших вищих навчальних закладів на подальше навчання для здобуття повної вищої освіти, то їй додатково видається за рахунок Університету безплатно комплект нового одягу і взуття на суму не менше як 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (або грошова компенсація), а також грошова допомога в розмірі не менше як 2,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зразок наказу наводиться в  додатку 11). Особи, які відносяться до категорії дітей-сиріт і осіб з числа дітей-сиріт, які закінчили інші навчальні заклади і вступають на навчання до Університету, отримують зазначені виплати за рахунок коштів тих закладів, які вони закінчили.
8.     Допомога випускникам при працевлаштуванні
 
При працевлаштуванні випускники, які відносилися до категорії осіб з числа дітей-сиріт, і перебували на повному державному утриманні, забезпечуються одягом, взуттям, м’яким інвентарем і обладнанням на суму не менше як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а ті випускники, які відносилися до категорії дітей-сиріт, і перебували під опікою (піклуванням), – 16 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  (або грошовою компенсацією за заявою випускників), а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі 6 прожиткових мінімумів на одну особу згідно показника, встановленого для працездатних осіб.
Накази щодо зазначених виплат готуються за зразками згідно додатків 12, 13 і 14 з тим, щоб ці виплати для осіб, які закінчують Університет в середині календарного року, були здійснені до завершення фінансового року. Для осіб, у яких закінчення повного курсу навчання збігається з кінцем фінансового року, кошти на виплату вказаних витрат передбачаються у видатках наступного бюджетного року. Накази формуються на підставі поданих випускниками документів, зокрема: заява (зразок наводиться в додатку 15), паспорт, довідка про працевлаштування та завірений в установленому порядку витяг з трудової книжки, довідка про перебування на обліку у центрі зайнятості, органах соціального захисту тощо.
Випускники зазначеної категорії при отриманні диплому про освіту надають розписку (за згодою) за формою згідно додатку 16 про те, що вони попереджені щодо необхідності надання вказаних документів у визначений термін для отримання допомоги.
 
9. Визначення розмірів виплат та компенсацій
 
Розмір кожного виду допомоги студентам, які віднесені до категорії дітей-сиріт та осіб з їх числа, узгоджується Планово-фінансовим відділом  відповідно до чинного законодавства, норм цього Положення та зазначається у підготовленому Відділом наказі щодо виплати відповідної допомоги. Визначення розмірів грошового забезпечення здійснюється відповідно до нормативів, зазначених у додатку 17, які переглядаються у разі зміни діючого законодавства (розмірів базових показників, методів розрахунків, норм, лімітів тощо).
Плановий показник потреби в коштах, що затверджується в бюджеті на відповідний рік, визначається Планово-фінансовим відділом по кожному виду компенсації та допомоги на основі інформації щодо чисельності студентів зазначеної категорії, наданої Відділом впродовж поточного бюджетного періоду.
 

Додаток 1

Ректору Національного університету
біоресурсів і природокористування України

________________________________________

(П.І.Б.)

студента (-ки) … курсу … групи (назва факультету)

________________________________________

(П.І.Б.)

Номер мобільного телефону

Заява

Прошу відповідно до статті 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» зарахувати мене на повне державне утримання, як … ( вказати необхідне: особу з числа дітей-сиріт / особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування / студента, який в період навчання у віці від 18 до 23 років залишився без батьків ).

 Додаток:

…………………………

…………………………

…………………………
 

Дата                                                                                                                         Підпис

Віза декана факультету

 

Додаток 2

Ректору Національного університету

біоресурсів і природокористування України

_______________________________________
(П.І.Б.)

студента (-ки) … курсу … групи (назва факультету)

________________________________________
(П.І.Б.)

Номер мобільного телефону


Заява

Прошу відповідно до статті 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» взяти мене на облік як … (вказати необхідне: дитину-сироту / дитину, позбавлену батьківського піклування), яка знаходиться під опікою (піклуванням) до настання 18-річного віку­­­

_________________________

(вказати дату настання 18-річного віку).                       

Додаток:

…………………………

…………………………

…………………………
 

Дата                                                                                                                         Підпис

Віза декана факультету

 

Додаток 3

Про взяття на облік студентів,які відносяться

до категорій дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування, та зарахування

на повне державне утримання осіб з їх числа,

а також студентів, які в період навчання

у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»

НАКАЗУЮ:

   I. Зарахувати на повне державне утримання студентів, які відносяться до категорії осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:

 Назва факультету

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Дата настання

18-річного віку

Курс

Група

1.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 II. Взяти на облік студентів, які відносяться до категорії дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою (піклуванням), до досягнення ними 18-річного віку:

 Назва факультету

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Дата настання

18-річного віку

Курс

Група

1.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 
Перший проректор (підпис)

 

Додаток 4

Ректору Національного університету
біоресурсів і природокористування України
___________________________________
(П.І.Б.)

студента (-ки) … курсу … групи (назва факультету)
________________________________________
(П.І.Б.)

Номер мобільного телефону


Заява

Прошу відповідно до підпункту 5 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» та наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2011 р. №284/423/173 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності» звільнити мене від оплати за проживання в гуртожитку № … поселеного відповідно до наказу від ... №…, оскільки я є (вказати необхідне: дитиною-сиротою / дитиною, позбавленою батьківського піклування / особою з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування / студентом, який в період навчання у віці від 18 до 23 років втратив батьків).

 

Дата                                                                                                                         Підпис

Віза декана факультету

 

Додаток 5

Про звільнення від оплати за проживання

в гуртожитках НУБіП України студентів,

які відносяться до категорії дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування,

осіб з їх числа та студентів, які в період навчання

у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

 
     Відповідно до підпункту 5 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» та наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2011 р. №284/423/173 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності»

НАКАЗУЮ:

Звільнити від оплати за проживання в гуртожитках НУБіП України студентів, які відносяться до категорії дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків:

 Назва факультету

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Курс

Група

№ гуртожитку

1.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 
Перший проректор (підпис)

 

 

Додаток 6

Про виплату грошової компенсації на придбання

продуктів харчування студентам, які належать

до категорії дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування, осіб з їх числа,

а також студентам, які в період навчання

у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

 Відповідно до частини 1 підпункту 1 пункту  13  постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994р. №226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”,  примітки 7 додатку 4 постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” та листа Департаменту освіти і науки молоді та спорту Київської міської державної адміністрації від … … …. р.  № … про вартість харчування дітей-сиріт з … ……. року

НАКАЗУЮ:

І. Виплатити грошову компенсацію в розмірі … грн. … коп. (… грн. … коп. х
… днів)
за (вказати місяць і рік) для харчування студентам, які належать до категорії осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:

 (Назва факультету)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Курс

Група

1.

 

 

 

...

 

 

 

 II. Виплатити грошову компенсацію в розмірі … грн. … коп. ( … грн. … коп. х … днів ) за (вказати місяць і рік) для харчування студентам, які відносяться до категорії дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням):


(Назва факультету)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Курс

Група

1.

 

 

 

...

 

 

 

 III. Виплатити грошову компенсацію в розмірі … грн. … коп. ( … грн. … коп. х … днів ) за (вказати місяць і рік) для харчування студентам, які відносяться до категорії осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання залишилися без батьків, при продовженні навчання після настання 23-річного віку до закінчення навчального закладу:

(Назва факультету)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Курс

Група

1.

 

 

 

...

 

 

 

 IV. Виплатити грошову компенсацію в розмірі … грн. … коп. ( … грн. … коп. х 17 днів ) за (вказати місяць і рік) для харчування студенту, який відноситься до категорії дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебуває під опікою (піклуванням):

 (Назва факультету)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Курс

Група

1.

 

 

 

...

 

 

 

 V. Виплатити грошову компенсацію в розмірі … грн. … коп. ( … грн. … коп. х 13 днів ) за (вказати місяць і рік) для харчування студенту, який відноситься до категорії осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:

 (Назва факультету)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Курс

Група

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Перший проректор (підпис)

 

 

Додаток 7

Про виплату щорічної допомоги для придбання

навчальної літератури студентам, які відносяться

до осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування,та студентам, які під час навчання

у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

 Відповідно до частини 5 статті 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” та частини 2 підпункту 1 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. №226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”


НАКАЗУЮ:

 Виплатити щорічну грошову допомогу для придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних академічних стипендій … грн. … коп. ( … грн. … коп. х 3 ) студентам, які відносяться до категорії осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та студентам, які під час навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:

 (Назва факультету)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Курс

Група

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 Перший проректор                                                                                              

 

Додаток 8

Про надання щорічної матеріальної допомоги

студентам, які відносяться до категорії дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування,

осіб з їх числа, а також студентам, які в період навчання

у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

 Згідно з підпунктом 3 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994р. №226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” та листа Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 р. № 1/11–5664

 НАКАЗУЮ:

I. Встановити щорічну матеріальну допомогу в розмірі … грн. … коп. студентам з числа дітей-сиріт і осіб з їх числа, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків.

II. Надати зазначену допомогу таким студентам:

(Назва факультету)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Курс

Група

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Перший проректор                                                                                                          

 

Додаток 9

Про надання грошової допомоги для первісного

придбання предметів гардеробу та текстильної

білизни студентам, які відносяться до категорії

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, осіб з їх числа, а також студентам,

які в період навчання у віці від 18 до 23 років

залишилися без батьків

 Відповідно до частини першої підпункту 1 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. №226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків” та підпункту 2 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 17.11.2003 р. № 763 “Про затвердження норм матеріального та фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів”

 НАКАЗУЮ:

I. Встановити грошову допомогу для первісного придбання предметів гардеробу та текстильної білизни у розмірі … грн. студентам, які відносяться до категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років  залишилися без батьків.

II. Надати зазначену допомогу таким студентам:

 (Назва факультету)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Курс

Група

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 Перший проректор                                                                                                          

 

Додаток 10

Про надання грошової допомоги для щорічного

поповнення предметів гардеробу та текстильної

білизни студентам, які відносяться до категорії

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, осіб з їх числа, а також студентам,

які в період навчання у віці від 18 до 23 років

залишилися без батьків

 Відповідно до частини першої підпункту 1 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. №226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків” та підпункту 1 пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 17.11.2003 р. № 763 “Про затвердження норм матеріального та фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів”

 НАКАЗУЮ:

I. Встановити грошову допомогу для щорічного поповнення предметів гардеробу та текстильної білизни у розмірі … грн. студентам, які відносяться до категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років  залишилися без батьків.

II. Надати зазначену допомогу таким студентам:

 (Назва факультету)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Курс

Група

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 Перший проректор                                                                                                          

 

Додаток 11

Про надання грошової допомоги та компенсацію

вартості одягу і взуття випускникам, які відносилися

до категорії дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського

піклування, осіб з їх числа,а також випускникам,

які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися

без батьків, що перебували на повному державному утриманні

та зараховані для здобуття вищого кваліфікаційного рівня

у НУБіП України або до інших вищих навчальних закладів

 Відповідно до частини першої підпункту 1 пункту 13 постанову Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”

 НАКАЗУЮ:

Видати грошову допомогу та компенсацію вартості одягу і взуття у розмірі … грн. ( … грн. … коп. х 14,5 ) випускникам, які відносяться до категорії дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також випускникам, що в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, які перебували на повному державному утриманні та зараховані для здобуття вперше повної освіти у НУБіП України або до інших вищих навчальних закладів:

 (Назва факультету)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Курс

Група

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 Перший проректор                                                                                                          

 

Додаток 12

Про надання грошової компенсації випускникам

НУБіП України, які відносилися до категорії осіб

з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського

піклування, а також тим з них, які в період навчання

у віці з 18 до 23 років залишилися без батьків, що перебували

на повному державному утриманні, вартості одягу, взуття,

м’якого інвентарю і обладнання при їх працевлаштуванні

 Відповідно до підпункту 4 пункту 13 постанову Кабінету Міністрів України від 05.04.1994р. № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, листа Міністерства освіти і науки України від 08.07.2009 р. №10/2-490 та листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р. №1/12-4337

НАКАЗУЮ:

Надати грошову компенсацію випускникам НУБіП України, які відносилися до категорії осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тим з них, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, що перебували на повному державному утриманні, вартості одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання на суму … грн.

( … грн. х 40 ) при їх працевлаштуванні:

 (Назва факультету)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Курс

Група

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 Перший проректор                                                                                                          

 

Додаток 13

Про надання грошової компенсації випускникам

НУБіП України, які відносилися до категорії

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського

піклування, що перебували під опікою (піклуванням),

вартості одягу і взуття при їх працевлаштуванні

 Відповідно до підпункту 5 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994р. № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, листа Міністерства освіти і науки України від 08.07.2009 р. №10/2-490 та листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р. №1/12-4337

НАКАЗУЮ:

Надати грошову компенсацію випускникам НУБіП України, які відносилися до категорії дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням), вартості одягу і взуття у сумі … грн. ( … грн. х 16 ) при їх працевлаштуванні:

(Назва факультету)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Курс

Група

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 Перший проректор                                                                                                          

 

Додаток 14

Про виплату одноразової грошової допомоги

випускникам НУБіП України, які відносилися

до категорії дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування, осіб з їх числа,

а також тим із них, які в період навчання у віці

від 18 до 23 років залишились без батьків,

при їх працевлаштуванні

 Відповідно до підпунктів 4 і 5 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994р. № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, листа Міністерства освіти і науки України від 08.07.2009 р. №10/2-490, листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р. №1/12-4337 та подання Прокуратури Голосіївського району міста Києва від 31.03.2014 р. № 88-2774 вих–14

НАКАЗУЮ:

Виплатити випускникам НУБіП України, які відносилися до категорії дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також тим з них, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, одноразову грошову допомогу в розмірі шести прожиткових мінімумів для працездатних осіб … грн. … коп. (… грн. … коп. х 6) при їх працевлаштуванні: 

(Назва факультету)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Курс

Група

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 Перший проректор                                                                                                          

 

Додаток 15

Ректору Національного університету
біоресурсів і природокористування України
________________________________________
(П.І.Б.)
________________________________________
(П.І.Б.)
Номер мобільного телефону

 Заява

Прошу відповідно до … (підпункту 5для дітей-сиріт або підпункту 4для осіб з числа дітей-сиріт) пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 р. №226 виплатити мені грошову компенсацію для придбання одягу взуття, м’якого інвентарю та обладнання, а також одноразову грошову допомогу як випускнику Національного університету біоресурсів і природокористування України факультету _____________ ___ курсу ___ групи за спеціальністю ____________ , який відносився до категорії … ( вказати необхідне: дітей-сиріт / осіб з числа дітей-сиріт/ студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) при працевлаштуванні.

 Додаток:

1. Копія паспорта (1-2, прописка)

2. Довідка про працевлаштування

3. Витяг з трудової книжки, завірений в установленому порядку

 

Дата                                                                                                                         Підпис

 

Додаток 16

Розписка

  Я, ______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

випускник Національного університету біоресурсів і природокористування України

______________________________________________________________________________ ,

(назва факультету, курс, група)

який відносився до категорії дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, попереджений про те, що для отримання грошової компенсації для придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання, а також одноразової грошової допомог при працевлаштуванні маю особисто в місячний термін після працевлаштування, але не пізніше трьох місяців після закінчення університету, подати Відділу соціальної роботи університету такі документи:

-         заява;

-         копія паспорта;

-         довідка про працевлаштування або про перебування на обліку в центрі зайнятості органів соціального захисту;

-         завірений в установленому порядку витяг з трудової книжки тощо.

У разі несвоєчасного подання зазначеного переліку документів не висуватиму будь-яких претензій до університету щодо вказаної грошової компенсації.

 ______________                                                                                          ______________

             (дата)                                                                                                                                                  (підпис)

 

Додаток 17

Визначення розмірів законодавчо встановлених виплат та компенсацій студентам, які віднесені до категорії дітей-сиріт та осіб з їх числа

Вид забезпечення

Розмір забезпечення

Студентам, які перебувають на повному державному утриманні (особам з числа дітей-сиріт)

1

Допомога на харчування (щомісячно, згідно нормативу на 1 день)

Згідно повідомлення Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

Київської міської державної адміністрації

2

Допомога на придбання одягу, взуття і м’якого інвентарю (1 раз на рік):

 

- первісне забезпечення

 

У розмірі не менш як 35 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

- щорічне поповнення

Не більше 65% суми, передбаченої на первісне забезпечення

3

Щорічна матеріальна допомога

У розмірі не менш як 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

4

Придбання навчальної літератури

У розмірі 3 мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій

5

Додатково при закінченні ОКР «Бакалавр» (за умови продовження навчання для здобуття повної вищої освіти )

 

- комплект одягу, взуття

 

На суму не менш як 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

- грошова допомога

 

У розмірі не менш як 2,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

6

Додатково після закінчення університету при працевлаштуванні:

 

- для придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання

У розмірі не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

- одноразова грошова допомога

У розмірі 6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

Студентам, які перебувають під опікою (піклуванням) – до настання 18-річного віку

1

Допомога на харчування (на 1 день)

Згідно повідомлення Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

Київської міської державної адміністрації

2

Допомога на придбання одягу, взуття і м’якого інвентарю (1 раз на рік):

 

- первісне забезпечення

 

У розмірі не менш як 35 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

- щорічне поповнення

Не більше 65% суми, передбаченої на первісне забезпечення

3

Додатково при закінченні ОКР «Бакалавр» (за умови продовження навчання для здобуття повної вищої освіти)

 

- комплект одягу, взуття

 

На суму не менш як 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

- грошова допомога

 

У розмірі не менш як 2,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

4

Щорічна матеріальна допомога

У розмірі не менш як 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

5

Додатково після закінчення університету при працевлаштуванні:

 

- для придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання

У розмірі не менш як 16 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

- одноразова грошова допомога

У розмірі 6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

Додаток 18

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА ПОВНЕ ДЕРЖАВНЕ УТРИМАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ОСІБ З ЇХ ЧИСЛА

 

1.      Заява, завізована деканом факультету.

2.      Витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, виданий службою у справах дітей.

3.      Копія паспорта.

4.      Копія свідоцтва про народження.

5.      Копія ідентифікаційного номера.

6.      Копія свідоцтва про смерть батьків або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав.

7.      Копія рішення суду про встановлення опіки чи піклування (стосується дітей-сиріт).

8.      Довідка опікунської ради про встановлення опіки чи піклування (стосується дітей-сиріт).

9.      Довідка з попереднього місця навчання про перебування на повному державному утриманні.

Додаток 19

ГРАФІК

Підготовки наказів та інших матеріалів щодо матеріального забезпечення студентів, які відносяться до категорії дітей-сиріт та осіб з їх числа

№ з/п

Назва заходу

Строк

1.

Підготовка листа до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту щодо вартості набору продуктів харчування

1 серпня

1 грудня

2.

Отримання списків від приймальної комісії щодо вказаних осіб, які зараховані в університет, із зазначенням дати народження, дати вступу в університет і дати закінчення університету в розрізі факультетів і спеціальностей

Протягом тижня після зарахування (серпень)

3.

Підготовка наказів про зарахування на повне державне утримання (додаток 3)

Протягом тижня після початку навчального року (серпень-вересень)

4.

Підготовка наказу щодо звільнення від оплати за проживання в гуртожитку (додаток 5)

Протягом 1-го тижня після поселення (серпень-вересень)

5.

Підготовка наказу щодо надання допомоги на харчування (додаток 6)

До 10 числа кожного місяця

6.

Підготовка наказу щодо надання допомоги для придбання навчальної літератури для осіб з числа дітей-сиріт (додаток 7)

До 10 вересня

7.

Підготовка наказу щодо надання щорічної матеріальної допомоги (додаток 8)

Листопад-грудень

8.

Підготовка наказів щодо надання допомоги на придбання предметів гардеробу та текстильної білизни (додатки 10 і 11)

До 10-го листопада

9.

Підготовка наказів щодо надання допомоги на придбання одягу і взуття, а також грошової допомоги випускникам університету ОКР «Бакалавр», які зараховані для подальшого навчання

для здобуття першої повної освіти(додаток 11)

Травень-червень

10.

Підготовка наказів щодо забезпечення випускників одягом, взуттям, м’яким інвентарем і обладнанням при працевлаштуванні

- особам з числа дітей-сиріт (додаток 12)

 

- дітям-сиротам (додаток 13 – стосується тих, хто під опікою)

Грудень

(для випускників у I півріччі)

Березень

(для випускників у кінці року)

11.

Підготовка наказів щодо надання одноразової грошової допомоги випускникам при працевлаштуванні (додаток 14 – стосується і тих, хто під опікою)

Грудень

(для випускників у I півріччі)

Березень

(для випускників у кінці року)

12.

Отримання списків від навчальної частини щодо випускників із зазначенням дати народження і дати випуску в розрізі факультетів і спеціальностей

Червень

Грудень

13.

Організація роботи з  надання випускниками розписки про перелік документів для отримання допомоги при працевлаштуванні (додаток 16 – стосується і тих, хто під опікою)

Під час оформлення документів про отримання диплому згідно графіку випуску студентів

14.

Ведення обліку студентів, зарахованих на повне державне утримання, та тих, що перебувають під опікою (піклуванням), із зазначенням дати народження і дати закінчення університету

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook