Свято науки на кафедрі управління та освітніх технологій: магістри спеціальності «Менеджмент» презентували результати наукових досліджень

26 листопада 2020 року
         Перед нашим суспільством на сучасному етапі його розвитку стоять завдання формування в молодих українців нових якостей: готовності до навчання упродовж усього життя; вмінь постійного пошуку найкращих шляхів розв’язання життєвих проблем; готовності своєю навчальною, а потім і фаховою працею закладати основи власного соціального успіху як цеглинки оновлення суспільства, його прогресивного розвитку.
Станіслав Ніколаєнко
     Магістерська робота – це самостійна індивідуальна кваліфікаційна робота з елементами дослідництва та інновацій, яка є підсумком теоретичної та практичної підготовки в рамках нормативної та вибіркової складових освітньо-професійної програми підготовки магістрів. Магістерська робота є формою контролю набутих студентом або слухачем магістратури у процесі навчання інтеґрованих знань, умінь, навичок, необхідних для виконання професійних обов’язків. Виконання і захист магістерської роботи є завершальним етапом навчання студентів за освітньо-професійною програмою підготовки та формою атестації здобувачів вищої освіти.

     24-25 листопада 2020 року на гуманітарно-педагогічному факультеті Національного університету біоресурсів і природокористування України дистанційно відбувся попередній захист магістерських робіт студентів спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом» та «Управління навчальним закладом», метою якого захисту була перевірка обсягу і змісту виконаних досліджень, відповідність змісту обраній темі роботи, практична значущість та алгоритм проведення магістерських досліджень. Такого роду презентація результатів досліджень є важливим етапом підготовки магістрів і своєрідною репетицією до остаточного захисту випускної роботи. Вміння інформативно, але стисло та обґрунтовано представити складні управлінські рішення – це практичні навички, що необхідні майбутнім управлінцям в подальшому професійному житті.
В основі доповідей студентів була постерна презентація, яка допомагає студенту швидко зорієнтуватися.

     Магістрантів вітала й оцінювала робоча група на чолі із професором, завідувачем кафедри управління та освітніх технологій Сергієм Кубіцьким, який представив загалу достойну майбутню еліту.

     Конференція мала дискусійний характер. Упродовж обговорення прозвучали практичні рекомендації, спостерігалася активність, небайдужість до почутого і побаченого. І це свідчить про високий рівень володіння матеріалом, бажання магістрів пізнати нове, показати свої глибокі знання і наявність потенціалу молодих науковців. Членами комісії було відзначено ряд робіт.

     Ірина Магей (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Ніна Журавська) проводила дослідження за темою: «Формування сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі». Цікавою була полеміка при обговоренні цієї проблеми.

     На думку магістрантки, соціально-психологічний клімат – це складна рівновага багатьох специфічних для організації компонентів, що підпорядковуються психологічним механізмам: взаємовпливам і співвідношенню слів навіювання і копіювання – формуванню суспільної думки; змаганням та суперництву; переконанню на фактах та емоціях; конформізму на основі взаєморозуміння. Дослідження соціально-психологічного клімату та рівня авторитету керівників у педагогічних колективах проводилося у ЗЗСО м. Києва № 211 та № 233 та освітнього простору «Спільно-школа», на основі якого студенткою було визначено заходи з побудови сприятливого психологічного клімату в організації (науково-обґрунтований підбір керівних кадрів; використання соціально-психологічних методів із підбору первинних громад із урахуванням чинника психологічної сумісності та позитивної згоди і взаємодії).

     Цікавим було наукове дослідження Ірини Щиренко (науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Ярослав Рудик) на тему: «Формування системи мотивації педагогічного персоналу у процесі управління закладом загальної середньої освіти».

     Система мотивації є дієвою тільки у разі, якщо вона задовольняє потреби працівників, тому керівник постійно виступає у ролі дослідника. У роботі магістрантки розкрито доцільність використання системи мотивації, яка має бути систематичною та діяти на постійній основі, проте час від часу її результати мають досліджуватися та аналізуватися. Елементи та види мотивації, які втрачають свою результативність мають замінюватися на нові та актуальні з урахуванням потреб персоналу. Тому керівник має володіти цілим комплексом методів дослідження, суб’єктами яких можуть виступати окремі працівники, групи або весь колектив загалом. Достатньо цікава і неоднозначна.

     Студентка Юлія Тишковець (науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Василь Базелюк) доповідала результати досліджень за темою: «Удосконалення управління маркетинговою діяльністю професійно-технічного закладу освіти». Зацікавленість самої магістранти тематикою дослідження додавала наснаги у вирішенні завдань дослідження. Було розглянуто способи удосконалення маркетингової діяльності ПТЗО за допомогою сучасних інструментів соціального медіамаркетингу з метою популяризації виробничих професій. Зокрема, було проаналізовано можливості використання соціальної мережі Facebook як інструменту удосконалення маркетингових комунікацій та ефективного засобу реклами освітніх послуг за допомогою таргетованої реклами. У роботі магістрантки розкрито теоретичні та методичні аспекти цієї проблеми. Багатьох зацікавила ця проблематика, нетрадиційний погляд магістрантки, вдалий виклад результатів досліджень.

     Варто також відзначити постерну презентацію Ростислава Майбороди (науковий керівник кандидат педагогічних наук, професор Сергій Кубіцький), який проводив дослідження за темою: «Мотиваційні проблеми трудової поведінки персоналу» в Київському професійно-педагогічному коледжу ім. Антона Макаренка.

     Досліджуючи проблеми мотивації трудової поведінки педагогічних працівників, магістрант дійшов висновку, що вони пов’язані з формуванням таких внутрішніх спонукальних сил, як потреби, інтереси, цінності, ідеали, мотиви особистості, в той час як стимулювання і соціальний контроль містить у собі зовнішні спонукання і елементи трудової ситуації.

     Викликала жваве обговорення й достатньо цікава і неоднозначна тема дослідження «Шляхи ефективності оплати праці на підприємстві» Тетяни Синьогуб (науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Білан), яка розкрила сучасний стан організації оплати праці персоналу та її форм у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Золоті луки» та визначила, проаналізувала її економічну ефективність та запропонувала основні напрями і шляхи підвищення.

     Варто зазначити, що проблематика, висвітлена попередньому захисті магістерських робіт була інноваційною, ґрунтовно підготовленою, глибоко продуманою і добре представленою. Проблеми, над якими працювали магістранти, є актуальними та різноманітними і вартими уваги.

     Студенти легко і професійно відповідали на запитання, які виникали в ході дискусії. У свою чергу, члени комісії відзначили сильні сторони проєктів та надали деякі рекомендації стосовно їх доопрацювання. Такий захід був корисним для студентів, оскільки дав їм змогу під іншим кутом подивитися на власний доробок та опанувати навички доповідача, які їм знадобляться не тільки упродовж основного захисту магістерських робіт, а й у майбутній професійній діяльності.

     Підсумовуючи результати звітної конференції за результатами магістерських досліджень засобами постерних презентацій, можна з впевненістю сказати, що магістранти плідно попрацювали над науковими роботами і, врахувавши побажання комісії, у недалекому майбутньому успішно захистять магістерські роботи на здобуття ОС «Магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом» та «Управління навчальним закладом».

Тамара Ковальчук,
доцентка кафедри управління та освітніх технологій

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook