Кафедра ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька

Address: 03041, м. Київ, вул. Виставкова, 16, навчальний корпус № 12, кімн. № 405 блок Г.

Tel.: +380983105088; +380663834813

E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри:
Соломон В’ячеслав Віталійович

кандидат ветеринарних наук, доцент

 

 

      Кафедра ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька НУБіП України – визнаний в Україні та за її межами науково-навчально-методичний центр підготовки фахівців з гігієни та санітарії для галузі «Ветеринарна медицина», наукових кадрів вищої кваліфікації, вирішення проблем сучасної гігієнічної науки і практики.


      Кафедра ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька запрошує випускників факультетів ветеринарної медицини університетів України для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) за денною, вечірньою та заочною формами навчання.

Кафедра зоогігієни заснована професором, доктором ветеринарних наук, фундатором зоогігієнічної науки і практики, першим деканом ветеринарного факультету у складі Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту Антоном Калениковичем Скороходьком у 1922 році.
Значний внесок у становлення та розбудову кафедри за час її тривалого існування внесли бувші завідувачі: професор А.К. Скороходько, професор Б.Х. Медведєв, професор М.С. Борщ, професор О.Г. Тимченко, доцент К.О. Левицький, доцент М.П. Жованик, доцент К.С. Єрмолаєва, доцент В.П. Мазуренко, а також науково-педагогічні працівники, професор В.А. Бурлака, доценти О.Л. Бедрата, Г.Ф. Одошкіна, Л.В. Совенко, В.В. Красій, В.С. Гуменюк, В.О. Шталтовний, П.А. Оробченко, Л.В. Чепіль, ст. лаборанти Р.М. Пухович, О.О. Малюта. Кафедру зоогігієни декілька разів реорганізовували, а сучасну назву надано у 2020 році.

Сьогодні кафедру ветеринарної гігієни імені професора А.К.Скороходька, яка є структурним підрозділом факультету ветеринарної медицини НУБіП України, очолює доцент, кандидат ветеринарних наук Соломон Вячеслав Віталійович – фахівець із профілактики захворювань тварин, проблем застосування дезінфекційних засобів на тваринницьких підприємствах та об’єктах ветеринарної медицини.

На кафедрі працюють відомі вчені, висококваліфіковані викладачі, які вирішують складні наукові і виробничі проблеми із забезпечення здоров’я продуктивних та домашніх тварин і птиці, профілактики хвороб тварин, якості і безпечності продукції тваринництва.
Серед них професор, доктор ветеринарних наук Засєкін Дмитро Адамович – директор НДІ здоров’я тварин, відомий науковець з проблем виробництва продукції тваринництва на територіях забруднених важкими металами, а також з розробки та застосування сучасних дезінфікуючих засобів, використання нутріцевтиків при виробництві органічної продукції птахівництва.

Професор, доктор біологічних наук, член-кореспондент НААН України, заслужений працівник освіти України Захаренко Микола Олександрович - відомий вчений в галузі екологічної біохімії, розробник теоретичних основ і практичних прийомів сучасних біотехнологій переробки побічних продуктів тваринництва, спеціаліст в галузі гігієни тварин та ветеринарної санітарії.
Професор, доктор ветеринарних наук Якубчак Ольга Миколаївна має практичний досвід впровадження міжнародних та європейських стандартів в національну систему стандартів гарантування безпечності харчових продуктів, експерт та консультант національних установ (член технічної комісії 93/3 "Контроль за безпекою харчових продуктів", Національна комісія Кодексу Аліментаріус України (2006-2015 рр.), фахівець з управління безпечністю харчових продуктів відповідно до HACCP;  гарант освітньої програми "Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза"; лідер проекту Ерасмус+ Модуль Жанна Монне «Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС» (587548-ЕРР-1-UA-EPPJMO_MODULE).
Професор, доктор ветеринарних наук Ткачук Світлана Алімівна – фахівець із гігієни отримання м'яса свиней і птиці, меду натурального та їх експертної оцінки. Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Професор, доктор ветеринарних наук Шевченко Лариса Василівна – відомий науковець з проблем використання каротиноїдів мікробного походження при виробництві функціональних продуктів харчування.
Доцент, кандидат ветеринарних наук Кос’янчук Ніна Іванівна – фахівець із проблем впливу тваринницьких підприємств та ветеринарних об’єктів на довкілля.
Доцент, кандидат ветеринарних наук Поляковський Василь Михайлович – фахівець із проблем утримання великої рогатої худоби, зокрема лактуючих корів, в умовах сучасних молочних комплексів.
Доцент, кандидат ветеринарних наук Таран Тетяна Володимирівна – фахівець з гігієни м’яса та технології виробництва харчових продуктів.
Доцент, кандидат ветеринарних наук Михальська Віта Михайлівна – фахівець з питань виробництва та застосування хелатних сполук мікроелементів у птахівництві.
Доцент, кандидат біологічних наук Галабурда Марія Алімівна вивчає підходи до аналізу і оцінки ризиків харчових продуктів; учасник європейських освітніх програм та міжнародної дослідницької програми (NATO CLG (SA LST.GLG977291), голандсько-українського проекту Infomoloko; має досвід інспектування підприємств з виробництва харчових продуктів для METRO в компанії Bureu Veritas; координатор європейського освітнього проекту Ерасмус+ Модуль Жанна Монне «Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС» (587548-ЕРР-1-UA-EPPJMO_MODULE). 

Старший викладач, кандидат ветеринарних наук Димко Роман Олександрович – фахівець з питань ветеринарної санітарії, зокрема ветеринарної дезінфектології.
Асистент, кандидат ветеринарних наук Гриб Юлія Володимирівна – фахівець з гігієни молока і молочних продуктів.
Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у підготовці фахівців ОС Бакалавр, Магістр і доктор філософії із спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина», 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», 181 «Харчові технології та інженерія» і 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Основними науковими доробками співробітників кафедри за останній час є:
 встановлення механізму виникнення неонатальних діарей у телят та розробка способів їх лікування та профілактики;
 розробка та запровадження нових профілактичних заходів при виробництві продукції скотарства на територіях забруднених важкими металами;
 створення нових джерел каротиноїдів та розробка способів їх використання при виробництві продукції тваринництва та функціональних продуктів харчування;
 створення нового покоління джерел мікроелементів – хелатних сполук та розробка на їх основі мінеральних преміксів для тварин;
 створення нових дезінфікуючих засобів та розробка методів їх застосування в практиці ветеринарної медицини;
 оптимізація безпривязно-боксового утримання лактуючих корів на сучасних молочних комплексах за дії кліматичних факторів;
 стан та санітарно-гігієнічна оцінка водо забезпечення молочного скотарства в Україні;
 розробка та випробування профілактичних препаратів для органічного тваринництва.
Науковий доробок співробітників кафедри за час існування включає також підготовку:
 5 докторів і 21 кандидатів наук;
 розробку 15 галузевих стандартів вищої освіти;
 та 28 програм навчальних дисциплін;
 видання 19 монографій, близько 780 наукових статей;
 310 наукових доповідей на конференціях;
 розробку 32 науково-практичних рекомендацій;
 створення 9 нових джерел мікроелементів, 2 нових мінеральних преміксів, 3 нових дезінфектантів, 3 нових штамів мікроорганізмів-продуцентів каротиноїдів;
 одержання 103 патентів на корисну модель та авторські свідоцтва;
 розроблення 2 технологічних схем переробки відходів тваринництва;
 видання 8 підручників, 35 навчальних посібників, 3 словників, 1 практикуму, 12 методичних розробок, 4 робочих зошитів.
На кафедрі є сучасне обладнання та відповідна матеріально-технічна база для проведення лабораторних занять, науково-виробнича лабораторія «Екологічного та санітарно-гігієнічного моніторингу підприємств АПК», проводиться співпраця із рядом діючих підприємств, НДІ та виробничих лабораторій.

Пропозиції бізнесу та виробництву

Якщо Вас турбують виробничі проблеми та бракує досвіду висококваліфіковані професіонали допоможуть вирішити наступні питання:

 Провести оцінку якості та безпечності води з різних вододжерел (криниці, артезіанські свердловини, природні водойми, стічні води, тощо) з наданням висновку про можливість її використання або застосування необхідних методів очищення;
 Провести оцінку якості і безпечності ґрунту при виборі ділянки під будівництво житлових об’єктів та тваринницьких підприємств;
 Здійснити оцінку викидів забруднювачів повітря (гази, мікроорганізми, пил) від виробничої діяльності тваринницьких підприємств (молочні комплекси, свиноферми, птахофабрики, стайні, тощо) та їх впливу на навколишнє середовище з видачею відповідного заключення;
 Вирішити проблему з профілактики теплового стресу, розробити та скорегувати раціони годівлі та потребу тварин у воді, оптимізувати способи напування корів, оптимізувати способи утримання корів на сучасних молочних комплексах;
 Надати консультації та допомогти запровадити сучасні (в тому числі органічні) способи виробництва функціональних продуктів харчування з високими дієтичними і антистресовими властивостями (м’ясо курчат-бройлерів, харчові яйця);
 Розробити план та провести дезінфекцію на тваринницьких підприємствах;
 Підготувати фахівців ОС доктора філософії (PhD) та доктора наук (DS) через аспірантуру і докторантуру на комерційній основі, запрошуємо до співпраці.

 

News

All news

June 9, 2022

зустріч

June 1, 2022
факультет ветеринарної медицини

Готуємо студентів до складання ЄДКІ

March 25, 2021
CisсoWebEx кафедра ветеринарної гігієни

Проводимо організаційні години он-лайн

January 1, 2020
НУБіП України

З Новим Роком!!!

December 16, 2019
НУБіП України ФВМ

Розпочалася екзаменаційна сесія

October 15, 2019
2341, Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Академічна, 1

Засєкін Д.А. надав відгук офіційного опонента на захисті кандидатської дисертації в Харкові

October 8, 2019
ФВМ, НУБіП України

Завжди бажаний гість

September 9, 2019
Wroclaw, Poland

XIXth International Congress of ISAH

May 15, 2019
НУБіП України

Участь у стартап школі

March 20, 2019
факультет ветеринарної медицини НУБіП України

Визначення параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень

March 14, 2019
м. Одеса вул. Гагарінське Плато, 5Б, готель «GAGARINN»

Розпочав свою роботу III Міжнародний «Конгрес Органічна Україна» 2019

January 18, 2019
Міністерство аграрної політики та продовольства України

Робота над підзаконними актами щодо органічного тваринництва в Мінагрополітики

October 24, 2018
Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови №15, м. Київ

Нові ідеї для проведення профорієнтаційної роботи

September 22, 2018
Київ, вул. Хрещатик 7/11

Відбулася Зоозахисна конференція "ЗА Тварин!"

May 10, 2018
ФГ "Дача". Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Єлизаветівка

Органік - добре для природи, добре для тебе!

May 7, 2018
ВАТ «Терезине» Київської області,

Магістерські будні кафедри

February 21, 2018
Київ, Голосіївський район

Профорієнтаційна робота у школах Києва

October 5, 2017
НУБіП України

Запрацювала дегустацiйна комiciя

September 30, 2017
Тернопiльська обл., Бережанський р-н, с. Потутори

Другий модуль бiодинамiки

September 21, 2017
м. Київ, Контрактова площа

Фотоконкурс «Органічна сім’я»

September 13, 2017
м. Житомир; с. Баранiвка Малинського р-ну

Семiнар "Органiчне птахiвництво" в Житомирському НАЕУ

September 6, 2017
НУБіП України

Міжнародні зв'язки

June 16, 2017
м. Сквира, Київська обл.

День Органічного поля

November 25, 2014
Кафедра гігієни та санітарії ім. А.К.Скороходька

Пропозиції кафедри щодо співпраці з агроформуваннями різних форм власності

Notice

All notice

October 9, 2019
НУБіП України, ФВМ

Вітаємо Михальську Віту Михайлівну

October 3, 2019
МВЦ, Броварський пр-т, 15 Київ, Україна

Виставка WorldFood Ukraine 23-25 жовтня, 2019

September 23, 2019
Науково-методичний центр вищої та передвищої фахової освіти

Відбудеться ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Органічне агровиробництво: освіта і наука»

September 17, 2019
НУБіП України, ФВМ

Наукова дискусія з міжнародним експертом

August 11, 2019
НУБіП України, ФВМ

З днем лікаря ветеринарної медицини!!!

May 9, 2019
НУБіП України

З Днем ПЕРЕМОГИ!!!

March 8, 2019
ФВМ НУБіП України

З 8 Березня, шановні жінки!

January 28, 2019
Житомирський національний агроекологічний університет

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Органічне виробництво і продовольча безпека».

January 23, 2019
Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5Б, готель «GAGARINN»

III Міжнародний конгрес «Органічна Україна 2019»

November 5, 2018
факультет ветеринарної медицини НУБіП України, конференц-зал навчального корпусу № 12.

Круглий стіл до 100 річчя від дня народження колишнього завідувача кафедри зоогігієни Борща Михайла Степановича

October 10, 2018
м. Київ, Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15, вхід 3 А

V міжнародна конференція «Органічна переробка та збут: нові можливості для готового продукту»

October 4, 2018
НУБіП України

До уваги випускників шкіл!

February 27, 2018
НУБіП України

Евріка

February 13, 2018
НУБіП України

Чергове засідання кафедри

Events

All events

March 3, 2020, 9:15
ФВМ, НУБіП України

Навіщо студентові гаджет?

November 25, 2019, 9:54
Головне управління Держпродспоживслужби в м.Києві

Нарада з керівниками приватних та комунальних закладів ветеринарної медицини столиці.

September 13, 2019, 15:18

Що таке етологія?

June 21, 2019, 12:12
с.Баранівка, Малинського району, Житомирськиї області

Дослідження за науковою тематикою на органічному птахогосподарстві

June 10, 2019, 14:51
ВДНГ України. Голосіїво

АГРО 2019: XXXI Міжнародна агропромислова виставка

April 23, 2019, 14:00
м. Київ, майдан Незалежності, Будинок профспілок

Круглий стіл

March 18, 2019, 11:50
м. Одеса вул. Гагарінське Плато, 5Б, готель «GAGARINN»

Конгрес "Органічна Україна 2019" зібрав однодумців з усього світу!

January 25, 2019, 11:40
Міністерство аграрної політики та продовольства України

Продовжується робота в Міністерстві задля розвитку галузі органічного виробництва

November 19, 2018, 12:28
НУБіП України кафедра гігієни тварин та санітарії імені професора А.К. Скороходька

Про рекомендацію Поляковського Василя Михайловича на посаду доцента

April 29, 2018, 1:08
Тернопільська область, Бережанський р-н, с. Потутори

Навчання веденню біодинамічного сільського господарства на теренах України

April 25, 2018, 20:22
Інститут агроекології і природокористування НААН

Круглий стіл фахівців птахівничої галузі для вирішення екологічних проблем

February 22, 2018, 21:31
Міжнародний виставковий центр

Вдосконалюємо професійну майстерність НПП кафедри

February 20, 2018, 20:57
НУБіП України кафедра гігієни та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька

Л.В. Шевченко – Вівторок 11.40 – відкрита лекція – 405/Г

December 15, 2017, 14:45
НУБіП України

Кадрові питання на кафедрі

September 22, 2017, 1:24
м. Київ, вул. Смілянська 11 та с. Степанці Канівського р-ну Черкаської обл.

НМЦ "Агроосвіта" та Миронівський хлібопродукт провели тренінг "Сучасне птахівництво"

August 31, 2017, 19:12
Zabirya Organic Farm Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Забір'я, вул. Перемоги, 20А

Школа біодинаміки України

November 16, 2015, 12:33
ВАТ «Терезине» Білоцерківського району Київської області

Відбулося чергове виїзне заняття магістрів факультету ветеринарної медицини

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook