Здобутки і перспективи гуманітаріїв: найголовніше за 2020 рік

31 грудня 2020 року
Рік 2020 став для освіти роком випробовувань. Недарма його називають «ковід-рік». Ми звикали до нової реальності: все, що здавалося дивним на початку року ‒ температурний скринінг, соціальна дистанція у 1,5 метра, нові форми привітань, якомога менше торкатися до інших людей і частіше мити руки, ‒ стало звичним наприкінці. Рік пройдешній, незважаючи на всі виклилики і труднощі, був для гуманітарно-педагогічного факультету багатий на події, на творчі та наукові пошуки, спортивні досягнення. І все це завдяки натхненній, самовідданій, системній праці науково-педагогічного і студентського колективу на чолі з деканом факультету, доктором філологічних наук, професором Василем Шинкаруком.

Основні тенденції розвитку гуманітарно-педагогічного факультету були визначені Програмою розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива 2020».

На гуманітарно-педагогічному факультеті функціонує тринадцять кафедр, з них – 3 загальноуніверситетських і 10 випускових кафедр, які продовжили роботу над розвитком спеціальностей, ліцензованих у попередні роки ‒ це сім на бакалавраті та вісім на магістратурі.

Чотири освітньо-професійні програми ‒ ОС «бакалавр» «Професійна освіта» та ОС «магістр» «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», «Управління персоналом», «Соціально-психологічна реабілітація» цього року успішно пройшли акредитацію. 2020 року започатковано і нову освітньо-професійну програму підготовки магістрів зі спеціальності «Психологія» та освітньо-наукову програму із цієї самої спеціальності.

2020 року успішно розпочали свою роботу міжкафедральні навчальні лабораторії зі спеціальності «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» на базі «Рівненського коледжу НУБіП України» і зі спеціальності «Соціальна робота» на базі «Бережанського агротехнічного інституту».

Складовою якості освіти є якість кадрового складу науково-педагогічних працівників. Освітній процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад: 1 академік НАН України, 2 академіки НАПН України, 1 член-кореспондент НАПН України та 7 академіків і член-кореспондентів інших громадських організацій, 2 заслужені працівники освіти і науки, 2 заслужені журналісти України, 3 народні артисти України, 2 заслужені артисти України, 31 доктор наук, професор, 3 народні артисти України, 119 кандидатів наук, доцентів, 63 старші викладачі та 21 асистент без наукового ступеня.

Факультет активно співпрацює зі стейкхолдерами, зокрема функціонує рада роботодавців факультету і ради роботодавців випускових кафедр.

Важливим елементом діяльності колективу факультету є проведення профорієнтаційної роботи. 

Цьогоріч у зв’язку з пандемією профорієнтаційна робота перемістилася в соціальні мережі, проводилася через відеоконференції як осінньо-весняна школа для абітурієнтів «Юний філолог», «Юний журналіст», «Школа практичного психолога» і Сковородинські читання, що успішно функціонують на факультеті вже багато років, та через особисті контакти.

Якість освітніх послуг, що їх надає факультет, а також різноманітні і цікаві профорієнтаційні (офлайнові та онлайнові) заходи впливають і на кількісні показники контингенту студентів і вже кілька років поспіль контингент студентів факультету збільшується.

Якщо 2015 року на факультеті навчалося 641 (шістсот сорок один) студент, то на сьогодні маємо вже 1812 (тисячу вісімсот дванадцять). Тобто кількість студентів виросла більш ніж у 2,5 рази, а порівняно з 2019 роком кількість студентів збільшилася на 415 (чотириста пʼятнадцять) студентів. Це ‒ результат правильної нашої факультетської політики, оскільки вчасно ліцензували нові спеціальності.

У магістратури 2020 року популярними були освітньо-професійні програми  «Педагогіка вищої школи», «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», «Управління персоналом» і «Психологія».

Одним із пріоритетних напрямів розвитку факультету є покращення практичної підготовки студентів (слайд 22), від якої залежить конкурентоздатність наших випускників та їх працевлаштування.

Серед вимог на сьогодні ринку праці та роботодавців до студентів-практикантів та випускників – це володіння іноземною мовою. Тому у звітному році, не зважаючи на дистанційну форму навчання, особлива увага була зосереджена на викладанні іноземних мов в університеті.

На допомогу іноземним кафедрам для вивчення та вдосконалення іноземних мов створено і функціонують три центри: «Центр вивчення іноземних мов», «Центр полоністики», «Центр франкофонної освіти і культури». Центри цьогоріч провадили свою діяльність в онлайн-режимі.

У звітному році факультет розвивав співпрацю за укладеними угодами із закордонними університетами щодо стажування та навчання за програмою «подвійний диплом» - Поморською академією в Слупську (Польща), Університетом Пардубіце (Чехія) та Шеньянським аграрним університетом (Китай). За укладеною угодою з Поморською академією в Слупську паралельно здобували освіту 97 (девʼяносто сім) студентів факультету, проходило безкоштовне стажування – 12 (дванадцять), а 33 (тридцять три) студенти проходили мовну практику в Німеччині і Туреччині, що суттєво більше проти минулого року. 2020 року факультет уклав угоду з турецькою компанією «Туї» на проходження мовної практики в Туреччині.

У міжнародній роботі робиться акцент на підвищення мобільності студентів і викладачів факультету. У звітному році розпочато роботу з Університетом Пардубіце за програмою Erasmus +. Постійна співпраця з нашими закордонними партнерами в пріоритетах усіх кафедр.

У цьому році кафедри факультету посилили роботу з підготовки до всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей ‒ маємо вісім призерів: друге місце на Всеукраїнському рівні завоювали Маргарита Гулян (галузь «Професійна освіта»), Софія Сальник (галузь «Історія і археологія»), Єлизавета Артемчук (галузь «Філософія»), третє місце вибороли Альона Башинська (галузь «Філософія»), Юлія Закатей (галузь «Германські мови (англійська, німецька)»), Яна Писаренко (галузь «Загальна та соціальна психологія»), Анастасія Змага (галузь «Педагогічна та вікова психологія»), Олена Льовіна (галузь «Журналістика»).

Традицією на факультеті стало проведення науково-практичних конференцій. У році, що завершується, проведено 5 (пʼять) міжнародних та одна всеукраїнська науково-практичні конференції. 

Місія нашого факультету - це посилення теоретичної і практичної педагогічної підготовки викладачів університету, ознайомлення членів колективу університету з передовим педагогічним досвідом, що сприятиме підвищенню якості освіти. Продовжено практику проведення науково-методичних семінарів для викладачів університету, зокрема організовано й проведено науково-методичний семінар з психолого-педагогічної майстерності; «Школу молодого педагога» та семінар для наставників академічних груп.

Професорсько-викладацький склад факультету у звітному році загалом активно провадив свою наукову діяльність. На загальноуніверситетському рівні за кількістю підготовлених проєктів факультет займає перші позиції. Два із семи проєктів ‒ «Моделювання багатомовного тезаурусу найпоширеніших представників біоти водойм України», «Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до інформування населення в надзвичайних ситуаціях» – отримали високі бали від експертів університету.

Факультет видає наукові журнали «Міжнародний філологічний часопис» і «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія», які 2020 року отримали категорію «Б».

Протягом звітного року науково-педагогічні працівники факультету оприлюднювали результати своїх наукових досліджень, опублікувавши 37 (тридцять сім) монографій, 267 (двісті шістдесят сім) наукових статей, що на 145 (сто сорок пʼять) менше проти минулого року, а також 443 (чотириста сорок троє) тез наукових доповідей, а також двоє тез у збірниках, що входять до бази Web of Science. Отримано у 2020 році 5 свідоцтв на авторський твір.

У 2020 році викладачі опублікували у виданнях, що входять до науковметричних баз Scopus та Web of Science, 37 статей.

Найкращу публікаційну активність підтримують науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки і кафедри англійської філології. Активізували свою роботу в цьому напрямі місці кафедра соціальної роботи та реабілітації, кафедра філософії та міжнародної комунікації, кафедра журналістики.

2020 року продовжено практику опублікування монографій іноземними мовами, зокрема опубліковано 2 колективні монографії німецькою мовою і 10 одноосібних і колективних монографій англійською мовою.

В аспірантурі навчається 34 аспіранти. Цього року збільшилося до шести кількість аспірантів, що навчаються на контрактній основі. Середній показник ефективності підготовки аспірантів по факультету 53,8 %.

Одним з основних напрямів діяльності нашого факультету є навчально-методична робота. Підготовлено і видано у звітному році 1 підручник, 28 навчальних посібників, 19 навчально-методичних посібників, 84 методичних рекомендацій, 5 словників, 3 довідники.

І в умовах карантину гуманітарно-педагогічний факультет у 2020 році провадив виховну роботу, орієнтуючись на Програму національно-патріотичного виховання «Студент, громадянин, патріот». 

Приємно відзначити, що творчі колективи кафедри культурології звітного року підтвердили або отримала звання народного. Це ‒ народний театр «Березіль», народна студія естрадного вокалу «ВойтВойс», народний чоловічий вокальний ансамбль «Амеро», народний жіночий вокальний ансамбль «Октава».

Утретє в січні 2020 року на факультеті було організовано спортивне свято, в якому взяло участь понад 100 (сто) працівників факультету.

2020 рік був урожайним на спортивні досягнення як серед викладачів факультету, так і в студентському колективі.

Важливим аспектом забезпечення якості навчального процесу є матеріально-технічна база. Триває дооблаштування медіалабораторії кафедри журналістики та мовної комунікації. Розпочато роботи з облаштування в третьому навчальному корпусі «Лабораторії синхронного перекладу» і «Центру соціально-психологічної реабілітації».

Проведено й серйозні ремонтні роботи в гуртожитках, зокрема за спонсорські кошти та кошти зі спецфонду факультету відремонтовано 24 кімнати, в гуртожитку № 8 облаштовано місця загального користування, капітально відремонтовано коридор і сходовий марш на четвертому поверсі.

Надходження коштів від гуманітарно-педагогічного факультету до спеціального фонду університету за 2020 року станом на початок грудня становить понад 32 мільйони гривень.

Проведена робота у 2020 році – це заслуга всього колективу як студентського, так і професорсько-викладацького.

Основними завданнями на 2021 рік визначено такі: продовжити роботу із вдосконалення навчального процесу, використовуючи новітні освітні технології, у т. ч. з урахуванням дистанційних форм навчання; започаткувати циклічну міжнародну науково-практичну конференцію, збірник матеріалів якої входитиме до бази Scopus чи Web of Science; поглиблювати і розширювати співпрацю з нашими міжнародними партнерами, розробляти й реалізовувати спільні освітні; організувати «Школу професійного розвитку викладачів»; створювати належні умови проживання студентів у гуртожитку № 8.


Світлана Харченко і Ярослав Рудик,
заступники декана гуманітарно-
педагогічного факультету

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook