Результати навчальної та навчально-методичної роботи за 2021 рік ухвалено навчально-методичною радою Університету

9 січня 2022 року
     Стартував новий 2022 рік та підійшов до завершення 2021. Час підводити підсумки проведеної за цей рік роботи. Не зважаючи на особливості організації освітньої діяльності в умовах карантину у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, служби і підрозділи, підпорядковані проректору з науково-педагогічної роботи Василю Шинкаруку, успішно організовували і забезпечували проведення навчальної та навчально-методичної роботи в Університеті.
 
     Результати навчальної та навчально-методичної роботи за 2021 рік обговорено та ухвалено навчально-методичною радою Університету (протокол № 5 від 22 грудня 2021 р.) та розміщено на офіційій вебсторінці університету за посиланням: https://nubip.edu.ua/node/12654.
     Наведемо основні результати цієї роботи. У базовому закладі Університету здійснюється підготовка фахівців з вищої освітою за освітніми ступенями:
 • бакалавр - за 44 спеціальностями та 50 освітніми програмами;
 • магістр - за 39 спеціальностями та 68 освітніми програмами.
     У 2021 році студентами Університету стали 5233 особи, з яких на бакалаврські програми вступила 3771 особа. Випущено 4445 фахівців, серед них: 2203 – магістри та 2252 - бакалаври.
 
     Навчальним та навчально-методичним відділами спільно з деканатами відповідних факультетів та дирекціями ННІ:
·    розроблено ліцензійні справи та отримано ліцензії на підготовку фахівців з вищою освітою відповідного ступеню за спеціальностями:
     − «Магістр» - 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
    − «Бакалавр» - 126 Інформаційні системи і технології; 163 Біомедична інженерія;
·    розроблено акредитаційні справи та отримано сертифікати про акредитацію освітніх програм підготовки фахівців з вищою освітою ступенів:
     − «Магістр» - Нутрициологія, Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, Управління персоналом, Дорадництво, Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві, Соціально-психологічна реабілітація, Публічне управління та адміністрування, Будівництво та цивільна інженерія, Психологія, Транспортні технології (на автомобільному транспорті);
     − «Бакалавр» - Психологія, Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, Публічне управління та адміністрування, Будівництво та цивільна інженерія, Журналістика, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології).
 
     Започатковано нові освітні програми підготовки фахівців з вищою освітою ступенів:
− «Магістр» - Карантин рослин (англомовна), Якість, стандартизація та сертифікація (англомовна), Міжнародний туристичний бізнес, Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, Право в агробізнесі;
− «Бакалавр» - Міжнародна економіка, Корпоративні фінанси, Аналітичне та обліко-правове забезпечення бізнесу, Біомедична інженерія, Інжиніринг електро-енергетичних систем.
 
     Навчальним та навчально-методичним відділами підготовлені, затверджені вченою радою Університету і видані:
 1. Положення про підготовку та захист магістерської кваліфікаційної роботи в НУБіП України.
 2. Положення про бакалаврську кваліфікаційну роботу в НУБіП України.
 3. Положення про практичну підготовку студентів у НУБіП України.
     Внесено зміни та доповнення до:
 1. Положення про організацію освітнього процесу в НУБіП України.
 2. Положення про Екзаменаційні комісії в НУБіП України.
 3. Положення про екзамени та заліки в НУБіП України.
     Для успішної роботи викладачів і студентів у дистанційному форматі розроблено низку Порядків дій в умовах карантину:
 1. Порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р.;
 2. Порядок дистанційної роботи Екзаменаційних комісій;
 3. Порядок проведення практичного навчання студентів НУБіП України у весняному семестрі 2020-2021 н.р.
    З метою наповнення відповідним змістом освітньої діяльності навчальним та навчально-методичним відділами підготовлені, затверджені та видані друком:
 1. Каталог навчальних планів і програм підготовки магістрів. 2021-2022 навчальний рік (українською та англійською мовами).
 2. Каталог навчальних планів і програм підготовки бакалаврів. 2021-2022 навчальний рік (українською та англійською мовами).
 3. Каталог освітніх програм підготовки магістрів. 2021-2022 навчальний рік (у 3-х томах).
 4. Каталог освітніх програм підготовки бакалаврів. 2021-2022 навчальний рік (у 3-х томах).
 5. Каталог вибіркових дисциплін освітніх програм підготовки магістрів (2021-2022 навчальний рік).
 6. Каталог вибіркових дисциплін освітніх програм підготовки бакалаврів (2021-2022 навчальний рік).
 7. Навчальні плани підготовки магістрів у 2021-2022 навчальному році.
 8. Навчальні плани підготовки бакалаврів у 2021-2022 навчальному році.
     У 2021 р. науково-педагогічні працівники Університету підготували та видали друком 46 підручників і 146 навчальних посібників за рекомендацією до друку вченої ради НУБіП України, 727 методичних розробок. Значних результатів у цьому досягли такі факультети: агробіологічний; захисту рослин, біотехнологій та екології; тваринництва та водних біоресурсів; конструювання та дизайну.
     Усі рукописи навчальної літератури (підручники, навчальні посібники, словники та довідники) проходять перевірку на відсутність ознак плагіату. Цим питанням опікується комісія з етики та академічної доброчесності Університету, яку очолює проректор з науково-педагогічної роботи. Упродовж 2021 р. було перевірено рукописи 165 видань. Не пройшли перевірки 37 видань, 21 з яких було розглянуто на 6 засіданнях комісії з етики та академічної доброчесності.
 
     В Університеті постійно продовжується робота щодо створення та оновлення електронних навчальних курсів (ЕНК) дисциплін. В електронну форму переведено значну кількість підручників і навчальних посібників, створено електронні варіанти цілого ряду курсів лекцій, електронні методичні розробки до вивчення окремих дисциплін, розроблено навчально-контролюючі системи.
     У 2021 р. підготовлено: 1419 ЕНК дисциплін, у тому числі 484 - атестованих, підручників і навчальних посібників - 102, методичних розробок - 507, лекцій - 3383.
     Із 2274 навчальних дисциплін, які викладаються в Університеті, 2240 забезпечені ЕНК (98 %), з яких 1751 – атестовано (77 %).
 
     У 2021 р. проведено 9 засідань навчально-методичної ради Університету. На засіданнях ради розглядалися питання розвитку університету, нових умов акредитації освітніх програм, прийнятих НАЗЯВО, відкриття нових магістерських програм та освітньо-професійних програм підготовки за першим і другим рівнем вищої освіти, внесення змін у цикли дисциплін за вибором університету у навчальних планах підготовки фахівців, підтримано клопотання вчених рад факультетів та ННІ щодо надання рекомендацій вченої ради НУБіП України рукописам підручників, навчальним посібникам, термінологічним словникам і довідникам, про зміни порядку перевірки навчальних і наукових видань НПП та кваліфікаційних робіт студентів на наявність ознак академічного плагіату програмою Unicheck тощо.
 
     Для підвищення якості підготовки фахівців у НУБіП України, контролю за якістю освітнього процесу навчальним відділом здійснюється системний моніторинг за проведенням відкритих лекційних занять, у т.ч. у дистанційному форматі, для студентів університету. Так, у 2021 р. було організовано і проведено 250 відкритих лекційних занять, у т.ч. 121 – у весняному семестрі 2020-2021 н.р. та 129 – в осінньому семестрі 2021-2022 н.р.
     Організовують і забезпечують проведення та оцінювання відкритих лекційних занять науково-педагогічними працівниками і студентами відповідальні особи від факультетів і ННІ для здійснення контролю за якістю навчання, список яких затверджено наказом ректора Університету. Слід відзначити найбільш активних осіб, які вже багато років виконують цю відповідальну роботу: В’ячеслав Шевченко (ННІ лісового та садово-паркового господарства), Михайло Дмитришак (агробіологічний факультет), Наталія Бойко (факультет ветеринарної медицини), Руслан Тихенко (факультет землевпорядкування) і Світлана Гейко (гуманітарно-педагогічний факультет).
 
     Атестаційна комісія, яку очолює начальник навчального відділу Ярослав Рудик, на всіх 13 факультетах і 3 ННІ провела атестацію 297 навчальних, навчально-наукових і навчально-науково-виробничих лабораторій.
 
     Навчальний, навчально-методичний відділи і відділ якості освіти, маркетингу та профорієнтаційної роботи разом з іншими підрозділами університету брали участь в роботі низки виставок, форумів і семінарів, на яких було представлено досягнення Університету з навчальної, навчально-методичної, наукової та інноваційної роботи, комп’ютеризації навчального процесу, дистанційної форми навчання, профорієнтаційної роботи тощо.
     Участь у роботі різноманітних виставок, форумів і семінарів:
 1. Участь у Всеукраїнському форумі Україна 30. Освіта та наука (31 травня 2021 р.).
 2. Онлайн-участь в Форумі «Успішний 11-класник» організованим компанією zno.ua (14 листопада 2021 р.).
     Проведення Днів відкритих дверей Університету:
 1. Онлайн День відкритих дверей НУБіП України для учнів шкіл (17 березня 2021 р).
 2. Онлайн День відкритих дверей НУБіП України для випускників технікумів і коледжів (29 квітня 2021 р.).
 3. Онлайн День відритих дверей НУБіП України для вступників в магістратуру (29 квітня 2021 р.).
 4. День відкритих дверей НУБіП України в змішаному форматі (онлайн + офлайн на стадіоні) для учнів шкіл Київщини (29 вересня 2021 р).
     Розміщення реклами про Університет:
 1. Розміщення відеотрансляції ролика про НУБіП на телеканалі Вікка-ТВ (Черкаси).
 2. Розміщення рекламного банеру на сайті Освіта.ua.
 3. Розміщення реклами в каталозі «Освіта для кожного» та «Курси Києва» видавництва Аспект та поширення реклами в соціальній мережі Facebook.
 
     З повним текстом звіту «Результати навчальної та навчально-методичної роботи за 2021 рік» можна ознайомитися за посиланням: https://nubip.edu.ua/node/12654.
 
 
Ярослав Рудик,
начальник навчального відділу
Оксана Зазимко,
заступник начальника навчального відділу
Лариса Кліх,
завідувач навчально-методичного відділу

  

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook