Перший проректор Ігор Ібатуллін: «Енергоефективність – один з головних чинників конкурентоспроможності університету»

2 лютого 2021 року
     У часи економічної кризи та значного подорожчання енергоносіїв марнотратне енергоспоживання є завеликою розкішшю. Як зазначає перший проректор академік Ігор Ібатуллін, сьогодні управління енергоефективністю в НУБіП України є одним із найважливіших напрямів господарської діяльності. За дорученням ректора академіка Станіслава Ніколаєнка в університеті розроблена «Комплексна науково-технічна програма управління енергоефективністю на 2021-2025 рр.», що передбачає цілу низку перспективних заходів енергозбереження.

 

  • Яке Ваше бачення розвитку енергозбереження в університеті?

     Дивіться – на 2021 рік нам виділили бюджет, в якому зарплата складає 99,3%. А тендер на енергоносії оголосили більше 50 мільйонів гривень. Де їх брати? Із власних надходжень – з премій, придбання матеріалів, обладнання і т.ін. Тому не економити ми не можемо.
     Стає очевидним, що для подолання кризи в енергетичному секторі, для здобуття енергонезалежності країни необхідно виховувати сучасну енергоощадну культуру в усіх сферах життя. Розвивати енергосвідомість у молоді можна лише на реальних прикладах підвищення енергоефективності.
     Університет як господарюючий суб’єкт повинен бути базовим інноваційним майданчиком для поширення досвіду і кращих практик енергозбереження для виховання і підготовки сучасного покоління молодих фахівців, для яких ощадливе ставлення до споживання енергоресурсів буде покладене в основу професійної і суспільної діяльності.

  • З чого починався новий відлік управління енергоспоживанням в НУБіП України?

     Ефективне використання енергоресурсів неможливе без дотримання певних стратегічних засад розвитку енергогосподарства університету. Базові положення такої стратегії відображені у Програмі розвитку НУБіП України «ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА – 2025», а практичний інструментарій її реалізації сформульований у «Комплексній науково-технічній програмі управління енергоефективністю в НУБіП України на 2021-2025 рр.».
     Оперативними питаннями опікується створена за наказом ректора Технічна Рада з енергозбереження та Центр енергоменеджменту, який базується в ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження. В Центрі енергоменеджменту працюють науково-педагогічні працівники профільних кафедр ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, які у безпосередній співпраці з фахівцями інженерних служб університету забезпечують поточний моніторинг та аналіз споживання всіх видів енергоносіїв та води і здійснюють підготовку звітів, оперативне прогнозування та розроблення пропозицій щодо управлінських рішень щодо зменшення видатків університету на енерго- та водоспоживання.
     Значне підвищення тарифів на енергоносії у 2013 році створило значні проблеми у бюджетуванні видатків на енергозабезпечення університету. Відразу університет включився у роботу з розроблення проєктно-кошторисної документації і виконав термомодернізацію будівель навчальних корпусів та студентських гуртожитків шляхом залучення грантових інвестицій. На даний час уже завершено термомодернізацію 10 навчальних корпусів та частково 5 студентських гуртожитків.
     Національний університет біоресурсів та природокористування України вже декілька років поспіль розробляє та впроваджує організаційні та техніко-технологічні заходи щодо зменшення рівнів енергоспоживання і формує нове середовище для прийняття ефективних управлінських рішень для стимулювання енергозбереження за рахунок внутрішнього потенціалу університету.
     На першому етапі були розроблені програмні документи для впровадження системи управління енергоспоживанням на основі аналізу даних у режимі реального часу, виконані енергоаудити та енергообстеження будівель університету у відповідності до чинних нормативних документів. Наявні дані в подальшому були використанні для визначення прогнозних показників техніко-економічних обґрунтувань майбутніх проектів.

     За період 2014-2020 рр. в університеті сформована цілісна система енергоменеджменту, на базі ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження створений центр енергоефективності, який став для інженерних служб та керівників структурних підрозділів своєрідним фаховим підрозділом для моніторингу енерго- та водоспоживання, регулювання режимів теплопунктів, техніко-економічних обґрунтувань пропонованих заходів і ін.
     Завданням першого етапу було визначення загального існуючого та перспективного потенціалу енергозбереження, розроблення і обґрунтування першочергових та перспективних заходів з підвищення енергоефективності.

  • Розкажіть про основні кроки та заходи, які були впроваджені в університеті впродовж останніх років для зменшення споживання енергоносіїв?

     Найперші кроки стосувались встановлення в усіх будівлях сучасних вузлів обліку для енергоносіїв і води, встановлені сучасні теплопункти з погодозалежним регулюванням подачі теплоносія, що дало змогу виявити випадки нераціонального використання енергоносіїв та адаптивно управляти енерго- та водоспоживанням (в залежності від сезону, навчального періоду, у вихідні та святкові дня, часу доби і ін.).
     Згідно розпорядження ректора з 2015 року в університеті почалась поетапна реконструкція теплових пунктів навчальних корпусів із застосуванням внутрішніх циркуляційних насосів, регулюючих клапанів, гідравлічних регуляторів тиску і теплообмінників, які забезпечують ефективне регулювання та балансування теплової потужності. Об’єктно-орієнтовані алгоритми такого регулювання розроблені нашими фахівцями.
     Паралельно налагоджувалась конструктивна співпраця компаніями-постачальниками електричної та теплової енергії щодо врегулювання питань застосування тарифів у гуртожитках, що привело до значного зменшення фінансових витрат університету. В 2017 році внесені технічні зміни в систему комерційного обліку та умови застосування договірних тарифів, що дало змогу зменшити фінансове навантаження на бюджет університету більше ніж 700 тис грн в рік. Сьогодні вже встановлені бойлерні вузли обліку гарячої води, які дають можливість обліковувати тільки фактично спожиту теплоенергію. На стадії завершення розробка проекту системи автоматизованого комерційного обліку електроенергії з модернізацією схем обліку, виконаний пілотний проєкт інсталяції програмного забезпечення для АСКОЕ НУБіП України.
     Проведено заміну ламп розжарювання на енергоощадні зі зменшенням встановленої потужності освітлювальних приладів на 79 %, виконані реконструкції зовнішніх електричних мереж, впроваджені пілотні проєкти автоматизованої системи керування освітленням у місцях загального користування, встановлені електричні бойлери в студентських гуртожитках та їдальні; виконані енергетичні обстеження навчальних корпусів.
     Впроваджена методика нормування лімітів споживання енергоносіїв та постійно здійснюється моніторинг їх використання. Крім цього, ПРАТ «ДТЕК «Київські електричні мережі» з 2018 року відшкодовує університету витрати за спільне використання зовнішніх електромереж на суму 220 тис грн за рік.

  • Прокоментуйте основні показники реалізації програми енергозбереження в університеті за останні роки?

     Показовими щодо оцінювання ефективності нашої діяльності є ретроспективні дані про споживання та видатки коштів за енергоносії і воду в університеті впродовж 2016-2020 років (табл. 1). Вони свідчать, що внутрішні інженерні системи енергоспоживання, будівлі навчальних корпусів, гуртожитків і ін. ще містять значний практичний потенціал енергозбереження.

Таблиця 1. Витрати коштів за споживання енергоресурсів та води в університеті у 2014-2020 рр., тис грн 

Вид послуги

Фактично сплачено коштів за чинними тарифами, тис грн

2014

рік

2015

рік

2016

рік

2017

рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

Теплоспоживання (опалення)

9900

10118

16105

11676

16609

14103

11407

Гаряча вода

2843

3388

6960

6583

4712

6160

4536

Водоспоживання

1296

2349

3271

3417

3552

4915

4330

Електроспоживання

6100

7496

11585

10299

10757

10954

7881

Споживання газу

1007

1449

2334

1531

1980

1483

863

ВСЬОГО:

21146

24800

40256

33507

37612

37616

29019

Структура видатків на тепло- та водозабезпечення університету станом на 2020 рік

     Щоб оцінити масштаб проведеної роботи, варто провести елементарний аналіз показників щодо рівнів споживання енергоносіїв у натуральних та грошових одиницях. Такі ретроспективні дані по роках красномовно свідчать про успішну роботу всього колективу.

Динаміка споживання електроенергії у 2014-2020 рр., тис кВт×год

Динаміка теплоспоживання у системах опалення у 2014-2020 рр., ГКал

 

Динаміка споживання холодної води у 2014-2020 рр., м3

Динаміка споживання тепла для приготування гарячої води
у 2014-2020 рр., ГКал

 

Динаміка споживання природного газу у 2014-2020 р.р. у тис м3

  • Зрозуміло, що для реалізації таких амбітних планів потрібні були кадри. Кого ви залучали до цих проєктів?

     Важливим з практичної точки зору стало використання технічного і інтелектуального потенціалу науково-педагогічних працівників центру енергоефективності НУБіП України, фахівців інженерних служб університету. Саме їх результативна робота дозволила реалізувати ефективну енергоощадну діяльність, провести комплексні енергетичні обстеження будівель і споруд, запропонувати шляхи залучення матеріальних та фінансових ресурсів для енергоощадних заходів, виконати модернізацію будівель та інженерних мереж.
     В університеті функціонує служба енергоменеджменту на основі нормування енерго- та водоспоживання у будівлях, впроваджується спеціалізоване програмно-технічне забезпечення для управління енерго-водоспоживанням, створена система мотивацій для співробітників.
     Варто відмітити велику роботу інженерних служб, науково-педагогічних працівників, керівників структурних підрозділів, які зробили вагомий внесок у реалізацію енергоощадної політики університету.

  • А що було б, якби університет «залишився у 2013 році»?

     Показовою нашої результативності є дані, наведені на діаграмі. Вони ілюструють річні перевищення витрат коштів на енергоносії і воду, які університет мав би понести впродовж 2017-2020 років у порівнянні з базовим 2014 роком з урахуванням зростання тарифів.


Приведений до базового 2014 року економічний ефект
за період 2017-2020 рр.

     За час дії програми енергозебереження в НУБіП України у 2017-2020 рр. сумарний економічний ефект у приведених базового 2014 року тарифах на енергоносії і воду склав 89,76 млн грн.

  • Які перспективи подальшого управління енергоефективністю в університеті?

     Подальша реалізація програми передбачає впровадження автоматизованих програмно-технічних комплексів для управління режимами енергоспоживання та оцінювання економічної ефективності впровадження заходів з енергозбереження в умовах університету. Сучасні можливості енергоефективного поліпшення будівель і систем, інтелектуального регулювання споживання енергії потребують подальшого розвитку.
     Набутий в університеті досвід – унікальний. Водночас він доступний для поширення. В НУБіП України досягли значного економічного ефекту через енергоефективність без залучення державних коштів, використали внутрішні резерви завдяки інноваціям, які самі ж розробили.
     Сьогодні Технічною радою з енергозбереження, службами проректора з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності здійснюється координація роботи підрозділів експлуатаційних служб, головних спеціалістів, Центру енергоменеджменту, фахівців з обліку енергоносіїв для моніторингу і збору даних про енерго- та водоспоживання.
     ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження шляхом залучення профільних кафедр забезпечує науково-методичний супровід системи управління енерго- та водоспоживанням, здійснює аналіз загального існуючого та перспективного потенціалу енергозбереження, розроблення першочергових та перспективних заходів i завдань з підвищення енергоефективності.
     Призначені відповідальні за своєчасне знімання показників лічильників обліку енергоносіїв і води у закріплених будівлях та оформлення актів для розрахунків з енергопостачальниками.
     Ведеться поточний аналіз місячних, квартальних і річних показників шляхом запровадження нормування споживання енергетичних ресурсів і води на основі затверджених форм звітів. Сезонні ліміти на споживання холодної і гарячої води, газу та тепла, електроенергії в гуртожитках і навчальних корпусах розробляються Центром енергоменеджменту і надаються на затвердження щоквартально.
     Керівники структурних підрозділів, закріплених за навчальними корпусами та студентськими гуртожитками (директори ННІ, декани, коменданти) долучені до контролю за щоденним зняттям показників лічильників енергоносіїв та води, долучені до поточного аналізу споживання енергоресурсів у своїх підрозділах протягом тижня, місяця, кварталу, року відповідно до доведених лімітів.

     Ректор університету Станіслав Ніколаєнко постійно наголошує: «Енергозбереження – це не тільки економічний ефект, воно має важливе виховне значення для студентів та мотиваційний стимул для співробітників». При цьому з гордістю посилається на досвід, набутий в університеті.
     Енергоефективність повинна стати своєрідним критерієм якості функціонування загально-університетського господарства, злагодженої взаємодії між інженерними службами, керівниками структурних та відокремлених підрозділів, співробітниками і студентами.
 

Розмовляв Валентин Обрамбальський

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook