Здобувачі ОС «Бакалавр» взяли активну участь у роботі ІІ Всеукраїнського круглого столу «Від теорії до практики в управлінні та врядуванні» та опублікували тези наукових доповідей

19 липня 2022 року

    До діяльності студентського наукового гуртка «Державотворець» кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва постійно залучені здобувачі вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», зокрема студенти-бакалаври 1-3 курсів денної форми навчання.

   Чергове засідання наукового гуртка співпало з проведенням у Національному університеті біоресурсів і природокористування України 21 червня 2022 р. ІІ Всеукраїнського круглого столу «Від теорії до практики в управлінні та врядуванні». Найбільш активні учасники студентського наукового гуртка взяли участь у виступах під час проведення пленарного засідання «Формування сучасного освітнього середовища на засадах практико-орієнтованого та компетентнісного підходів для підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» і панельної дискусії «Актуальні питання публічного управління та адміністрування в умовах сучасних викликів та загроз». Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти долучилися до обговорення проблем та напрямів їх вирішення разом із відомими вченими, практиками, експертами, роботодавцями та науково-педагогічними працівниками з інших закладів освіти.

 

Виступ Богдана Мисника на пленарному засіданні «Формування сучасного освітнього середовища на засадах практико-орієнтованого та компетентнісного підходів для підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

 Виступи студентів-першокурсників на панельній дискусії «Актуальні питання публічного управління та адміністрування в умовах сучасних викликів та загроз»

 

       Заслухавши доповіді та виступи, обговоривши їх змістове наповнення, висвітлені проблеми та основні напрями їх вирішення в усіх сферах життєдіяльності суспільства в умовах реалізації реформ, учасниками круглого столу напрацьовані рекомендації для органів публічної влади та закладів вищої освіти, де здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

     За результатами проведення ІІ Всеукраїнського круглого столу «Від теорії до практики в управлінні та врядуванні» редакційною колегією кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва підготовлено та видано збірник матеріалів, у якому опубліковано тези доповідей учасників за 4 напрямами: формування сучасного освітнього середовища на засадах практико-орієнтованого та компетентнісного підходів для підготовки здобувачів вищої освіти; актуальні питання публічного управління та адміністрування в умовах сучасних викликів та загроз; формування та розвиток державного управління, регіональне управління та місцеве самоврядування в Україні.

 

Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнського круглого столу

 "Від теорії до практики в управлінні та врядуванні", 21 червня 2022 р.

 

 Реалізація змісту освітньої програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» передбачає залучення студентів до публікацій у наукових виданнях. Результатом наукової роботи науково-педагогічних працівників випускової кафедри зі студентами є високий рівень їх публікаційної активності у збірнику матеріалів ІІ Всеукраїнського круглого столу:

1 курс

 1. Басманова А. С. Насилля як атрибут влади від середніх віків і донині.
 2. Можаровська К. Є. Актуальність теологічної теорії для відбору кадрів в органи публічної влади сучасної України.
 3. Мельничук Д. О. Теорія підкорення: гноблення українського народу.
 4. Набатова С. А. Теорія гноблення: механізми знищення європейського народу.
 5. Процько А. О. Політичне насилля українського народу в 1960-1980 роках.
 6. Сабова Д. М. Формування державного управління на прикладі римської держави.
 7. Cіленко О. С. Теологічна теорія: моральні та розумові чесноти - основа поведінки людини.
 8. Степанова В. В. Держава як природний продукт розвитку суспільних відносин.

2 курс

 1. Грицай В. С. Розвиток цифрового суспільства в умовах модернізації публічного управління.
 2. Ласа А. С. Тенденції в публічному управлінні та адмініструванні за сучасних умов.
 3. Мисник Б.В. Питання удосконалення освітнього процесу через призму студентського самоврядування.
 4. Омельчук О. М. Теоретико-методологічна характеристика функцій державного управління.
 5. Павленко М. Р. Діяльність публічних службовців в умовах воєнного стану.
 6. Райко Б. П. Особливості взаємодії держави та громадського суспільства.
 7. Хомініч М. К. Зарубіжний досвід удосконалення організації та функціонування органів публічної влади в Україні.
 8. Чернійчук М. М. Протидія дезінформації органами публічної влади через електронну демократію в умовах воєнного стану.
 9. Юкіна С. В. Стан та перспективи реформування системи місцевого самоврядування в Україні.

3 курс

 1. Бабенко Ю. А. Економічна безпека аграрних підприємств.
 2. Вєтров К. А. Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та перспективи.
 3. Дебкова А. С. Визначення цінностей та цілей в публічному адмініструванні.
 4. Іщенко А. А. Національна податкова безпека як складова фінансової безпеки України.
 5. Муха А. А. Зарубіжний досвід взаємодії бізнесу з органами публічної влади.
 6. Кузьменко Т. О. Загальна і спеціальна соціальна ефективність державного управління.
 7. Петерчук М. С. Митне регулювання у системі економічної безпеки держави.
 8. Роговська Я. І. Інвестиційна безпека як складова економічної безпеки України.
 9. Рябокінь Я. В. Економічна безпека Швеції та України: соціальний аспект.

 

   З повним текстом доповідей учасників ІІ Всеукраїнського круглого столу «Від теорії до практики в управлінні та врядуванні» та рекомендаціями можна ознайомитися у збірнику матеріалів: "Від теорії до практики в управлінні та врядуванні : матеріали ІІ Всеукраїнського круглого столу, 21 червня 2022 р. (до Дня державної служби) / за заг. ред. С.М. Приліпка, І.М. Грищенко. Київ : НУБіП, 2022. 144 с".

   За активну участь у заході усі активні члени студентського наукового гуртка «Державотворець», які опублікували тези доповідей та взяли участь у роботі ІІ Всеукраїнського круглого столу, одержали сертифікати.