Кафедра екобіотехнології та біорізноманіття

Основні публікації

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u39/8484653.jpg

Біотехнологія рослин. Практикум: навчальний посібник. Мельничук М.Д., Григорюк І.П., Новак Т.В., Кляченко О.Л., Коломієць Ю.В. та ін. Національний університет біоресурсів і природокористування України. К.: ТОВ "Аграр Медіа Груп". 2011: 216.

У навчальному посібнику викладено найінформативніші методи і прийоми біотехнологічних робіт з культурними рослинами. Представлено методи введення в культуру in vitro, мікроклонального розмноження, одержання калюсних культур, регенерації і адаптації in vivo рослин та сучасні технологічні генно-інженерні підходи. Показано можливості і переваги використання на виробництві результатів практичного поєднання фундаментальних та прикладних біотехнологічних досліджень.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів і магістрів біологічних й аграрних вузів, які спеціалізуються в галузі біотехнології, молекулярної біології, генетики та фізіології рослин.

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u39/91444686.jpg

Озимий та ярий ріпак. Біологія. Селекція. Біотехнологія: монографія. Кляченко О.Л., Ситнік І.Д., Гальчинська О.К.

К.: Фітосоціоцентр, 2012: 236.

У монографії узагальнені літературні дані та результати досліджень авторів, які присвячені вивченню біологічних, генетичних і фізіолого-біохімічних особливостей ріпаку. Розглянуто питання генетичних механізмів успадкування деяких  морфологічних і якісних  ознак, методи селекції, використання біотехнологічних методів при створенні вихідного селекційного матеріалу. Надана характеристика нових сортів ріпаку, а також економічно обґрунтованих технологій його вирощування.

Для селекціонерів, генетиків, фізіологів рослин, студентів, спеціалістів сільського господарства.

 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u35/1_2.jpg

Цукрові буряки: біологія, фізіологія, біотехнологія.

Кляченко О.Л., Коломієць Ю.В.

Херсон: СП Гринь Д.С., 2013: 259.

У монографії розглянуто сучасний стан питання про біологічні, морфологічні, анатомічні та фізіологічні особливості цукрових буряків (Beta vulgaris L.) і методи традиційної селекції створення однонасінних гетерозисних гібридів на основі ЦЧС. Представлена характеристика фізіолого-біохімічних і структурних факторів, взаємопов’язаних із продуктивністю і проявленням ефекту гетерозису. Велика увага приділена селекційному процесу методів біотехнології, заснованих на досягненнях в області клітинної і молекулярної біології, а також генетичної інженерії, що представляють собою комплекс прийомів і методів, які забезпечують спрямоване змінення спадкових властивостей організму шляхом прямого переносу генів, що визначають ту чи іншу ознаку, або впливу на них за допомогою різних факторів.

Для селекціонерів, генетиків, фізіологів рослин, студентів, спеціалістів сільського господарства.

 

Біотехнологія в агросфері: навчальний посібник.

М. Д. Мельничук, О. Л. Кляченко. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014: 266.

В навчальному посібнику викладені теоретичні положення  та найбільш поширені класичні сучасні модифікації й уніфіковані методи і прийоми біотехнологічних робіт з культурними рослинами. Описані методи введення в культуру invitro, мікроклонального розмноження, одержання калюсних культур, регенерації і адаптації invivo рослин та сучасні технологічні генно-інженерні підходи. Наведені визначення та тлумачення  найбільш важливої термінології в біотехнології, дається огляд її історичного розвитку, а також використання стандартів у біотехнологічних дослідженнях.

Для студентів вищих навчальних закладів екологічних спеціальностей, наукових працівників, викладачів, аспірантів, які спеціалізуються в галузі екології, екобіотехнології, клітинної біології, генетики та фізіології рослин.

IMG_7300

Екологія біологічних систем (екологія мікроорганізмів): навчальний посібник. М.Д. Мельничук, О.Л.Кляченко, В.В. Бородай. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014: 248.

У навчальному посібнику викладено класичні та сучасні методи і прийоми дослідження екології мікроорганізмів. Представлено загальні уявлення про основні складові екології біологічних систем: аутекологію, демекологію та синекологію, методи та принципи культивування мікроорганізмів різних еколого-трофічних груп, вивчення екофізіологічних, культуральних та фізіолого-біохімічних властивостей мікроорганізмів, їх ідентифікації із природних ценозів без виділення в чисті культури, дослідження особливостей мікробіологічних процесів в екосистемах та їх прикладні аспекти. 

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів і магістрів біологічних й аграрних вузів, які спеціалізуються в галузі екології та охорони навколишнього середовища і мікробіології. 

 

20200227_121804

Загальна (промислова) біотехнологія: навчальний посібник.

М.Д. Мельничук, О.Л.Кляченко, В.В.Бородай, Ю.В. Коломієць. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014: 253.

У навчальному посібнику викладено класичні та сучасні методи і прийоми біотехнологічних робіт з мікроорганізмами - продуцентами, що використовуються у промисловій біотехнології. Описано методи отримання чистих і накопичувальних культур, культивування аеробних та анаеробних мікроорганізмів в лабораторних умовах, вивчення культуральних та фізіолого-біохімічних властивостей мікроорганізмів-продуцентів промислово важливих речовин,  дослідження особливостей росту мікроорганізмів в періодичній і безперервній культурі. Показано можливості і переваги використання на виробництві результатів практичного поєднання фундаментальних та прикладних досліджень у промисловій біотехнології.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів і магістрів біологічних й аграрних вузів, які спеціалізуються в галузі промислової біотехнології та мікробіології.  

 

 

Агробиология ризосферы растений: монография.

Гадзало Я.М., Патыка Н.В., Заришняк А.С. К.: Аграрна наука, 2015: 386.

В монографии изложены современные знания в области изучения агробиологии ризосферы растений, о закономерностях формирования и функционирования сложных взаимоотношений в системе почва – микроорганизм – растение, с глубоким анализом и обобщением накопленных мировых научных данных о роли и значении биологической системы ризосферы в жизни высшего растения. Представлены сведения о ризосфере как зоне максимального сосредоточения и функциональной активности почвенных организмов, информативной консорционной единице агро- и антропогенных систем, что отражено в большом количестве разработок и научно-методических подходов, позволяющих изучать сообщества, заселяющие прикорневые зоны растений. Рассмотрены биологическая составляющая почвы и разноуровневые системы почвенных сообществ, поскольку формирование адаптационного потенциала микробно-растительных взаимодействий в значительной степени определяет экологическую ценность растений и раскрывает потенциал повышения их продуктивности на фоне сохранения гомеостаза почв и снижения экологических рисков. Обобщены труды ученых из разных междисциплинарных (полимасштабных) работ, направлений и сфокусированы для связи их в области экосистемных исследований.

Изложенные в книге сведения будут интересны и полезны научной общественности, широкому кругу читателей (специалистам, преподавателям и студентам, аспирантам биологического, сельскохозяйственного, технологического профилей).

Біотехнологія: практикум. Частина І. Сільськогосподарська біотехнологія. Навчальний посібник.

О.Л. Кляченко, М.Д. Мельничук, Ю.В. Коломієць, І.О. Антіпов. К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2015: 203.

В навчальному посібнику викладено найінформативніші методи і прийоми біотехнологічних робіт з культурними рослинами. Представлено методи введення в культуру invitro, мікроклонального розмноження ,  одержання калюсних культур, регенерації і адаптації invivo рослин та сучасні технологічні генно-інженерні підходи. Наведено визначення та тлумачення  найбільш важливої термінології в біотехнології.

Для студентів агробіологічних спеціальностей, науковців, викладачів, аспірантів, спеціалістів, які спеціалізуються  в галузі біотехнології, селекції, клітинної біології, генетики та фізіології рослин.

 

Основи біорізноманіття: теорія і практика:навч. посіб. О.Л. Кляченко, М.Д. Мельничук, А.Ф. Ліханов, О.В. Субін. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015: 128.

В навчальному посібнику викладено основні теоретичні відомості про базові концепції вивчення біорізноманіття, його оціни та збереження. Вказані основні загрози  та проблеми  сьогодення пов'язані з біорізноманіття. Посібник спрямований на ознайомлення майбутніх фахівців з базовими принципами моніторингу, інвентаризації видового різноманіття і багатства, аналізу первинної інформації та ін.

Для студентів, аспірантів, викладачів та наукових співробітників біологічних та аграрних вузів, які спеціалізуються в галузі біології, біотехнології  та екології та охорони навколишнього середовища. 

 

 

 

Біоінженерія: підручник. О.Л. Кляченко, М.Д. Мельничук, Ю.В. Коломієць. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015: 458.

У підручнику викладено найінформативніші методи і прийоми біоінженерії. Представлено методи введення в культуру invitro, мікроклонального розмноження, одержання калюсних культур, регенерації та адаптації invivo рослин та сучасні технологічні генно-інженерні підходи. Показано можливості і переваги використання на виробництві результатів практичного поєднання фундаментальних та прикладних біотехнологічних досліджень.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів і магістрів біологічних і аграрних вузів, які спеціалізуються в галузі біотехнологій, генетики та фізіології рослин.

 

Агроекологічна інженерія у біоконтролі за ризосферою рослин та формуванням здоровʼя ґрунту. Науково-методичні рекомендації. Гадзало Я.М., Патика М.В., Заришняк А.С.К.: Аграрна наука НААН, 2017: 44.

У науково-методичних рекомендаціях проаналізовано основні сучасні досягнення в галузі дослідження рослинно-мікробних взаємодій ризосфери, їх вагомість для формування здорового врожаю. Показано, як знання механізмів та використання екологічних функцій корене-

вих систем допомагає подолати обмеження середовища ґрунту та управляти фітопатогенними організмами в системах землеробства. Підкреслено можливість інноваційного застосування розробок систем контролю за шкідниками і фітопатогенами в умовах сільськогосподарського виробництва. Складні багатоступеневі взаємодії між усіма ґрунтовими складовими – це нерозкритий потенціал для збільшення врожайності сільськогосподарських культур і можливість зниження антропогенного впливу на навколишнє середовище.

Розраховано та будуть корисні науковій спільноті та широкому колу вчених-дослідників, фахівців, викладачів, аспірантів біологічного та аграрного спрямування, студентів.

 

 

 

20200227_121757

Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв: навчальний посібник. В.В.Бородай, О.Л.Кляченко. К.: Компринт, 2018: 259.

У навчальному посібнику викладено основні принципи застосування нормативних документів, що використовуються у галузі  біотехнології. Описано класифікацію нормативних документів, особливості організації мікробіологічних досліджень з оцінки якості продукції, методи культивування та кількісного обліку мікроорганізмів, мікробіологічний контроль у біотехнологічних процесах. Показано можливості і переваги використання сучасних методів управління на основі гармонізованих стандартів на біотехнологічних виробництвах.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів і магістрів біологічних й аграрних вузів, які спеціалізуються в галузі біотехнології та мікробіології. 

 

 

Біотехнологічне визначення помірної стійкості до некротрофних патогенних грибів у пшениці м’якої. А.В. Карелов, Н.О. Козуб, І.О. Созінов, Л.А. Пилипенко, О.О. Созінов, Я.Б. Блюм, О.І. Борзих. К.: Аграр. наука, 2018: 30.

Посібник з основ визначення стійкості до некротрофних фітопатогенних грибів  у пшениці м’якої (Triticum  aestivum L.) cтисло знайомить із теоретичними передумовами стійкості до некротрофів. Обґрунтовано важливість дослідження генів стійкості за допомогою молекулярно-генетичних методів. Розглянуто можливі методи виділення ДНК із рослинного матеріалу та підготовчі етапи полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Вказано рекомендовані в літературі послідовності праймерів, що фланкують алель-специфічні молекулярні маркери генів чутливості до токсинів А та Б збудника жовтої плямистості пшениці та послідовності праймерів, що фланкують розроблений авторами кодомінантний маркер помірної стійкості до фузаріозу колоса. Наведено умови ПЛР для кожної пари праймерів та приклади електрофореграм фрагментів, отриманих у результаті. Для кожного з використаних маркерів подано перелік сортів пшениці з інформацією про їхні алельні стани.

Розраховано на фахівців захисту рослин, спеціалістів у галузі фітопатології а селекції сортів пшениці, а також науковців, аспірантів і студентів профільних навчальних закладів біологічних та сільськогосподарських наук.

 

 

Біотехнологія: вступ до фаху: навч. посіб. Кляченко О.Л., Пилипенко Л.А., Іванова Т.В. К.: Аграр. наука, 2018: 392.

У посібнику викладено традиційні та новітні технології, засновані на досягненнях генної та клітинної інженерії. Розглянуто прогресивні методи біотехнології, такі як отримання рекомбінантної ДНК, трансгенних рослин і тварин,культивування клітин і тканин, клонування , забезпечення найпродуктивних об'єктів . Значну увагу приділено питанням використання біотехнологічних процесів для розв'язання актуальних соціально-економічних проблем-енергетика,сировинних, медичних, екологічних, сільськогосподарських. Узагальнено головні досягнення біотехнології в сучасному виробництві; у багатьох розділах обговорюються прогнози її розвитку.

Матеріал посібника забезпечує необхідний рівень підготовки студентів-біологів, а також зацікавить фахівців, що займаються дослідженнями в галузі біотехнології.

 

20200302_102042

Екологічна біотехнологія та біоінженерія: підручник.

О.Л. Кляченко, Ю.В. Коломієць, Л.А. Янсе, В.О. Постоєнко.

К.: ЦП «Копринт», 2018: 567.

У підручнику викладено найінформативніші методи і прийоми біотехнології. Представлено основні об’єкти біотехнології, методи клітинної, тканинної, ензиматичної інженерії та сучасні технологічні генно-інженерні підходи. Показано можливості і переваги використання на виробництві результатів практичного поєднання фундаментальних та прикладних біотехнологічних досліджень. Особлива увага приділяється екологічній та промисловій біотехнології, кріозбереженню, нанобіотехнології, а також питанням біобезпеки та державного регулювання генно-інженерної діяльності.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів і магістрів біологічних аграрних вузів, які спеціалізуються в галузі біотехнології, молекулярної біології, генетики та фізіології рослин.

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо застосування біологічного препарату на основі консорціуму ґрунтових мікроорганізмів.

Патика М.В., Туринський В.М., Отченашко В.В., Патика Т.І. та ін. К.: НУБіП України, 2018: 23.

Методичні рекомендації присвячено біологічному препарату поліфункціональної дії, який являє собою природний консорціум ґрунтових мікроорганізмів (сипуча та рідка форма). Призначений для трансформації органічних речовин в гумусоподібну субстанцію та активізації трофічних зв’язків у системі «грунт-рослина».

Методичні рекомендації розраховано на широке коло вчених-дослідників, фахівців в галузі технологій застосування біологічних засобів для агровиробництва, студентів, аспірантів аграрного і біологічного профілів, фахівців-керівників аграрних господарств.

 

Біотехнологія мікробного синтезу: навчальний посібник. НУБіП України. Патика Т.І., Патика М.В.

Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018: 272.

У навчальному посібнику висвітлено сучасний рівень знань за напрямом біотехнології мікробного синтезу. Викладено загальні питання наукових основ біотехнології як науки і промислової галузі, специфіка і можливості різних біотехнологічних процесів. Дана характеристика біологічних агентів, субстратів, апаратури і цільових продуктів. Наведено відомості про процеси отримання білка одноклітинних, амінокислот, антибіотиків, органічних кислот, біополімерів та ін. Описано інженерія біотехнологій та екологічно чисті способи отримання і застосування біопрепаратів для сільського господарства. Висвітлено роль біотехнології в вирішенні проблем енергетичних і мінеральних ресурсів, а також наведено приклади біологічних способів переробки та утилізації відходів.

Навчальний посібник призначений для викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальних закладів, наукових працівників і фахівців (мікробіологів, біотехнологів).  

 

Агромікробіологія з основами біотехнології: монографія.

Гадзало Я.М., ПатикаМ.В., Заришняк А.С., Патика Т.І.

К.: Аграрна наука НААН, 2019: 204.

У монографії висвітлено сучасний рівень знань за напрямом агромікробіологія з основами біотехнології. Розглянуто основні і сучасні знання про мікробне різноманіття та їх функції, специфічні властивості, корисні для сільського господарства, з можливістю набуття нових знань та уявлень про перспективність розвитку мікробіології

і біотехнології аграрного спрямування. Представлено принципи та нові можливості щодо комплексної оцінки і вивчення біома та метагеному мікроорганізмів у складних комплексах, природних умовах, пізнання механізмів розкриття певних властивостей і функцій, спрямованості процесів, що відбуваються у системі «ґрунт–рослина».

Призначено для викладачів, студентів, аспірантів навчальних закладів вищої освіти, наукових працівників і фахівців у галузі біології та агробіології, спеціалістів-мікробіологів, біотехнологів, агрономів.

 

Express diagnostics of phytopathogenic bacteria and phytoplasmas in agrophytocenosesmonograph. Editedby D. Suszanowiczand V.P. Patyka. Patyka V.P., Pasichnyk L.A., Butsenko L.M., Petrychenko V.F., Patyka T.I. et allOpole, Wydawnictow IDrukarnia Świętego Krzyźa, Poland, 2019: 178.

Монографія представлена сучасними експрес-дослідженнями збудників бактеріальних та фітоплазматичних хвороб сільськогосподарських культур у польових та лабораторних умовах, а також присвячено експрес-методам діагностики. Запропоновано методи відбору проб та підготовки зразків для мікробіологічних досліджень та ін., зокрема, висвітлено питання виділення фітопатогенних бактерій та фітоплазм із уражених органів рослин та ґрунту. Актуальні напрями визначення патогенних властивостей бактерій; комплексні дослідження морфологічних, фізіологічних, культурних, біохімічних, властивостей бактерій, фітоплазм. Окремо розглянуто питання серологічних та сучасних молекулярно-генетичних досліджень шкодо чинних фітопатогенних бактерій, фітоплазм.

Монографія корисна для біологів, мікробіологів, селекціонерів, фітопатологів, спеціалістів сільського господарства, аспірантів, студентів біологічних та агрономічних факультетів вищих навчальних закладів.

 

 

Застосування молекулярно-біологічних методів для оцінки структури та різноманіття мікробного метагеному ґрунту. Науково-методичні рекомендації. Патика М.В., Патика Т.І.

К.: НУБіП України, 2019: 39.

У науково-методичних рекомендаціях представлено огляд сучасних молекулярно-біологічних підходів для дослідження метагеному та структури мікробного біому ґрунтів аграрного використання. Наведено алгоритм застосування молекулярно-біологічних підходів: виділення тотальної ДНК ґрунтових організмів, очищення препаратів ДНК, аналіз філотипової структури прокаріотного комплексу методом Т-RFLP, метагеному й таксономічної структури методом піросеквенування.

Методичні рекомендації можуть бути використані при оцінці мікробного різноманіття ґрунтів (бактерії, археї, актиноміцети), моніторингу застосовуваних біопрепаратів, оцінці впливу різних біотичних та абіотичних факторів на мікробні угруповання ґрунту, використанні аналізу структури метагеному прокаріот як маркера екологічного стану оточуючого середовища. Науково-методичні рекомендації призначені для дослідників у галузі ґрунтової мікробіології, біотехнології, молекулярної екології мікроорганізмів, ґрунтознавства, екології.

 

Експрес діагностика фітопатогенних бактерій і фітоплазм в агроекосистемах. Методичні рекомендації. Патика В.П., Пасічник Л.А., Буценко Л.М., Петриченко В.Ф., Патика М.В. та ін.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН Україні; Інститут наук технічних Опольського університету, Польща; Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України; ТОВ «Черкасибіозахист». Видавництво Вінниця: «Віндрук», 2019: 86.

Методичні рекомендації присвячено експрес-діагностиці збудників бактеріальних та фітоплазматичних хвороб сільськогосподарських культур у агроценозах. Наведено методики визначення патогенних властивостей бактерій, досліджень морфолого- культурних, фізіолого-біохімічних властивостей бактерій та фітоплазм.

Рекомендації будуть корисніфахівцям біологічного та аграрного профілю, аспірантам, студентам, виробничникам.

 

 

 

20200227_121344

Ecology of biological systems (Ecology of microorganisms).

PatykaM.V., BorodayV.V. К.: Компринт, 2020: 266.

У навчальному посібнику викладено класичні та сучасні методи і прийоми дослідження екології мікроорганізмів. Представлено загальні уявлення про основні складові екології біологічних систем: аутекологію, демекологію та синекологію, методи та принципи культивування мікроорганізмів різних еколого-трофічних груп, вивчення екофізіологічних, культуральних та фізіолого-біохімічних властивостей мікроорганізмів, їх ідентифікації із природних ценозів без виділення в чисті культури, дослідження особливостей мікробіологічних процесів в екосистемах та їх прикладні аспекти. 

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів і магістрів біологічних й аграрних вузів, які спеціалізуються в галузі екології та охорони навколишнього середовища і мікробіології. 

 

Wheat diseases in agricultural systems: monograph. Pasichnyk L.A., Suszanowicz D., Butsenko L.M., Huliaieva H.B., Patyka M.V., et all.

Institute of Environmental and Biotechnology Engineering, University of Opole, Poland.D.K. Zabolotny Institute of Microbiology  and Virology of the NASU, Kyiv, Ukraine. Taras Shevchenko National University, Kyiv, Ukraine. OPOLE/KYIV. 2020:162.

Monograph on wheat diseases. First published in Ukraine, it is based on world achievements, scientific research and production tests of the department of phytopathogenic bacteria, the department of physiology and systematics of micromycetes of the D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the NASU, Department of Virology, Taras Shevchenko National University of Kiev, Institute of Environmental Engineering and Biotechnology, University of Opole (Poland) on wheat plants, taking into account various soil and climatic zones of Ukraine and Poland. The monograph describes the symptoms of wheat diseases, their distribution and harmfulness, their pathogens and strategies for protecting wheat from pathogens of bacterial, fungal, viral and phytoplasma diseases are characterized.

The book will be useful for biologists, microbiologists, breeders, phytopathologists, agricultural specialists, graduate students, students of biological and agronomical faculties of secondary and higher educational institutions of III-IV levels of accreditation.

 
 

Список опублікованих статей у журналах, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science Core Collection (WoS) тавходять до переліку фахових видань України

2015-2020 рр.:

·                    Rhizosphere trophic chains: role and stability in soil processes and ecosystems. N.V. Patyka, N.A. Bublik, T.I. Patyka, O.I. Кitaev. Journal of Characterization and Development of Novel Materials. 2015: 3(7): 413-418.

http://www.novapublishers.org/catalog/product_info.php?products_id=55490

·                    Почвенные факторы и биологический контроль микробных агентов в системе ризосферы. Патыка Т.И., Патыка Н.В.Садівництво. 2015: 69: 184-191. http://sadivnytstvo.kiev.ua/ru/arhiv/70/osobennosti-osnovnyh-protsessov-i-vzaimodeystviy-mikrobnyh-soobshchestv-v-pochve.html

·                    Формування біологічного потенціалу пшениці озимої за різних систем землеробства. Патика М.В., Колодяжний О.Ю., Танчик С.П.Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН», К., 2015: 1: 24-33.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9669130%2F2015%2F1

·                     Состав и функционирование микробного сообщества при разложении соломы злаковых культур в дерново-подзолистой почве. Орлова О.В.,Андронов Е.Е., Воробьев Н.И., Колодяжный А.Ю., Москалевская Ю.П.,Патыка Н.В.,Свиридова О.В.Сельскохозяйственная биология. 2015: 3(50): 305-314.http://agrobiology.ru/articles/3-2015orlova-rus.pdf

·                     Особенности основныхпроцессов и взаимодействий микробных сообществ впочве. Патыка Т.И., Патыка Н.В.Садівництво. 2015: 70: 161-169.http://sadivnytstvo.kiev.ua/ru/arhiv/70/osobennosti-osnovnyh-protsessov-i-vzaimodeystviy-mikrobnyh-soobshchestv-v-pochve.html

·                    The effect of colloidal solution of molybdenum nanoparticles on the microbial composition in rhizosphere of Cicer arietinum L. Taran N.Y., Gonchar O.M., Lopatko K.G., BatsmanovaL.M., Patyka M.V., Volkogon M.V.Nanoscale Research Letters Springer Open Journal. 2014: 9: 289.doi:10.1186/1556–289 –The access mode: http://www.nanoscalereslett.com/content/9/1/289

·                     The formation of biological systems and control of microfauna in agrophytocenoses (state of the question). M. Patyka, M. Dolya, V. Sahnenko, O. Kolodjazhnyi. Біоресурси і природокористування. 2015: 5-6 (7): 5-10. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bio/issue/view/274

·                    Барьерные функции перикарпиев сахарной свеклы (BetavulgarisL.) различных генотипов.Кляченко О.Л., А. Ф. Лиханов, В. П. Грахов. Физиология растений и генетика. 2015: 5(47): 420-429.http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/159545

·                    Дослідження стійкості морфогенного і неморфогенного калюсу озимого ріпаку (BrassicanapusL.) проти сольового стресу. Шофолова Н.В., Кляченко О.Л. Наукові записки НУБіП. 2015: 1(50): 1-10. http://journals.uran.ua/index.php/2223-1609/article/view/116945

·                                   Вплив мікробіологічних препаратів на структуру урожаю картоплі в Карпатському регіоні. Бородай В.В., Данілкова Т.В., Войцешина Н.І., Колтунов В.А. Агробіологія. 2015: 1(117): 48–52.

https://agrobiologiya.btsau.edu.ua/uk/content/vplyv-mikrobiologichnyh-preparativ-na-strukturu-urozhayu-kartopli-v-karpatskomu-regioni

·                                   Вплив біопрепаратів на зміни епіфітної мікрофлори бульб картоплі при зберіганні. Колтунов В.А., Бородай В.В., Данілкова Т.В.Агробіологія. 2015: 2(121): 19–23.

https://agrobiologiya.btsau.edu.ua/uk/content/vplyv-biopreparativ-na-zminy-epifitnoyi-mikroflory-bulb-kartopli-pid-chas-zberigannya

·                                   Использование клубнеобразования для сохранения ценного генофонда Solanum tuberosum L. украинской селекции в культуре in vitro. Кляченко О.Л., Бородай В.В.Бюллетень государственного Никитского ботанического сада. 2015: 116:  67–72.

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-klubneobrazovaniya-dlya-sohraneniya-tsennogo-genofonda-solanum-tuberosum-l-ukrainskoy-selektsii-v-kulture-in-vitro/viewer

·                Breeding and usage of sugar beet cultivars and hybrids resistant to sugar beet nematode Heterodera schachtii. Pylypenko L.A., Kalatur R.A. Agricultural science and practice. 2015: 1: 12-22.https://doi.org/10.15407/agrisp2.01.012

·                Фітосанітарний стан агроценозів в Україні в умовах зміни клімату та прогноз розвитку шкідників і хвороб на 2015 рік. Борзих О.І., Ретьман С.В.,Неверовська Т.М.,Чайка В.М., Федоренко А.В., Бахмут О.О., Котова А.В., Пилипенко Л.А. Землеробство. 2015: 1: 9397.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemlerobstvo_2015_1_20

·                Наукові засади національної програми з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ картопляних цистоутворюючих нематод. Пилипенко Л.А.Захист і карантин рослин. 2015:61: 213227. https://ipp.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/blok-zb-zikr-61.pdf

·                     Напрями, досягнення та перспективи біотехнології у харчовій промисловості. Л.В. Баль-Прилипко, М.В. Патика, Б.І. Леонова, Е.Р. Старкова, А.І. Брона. Мікробіологічний журнал. 2016: 3(78): 99-111.http://microbiolj.org.ua/ua/archiv/2016-tom-78/3-may-jun-tom-78/2016-78-3-11

·                    Оценка метагенома и детекция функционально значимых полиморфизмов прокариот почвы с использованием метода пиросеквенирования. Н.В. Патыка, А.Ю. Колодяжный, И.И. Ибатуллин. Мікробіологічний журнал. 2016: 2(78): 43-50.

http://microbiolj.org.ua/images/files/magazine/2016/2/2016_78_2_05_Patyka.pdf

·                    Біоценотичні підходи при використанні ентомопатогенних бактерій Bacillusthuringiensis під час вегетації картоплі та в умовах зберігання продукції. Т.І. Патика, М.М. Лісовий, М.В. Патика, О.Ю. Колодяжний Мікробіологічний журнал. 2016: 3(78): 69-77.

http://microbiolj.org.ua/images/files/magazine/2016/3/2016_78_3_08_Patyka.pdf

·                     Особливості розвитку та функціонування мікробних угруповань в агроценозах плодових, ягідних насаджень. Патика Т.І., Дудіна Т.А., Патика М.В.Садівництво. 2016: 71: 123-129. http://sadivnytstvo.kiev.ua/ru/arhiv/71/osoblivosti-rozvitku-ta-funktsionuvannya-mikrobnih-ugrupovan-v-agrotsenozah-plodovih-i-yagidnih-nasadjen-.html

·                     Impact of the biological preparation Extrakon on photosynthetic apparatus, enzymatic activity of antioxidant enzymes and performance of spring wheat plants in the host-pathogen system. G.B. Guliayeva, I.P. Tokovenko,L.A. Pasichnyk, M.V. Patyka. Agriculturalscienceandpractice. 2016: 3(2): 32-41. http://agrisp.com/en/archive/2016_2/2016_2_5.html

·                     Флуоресценція хлорофілу в листках пшениці озимої м’якої на різних етапах органогенезу. В.М. Стариченко, М.В. Патика, Л.М. Голик. Вісник аграрної науки. 2016: 9: 25-29.https://agrovisnyk.com/archive_ua_2016_09.htmlhttps://doi.org/10.31073/agrovisnyk201609-04

·                    Контроль стану посівів за флуоресценією хлорофілу в листках пшениці озимої м’якої на різних етапах органогенезу. В.М. Стариченко, М.В. Патика, Л.М. Голик.Науковий вісник НУБіП України. 2016: 234: 125-134.

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Biologiya/article/view/7292

·                                   Оцінка конкурентоспроможності та ресурсного потенціалу сортименту картоплі в Україні. Колтунов В.А., Сонець Т.Д., Бородай В.В., Войцешина Н.І. Овочівництво і баштанництво.2016: 62: 123–136.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Oib_2016_62_19

·                                   Підвищення товарної якості та врожаю бульб картоплі за сумісного застосування Планризу та Ридомілу Голд МЦ. Бородай В.В., Колтунов В.А., Данілкова Т.В., Войцешина Н.І.Агробіологія. 2016: 2(128): 33–37.

https://agrobiologiya.btsau.edu.ua/uk/content/pidvyshchennya-tovarnoyi-yakosti-ta-vrozhayu-bulb-kartopli-za-sumisnogo-zastosuvannya

·                    Вплив саліцилової кислоти на органогенез рослин суниці садової (FragariaananassaDuch.) у культурі invitro. Мельничук М.Д., Ліханов А.Ф., Субін О.В., Кляченко О.Л. Физиология растений и генетика. 2016: 1(48): 100-108.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=FBKR_2016_48_1_5

·                    Морфогенез смородини чорної (RibesnigrumL.) в умовах invitro.Кляченко О.Л., Скоп О.П. Науковий вісник НУБіП України. 2016: 234: 118-125.

file:///C:/Users/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B/Downloads/nvnau_biol_2016_234_16.pdf

·                    Агроекологічні аспекти застосування біопрепаратів при вирощуванні FragariaVeskaL. Бородай В.В. Кляченко О.Л., Ліханов А.Ф., Обринець І.В., Субін О.В. Науковий вісник НУБіП України. 2016: 234: 89-100.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvnau_biol_2016_234_14

·                    Диференціація та ідентифікація різних генотипів цукрового буряку BetavulgarisL. за допомогою ДНК-маркерів.Кляченко О.Л., Присяжнюк Л.М. Наукові доповіді НУБіП України. 2016. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/6946

·                Practicalmethodologyofassessingprobabilityofestablishmentofadventiveplantpests.Yu.E. Klechkovskyi, L.H. Titova, O.V.Palahina, L.A. Pylypenko, A.D.Orlinski.Agriculturalscienceandpractice. 2016: 1: 36-42.https://doi.org/10.15407/agrisp3.01.036

·                Алельний стан гена cre8 стійкості до нематоди heteroderaavenaewoll. У сортів пшениці м’якої української селекції. Карелов А.В., Козуб Н.О., Созінов І.О., Пилипенко Л.А., Блюм Я.Б. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2016: 18: 89-92. http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2016_18_20

·                Вплив екологічних чинників на вилуплювання личинок цистоутворювальних видів нематод.Пилипенко Л.А., Калатур К.А. Агроекол. журнал. 2016: 2: 168 – 174.http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrog_2016_2_29

·                Экспресс-анализ фитосанитарного риска от MeloidogynemaliПилипенко Л.А. Захист і карантин рослин. 2016:62: 188200. https://ipp.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/blok-zb-zikr-62-2016-2.pdf

·                Роль фітонематод родин Longidoridae і Trichodoridae у векторному перенесенні збудників вірусних хвороб рослин. Калатур К.А., Пилипенко Л.А., Бойко А.Л. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2016: 24: 100111. http://bioenergy.gov.ua/sites/default/files/articles/100_24_0.pdf

·                    Оцінка антагоністичних властивостей штамів бактерій роду Bacillus М.В. Бойко, Т.І. Патика, М. В. Патика, Ю.Ю. Вінцковська. Садівництво. 2017: 72: 148-155.

http://sadivnytstvo.kiev.ua/ru/arhiv/72/otsinka-antagonistichnih-vlastivostey-shtamiv-bakteriy-rodu-_r._--bacillus.html

·                     Сучасні молекулярно-біологічні методи вивчення мікробного біому та матагеному ґрунтів аграрного використання. М.В. Патика, О.Ю. Колодяжний, Ю.П. Борко. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Агрохімія і ґрунтознавство. Харків: ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», 2017: 86: 116-124.  http://agrosoil.yolasite.com/papers-c%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-archives-a%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2.php

·                    Estimation of productivity Bacillus thuringiensis on different media.М.V. Boyko,

N.V. Patyka, Т.І. Patyka. Мікробіологія і біотехнологія. 2017: 1(37): 16-22.

http://mbt.onu.edu.ua/DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2017.1(37).96320

·                     Evaluation of metagenomes and detection of functionally significant polymorphisms of soil prokaryotes using the pyrosequencing method.N.V. Patyka, A.Yu. Kolodyazhny, N.A. Bublyk, T.I. Patyka. Journal of Nature science and sustainable technology. 2017: 1(11https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=60677

·                     Особливостіформуваннярізноманіттяеубактеріальногокомплексуризосферибурякацукрового (Beta vulgaris) призастосуваннірізнихагрозаходів. ПатикаМ.В.,БоркоЮ.П., ЦюкО.А. Мікробіологічнийжурнал. 2017:2(79): 86-94. http://microbiolj.org.ua/images/files/magazine/2017/2/2017_79_2_09_Patyka.pdf

·                     Агроекологічна інженерія в біоконтролі ризосфери рослин та формуванні здоров’я ґрунту. Я.М. Гадзало, М.В. Патика, А.С. Заришняк, Т.І. Патика. Мікробіологічний журнал. 2017: 4(79): 88-109. http://microbiolj.org.ua/ua/archiv/2017-tom-79/4-jul-aug-tom-79

·                     Ферментативна активність та функціональна спрямованість мікробного біому ґрунту в агроценозах буряка цукрового. Патика М.В., Борко Ю.П., Ібатуллін І.І., Колодяжний О.Ю., Танчик С.П. Мікробіологічний журнал. 2017: 6(79): 28-40. http://microbiolj.org.ua/ua/archiv/2017-tom-79/6-nov-dec-tom-79

·                     Особливості формування просторово-функціональної структури мікробного біому грунту та його активність за трансформації рослинних решток. Патика М.В., Колодяжний О.Ю., Ібатуллін І.І., Патика Т.І., Борко Ю.П. Мікробіологічний журнал 2017: 5(75): 91-104.http://microbiolj.org.ua/ua/archiv/2017-tom-79/5-sep-oct-tom-79

·                    Біотехнологічна поліфункціональність метаболітного споро-кристалічного комплексу та особливості культивування Bacillusthuringiensis. Т.І. Патика, М.В. Бойко, М.В. Патика. Мікробіологічний журнал. 2017: 2(79): 78-85.

http://microbiolj.org.ua/images/files/magazine/2017/2/2017_79_2_08_Patyka.pdf

·                    Problem of overcoming the resistance of harmful organisms to the action of phytoprotective preparations. T. Patyka, M. Bublyk, M. Patyka. Journal of Nature science and sustainable technology. 2017: 3(11): Q3:

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=63526

·                     Estimation of the genus bacillus bacterial strains antagonist properties against pathogenic micromycetes. M. Boiko, N.Patyka, Yu. Vintskovs’ka. Annals of Advanced Agricultural Sciences. 2017: 2(1): 65-69. https://dx.doi.org/10.22606/as.2017.12003

·                    Content of triterpenesaponins and phenolics compounds in leaves of in vitro (Beta vulgaris L.) genotypes.Klyachenko O.L.,Likhanov A.F. Ukrainian Journal of Ecology. 2017: 4(450): 563-568.

https://www.researchgate.net/publication/322752908_Content_of_Triterpene_saponins_and_phenolics_compounds_in_leaves_of_in_vitro_Beta_vulgaris_L_genotypes

·                    Самостійна робота студентів в умовах впровадження нових форм організації навчального процесу в аграрних закладах освіти. Дрозд П.Ю., Кляченко О.Л., Лобова О.В. Humanitariumpedagogy. 2017: 2(39): 31-41.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gvpdpu_2017_39_2_6

·                    Формування і функціонування листкового апарату та адаптивні можливості рослин буряків цукрових (BetavulgarisL.) до загущення. Кляченко О.Л.Науковий вісник НУБіП України. 2017: 270: 163-171. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32652016

·                Бур’яни – резерватори популяцій паразитичних видів фітонематодю Калатур К.А., Пилипенко Л.А.Новітніагротехнології. 2017: 5. https://doi.org/10.21498/na.5.2017.122232

·                Поліморфізм мікросателітних локусів Globoderаpallidaз популяцій різного походження. Пилипенко Л.А., Блок В., Філліпс М. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2017: 20: 94–98.http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2017_20_18

·                Порівняння груп сортів TriticumaestivumL. Степу і Лісостепу України за маркерами господарчо-важливих генів.Созінов І.О., Козуб Н.О., Карелов А.В., Пилипенко Л.А., Бідник Г.Я., Дем’янова Н.О., Блюм Я.Б., Созінов О.О. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2017: 21: 193-198.http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2017_21_39

·                                   Агроекологічні аспекти підвищення продуктивності та якості бульб картоплі за умови використання біопрепаратів.Колтунов В.А., Бородай В.В. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Біологія, біотехнологія, екологія. 2017: 270: 127–136.https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32652011

·                     Фізіологічний вплив наноаквацитратів срібла і міді на розвиток Galegaorientalisу разі застосування консорціуму мікроорганізмів і штучного зараження Acholeplasmalaidlawiivar. Granulum. Гуляєва Г.Б., Патика В.П., Токовенко І.П., Патика М.В., Максін В.І., Каплуненко В.Г. Физиология растений и генетика. 2018: 1(50): 39-45. http://www.frg.org.ua/articles/50010039a.pdf

·                     Біологічний контроль фітопатогенних організмів в агроценозах з використанням бактерій роду Bacillus. Патика Т.І., Крючкова Л.О., Патика М.В. Садівництво. 2018: 73: 142-148. http://sadivnytstvo.kiev.ua/ru/arhiv/vipusk-73.html

·                    Mathematical modelling of optimization medium composition for entomopathogenic strain Bacillusthuringiensis 87/3 cultivation. М.V. Boiko,N.V. Patyka, S.М. Shulga, O.O.Tigunova, H.S. Andriiash. Biotechnologia Acta. 2018: 11(2): 40-46.

http://biotechnology.kiev.ua/index.php?searchword=Mathematical+mode&ordering=&searchphrase=all&Itemid=145&option=com_search&lang=uk

·                     Оцінка метагеному прокаріотного комплексу чорнозему за аграрного використання. М.В. Патика, О.Л. Тонха, Т.І. Патика, М.В. Кіроянц С.В. Веретюк. Мікробіологічний журнал. 2018: 6(80): 109-122. http://www.microbiolj.org.ua/ua/archiv/2018-tom-80/6-nov-dec-tom-80/2018-80-6-09

·                     Ентомопатогени Bacillusthuringiensis як основа біотехнологічних препаратів широкого спектру дії. М.В. Бойко, М.В. Патика, Т.І. Патика.Наукові горизонти. "ScientificHorizons". 2018: 7(70): 187-191.  http://journal.znau.edu.ua/horizons/issue/view/7

·                    Молекулярно-біологічні особливості ентомопатогенного штаму Bacillusthuringiensis 87/3. М.В. Бойко, Т.І. Патика, М.В. Патика. Сільське господарство та лісівництво. "AgricultureandForestry". 2018: 11: 90-98.

http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/UibhHW6uz5yEULaoIaL6.pdf

·                     Індукція системної стійкості рослин пшениці м’якої біопрепаратом Екстракон за пролонгованої дії та умов вірусного зараження. М.М. Богдан, Г.Б. Гуляєва, М.В. Патика. Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН». Вінниця: ТОВ «Твори», 2018: 4: 27-40.

https://www.researchgate.net/publication/333479916_INDUKCIA_SISTEMNOI_STIJKOSTI_ROSLIN_PSENICI_M'AKOI_BIOPREPARATOM_EKSTRAKON_ZA_PROLONGOVANOI_DII_TA_UMOV_VIRUSNOGO_ZARAZENNA

·  Поширеність та розвиток основних хвороб картоплі (SolanumtuberosumL.) в Україні. Бородай В.В., Парфенюк А.І. Агроекологічний журнал. 2018: 4: 82–87. http://journalagroeco.org.ua/article/view/161774

·  Оцінка поліморфізму сортів картоплі (SolanumtuberosumL.) української селекції за SSR-маркерами. Присяжнюк Л.М., Бородай В.В., Марчук О.О., ЗахарчукН.А. Физиология растений и генетика. 2018: 50: 3(293): 263–274.

https://www.researchgate.net/profile/Larysa_Prysiazhniuk2/publication/330755291_THE_ESTIMATION_OF_POLYMORPHISM_IN_POTATO_VARIETIES_SOLANUM_TUBEROSUM_L_OF_UKRAINIAN_BREEDING_WITH_SSR-MARKERS/links/5cc01c4da6fdcc1d49aa802c/THE-ESTIMATION-OF-POLYMORPHISM-IN-POTATO-VARIETIES-SOLANUM-TUBEROSUM-L-OF-UKRAINIAN-BREEDING-WITH-SSR-MARKERS.pdf

·   Screening of potato varieties for multiple resistance to Synchytrium endobioticum in the western region of Ukraine. ZelyaA.G., ZelyaG.V., OliynykT.M., PylypenkoL.A., SolomiyciukM.P., KorduleanR.O., SkoreykoA.M., BunducYu.M., Ghunchak V.M. Agricultural science and practice. 2018: 3: 311. https://doi.org/10.15407/agrisp5.03.003

· Взаємовідносини між мікогельмінтами і грибами та їх використання в захисті рослин від хвороб.Калатур К.А., Пилипенко Л.А.Новітні агротехнології. 2018: 6. http://nbuv.gov.ua/UJRN/novagr_2018_6_9

· Біологічний метод захисту сільськогосподарських культур: перспективи для України. Крутякова В.І., Гулич О.І., Пилипенко Л.А.Вісник аграрної науки. 2018: 11(788): 159-168. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-20

· Створення і дослідження матеріалу TriticumaestivumL. з інтрогресіями від AegilopsbiuncialisVis. Козуб Н.О., Созінов І.О., Бідник Г.Я., Дем’янова Н.О., Созінова О.І., Карелов А.В., Пилипенко Л.А., Блюм Я.Б., Созінов О.О. Фактори експериментальної еволюції організмів: 2018: 23: 297-301.https://doi.org/10.7124/FEEO.v23.1031

· Tissue and Biochemical barriers of sugar beet (Beta vulgarisL. provar. Altissima Doell.) pericarpKlyachenko O.L., Likhanov A. F., GrakhovVJournal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 2018: 7(7): 663-667.

https://www.researchgate.net/publication/326982479_Tissue_and_biochemical_barriers_of_sugar_beet_Beta_vulgaris_L_provar_altissima_Doell_pericarp

· Вплив оксико-ричних і оксибензойних кислот на синтез пластидних пігментів і фенольних сполук у листках винограду (VitisviniferaL.) invitro. Ліханов А.Ф., Середа Ф.И., Кляченко О.Л., Мельничук М.Д. Физиология растений и генетика. 2018: 4(50): 331-343. http://www.frg.org.ua/uk/2018/331-343N4V50.htm

·  MorphogenesisofMiscanthusxGiganteusinvitro. KlyachenkoO.L.,NekrutO.E. AgriculturalScienceandPractice. 2018: 2(5): 13-17. https://agrisp.com/pdf/2018_02_02.pdf

· Analysis of diversity and genetic interactions of potato varieties (SolanumTuberosum L.) based on morphological characteristics and SSR markers.Klyachenko O., Prysiazhnuk L., Dikhtiar I., Symonenko N.Journal of applied research Plant Varieties Studying and protection. 2018: 3(14): 277-284. 

https://www.researchgate.net/publication/328616885_Analysis_of_diversity_and_genetic_interactions_of_potato_varieties_Solanum_tuberosum_L_based_on_morphological_characteristics_and_SSR_markers

· Комплексна селекція invitro буряків цукрових (BetavulgarisL.) на посухостійкість та солестійкість Кляченко О.Л. Biologicalsystem. 2018: 1(10): 14-19. https://scholar.google.com.ua/citations?user=vmxK_l0AAAAJ&hl=uk

·  Мікроклональне розмноження MelissaofficinalisL. Кляченко О.Л., Олійник О.О. Сом К. Науковий вісник НУБіП України. 2018: 287: 113-119. https://www.researchgate.net/publication/334134130_Microclonal_propagation_of_melissa_officinalis_l

·Особливості індукованого морфогенезу картоплі SolanumtuberosumL. Кляченко О.Л., Олійник О.О. Продащук Ю. Науковий вісник НУБіП України. 2018: 287: 107-113. https://www.researchgate.net/publication/329599914_The_features_of_induced_morphogenesis_

of_potato_solanum_Tuberozum_L

·  Polymorphism in spring and winter rapeseed varieties (Brassica napus L.) identified by SSR markers.Klyachenko O., Prysiazhnuk L., Dikhtiar I., Shofolova N. Journal of applied research Plant Varieties Studying and protection. 2018: 4(14): 366-375https://cyberleninka.ru/article/n/polymorphism-in-spring-and-winter-rapeseed-varieties-brassica-napus-l-identified-by-ssr-markers/viewer

· Фізіологічніособливостірослин-регенерантівбурякацукрового, довготривалокультивованихinvitro.Кляченко О.Л. Физиология растений и генетика. 2018: 2(50): 115-123.http://www.frg.org.ua/uk/2018/115-123N2V50.htm

·Фітогормональний статус і фотосинтетична активність рослин м'якої пшениці за дії біологічно активних речовин. Патика В.П., Гуляєва Г.Б., Богдан М.М., Токовенко І.П., Пасічник Л.А., Патика М.В., Максін В.І., Каплуненко В.Г. Физиология растений и генетика.  2019: 2(51): 133-146.  http://www.frg.org.ua/uk/2019/all_N2V51.htm

·  Особливості формування структурово-функціонального складу мікробіому чорнозему цілинного в степу України. М.В. Патика, О.Л. Тонха, В.М. Сінченко, А.М. Гончар, Т.І. Патика. Мікробіологічний журнал. 2019: 4(81): 90-106.

http://microbiolj.org.ua/ua/archiv/2019-tom-81/4-jul-aug-tom-81

·  Оцінка якісного складу мікробних комплексів чорнозему цілинного природного заповідника «Хомутовський степ». М.В. Патика, О.Л. Тонха, В.М. Сінченко, Т.І. Патика. Науковий журнал «Біологічні системи: теорія та інновації». НУБіП України. 2019: 2(10): 25-37. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Biologiya/issue/view/48

· Регулювання технологічної активності штаму Bacillus thuringiensis 87-15 в умовах глибинного культивування. Патика Т.І., Патика М.В. Науковий журнал «Біологічні системи: теорія та інновації». НУБіП України. 2019: 3: 27-36. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Biologiya/article/view/13077

·  Природний консорціум ґрунтових мікроорганізмів (Екстракон) для оздоровлення агроценозів. Патика Т.І., Патика М.В., Цизь О.М.Садівництво. 2019: 74: 144-153.http://sadivnytstvo.kiev.ua/ru/arhiv/vipusk-74.html

·     Біологічні властивості ризосферної бактерії Pseudomonasputida та її біологічно активні метаболіти у регуляції рослинно-мікробних систем. Патика М.В., Житкевич Н.В, Iвaнова T.В., Тарасюк T.В., Патика В.П. Наукові доповіді НУБіП України. 2019: 1(77). http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2019.01.002http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/dopovidi2019.01.002

· Біоконверсія органічних речовин печеричних субстратів у біогумус за допомогою біопрепарату Екстракон. Іванова Т.В., Підмаркова К.А. Патика М.В. Вісник аграрної науки. 2019: 12 (801): 51-57.  https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201912-

·  Genetic background of the resistance against plant parasitic nematodes in wheatKarelovA.V., PylypenkoL.A.,KozubN.A., SozinovI.A., BlumeYa.B. Cytology and Genetics. 2019: 53(4): 60-67.DOI: 10.3103/S0095452719040066

·  Екстракція біологічно активних речовин з решток перикарпіїв буряків цукрових (BetavulgarisL. ssp. vulgaris) Кляченко О.Л., Янсе Л.А., Ліханов А.Ф. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2019: 25: 243-246 https://doi.org/10.7124/FEEO.v25.1170

·      Аеробна конверсія використаних субстратів гриба шиїтаке (Lentinula Edodes) за впливу препарату Екстракон. Іванова Т., Патика М.Продовольча індустрія АПК. 2019: 5/6. https://prodindastri.at.ua/publ/prodovolcha_industrija_apk_5_6_2019/1-1-0-59

·    Evaluation of genetic distances correlations among sugar beet genotypes (Beta vulgaris L.) O. Klyachenko, L. Prisjachnjuk. Agriculture and Forestry. 201: 1(65): 39-48 https://www.researchgate.net/publication/332174489_EVALUATION_OF_GENETIC_DISTANCES_CORRELATIONS_AMONG_SUGAR_BEET_

GENOTYPES_BETA_VULGARIS_L

·  Biological activity of endometa-bolites from sugar beet (Beta vulgarisl.) pericarps. KlyachenkoO.L., Likhanov A. F. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2019: 6(7): 602-606. https://www.researchgate.net/publication/336555163_BIOLOGICAL_ACTIVITY_OF_

ENDOMETABOLITES_FROM_SUGAR_BEET_BETA_VULGARIS_L_PERICARPS

·    Peculiarities of the meristemoid formation in sugar beet callus tissue.O.L. Klyachenko, A.F.Likhanov, S.A. Krylovska. Journal of Nature Science and Sustainable Technology. 2019: 13(2): 153-160https://search.proquest.com/openview/a4f86c1066dfc3780c45e6a8e1695a2e/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=2034832

·    Активність сахарозофосфатсинтази у лініях буряків цукрових (BetavulgarisL.) з комплексною стійкістю Кляченко О.Л.Вісник аграрної науки. 2019: 33(792): 45-49.https://agrovisnyk.com/index.php/agrovisnyk/article/view/81

· екстракція біологічно активних речовин із решток перикарпіїв буряків цукрових (BetavulgarisL.ssp. Vulgaris) Кляченко О.Л., Ліханов А.Ф., Янсе Л.А. Фактори експериментальної еволюції. 2019: 25: 243-246. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=feeo_2019_25_44

·       Регуляція  фітопатогенного фону за дії біопрепаратів в агроценозах картоплі та в умовах її зберігання.В.В.Бородай, А.І.Парфенюк. Вісник аграрної науки. 2019: 10: 34-41. https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2019_10_06.pdf

· Симбіонтні мікробні угруповання комах: функціонування та ініціація потенціалу ентомопатогенної дії на прикладі Bacillusthuringiensis. Патика М.В., Патика Т.І. Мікробіологічний журнал. 2020: 1(82): 62-73.https://doi.org/10.15407/microbiolj82.01.062

 

Монографії, підручники, посібники:

·     Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кляченко О.Л. та ін.Біотехнологія рослин. Практикум (друге видання). К., ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012: 217.

·    Мельничук М.Д., Кляченко О.Л., Антіпов І.О., Коломієць Ю.В. Біотехнологія. Підручник. К., ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2013: 288.

·   Мельничук М.Д., Кляченко О.Л., Антіпов І.О., Коломієць Ю.В. Практикум з біотехнології. К., ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2013: 115.

·   Однонасінні цукрові буряки: від насінини до коренеплоду. Морфологія. Анатомія. Кляченко О.Л.,Кляченко В.І. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014: 128.

·   Мельничук М.Д., Кляченко О.Л.,Коломієць Ю.В., Антіпов І.О. Біотехнологія. Ч.1. Сільськогосподарська біотехнологія. Підручник. Київ, ЦП «КОМПРИНТ», 2015: 491.

·   KlyachenkoO.L., MelnychukM.D., BorodayV.V.Bioindustrialtechnology.LaboratoryManual. Vinnitsa: Nilan-LTD, 2015: 246.

·  Кляченко О.Л., Мельничук М.Д., Іванова Т.В. Екологічні біотехнології. Теорія і практика. Навчальний посібник. Вінниця, ТОВ «Нілан ЛТД», 2015: 286.

·   Кляченко О.Л., Коломієць Ю.В., Бородай В.В. Українсько-англійський термінологічний словник із загальної біотехнології. Вінниця, ТОВ «Нілан ЛТД», 2016: 761.

·  Атлас придатності ґрунтів України для органічного землеробства. С.А. Балюк, Л.А. Пилипенкота ін. Харків: «Смугаста типографія», 2015: 37.

·  Національна програма охорони грунтів України. А.С. Заришняк, Л.А. Пилипенко, В.Є. Дишлюк та ін. Харків: «Смугаста типографія», 2015: 59.

·  Концепція органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні. Я.М. Гадзало, А.С. Заришняк, Л.А. Пилипенко та ін. ННЦ «Інститут землеробства», 2015: 42.

·   Концепція органічного землеробства (грунтово-агрохімічне забезпечення). Я.М. Гадзало, А.С. Заришняк, Л.А. Пилипенко та ін. ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського». Х.: ТОВ «Смугаста типографія», 2015: 72.

·   Національна доповідь щодо завершення земельної реформи. Я.М. Гадзало, С.А. Балюк, А.В. Балян, І.К. Бистряков, О.М. Бородіна, А.С. Даниленко, Й.М. Дорош, В.М. Жук, Ш.І. Ібатуллін, В.Є. Івченко, Т.В. Кутовий, Я.В. Краснопольський, Ю.О. Лупенко, А.Г. Мартин, А.М. Мірошниченко, Л.Я. Новаковський, Л.А. Пилипенко та ін. К.: Аграрна наука, 2015: 48.

·   Інвазії чужорідних видів нематод в Україну та подолання їхніх наслідків. Пилипенко Л.А.К. : Агр. наука, 2016: 368.

·   Нематологічний моніторинг. польових та квітково-декоративних рослин.О.І. Борзих, Д.Д. Сігарьова, Л.А. Пилипенко, А.М. Ковтун. К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс». 2016: 116.

·   Кляченко О.Л., Коломієць Ю.В., Бородай В.В., Субін О.В. Біотехнологія та біоінженерія. Підручник. Вінниця, ТОВ «Нілан ЛТД», 2017: 650.

·   Найбільш небезпечні нематодози культурних рослин та системи захисних заходів / О. І. Борзих, Д. Д. Сігарьова, Л. А. Пилипенко, А. М. Ковтун. –К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс». – 2017. – 140 с.

·      Сільськогосподарська гематологія. Д.Д. Сігарьова, Л.А. Пилипенко, О.І. Борзих, А.М. Ковтун. Київ: Аграрна наука, 2017: 340.

·  Українсько-російсько-англійський тлумачний словник із загального землеробства. Гудзь В.П., Шувар І.А., Каленська С.М., Величко В.А., Пилипенко Л.А.,та ін. К.: Аграрна наука, 2017: 392.

·  Концепція досягнення нейтрального рівня деградації земель (грунтів) в Україні. А.С. Заришняк, В.Ф. Камінський, Л.А. Пилипенко та ін. Х.: ФОП Бровін О.В., 2018: 32.

·    Біологічний метод захисту рослин: практика застосування і перспективи для України. Крутякова В.І., Гулич О.І., Пилипенко Л.А. К.: Аграр. Наука, 2018: 48.

 

Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності: 

·       Кляченко О.Л., І.П.Антонік, П.І.Вишневський М.І.Нагребецький, І.Д.Ситнік. Авторськесвідоцтво №05120 на сорт рослинріпаку Аіра. Заявка №03016003. Охорона прав на сорти. Офіційнийбюлетень. 2004: 4: 96.

·     Кляченко О.Л., І.Д.Ситнік, П.І.Вишневський І.П.Антонік, Нагребецький М.І.Авторське свідоцтво №06113 на сорт рослин ріпаку Антарія. Заявка №03016002. Охорона прав на сорти. Офіційнийбюлетень. 2005: 4: 71.

·  Спосіб трансформації органічних речовин в біогумус у садівництві. Патика Т.І., Бублик М.О.,Патика М.В.Патент України на корисну модель №95221 від 10.12.2014, бюл. №23. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=207386

·  Застосування колоїдного розчину наночастинок молібдену як засобу регуляції утворення бульбочок рослин нуту (Cicerarietinuml.). Таран Н.Ю. Гончар О.М. Лопатько К.Г. Бацманова Л.М., Патика М.В.,Волкогон М.В.Патент України на корисну модель №87042 від 27.01.2014, бюл. № 2.  http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=196291&sid=e6950d8c7b44fcea11faf3053d145d0c

·   Спосіб визначення успадкування стійкості картоплі до раку Synchytrium endobiotikum (Schilb) Perc. ПЛР аналізом ДНК.Зеля Г.В., Олійник Т.М., Карелов А.В., Зеля А.Г., Гунчак В.М., Пилипенко Л.А., Козуб Н.О., Борзих О.І., Бондарчук А.А., Захарчук Н.А., Фурдига М.М. ПатентУкраїни №99352 від 25.05.2015, бюл. № 10. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=212940

·    Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Кляченко О.Л., Кляченко В.І.Однонасінні цукрові буряки: від насінини до коренеплоду. Анатомія. Морфологія. Заявка від 22.10.2015.

·    Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №63043 від 21.12.2015. Іванова Т.В., Кляченко О.Л., Мельничук М.Д., Цизь О.М., Откидач І.С., Авдієвський А.В.Живильне середовище для грибів роду Pleurotusвід 12.05.2015, офіційний бюлетень №9.

·   Консорціум ґрунтових мікроорганізмів для трансформації органічних речовин в гумусоподібну субстанцію та активізації трофічних зв'язків у системі "ґрунт-рослина" та спосіб отримання на його основі біологічного препарату.Патика М.В. Патент України на винахід № 112403 від  25.08.2016, бюл. № 16. http://base.ukrpatent.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&chapter=biblio&IdClaim=226487&sid=8da3f9e1d9920d08834fd77b0bb4f207

·      Спосіб захисту рослин картоплі та підвищення товарної якості врожаю: Колтунов В.А., Бородай В.В., Данілкова Т.В., Ліханов А.Ф. Патент України №106468 від 25.04.2016, бюл. №8: 4. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222786

·   Спосіб виділення геномної ДНК грунтових мікроорганізмів. Патика М.В., Патика Т.І.Патент України на винахід №118156 від 26.11.2018, бюл. №22. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=252902

·   Спосіб виділення геномної ДНК грунтових мікроорганізмів.Патика М.В., Патика Т.І.Патент України на корисну модель №125420 від 10.05.2018, бюл. №9. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=247145

· Спосіб визначення стійкості картоплі до раку Synchytriumendobioticum (Schilbersky) Percival та її успадкування методом спектрофотометрії. Зеля А.Г., Гунчак В.М., Зеля Г.В., Олійник Т.М., Пилипенко Л.А. та ін.Патент України №126988 від 10.07.2018, бюл. № 13. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=249173

·  Спосіб біологічного захисту картоплі при зберіганні. Колтунов В.А., Бородай В.В., Данілкова Т.В., Патика М.В. Патент України на корисну модель №131336 від 10.01.2019, бюл. №1. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=254624

·  Спосіб трансформації органічних речовин печеричних субстратів в біогумус. Патика М.В.,Іванова Т.В.,Підмаркова К.А.Патент України на корисну модель №134560 від 27.05.2019, бюл. № 10. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=258726

Методичні рекомендації:

·  Рекомендації з підготовки ґрунту і сівби озимих зернових культур та ріпаку під урожай 2016 року в зонах Лісостепу й Полісся. Я.В. Краснопольський, В.М. Топчій, Л.В. Сухомлин, Я.М. Гадзало, О.О. Іващенко, Л.А. Пилипенко та ін.ННЦ «Інститут землеробства НААН», ВП «Едельвейс», 2015: 56.

· Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації). В.В. Волкогон, А.С. Заришняк, Л.А. Пилипенко та ін. К., 2015: 248.

· Обґрунтування екологічної доцільності систем удобрення сільськогосподарських культур за показниками біологічної трансформації азоту в грунті (науково-методичні рекомендації). В.В. Волкогон, А.С.Заришняк, Л.А. Пилипенко та ін. К., 2015: 43.

· Ефективність використання біологічних та хімічних засобів оптимізації продукційного процесу пшениці ярої і пшениці озимої : науково-практичні рекомендації. А.С. Заришняк, О.О. Іващенко, Л.А. Пилипенкота ін. К., 2015: 71.

·  Особливості осіннього розвитку посівів озимих культур в посушливих умовах 2015 року та заходи збереження їх продуктивності: науково-практичні рекомендації. О.М. Павленко, Я.В. Краснопольський, В.М. Топчій, Л.В. Сухомлин, Я.М. Гадзало, М.І. Бащенко, А.С. Заришняк, О.О. Іващенко, Л.А.Пилипенкота ін. ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України, друк. цех, 2015: 16.

·  Захист посівів цукрових буряків від бурякової нематоди (рекомендації). К.А. Калатур, Л.О. Суслик, Л.А. Пилипенко. К.: ІБКіЦБ, 2015: 22.

· Освоєння інноваційно-технологічного комплексу весняно-польових робіт в степовій зоні. О.М. Павленко, Я.В. Краснопольський, Л.В.Сухомлин, Я.М. Гадзало, А.С. Заришняк, О.О. Іващенко, Л.А. Пилипенко та ін. ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України, ТОВ "Роял Принт", 2015: 60.

· Агротехнологічна та інноваційна стратегія проведення весняно-польових робіт в умовах 2016 року. О.М. Павленко, Я.В. Краснопольський, В.М. Топчій, Л.В. Сухомлин, Я.М. Гадзало, М.І. Бащенко, А.С. Заришняк, О.О. Іващенко, Л.А. Пилипенко та ін.ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України, ВП "Роял Принт", 2016: 88.

· Науково-технічне забезпечення органічного землеробства. Адамчук В.В., Антонець С.С., Братішко В.В., Василенко М.О., Герасимчук Ю.В., Говоров О.Ф., Грицишин М.І., А.С. Заришняк, В.Ф. Камінський, Кудринецький Р.Б., Кузьменко В.Ф., Литвинюк Л.К., Насонов В.А., Л.А. Пилипенко, Ратушний В.В., Савченко І.Ф. Національний науковий центр «Інститут механізації та електрофікації сільського господарства». 2016: 104.

· Інновації у виробництво. Особливості вирощування сільськогосподарських культур у Південному Степу України в 2017 році: Науково-практичні рекомендації. Топчій В.М., Гадзало Я.М., ЗаришнякА.С., КамінськийВ.Ф., Пилипенко Л.А.та ін. Херсон: Видавець Грінь Д. С. 2017: 106.

·    Клітинна селекція invitro картоплі (Solanum tuberosumL.) на стійкість до збудника фузаріозу FusariumsambucinumFuckel. Кляченко О.Л., Бородай В.В., Захарчук Н.А. К., 2017: 81.

· Виробництво органічної продукції рослинництва в межах сільських сельбищних територій [Методичні рекомендації] КамінськийВ.Ф., Корсун С.Г., Шкарівська Л.І., Давидюк Г.В., Слєпцов Ю.В., Пилипенко Л.А. Вінниця: ТОВ «Твори», 2018: 168.

·   Оптимізація весняно-польових робіт та ефективного використання інноваційного потенціалу землеробства в умовах 2018 року. В.М. Топчій, Л.В.Сухомлин, Я.М. Гадзало, А.С. Заришняк, В.М. Роїк, В.Ф. Камінський, Л.А. Пилипенко та ін. ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України, ТОВ "Роял Принт", 2018: 80.

· Раціональне застосування мікробних препаратів на основі бактерій роду Bacillus для контролю шкодочинних організмів. Патика М.В.,Патика Т.І.,Гончар А.М.Науково-методичні рекомендації. Київ, НУБіП України, 2019: 34.

· Метод індукції флюоресценції хлорофілу у фітопатологічних дослідженнях. Гуляєва Г.Б., Токовенко І.П., Богдан М.М., Патика М.В., Пасічник Л.А., Буценко Л.М. К.: ФОП Ямчинський О.В., 2020: 33.

 
 
 
 
 
 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook