ЗАПРОШЕННЯ НА ТРЕТІЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ІНЖИНІРИНГУ

18 квітня 2018 року
смт. Дослідницьке, ДНУ "УкрНДІПВТ імені Леоніда Погорілого"

 

ЗАПРОШЕННЯ НА ТРЕТІЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ІНЖИНІРИНГУ

 

ЗАПРОШЕННЯ НА ТРЕТІЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ІНЖИНІРИНГУ

«Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України»

 

Шановні автори, сьогодні в Україні склалася ситуація, коли всі наукові видання поставлені перед необхідністю включення в міжнародні наукометричні бази Scopus та/чи Web of Science. Тому, редакційна колегія збірника наукових праць нашої установи вдосконалює вимоги до матеріалів, які подаються дописувачами. Збірник є фаховим виданням в галузях «Технічні» та «Сільськогосподарські (агрономія)» науки (наказ МОН України №693 від 10.05.2017р.), основною метою якого є забезпечення читачів інформацією про нові методи випробування, прогнозування й конструювання сільськогосподарської техніки та обладнання, дослідження та прогноз розвитку новітніх технологій в АПК, енергозбереження та альтернативну енергетику, яка є актуальною, має наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Рукописи статей надсилаються авторами виключно в електронному вигляді на електронну адресу інституту [email protected] з поміткою «для публікації в збірнику». Назвою файлу буде прізвище першого автора, транслітероване латиницею.
Мова статей: українська, російська, англійська.
Рукописи статей повинні включати:
УДК.
Назва статті.
Відомості про авторів: після назви статті автори надають відомості про себе: прізвище, ініціали, наукові ступені, вчені звання, місце роботи. Відповідальний (кореспондуючий) автор додатково зазначає номер мобільного телефону та адресу своєї особистої електронної пошти. До статті необхідно додати код ORCID ID кожного автора. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, то необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/.
Анотація (авторське резюме) є коротким резюме статті, з якого повинна бути зрозуміла її суть, актуальність і наукова новизна. Анотація є основним джерелом інформації у вітчизняній та закордонній інформаційних системах і базах даних, що індексують збірник наукових праць, а також у пошукових системах, може публікуватися самостійно, у відриві від основного тексту, тобто повинна бути зрозумілою без звернення до самої публікації. Анотація повинна включати: мету досліджень, методи, результати та висновки. Обсяг анотації – 1700 – 2000 знаків (без врахування пробілів).
Ключові слова розміщуються після анотації і включають 6 – 8 слів чи словосполучень.
Назва статті, відомості про авторів, анотація та ключові слова подаються трьома мовами – українською, російською, англійською.
Відповідно до постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. в кожній статті повинні бути такі обов’язкові елементи:
§ Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
§ Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
§ Формулювання цілей статті (постановка завдання);
§ Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
§ Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень заданим напрямком;
§ Список літератури (не менше 5-ти позицій з обов’язковим посиланням у тексті, з них не менше 2-х джерел зарубіжних авторів). Список літератури подається мовою оригіналу, англійською мовою та латиницею (References). Перекласти список літератури відповідно до мови джерела можливо, використавши сайт транслітерації translit.netСписок літератури оформляється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Використана література подається в кінці статті у порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією та зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Список літератури англійською мовою (References) має бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом АРА (American Psychological Association) (ARA 6thedition).
Формули необхідно набирати редактором формул Microsoft Equation 3.0 та розміщувати посередині рядка, номер формули розташовується з правого краю рядка.
Таблиці розміщуються безпосередньо після тексту, у якому вонизгадуються вперше. Назва таблиці друкується з великої літери (Таблиця ) і розміщується над таблицею зліва.
Рисунок розміщується безпосередньо після тексту, у якому він згадується вперше. Назва рисунка розміщується після рисунка. Розмір шрифту на 1 пт менший за розмір основного тексту.
Обсяг статті від 7 до 10 сторінок формату А4, включаючи анотації, таблиці, рисунки та бібліографію. Матеріали повинні бути підготовлені з застосуванням редактора Word, з полями – 2 см, шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1.5, абзацний відступ – 1.25 см.
Статті, які відповідають тематичній спрямованості збірника, основним критеріям наукової якості та приведеним вище технічним вимогам, підлягають науковому рецензуванню. Редакція залишає за собою право коригувати назву статті, скорочувати її обсяг, вносити правки (технічне, літературне та наукове редагування).
Вартість публікації – 100 грн/стор. Копія квитанції про оплату надсилається до редакції при її схваленні до друку.
Подання повного тексту статті – до 10 травня 2018 року.

Іван Роговський

 

 
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook