На економічному факультеті успішно пройшла атестація лабораторій

8 жовтня 2021 року
   7 жовтня 2021 р. відбулася атестація лабораторій економічного факультету відповідно до наказу №906 від 3 вересня 2021 року. На базі факультету функціонує 7 лабораторій. Атестація була проведена комісією у складі: Рудика Ярослава Миколайовича, начальника навчального відділу; Бачинського Олега Вікторовича, заступника начальника навчального відділу з практичного навчання студентів; Кліх Лариси Володимирівни, начальника навчально-методичного відділу; Касаткіна Дмитра Юрійовича, доцента кафедри компютерних систем і мереж; Зубок Тетяни Олександрівни, доцента кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві; Пасічника Андрія Григоровича, провідного фахівця відділу пожежної безпеки; Федорця Василя Михайловича, заступника начальника експлуатаційно-технічного відділу. 
  Навчально-науково-виробнича лабораторія «Інформаційні технології в бухгалтерському обліку» кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування була створена на підставі рішення ректорату за наказом ректора від «17» квітня 2003 р. за № 179 та розташована в аудиторіях 609, 610 навчального корпусу №10.

  Завідуючий лабораторією к.е.н., доцент Володимир Литвиненко презентував функціональні властивості навчально-науково-виробничої лабораторії «Інформаційні технології в бухгалтерському обліку» вказавши, на використання сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення: BAS Бухгалтерія, M.E.Doc, BAS Комплексне управління підприємством, BAS ERP, Agri:Бухгалтерія, CaseWare Audit.

   На запитання комісії, щодо наукової складової діяльності лабораторії. завідувач кафедри обліку та оподаткування Любов Гуцаленко відзначила роботу наукових гуртків: «Проблеми методики та організації обліку, контролю та аналізу» і «Бухгалтерський облік у сучасних умовах господарювання».

   Декан економічного факультету Анатолій Діброва сфокусував увагу на досягненнях роботи наукових гуртків, зокрема на переможцях II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування», що дозволили отримати дипломи І (Тетяна Гайдученко) і ІІ ступеня (Марія Ніколенко).

   Діяльність ННЛ біоеконометрики і дейтамайнінгу (ауд. 608 к. 10) кафедри статистики та економічного аналізу спрямована на надання навчальних та наукових послуг і активізації науково-дослідної роботи та розвитку професійних компетентностей, ділової активності, налагодження обміну науковими результатами закладів вищої освіти України з використанням програмного забезпечення EXСEL, мови програмування R, MathCad, MathLab, Statistica, Gretl, студентам, аспірантам, науковцям економічного факультету, факультету аграрного менеджменту.
   Завідувач кафедри Інна Лазаришина зазначила, що лабораторія активно залучена в навчальному процесі до викладання таких дисциплін як Статистика, виконання курсової роботи з Статистики, Економетрика, Економіко-математичне моделювання, Оптимізаційні методи та моделі, Прикладна економетрика, Статистичне моделювання та прогнозування, Фінансовий аналіз, Економічний аналіз, Стратегічний аналіз, Аналіз господарської діяльності, Дейтамайнінг.

   Залучення потенціалу лабораторії дає студентам можливість набувати навичок застосування одержаних результатів у курсовому та дипломному проектуванні для вирішення конкретних економічних завдань. На базі лабораторії працюють гуртки кафедри «Цифрова статистика» та «Бізнес-аналітика».

   Завідувач лабораторії Олена Симоненко відмітила, що на базі лабораторії проводяться Міжнародні науково-практичні конференції, вебінари, семінари, курси підвищення кваліфікації для НПП, Всеукраїнські студентські науково-практичні конференції.

   В 512 ауд. розміщено навчальну лабораторію з фінансів. Завідувач кафедри фінансів проф. Давиденко Н.М. представила матеріально – технічне забезпечення, озвучила програмні продукти, зокрема, програми IBM SPSS® Statistics, «Медок», Excel 2013, якими оснащена лабораторія.
Так, за допомогою програми Excel 2013 студенти в межах вивчення дисциплін «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент» та «Фінансування бізнесу» мають змогу навчитися правильно класифікувати витрати компанії для обґрунтування та прийняття поточних рішень (наприклад, при необхідності змінити ціну на продукт, чи найняти на роботу нового працівника чи обґрунтувати доцільність реклами, тощо.), розраховувати точку беззбитковості компанії (CVP-аналіз) при декількох продуктах, прогнозувати грошові потоки підприємства та складати поточні бюджети в процесі операційної діяльності.

    Програма «Медок» дозволяє визначати базу оподаткування, розмір податків та строки їх сплати до бюджетів усіх рівнів, виконувати розрахунки, пов’язані з визначенням і нарахуванням податків, визначати штрафні санкції у випадку порушення податкового законодавства; аналізувати зміни податкового законодавства та визначати їх вплив на результати діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.
 

   Щодо програми IBM SPSS® Statistics, то це програмне забезпечення, що має необхідний набір функцій для аналізу власних фінансових, статистичних, інформативних даних. Отримані результати, студенти та аспіранти достатньо легко та зрозуміло можуть візуалізувати, тому програма є універсальною для користувачів різних рівнів. Вміння працювати у цій сучасній програмі дає можливість автоматизувати інформаційну базу досліджень для аналізу великих масивів економічної інформації.

   На кафедрі організації підприємництва та біржової діяльності функціонують дві лабораторії: навчально-науково-виробнича лабораторія «Біржової діяльності і торгівлі» та навчально-наукова лабораторія «Бізнес-планування підприємницької діяльності». На базі першої була впроваджена розроблена і сертифікована комп’ютерна програма «Електронна аграрна біржа». Обладнання сучасною технікою дозволяє працювати на електронних майданчиках світових бірж в реальному часі.
 

   Навчально-наукова лабораторія «Бізнес-планування підприємницької діяльності» створена в квітні 2021 р., що дозволило, як зазначив завідувач кафедри Микола Ільчук, кафедрі перейти на якісно новий рівень викладання таких навчальних дисциплін як «Бізнес-планування підприємницької діяльності», «Планування і контроль на підприємстві», «Управління проєктами», «Організація агробізнесу» тощо.
  На заняттях студенти не лише навчаються розробляти підприємницькі проєкти та бізнес-плани, а й створювати їх фінансові моделі, що дає можливість швидко формувати різні сценарії розвитку подій в умовах невизначеності та приймати на цій основі найкращі рішення. Лабораторія також використовується для підготовки магістерських робіт і кандидатських дисертацій.

   У лабораторії проводяться наукові дослідження. Співробітники кафедри розробили і представили на конкурс МОН України проєкт «Розробити пропозиції по ефективному розвитку ринку зерна в Україні та його стабілізації» на 2022-2023 роки. Крім того, відповідно до наукового напряму лабораторії, співробітники кафедри працюють за ініціативними темами, які стосуються оптимізації виробничої структури підприємств, розвитку фермерських господарств, диверсифікації виробництва, розробці проєктів соціального підприємництва тощо.

    На базі кафедри глобальної економіки функціонує навчально-наукової лабораторії «AGMEMOD». Завідувач кафедри Наталія Вдовенко розповіла про роботу моделі AGMEMOD, її використання в навчальному процесі, як здобувачі вищої освіти розробляють сценарії майбутнього розвитку аграрного сектору економіки та оцінюють поточну економічну ситуацію в умовах обмеженості державної підтримки. Звернула увагу на залучення коштів через навчально-наукову лабораторію «AGMEMOD», виконання проектів на суму 900 тис грн через використання лабораторії у 2021 році та проведення навчання аварійних комісарів на суму в середньому 100 тис грн в рік.
 

    Завідувач навчально-наукової лабораторії Анастасія Яцун ознайомила членів комісії з пожежним станом лабораторії, продемонструвала роботу встановленої на комп'ютерах системи та показала додаткові матеріали для ознайомлення студентів з кафедрою та лабораторією.
 

   Також на факультеті функціонує міжкафедральна навчально-наукова лабораторія TOPAS «Від теоретико-орієнтованого до практичного навчання у аграрній сфері». Основним напрямом діяльності лабораторії є підвищення якості підготовки фахівців за рахунок внесення змін у навчальні програми, трансформація від теоретико-орієнтованого до практичного навчання в аграрній освіті, що сприятиме формуванню необхідних вмінь та навиків для працевлаштування майбутніх фахівців з економічних спеціальностей – зазначив декан економічного факультету Анатолій Діброва. Ще один напрямок – збір та накопичення даних для управлінських і економічних служб. Крім того, на базі цієї лабораторії здійснюється підготовка магістрів та аспірантів, а також курси підвищення кваліфікації.
 

  Лабораторія оснащена найсучаснішими комп’ютерами та ліцензійним програмним забезпеченням з окремим швидкісним сервером для накопичення даних та аудіовізуальним пристроєм для формування відеотеки лекцій, відмітила доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Наталія Коваленко.
 

 
   Комісія відмітила високий рівень підготовки лабораторій, наявність методичного та програмного забезпечення для ефективного навчання студентів та здійснення наукової діяльності.
 
Леся Воляк,
заступник декана

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook