Кафедра екобіотехнології та біорізноманіття

Наукова робота

 Кафедра екобіотехнології та біорізноманіття забезпечує функціонування академічної платформи виробництва нових знань світового рівня для широкого соціального та інтелектуального розвитку студентів, аспірантів, фахівців з активною орієнтацією освітньої й наукової складової на креативність, інноваційність та прикладний характер діяльності для країни, світу.

Основна увага приділяється проблемно-постановчим, узагальнюючим, аналітичним, методичним роботам, результативності перспективних фундаментальних і прикладних досліджень, інноваційної політики та впровадженню науково-технічних розробок у виробництво.

Науковий потенціал кафедри дозволяє реалізовувати міждисциплінарні проекти, комплекс науково-дослідних робіт за бюджетними, договірними, ініціативними програмами різного профілю та забезпечувати повний цикл розробок, випробувань наукоємної продукції.

Основні напрями наукових дослідженьу галузі біотехнології, фізіології, біохімії, мікробіології, молекулярної біології та клітинної інженерії:

§     забезпечення комунікацій та взаємодії партнерів у пошуку нових оптимальних рішень, що базуються на трендових наукових і технологічних досягненнях щодо використання біотехнологій у ХХІ столітті;

§     раціональне використання біоресурсного потенціалу природних екосистем;

§     агробіологія ризосфери рослин;комплексні дослідження мікробно-рослинних взаємодій;

§     біотехнологія рослин;

§     скринінг та біотехнологія цільових продуцентів;

§     оптимізація біотехнологічних процесів;

§     комплексні дослідження структури, різноманіття та функціональної спрямованості мікробного метагеномуґрунтів;

§     агроекологічна інженерія в біоконтролі ризосфери рослин та формуванні здоров’я ґрунту;

§     фізіолого-біохімічні та біотехнологічні дослідження в напрямку підвищення ефективності селекції сільськогосподарських культур та впровадження нових гібридів у виробництво;

§     оцінка і розкриття біологічного потенціалу (ефективності)бактерій Bacillus spр., Pseudomona sрр., мікроміцет Trichoderma spр. та інших агрономічно цінних мікроорганізмів як основи біопрепаратів для захисту сільськогосподарських рослин від фітопатогенних організмів, фітофагів іпокращення продуктивних, якісних показників культурних рослин;

§     вивчення особливостей впливу діючих речовин на рослинний організм; визначення основних діючих компонентів біологічно-активних речовин та розробка технології їх очищення;

§     створення банку чистих культур природних штамів мікроорганізмів, актиноміцетів, грибів, які мають високу технологічність та продуктивність (непатогенні мікроорганізми сільськогосподарського призначення);

§     розробка, удосконалення науково-методичних підходів щодо застосування молекулярно-біологічних методів дослідження компонентів ґрунтового мікробного біомуагроландшафтів України;

§     діагностика, ідентифікація та попередження виникнення інфекцій рослин;

§     розробка ефективних технологій з оздоровлення, клонування in vitro господарсько-цінних ліній та сортів рослин сільськогосподарського, енергетичного, декоративного та муніципального призначення;

§     системні дослідження процесів росту і розвитку культурних і диких видів рослин, закономірності їх структурно-функціональних трансформацій під впливом стресових чинників абіотичної та біотичної природи;

§     роль β-(1→3)-глюкана у формуванні морфогенних зон калюсних тканин in vitro; з’ясовується значення даного полісахариду в реалізації неспецифічних захисних реакцій рослин на дію фітопатогенів;

§     правові засади і регулювання екологічної політики в Україні, біобезпека створення та використання трансгенних, генетично-модифікованих організмів (ГМО);

§     нанобіотехнології та використання нанобіорозчинів в сільському господарстві.

 

    За час існування кафедри співробітниками опубліковано понад тисячу наукових праць, у тому числі 20 навчальних посібників, підручників, монографій. Підручник «Біотехнологія рослин» (автори: М.Д. Мельничук, Т.В. Новак, В.О. Кунах) відзначено Державною премією України у галузі науки і техніки за 2005 рік. Цикл робіт «Бобово-ризобіальні системи в сучасному землеробстві» відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки за 2012 рік (колектив авторів: Петриченко В.Ф., Коць С.Я., Патика М.В, Антипчук А.Ф. та ін.). Цикл робіт «Біологізація землеробства – якість і безпека продукції АПК» (автори: М.В. Патика, С.П. Танчик, А.С. Заришняк, Л.В. Центило) відзначено Премією Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій у 2018 році. Премією Верховної Ради України за 2018 рік для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок відзначено роботу «Розробка молекулярно-біологічних підходів у дослідженні метагеному ґрунтів України» (автори: Т.В. Іванова, О.Ю. Колодяжний). Премією Президента України для молодих вчених 2019 року відзначено роботу «Хвороби сої: діагностика, біоконтроль, профілактика» (колектив авторів: Булигіна Т.В., Гнатюк Т.Т., Бойко М.В., Кислинська А.С.). За інноваційну розробку та впровадження біологічного препарату Екстракон було одержано Золоту медаль Міжнародної агропромислової виставки АГРО-2018 та АГРО-2019 (М.В. Патика).

На кафедрі підготовлено і захищено 4 докторські дисертації за спеціальностями «біотехнологія», «фізіологія рослин», «екологія» (В.Г. Спиридонов, Ю.В. Коломієць, О.Л. Кляченко, В.В. Бородай) та 8 кандидатських дисертацій (І.О. Антіпов, В.В. Оверченко, А.А. Клюваденко, Н.П. Дем'янчук, О.О. Сурай, Н.Б. Новак, М.В. Бойко, О.О. Олійник). На кафедрі здійснюється активна підготовка аспірантів за освітньо-науковими програмами «Мікробіологія» та «Агробіотехнологія».

У виконанні науково-дослідних робіт активну участь приймають студенти освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр» (дослідницької та виробничої спеціалізації). На базі кафедри щорічно проходять міжнародні, всеукраїнські науково-практичні конференції (наприклад, для молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії»).

Академічна доброчесність.

Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками кафедри передбачає:посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право; надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти. Запорушення академічної доброчесності науково-педагогічні працівникикафедри можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання; позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u289/shchodo_zabezpechennya_akademichnoyi_dobrochesnosti_u_zakladah_vishchoyi_osviti.pdf


 Культура in vitro та адаптована рослина-регенерант малини сорту “Брусв’яна”

 
Вплив наноаквахелату заліза на вміст фенольних сполук і їх автофлуоресценцію у листках малини в культурі in vitro


Відкладення калози (зелена флуоресценція), диференціація клітин і формування меристемоїдних зон (червона флуоресценція) в тканинах калюсів цукрових буряків сортів  Катюша – (А, Б); УС 37 – (В); Білоцерківський ЧС 57 – (Г); лігніфікаця клітинних стінок та формування морфогенних зон: І – зона недиференційованих клітин калюсу, ІІ – зона лігніфікованих клітин, ІІІ – меристемоїдна зона, IV – зона деградації клітин; фарбування аніліновим синім (1 : 10000)


Ідентифікація вірусу звичайної мозаїки квасолі та вірусних включень в насіннєвих зачатках Phaseolus vulgaris

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook