Навчально-методична рада затвердила голів екзаменаційних комісій та розглянула навчальну літературу

23 листопада 2020 року
     Розпочав засідання голова ради, проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша. Він ознайомив присутніх з порядком денним та перейшов до розгляду першого питання.

     Перше питання присвячене посиленню англомовної підготовки фахівців ОС «Бакалавр» випускних курсів. Доповідала секретар приймальної комісії Юлія Палиця, яка надала статистичні дані за результатами літньої сесії ЄВІ по спеціальностям та заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету Світлана Харченко, яка розповіла про особливості підготовки студентів англійській мові та роботі секцій і курсів з підвищення знань англійської мови. В обговоренні взяли участь декани факультетів та представили своє бачення означеній проблемі. В результаті було прийнято рішення обговорити це питання на вчених радах ННІ та факультетів, ознайомити викладачів та виробити зауваження і пропозиція, які подати для розгляду на наступному засідання навчально-методичної ради.

     Наступне питання присвячене організації екзаменаційної сесії та захисту магістерських робіт в умовах пандемії Covid-19, про яке доповів начальник навчального відділу Віктор Шевчук. Він ознайомив присутніх з розробленими навчальним відділом правилами та графіками проведення зазначених заходів. Рішенням ради було порушити клопотання перед вченою радою університету про затвердження графіку екзаменаційної сесії та захисту магістерських робіт.

     Одним з головних питань було про рекомендацію до затвердження списків голів екзаменаційних комісій з підготовки бакалаврів та магістрів на 2021 рік. Про це доповіли заступники начальника навчального відділу Оксана Зазимко та Олена Колеснікова.

     Наступні питання присвячені розгляду «Положення про професійний розвиток науково-педагогічних працівник ів НУБіП України» та рекомендацій до видання зведеного звіту за 2015-2020 рр. результатів виконання плану розвитку університету «Голосіївська ініціатива 2015-2020». Представила матеріали начальник навчально-методичного відділу Лариса Кліх. Вирішили порушити клопотання перед вченою радою університету про затвердження зазначених праць.

     Про результати роботи комісії з академічної доброчесності доповіла директор наукової бібліотеки Тетяна Кіщак.

     Завідувачка кафедри статистики та економічного аналізу Інна Лазаришина представила на обговорення пропозицію відкриття нової освітньо-професійної програми «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу». Рішенням ради було порушити клопотання перед вченою радою університету про розгляд та затвердження нової освітньо-професійної програми «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу».

     Традиційно на завершення розглянули подані рукописи навчальної літератури та порушити клопотання перед вченою радою університету про розгляд та затвердження літератури у такій редакції:

     підручники:
1) підручник «Іхтіофауна водойм України» (автори – к.біол.н., доц. Шевченко П.Г., к.с.-г.н., доц. Марценюк Н.О., ст.викл. Халтурин М.Б.)
2) підручник «Іхтіологія» (том 1) (автори – к.біол.н., доц. Шевченко П.Г., к.с.-г.н., доц. Марценюк Н.О., ст.викл. Халтурин М.Б., Пилипенко Ю.В., Чередниченко І.С.)
3) підручник «Industrial biotechnology» (автор – д.с.-г.н., доц. Бородай В.В.)
4) підручник «Гідротехніка та технічні засоби в аквакультурі» (ч.1) (автори – к.с.-г.н., доц. Базаєва А.В., к.вет.н., доц. Кононенко Р.В., к.с.-г.н. Кононеко І.С., к.т.н., с.н.с. Коваленко О.В., Повілюнас Ю.)
5) підручник «Економіка і підприємництво, менеджмент» (автори – д.е.н., проф. Ткачук В.А., д.е.н., проф. Рогач С.М., к.е.н., проф. Балановська Т.І., к.е.н., доц. Гуцул Т.А., к.е.н., доц. Гогуля О.П., к.е.н., доц. Балан О.Д.)
6) підручник «Менеджмент лісових ресурсів» (автори – к.е.н., доц. Павліщук О.П., к.с.-г.н., доц. Кравець П.В., д.с.-г.н., проф. Василишин Р.Д.)
7) підручник «Мехатроніка» (автори – д.т.н., проф. Ловейкін В.С., д.т.н., доц. Ромасевич Ю.О., к.т.н. Крушельницький В.В.)
8) підручник «Гігієна та особливості транспортування тварин і продукції тваринництва» (автори – д.т.н., доц. Поліщук В.М., д.вет.н., проф. Засєкін Д.А., к.біол.н., доц. Білько Т.О., к.вет.н., доц. Поляковський В.М., к.вет.н., доц. Соломон В.В.)
9) підручник «М'ясне скотарство» (автори – д.с.-г.н., проф. Угнівенко А.М., д.с.-г.н. Колісник О.І., к.с.-г.н., доцент Кос Н.В.)
10) підручник «Рибальство» (автори – д.с.-г.н., проф. Угнівенко А.М., д.с.-г.н. Колісник О.І., к.с.-г.н., доцент Кос Н.В.)
11) підручник «Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії» (автори – д.вет.н., проф. Томчук В.А., д.вет.н., проф. Грищенко В.А., д.біол.н., проф. Калачнюк Л.Г., д.пед.н., доц. Кліх Л.В., к.біол.н., доц. Тупицька О.М., к.біол.н., доц. Цвіліховський В.І. к.вет.н., с.н.с., Арнаута О.В. к.біол.н.,, с.н.с. Ткаченко Т.А. , к.біол.н., доц. Сілонов С.Б.)
 

     навчальні посібники:

1) навчальний посібник «Управління діяльністю кооперативів» (автори – д.е.н. проф. Горьовий В.П., к.е.н., доц. Буценко Л.В.)

2) навчальний посібник «Аналіз і прогнозування біржового ринку» (автори – к.е.н., проф. Солодкий М.О., д.е.н., професор Ільчук М.М., к.е.н., доц. Яворська В.О. )

3) навчальний посібник «Ферментативні технології виробництва мікробних препаратів для сільського господарства» (автор – к.біол.н., доц. Лобова О.В.)

4) навчальний посібник «Екологічна безпека транспортних засобів» (автори – к.с.-г.н., доц. Калівошко М.Ф., д.т.н., доц. Поліщук В.М.)

5) навчальний посібник «Програмна технологія “.NET”» (автор – ст.викл. Міловідов Ю.О.)

6) навчальний посібник «Системи візуалізації та розпізнавання образів» (автори – к.т.н., доц. Смолій В.В., к.т.н., Савицька Я.А., к.т.н., доцент Місюра М.Д., к.т.н., доцент Шкарупило В.В.)

7) навчальний посібник «Комп'ютерна схемотехніка та логіка» (ч.2) (автори – д.т.н., проф. Лахно В.А., к.т.н., доц. Гусєв В.А., к.т.н., доц. Лапко В.В., к.т.н., доц. Сагун А.В., к.т.н., доц. Іваник Ю.Ю.)

8) навчальний посібник «Механіка конструкцій технічних систем» (автори – д.т.н., проф. Ловейкін В.С., к.т.н., доц. Рибалко В.М., к.т.н. Ляшко А.П., ст.викл. Матухно Н.В., ас. Кадикало І.О.)

9) навчальний посібник «Основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування» (автори – к.т.н., доц. Коробський В.В., к.т.н., доцент Мрачковський А.М., к.т.н., проф. Лут М.Т.)

10) навчальний посібник «Основи проектування енергетичних об'єктів АПК» (автори – д.т.н., проф. Никифорова Л.Є., ст. викл. Гайдукевич С.В., ст. викл. Семенова Н.П.)

11) навчальний посібник «Математичне моделювання електротехнічних систем та їх елементів» (ч.2) (автори – к.т.н., доц. Березюк А.О., д.т.н., проф. Жильцов А.В., к.т.н., доц. Мірських Г.О., Мархонь М.В.)

12) навчальний посібник «Охорона праці в галузі (організаційно-технічні аспекти)» (автори – к.т.н., доц. Войналович О.В., ст. викл. Голопура С.М.)

13) навчальний посібник «Охорона праці в галузі» (автори – к.т.н., доц. Войналович О.В., к.с.-г.н., доц. Марчишина Є.І., к.т.н. Мотрич М.М.)

14) навчальний посібник «Вантажні перевезення в агропромисловому комплексі» (ч.І)

15) навчальний посібник «Бюджетування суб’єктів господарювання» (автори – д.е.н., проф. Давиденко Н.М., к.е.н. Тітенко З.М., к.е.н., доц. Буряк А.В.)

16) навчальний посібник «Фінансова безпека держави» (автори – д.е.н., проф. Давиденко Н.М., к.е.н., доц. Мрачковська Н.К.)

17) навчальний посібник «Онтогенез риб» (автори – д.біол.н., проф. Сахацький М.І., к.с.-г.н., доц. Осадча Ю.В.)

18) навчальний посібник «Методи дистанційного зондування Землі» (автори – д.т.н., проф. Кохан С.С., ст.викл. Востоков А.Б.)

19) навчальний посібник «Організація транспортного забезпечення сільських територій» (автор – к.т.н., доц. Бондарєв С.І.)

20) навчальний посібник «Землеробство з основами грунтознавства» (автори – д.с.-г.н., проф. Танчик С.П., к.с.-г.н., доц. Рожко В.М., к.с.-г.н., доц. Карпенко О.Ю.)

21) навчальний посібник «Heat and power plant and system» (автор – д.т.н., доц. Горобець В.Г.)

22) навчальний посібник «Біотехнологічні методи у ветеринарній репродуктології» (автори –к.вет.н., доц. Вальчук О.А., к.вет.н., доц. Ковпак В.В., к.вет.н., доц. Деркач С.С., к.вет.н., доц. Жук Ю.В., Масалович Ю.С.)

23) навчальний посібник «Шкідники і збудники хвороб деревних декоративних рослин» (ч.1) (автор – к.с.-г.н., доц. Пузрина Н.В.)

24) навчальний посібник «Методика дослідницької справи у ветеринарній медицині» (автори – к.вет.н., доц. Вальчук О.А., к.вет.н., доц. Мазур В.М. к.вет.н., доц. Ковпак В.В., к.вет.н., доц. Деркач С.С., к.вет.н., доц. Жук Ю.В.)

25) навчальний посібник «Посібник з математики для слухачів підготовчих курсів» (автор – д.пед.н., доцент Батечко Н.Г., к.фіз.-мат.н., доцент Панталієнко Л.А., к.фіз.-мат.н., доцент Цюпій Т.І., к.фіз.-мат.н., доцент Шостак С.В., к.т.н., ст.наук.сп. Хайдуров В.В.)

26) навчальний посібник «Електропостачання» (автор – к.т.н., доцент Омельчук А.О.)

27) навчальний посібник «Основи фахової підготовки» (автори – к.с.-г.н., доц. Токарєва О.В., д.с.-г.н., проф. Лакида П.І.)

28) навчальний посібник «Автоматизовані системи контролю і управління електроспоживанням» (автори – к.т.н., проф. Лут М.Т., к.т.н., доц. Волошин С.М.)

29) навчальний посібник «Психологія управління» (автори – д.пед.н., доцент Яшник С.В., к.пед.н., доц. Омельченко Л.М., к.пед.н., доц. Костюк Д.А.)

30) навчальний посібник «Педагогічна психологія» (автор – д.псих.н., проф. Шмаргун В.М., д.пед.н., доцент Яшник С.В., к.пед.н., доц. Костюк Д.А.)

31) навчальний посібник «Етнопсихологія» (автори – д.пед.н., доцент Яшник С.В.)

32) навчальний посібник «History and philosophy of agricultural mashinery» (автори – д.т.н., проф. Войтюк В.Д., к.т.н., доц. Шимко Л.С., к.т.н., доц. Ачкевич В.І., к.т.н., доц. Ачкевич О.М.)

33) навчальний посібник «Біоекономіка» (автор – д.е.н., проф. Байдала В.В., д.е.н., доц. Бутенко В.М., д.е.н., проф. Талавиря М.П.)

34) навчальний посібник «Стандартизація та сертифікація обладнання лісового комплексу» (автори – к.тех.н., доц. Новицький А.В., к.тех.н., доц. Дев’ятко О.С., к.тех.н., доц. Адамчук О.В., к.тех.н., доц. Онищенко В.Б., к.тех.н., доц. Ревенко Ю.І., к.тех.н., доц. Денисенко М.І., к.е.н., доц. Мельник В.І.)

35) навчальний посібник «Інноваційні інженерні технології» (автори – д.т.н., проф. Войтюк В.Д., к.тех.н., доц. Дев’ятко О.С., к.тех.н., доц. Денисенко М.І., д.т.н., проф. Рубльов В.І.)

36) навчальний посібник «Клінічна лабораторна діагностика» (ч.1) (автори – д.біол.н., проф. Цвіліховський М.І., к.вет.н., доц. Бойко Н.І., к.вет.н., доц. Немова Т.В., к.вет.н., доц. Голопура С.І.)

37) навчальний посібник «Помологія ягідних культур» (автори – д.с.-г.н., проф. Кондратенко Т.Є., к.с.-г.н. Кузьмінець О.М.)

39) навчальний посібник «Генетика» (автори – д.біол.н., проф. Костенко С.О., к.с.-г.н., доц. Свириденко Н.П.)

40) навчальний посібник «Genetics in veterinary medicine» (автори – д.біол.н., проф. Костенко С.О., к.с.-г.н., доц. Свириденко Н.П., к.пед.н., доц. Пономаренко О.Г.)

41) навчальний посібник «Клітинні технології у ветеринарній медицині» (автори: д.вет.н., проф. Мазуркевич А. Й., д.вет.н. Ковпак В. В., к.вет.н. Харкевич Ю. О., к.вет.н. Малюк М. О., к.вет.н. Бокотько Р. Р.)

42) навчальний посібник «Проектування технічних систем обладнання лісового комплексу (вібраційної дії)» запропоновано видати в нашому університеті вперше (автори – д.т.н., проф. Булгаков В.М., д.т.н., проф. Головач І.В., к.т.н., доц. Черниш О.М., к.т.н., доц. Березовий М.Г., к.т.н., доц. Яременко В.В.)

43) навчальний посібник «Податкова система» (автори – к.е.н., доц. Біляк Ю.В., к.е.н. Тітенко З.М.)

44) навчальний посібник «Біопродуктивність водних екосистем» (автори – к.с.-г.н., доц. Хижняк М.І., к.біол.н., доц. Рудик-Леуська Н.Я.)

45) навчальний посібник «Моделювання робочих процесів і машин» (автор – к.т.н., доц. Смолінський С.В.)

46) навчальний посібник «Оцінка і управління якістю грунтів» (автори – д.с.-г.н., проф. Булигін С.Ю., д.с.-г.н., проф. Тонха О.Л., к.с.-г.н., доц. Вітвицький С.В., к.с.-г.н., доц. Кучер Л.І.)

47) навчальний посібник «Психологія спілкування» (автор – к.пед.н., доцент Омельченко Л.М.)

48) навчальний посібник «Соціальна психологія» (автор – к.псих.н., доц. Олійник О.О.)

англо-український словник сталих виразів «Автоматизація АПК» (автори – к.пед.н., ст.викл. Якушко К.Г., к.філол.н., доц. Грабовська І.В., д.т.н., проф. Лисенко В.П., к.т.н., доц.Мірошник В.О., к.т.н., доц. Дуднік А.О.).

Дмитро Касаткін,
секретар навчально-методичної ради

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook