Наукова школа «Ветеринарна гігієна»

 

Ветеринарна медицина

Adobe Systems                   скороходько Антон каленикович

 

 

Доктор ветеринарних наук, професор

 

 

Назва наукової школи: Наукова школа «Ветеринарна гігієна».

Рік заснування: 1922 р.

Засновник наукової школи: наукова школа українських зоогігієністів започаткована професором А.К. Скороходьком у 1922 р., коли було створено першу в Україні кафедру зоогігієни в складі Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту, нині кафедра гігієни і санітарії ім. А.К. Скроходька Національного університету біоресурсів і природокористування України. З початку заснування кафедри, яку очолював тривалий час (з 1922 р. по 1939 р. і з 1944 р. по 1953 р.) професор А.К. Скороходько, ним було розпочато новий на той час напрям наукових досліджень, а саме вивчення процесів терморегуляції та термоадаптації сільськогосподарських тварин. Цей науковий напрям під керівництвом професора А.К. Скороходька розвивали викладачі та наукові співробітники кафедри, яку в різні роки очолювали доцент М.К. Шевченко (з 1939 р. по 1941 р.), доцент К.О. Левицький (з 1941 р. по 1944 р.), професор Б.Х. Медвєдєв і доцент М.П. Жованик (1944 р.), доцент К.С. Єрмолаєва (1954–1964 рр.), професор М.С. Борщ (1964-1988 рр.), професор О.Г. Тимченко (1988–1991 рр.), доцент В.П. Мазуренко (1991–1996 рр.).

Професор А.К. Скороходько був першим деканом ветеринарного факультету та директором КВЗІ. Деякий час завідував кафедрою зоогігієни Вологодського СГІ та відділом зоогігієни Всесоюзного НДІ експериментальної ветеринарної медицини (м. Москва). Професор А.К. Скороходько є автором понад 75 наукових праць, в тому числі 9 підручників та навчальних посібників із гігієни тварин, які були перекладені на 15 іноземних мов.

Керівник наукової школи: професор Захаренко Микола Олександрович. Значний внесок у розвиток цього наукового напряму зроблено під керівництвом доктора біологічних наук, члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України, заслуженого працівника освіти України, професора М.О. Захаренка, який очолив кафедру в 1996 р.

Захаренко

 

    Ним підготовлено 3 доктори наук зі спеціальності гігієна тварин та ветеринарна санітарія (професори Д.АЗасєкін, Л.В. Шевченко, О.С. Яремчук) і десять кандидатів ветеринарних наук (Л.В. Шевченко, В.МПоляковський, В.М. Михальська, О.П. Крижанівська, Р.В. Кононенко, Ю.В. Гриб, В.В. Кучер, О.В. Іванова) та сільськогосподарських наук (Л.В. Малюга, В.ПМартиновський).

 

 

Захаренко М.О

          Під керівництвом професора М.О. Захаренка було продовжено наукові дослідження з вивчення впливу факторів зовнішнього середовища (мікроклімату), зокрема аліфатичних амінів повітря приміщень для утримання тварин на їх клінічний стан, метаболічний статус та резистентність організму. Тривалий час велись дослідження з вивчення молекулярних механізмів травлення в новонароджених телят та їх порушень, що дало можливість установити причини розвитку діарей у молодняка на ранній стадії постнатального онтогенезу та розробити ефективні способи профілактики цих захворювань.

Професор М.О. захаренко, як продовжувач школи А.К. Скороходька, є автором 3 наукових монографій, «Аліфатичні аміни та їх санітарно-гігієнічна характеристика» (2012 р.), 8 підручників, навчальних посібників та практикумів, серед яких «Гігієна тварин» (1996 р.), «Біотехнологія» (2006 р.), «Проектування та будівництво підприємств з виробництва і переробки продукції тваринництва» (2009 р.). Ним опубліковано біля 320 наукових праць, одержано біля 30 патентів на винаходи. Підготовлено 8 науково-практичних рекомендацій, затверджених на НТР Мін АП і продовольства України.

Крім того, професор М.О. Захаренко призначався деканом зооінженерного факультету (1997 – 2001 рр.) і директором ННІ тваринництва та водних біоресурсів університету (2001 – 2008 рр.), очолював НМК при міністерстві освіти і науки України з напряму «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» (1997– 2008 рр.), є членом двох спеціалізованих учених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Послідовники наукової школи: М.К. Шевченко, К.О. Левицький, Б.Х. Медвєдєв, М.П. Жованик, К.С. Єрмолаєва, О.Л. Бедрата, М.С. Борщ, В.П. Мазуренко, О.Г. Тимченко, М.О. Захаренко, Д.А. Засєкін, Л.В. Шевченко та ін.

Загальна кількість учнів наукової школи: 27 кандидатів та 4 доктори наук.

Напрям досліджень наукової школи: вивчення механізмів адаптаційної здатності сільськогосподарських тварин до дії ксенобіотиків та факторів навколишнього середовища, профілактика порушень функціонального стану організму біологічно активними добавками, біотехнології утилізації відходів тваринницьких підприємств.

Основні здобутки наукової школи: Професор А.К. Скороходько не тільки стояв біля витоків української школи гігієністів, але започаткував надзвичайно важливий науковий напрям – вивчення процесів терморегуляції сільськогосподарських тварин за дії різних чинників зовнішнього середовища. Цей напрям наукових досліджень розвивало багато учнів і послідовників А.К. Скороходька. Він досить актуальний і сьогодні, особливо щодо вивчення механізмів адаптації тварин до дії хімічних, фізичних та біологічних факторів зовнішнього середовища. Науковий напрям, запропонований А.К. Скороходьком, розвивали доценти К.С. Єрмолаєва та О.Л. Бедрата, а згодом професор М.С. Борщ, який займався вивченням процесів терморегуляції у свиней за промислових технологій виробництва свинини.

Професор М.С. Борщ спрямував роботу кафедри на вирішення актуальних проблем тваринництва у звязку зі впровадженням промислових технологій виробництва продукції, зокрема вивчення механізмів термогенезу й терморегуляції у поросят-сисунів залежно від вікових і сезонних особливостей, стимуляції кровотворення, підвищення продуктивних якостей свиноматок, формування мікроклімату в приміщеннях нового типу, розробки заходів з його оптимізації.

  

 

Борщ М.С.

         На основі проведених досліджень було створено ряд оригінальних методик пригнічення статевого збудження у свиней на відгодівлі, а одержані результати використані при розробці «Ветеринарно-санітарних правил для спеціалізованих свинарських господарств». Учень М.С. Борща доцент В.П. Мазуренко працював над вирішенням прикладних питань фізіології та гігієни стосовно ролі низькомолекулярних неорганічних сполук у регуляції фізіологічних функцій, обміну речовин у різних вікових груп свиней.

Тимченко Професор О.Г. Тимченко, перебуваючи на посаді завідувача кафедри, вніс значний вклад у вивчення процесів акліматизації м’ясної худоби в різних природно-кліматичних зонах України.

Питаннями терморегуляції та газообміну у великої рогатої худоби тривалий час опікувалися доценти Л.В. Совенко та В.В. Красій, які, працюючи на кафедрі, продовжували розвивати науковий напрям, започаткований професором А.К. скороходько.

 

 

Тимченко О.Г

Значний внесок у розвиток цього наукового напряму зроблено під керівництвом доктора біологічних наук, члена кореспондента Національної академії аграрних наук України, заслуженого працівника освіти України, професора М.О. Захаренка.

Захаренко      Під керівництвом професора М.О. Захаренка у 2001 р. при кафедрі була створена наукова лабораторія з вивчення штамів мікроорганізмів-продуцентів біологічно активних речовин, зокрема таких каротиноїдів, як β-каротин, лікопін, фітоїн та астаксантин. У результаті багаторічної цілеспрямованої роботи, в якій активну участь брав ряд наукових співробітників (А.С. Стенько), було створено нові високопродуктивні штами гриба Bl. trispora (14 – 16 % β-каротину в біомасі) і лікопіну (4 – 6 %) та розроблено ряд живильних середовищ для їх культивування.

 

Захаренко М.О.

У цей же період професором М.О. Захаренком був започаткований новий науковий напрям досліджень з розробки хелатних сполук мікроелементів та їх застосування в тваринництві та ветеринарній медицині, що дало можливість створити нові високоефективні джерела мікроелементів для тваринництва й ветеринарної медицини, розробити сучасні премікси для годівлі тварин.

З 2008 р. науковці кафедри розпочали наукові дослідження з удосконалення біологічних способів очистки рідких та твердих відходів тваринницьких підприємств шляхом їх біоферментації за аеробних та анаеробних умов та мезофільного й термофільного режимів.

Тривалий час співробітники кафедри під керівництвом професора М.О. Захаренка вивчали механізми адаптаційної здатності високопродуктивних лактуючих корів зарубіжної селекції до природно-кліматичних умов України (зона полісся), що дозволило запропонувати ряд сучасних способів утримання тварин в умовах підвищених температур зовнішнього повітря.

Наукові напрями, започатковані професором М.О. Захаренком, продовжують розвивати його учні, зокрема доктор ветеринарних наук, професор Д.А. Засєкін та доктор ветеринарних наук, професор Л.В. Шевченко. 

%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%94%D0%BA%D1%96%D0%BDГоловний науковий напрям професора Д.А. Засєкіна – дослідження накопичення важких металів у довкіллі, їх впливу на організм тварин та розробка ефективних способів їх елімінації з організму шляхом використання сучасних біологічно активних субстанцій. В останній час професор Д.А. Засєкін значну увагу ву наукових дослідженнях приділяє розробці нових засобів дезінфекції тваринницьких приміщень, вивченню ролі наносполук в організмі сільськогосподарських тварин.

 

 

Засєкін Д.А.

Ним підготовлено 2 доктори ветеринарних наук (Бергілевич О.М., Соколюк В.М.) та п'ять  кандидатів ветеринарних наук (В.в. Соломон, М.Д. Кучерук, Р.О. Димко, С.В. Шуляк, Т.М. Орлюк).

Нині Д.А. Засєкін – директор НДІ здоров’я тварин, член спеціалізованих вчених рад Д 26.004.08 та Д 26.004.14, член ряду інших рад університету, входить до редколегії журналів «Сучасне птахівництво», «Ветеринарна біотехнологія» і «Тваринництво України».

Ним опубліковано біля 450 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 8 посібників «Сільськогосподарська екологія», 2009 р.; «Транспортування тварин і продукції (санітарно-гігієнічні аспекти)» 2010 р.; «Санітарні норми для тваринницьких та переробних підприємств України» 2011 р. та ін., 22 науково-виробничі рекомендації, 64 навчально-методичні рекомендації, 156 статей, 3 типові навчальні програми, одержано 42 патенти України на винаходи.

Доктор ветеринарних наук, професор Засєкін Д.А. є провідним вченим з наукового напряму «Гігієна тварин». Він уперше теоретично обґрунтував та експериментально довів, що в основі механізму сукупної дії важких металів на організм тварин лежить їх здатність проявляти кумулятивну дію, негативно впливати на клінічний стан, функції організму та тканин, змінювати реакцію біологічних рідин в організмі, проявляти гальмівний вплив на ферментні системи, білоксинтезуючу функцію печінки.

Сьогодні професор Засєкін Д.А. активно працює над проблемою науково-методичного забезпечення санітарно-гігієнічного супроводу виробництва, переробки, зберігання та збуту тваринницької продукції в Україні.

Adobe Systems    Одним із напрямів наукової роботи доктора ветеринарних наук, професора Шевченко Л.В. було вивчення впливу нижчих аліфатичних амінів, що накопичуються в повітрі тваринницьких приміщень, на клінічний стан, метаболічний статус та резистентність великої рогатої худоби. Останнім часом наукові інтереси Шевченко Л.В. присвячено вивченню ролі природних каротиноїдів, у тому числі β-каротину, астаксантину та лікопіну в системі профілактики порушень функціонального стану організму сільськогосподарських тварин.

 

Шевченко Л.В.

Шевченко Л.В. нині є головним редактором фахового журналу "Сучасне птахівництво", є членом спеціалізованих вчених рад Д 26.004.08 та Д 26.004.14. Нею підготовлено одного кандидата ветеринарних наук (Доброжан Ю.В.), опубліковано понад 230 праць, у т.ч. 120 статей, одержано 15 патентів на винаходи, видано словник, 5 навчальних посібників, 7 науково-практичних рекомендацій виробництву, типову програму, 34 методичні вказівки.

Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи. У зв’язку з актуальністю наукових досліджень, що проводяться представниками зазначеної наукової школи, щорічно її склад поповнюється молодими талановитими науковцями. Значну роль у вирішенні теоретичних і прикладних питань сучасної гігієнічної науки й практики вносять доценти кафедри ветеринарної гігієни ім. А.К. Скороходька В.М. Поляковський, В.М. Михальська, Н.І. Кос’янчук, В.В. Соломон, М.Д. Кучерук, Р.О. Димко.

Наукова школа зоогігієністів, започаткована професором А.К. Скороходьком, сьогодні працює над вирішенням актуальних питань ветеринарної медицини та сучасного тваринництва, тісно співпрацює з науковцями інших навчальних і наукових установ та закладів України, ряду університетів Європи (університет ім. Гумбольдта в м. Берліні) та США (Айовський державний університет).

Наукові здобутки школи висвітлені у понад 950 наукових працях, зокрема у 12 монографіях, зафіксовані в більш як 72 патентах на винаходи, в 44 науково-практичних рекомендаціях, впроваджених у практику ветеринарної медицини та тваринництва України.

 

 

 

 

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook