Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Навчальна робота

 


 Розклад занять            

 

 Посилання на електронні навчальні ресурси:  

- Кафедра менеджменту інноваційної діяльності;
 
- Кафедра аграрного консалтингу та сервісу;

 

- Кафедра публічного управління та адміністрування
 

Ступенева система освіти

 
ННІ післядипломної освіти реалізує професійні програми підвищення кваліфікації, стажування, здійснює спеціалізоване вдосконалення вищої освіти та професійної підготовки фахівців у межах здобутого раніше ними освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду з метою поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь, інших компетентностей, розвиток особистості впродовж життя. Освітньо-професійні програми передбачають комплексне вивчення сучасних та актуальних наукових проблем галузі сільського господарства, економіки, освіти, науки, педагогіки, відповідних нормативно-правових актів, вітчизняного та зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної культури. Навчання слухачів здійснюється за довго- та короткостроковими програмами і триває від двох тижнів до одного місця. Строк підвищення кваліфікації визначається навчальними планами та програмами і встановлюється ННІ післядипломної освіти за погодженням із замовником залежно від форм та видів навчання, що сприяє якісному виконанню ними своїх посадових обов’язків, розширенню їх компетенції тощо.
Підготовка фахівців з наданням другої вищої освіти у ННІ післядипломної освіти здійснюється за освітніми ступенями «Бакалавр» та  «Магістр», перепідготовка фахівців з наданням другої вищої освіти − за освітнім ступенем «Спеціаліст». Ступеневість реалізується як через безперервну програму підготовки, так і диференційовано, відповідно до структури ступневості. Форми навчання: денна та заочна. Нормативний термін навчання за програмо перепідготовки ОС «Спеціаліст» визначається програмою та складає два роки. На програму підготовки фахівців ОС «Магістр» за спеціальністю «Менеджмент»» (спеціалізації  «Управління інноваційною діяльністю» й «Дорадництво») приймаються особи, які мають освітній ступінь «Бакалавр», «Спеціаліст» чи «Магістр». На програму підготовки фахівців ОС «Магістр» за спеціальністю спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» − особи, які мають освітній ступінь «Спеціаліст» та «Магістр». Основною вимогою щодо вступу на спеціальність «Публічне управління та адміністрування» є практичний досвід роботи вступників в органах державної влади.
 

Організація навчального процесу за програмами ОС «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст»

 
Організація навчального процесу здійснюється відповідно  до «Положення про перепідготовку фахівців з наданням другої вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України», наказів ректора університету та законодавчих актів, які регламентують провадження навчального процесу.
Навчальний процес у 2016 році відбувався у відповідності до освітньо-професійних програм підготовки та перепідготовки фахівців АПК, навчальних планів, графіків навчального процесу. Проводилась системна робота щодо оптимізованого поєднання аудиторного, самостійного та індивідуального вивчення дисциплін, підвищення якості їх викладання.
 

Підготовка магістрів

 
Публічне управління та адміністрування. У 2016 році здійснено набір слухачів за спеціальністю 28 «Публічне управління та адміністрування»  (до 2016 року − галузь знань 1501 «Державне управління» зі спеціальності 8.15010002 «Державна служба»).У зв’язку з цим розроблено новий навчальний план, яким передбачено поглиблену фахову, правову, економічну, політологічну, управлінську, соціально-гуманітарну, психолого-педагогічну та інші види підготовки, необхідні для нормативно-правового, організаційно-розпорядчого та консультативно-дорадчого забезпечення діяльності органів, що регулюють АПК, і на які поширюється чинність нового Закону України «Про державну службу».
Навчальний процес з підготовки магістрів спеціальності «Державна служба» забезпечують кафедри ННІ післядипломної освіти та 10 кафедр факультетів: гуманітарно-педагогічного, економічного, землевпорядку-вання, юридичного та ін.
Програма підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» створена за модульним принципом у відповідності до вимог професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців органів державної влади та загальних вимог до освітньо-професійних програм визначених Міністерством освіти і науки України.
Підготовка магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» здійснюється за навчальним планом, затвердженим вченою радою  НУБіП України, в розрізі дисциплін:
Обов’язкові дисципліни − формують відповідні із сучасними вимогами до професійної кваліфікації державного службовця знання, вміння і управлінські навички, спрямовані на реалізацію завдань і функцій держави на основі базових принципів державного управління та управлінських технологій; Цикл дисциплін, обов’язкових для вивчення згідно вимог МОН включає наступні дисципліни: публічна служба, публічна політика, право в публічному управлінні, публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні, економіка та врядування та інші.
Вибіркові дисципліни за вибором університету формують знання, вміння і управлінські навички спрямовані на ефективне управління агропромисловим комплексом на районному, обласному, державному рівні з урахуванням галузевої специфіки управління, управління сталим розвитком сільських територій та самоврядування територіальних громад. Цей цикл включає наступні дисципліни: аграрна політика; інформаційні технології, ресурси і сервіси в управлінні та адмініструванні, Стратегія сталого розвитку природи та суспільства, методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності.
Вибіркові дисципліни за вибором слухачів формують знання, вміння і управлінські навички, спрямовані на надання і оновлення професійних знань та вдосконалення і розвиток вмінь, що базуються на базовій освіті, з врахуванням специфіки управлінської діяльності державного службовця в аграрній сфері економіки. Передбачено три магістерські програми: «Державне регулювання АПК», «Організаційно - правове забезпечення державного управління в АПК», «Децентралізація в системі державного управління». Теоретичне навчання поєднується з науково-дослідним компонентом навчального плану відповідно до освітньо-професійної програми.
Менеджмент (спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю», «Дорадництво»).
Дослідження ринку працевлаштування в Україні за останні роки виявило потребу у фахівцях з управління інноваціями, спеціалістів із інноваційного розвитку підприємств та дорадництва.
Студенти спеціальності Менеджмент («Управління інноваційною діяльністю») отримують необхідні знання, вміння та навички для управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами в організаціях у сфері інноваційної діяльності. Зокрема, особи, що навчаються за вказаною спеціальністю набувають знання та компетенції з системного аналізу та оцінки інноваційного потенціалу підприємства, виявлення нових можливостей та цільових ринків інноваційної продукції; розроблення та вибору інноваційної стратегії підприємства з використанням сучасних технологій та методів, в т.ч. прогнозування, сценарного планування, теорії ігор, динамічного моделювання; управління різними типами інновацій. Таким чином, здійснюється підготовка керівників з стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, аналітиків з дослідження та формування нових ринків, менеджерів з питань креативного менеджменту, управління знаннями, менеджерів-управителів інноваційних проектів та програм, фахівців з логістичної підтримки інноваційної діяльності, фінансового забезпечення інноваційної діяльності, керівників патентно-ліцензійних відділів; фахівців з комерціалізації нових товарів та послуг, спеціалістів із стандартизації, сертифікації та якості нової продукції, організаторів венчурного бізнесу.
 
Випускник здатний буде виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 003: 2010):
• керівники підприємств, установ і організацій;
• керівники малих підприємств без апарату управління;
• менеджери підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
• викладачі;
• інші професіонали;
• інші фахівці.
 
Випускник зможе займати також такі первинні посади:
• завідувач відділу (самостійного);
• завідувач відділу (в складі управління);
• завідувач сектору;
• заступник директора департаменту — начальник відділу;
• заступник начальника управління (самостійного) — начальник відділу;
• керівник головного управління;
• керівник служби;
• керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники;
• начальник відділу інноваційного розвитку;
• менеджер із інноваційної діяльності;
• експерт із питань інноваційного розвитку;
• консультант із питань інноваційного розвитку;
• фахівець із розробки інноваційного товару;
• фахівець-аналітик з дослідження ринку інновацій;
• фахівець інвестиційного фонду;
• фахівець із венчурної діяльності;
• помічники керівників підприємств, установ та організацій;
• асистент;
• методист, молодший науковий співробітник вищого навчального закладу.
Перелік основних фахових дисциплін: економіка інноваційного підприємства; системний аналіз і прийняття інноваційних рішень; інноваційний менеджмент; креативний менеджмент; фінансовий менеджмент; інтелектуальна власність; трансфер технологій; маркетинг інновацій; стратегічне управління інноваційним розвитком; інформаційні системи в інноваційній діяльності; управління інноваційними проектами та ін.
В процесі підготовки магістрів застосовуються такі методи, як лекції, семінарські обговорення тощо, які допомагають утримувати увагу слухачів різного рівня та віку, як молодих людей, так і досвідчених державних службовців. Застосовуються також відкриті лекції, на які запрошуються державні службовці з великим досвідом і знаннями державного управління, щоб висвітлити теми та проблеми цього роду діяльності.
У ННІ післядипломної освіти в 2015 році було відкрито унікальну магістратуру за спеціальністю «Дорадництво» (з 2016 року – спеціальність «Менеджмент» (спеціалізація «Дорадництво»), до якої можуть вступити бакалаври, спеціалісти чи магістри після закінчення будь-якої спеціальності будь-якого ВНЗ. Місія спеціалізації «Дорадництво» полягає у підготовці професіоналів-управлінців, які б надавали дорадчі послуги, суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність у сільській місцевості, сільському населенню, а також органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади. Навчання передбачає залучення викладачів із передових університетів Європи та Америки для вивчення організації інформаційно-консультаційної діяльності на основі її актуальних програм з організації бізнесу, екології навколишнього середовища, розвитку соціальної сфери, програм для дітей та молоді, агротуризму, домашньої економіки, PR-консалтингу тощо.
По закінченню магістри отримають кваліфікацію «консультант з дорадництва», що дає можливість працювати менеджерами в сфері дорадництва, організовувати надання консультаційних послуг за своїм фахом, а також організовувати діяльність власних консалтингових фірм.
 
 
 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)