Дейнега Марина Андріївна

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 26.02.1985 р.

ОСВІТА:

2007 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченкамагістр права, спеціальність «Правознавство»;

2007 р. – Міжгалузевий інститут управління, менеджер-економіст, спеціальність «Менеджмент організацій»;

2012 р. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, інженер-землевпорядник, спеціальність «Землеустрій та кадастр».

НАУКОВІ ПРОФІЛІ:

Авторський профіль у GOOGLE SCHOLAR – https://scholar.google.com.ua/citations?user=NqO_BF4AAAAJ&hl=ru

Авторський профіль у ORCID – 0000-0002-4785-7509

Авторський профіль у WEB OF SCIENCE RESEARCHERID – Y-1361-2018

Авторський профіль у SCOPUS – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214749230

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

листопад 2011 р. – серпень 2012 р., асистент кафедри конституційного права та правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України;

вересень 2012 р. – лютий 2016 р., старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України;

лютий 2016 р. – січень 2022 р. – доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України;

лютий 2022 р. – липень 2022 р. – професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України;

з серпня 2022 р. – професор кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА:

081 «Право» ОС «Бакалавр»  «Цивільний процес»;

081 «Право» ОС «Магістр» – «Договірне право»;

ОС «Бакалавр»  «Право інтелектуальної власності».

 

СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ

Автор і співавтор понад 120 наукових та навчально-методичних праць.

 

Монографії:

1. Дейнега М.А. Природоресурсне право: проблеми формування і розвитку. Київ: НУБіП України, 2019. 340 с.

2. Deineha M.A., Yermolenko V.M., Kostytska I.О. Development of scientific opinion on the formation of natural resources law. Problems of environmental and natural resources law development: collective monograph / V. Kostytsky, G. Balyuk, V. Sydor, V. Yermolenko,  etc.;  edited  by  Prof. V. Kostytsky. Lviv-Torun, 2020. P. 93–110.

Статті у періодичних виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science:

1. Yermolenko V., Hafurova O., Deineha M., Novak T., Shovkun Yu.V. Legal aspects of the use of renewable energy sources and the implementation of the concept of «green economy» in Ukraine in the context of sustainable development strategy. Systems, Decision and Control in Energy III. Springer International Publishing, Dec 2021. Vol. 399. P. 373–386.  Doi 10.1007/978-3-030-87675-3_23.

2. Openko I., Kostyuchenko Y., Tykhenko R., Ievsiukov T., Deineha M. Mathematical modelling of postindustrial land use value in the big cities in Ukraine. International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences. 2020. Vol. 5(2). P. 260–271.

3. Yermolenko V.M., Hafurova O.V., Deineha M.A. Legal principles of rural medicine development in the context of medical reform in Ukraine. Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. 2020. Issue 1. P. 113–120. Doi 10.32014/2020.2518-1467.14.

4. Krasnova Yu.A., Deineha M.A., Honcharuk L.Yu., Svyatchenko L.O. Ecological court as the guarantee of protection of rights of human and citizens. Bulletin of  NAS RK.  2019.  No 4. P. 185–191. Doi 10.32014/2019.2518-1467.108.

5. Hubanova T., Yara O., Deineha M. Socio-economic and legal aspects of environmental crime in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies.  2017. № 5. Vol. 3. P. 276–280. Doi 10.30525/2256-0742/2017-3-5-276-280.

Статті у фахових виданнях, що включені до категорії «Б»:

1.   Дейнега М.А. Особливості формування міжнародного природоресурсного права у системі міжнародного права. Право. Людина. Довкілля: науково-практичний журнал.  2019. 10(1).  С. 134–142.

2.   Дейнега М.А.  «Міжгалузеві» зв’язки системи природоресурсного права. Право. Людина. Довкілля: науково-практичний журнал. 2019. 10(2). С. 66–71.

3.   Дейнега М.А. Інтеграція природоресурсного законодавства України до законодавства ЄС у сфері зміни клімату. Право. Людина. Довкілля: науково-практичний журнал. 2019. 10(3). С. 66–75.

4.   Дейнега М.А. Використання і збереження водних ресурсів в Україні: сучасний стан імплементації норм права ЄС. Право. Людина. Довкілля: науково-практичний журнал. 2019. 10(4).  С. 62–71.

5.   Дейнега М.А. Право користування природними ресурсами як правовий інститут у системі природоресурсного права. Право. Людина. Довкілля: науково-практичний журнал. 2020. 11(1). С. 36–49.

6.   Дейнега М.А. Проблеми правового забезпечення принципу ландшафтного підходу у природокористуванні. Право. Людина. Довкілля: науково-практичний журнал. 2020. 11(2). С. 39–46.

7.   Дейнега М.А. Система природоресурсного права як галузі права. Право. Людина. Довкілля: науково-практичний журнал. 2020. 11(4). С. 41– 49.

8.   Дейнега М.А. Удосконалення правового забезпечення впровадження і реалізації механізму публічно-приватного партнерства у розвиток природно-заповідного фонду України. Право. Людина. Довкілля. 2021. 12(1). С. 35–44.

9.   Дейнега М.А., Гуцол Р.І. Досвід країн ЄС у правовому регулюванні обігу земель сільськогосподарського призначення між сільськогосподарськими товаровиробниками. Право. Людина. Довкілля. 2021. 12(2). C. 35–48.

10. Дейнега М.А. Сучасний стан і перспективи розвитку правового забезпечення гідротехнічної меліорації земель. Право. Людина. Довкілля. 2021. 12(3). C. 54–59.

11. Дейнега М.А., Марініч В.К. Природоресурсні та поресурсні відносини: ієрархія галузей і співвідношення предметів. Право. Людина. Довкілля. 2021. 12(3). C. 60–74.

12. Дейнега М.А. Правове забезпечення запобігання і боротьби з підтопленням земель в Україні. Право. Людина. Довкілля. 2021. 12(4). C. 19–27.

13. Дейнега М.А., Марініч В.К. Кліматичні ресурси як об’єкти природоресурсних правовідносин. Право. Людина. Довкілля. 2021. 12(4). C. 28–35.

14. Deineha M. Adaptation to Climate Change in Agriculture of Ukraine: Separate Aspects of Legal Support. Law. Human. Environment. 2022. 13(1). P. 7–17.

Статті у наукових виданнях інших держав:

 1. Дейнега М.А. Принципи природокористування у взаємовідносинах між людством і довкіллям: правовий аспект. Sciences of  Europe. 2017. № 16. Vol. 2. Р. 51–53.

2. Дейнега М.А. Наукові моделі розвитку взаємовідносин суспільства і природи як базис формування природоресурсного права. Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2017. № 4 (26). С. 123–125.

3. Дейнега М.А. Тенденції формування і розвитку системи природоресурсного законодавства України. Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2018. № 5 (33). С. 163–167.

4. Дейнега М.А. Природні ресурси як об’єкт природоресурсних правовідносин. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 2 (volume 2). Р. 52–57.

5. Дейнега М.А. Особливості права власності на природні ресурси. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 3 (volume 2). С. 64–68.

6. Дейнега М.А. Межотраслевые связи природоресурсного и гражданского права. Legea si Viata: Международный научно-практический правовой журнал. 2018. № 8. С. 26–31.

7. Yermolenko V., Hafurova O., Deineha M., Novak T., Sinitsky Ju. Landscape approach to formation of system of ecologically balanced use of natural resources: legal framework. Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021). E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 280. 09021. Doi 10.1051/e3sconf/202128009021.

8. Yermolenko V., Hafurova O., Deineha M., Novak T., Temnikova A. Quality of drinking water in rural areas: problems of legal environment. Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021). E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 280. 09022. Doi  10.1051/e3sconf/202128009022. 

Енциклопедичні видання:

 1. Дейнега М.А. Агроландшафт. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.: Т. 16: Земельне та аграрне право. Харків: Право, 2019. С. 27–28.

2. Дейнега М.А. Меліорація земель. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.: Т. 16: Земельне та аграрне право. Харків: Право, 2019. С. 360–365.

3. Дейнега М.А. Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.: Т. 16: Земельне та аграрне право. Харків: Право, 2019. С. 661–664.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (за останні 5 років):

1. Pearson English Test Academic (B2) (сертифікат, травень 2017 р.).

2. Асоціація правників України, «ІІІ Школа з агробізнесу та земельного права» (сертифікат від 14.10.2017 р.).

3. НУБіП України, «Розширення можливостей наукового пошуку та популяризації власних досліджень за допомогою платформи Web of Science» (сертифікат, грудень 2017 р.).

4. Legal High School, «Захист права власності в судах різних юрисдикцій» (сертифікат від 22.03.2018 р.).

5. НУБіП України, «Психолого-педагогічні аспекти професійного успіху педагога ЗВО» (свідоцтво СС 00493706/010780-19 від 04.11.2019 р.).

6. НУБіП України, «Особливості підготовки до акредитації освітніх програм за вимогами НАЗЯВО» (сертифікат № 00034, січень 2020 р.).

7. European Academy of Sciences and Research, «On Being a Scientist Course» (сертифікат № ХІ-12-190293846-20, травень 2022 р.).

8. European Academy of Sciences and Research, «Research Methods (Introduction) Course» (сертифікат № ХV-16-293849248-22, червень 2022 р.).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Відповідальний секретар науково-практичного журналу «Право. Людина. Довкілля».

Гарант ОПП «Право» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право».

Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук Д 26.004.16.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ:

понеділок 8.30–13.00

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook