Досвід проведення виробничої практики на кафедрі управління та освітніх технологій

14 жовтня 2020 року

Ще осіннє сонечко кличе відпочивати, ще зелені дерева нагадують про безтурботне літо, а в аудиторіях університету вже вирує активне життя. Для студентів магістратури гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України розпочався другий навчальний рік. Попереду не тільки цікаві і змістовні лекції, семінари і контрольні заходи, а й така очікувана і важлива для майбутніх фахівців виробнича практика. У зв’язку з цим, перед ними все частіше постають запитання: Чи все ми зробили для того, щоб стати справжніми професіоналами? Чи достатньо володіти лише теоретичними знаннями з фаху для того, щоб стати висококваліфікованим, компетентним фахівцем? Звичайно ж, ні. Саме тому після закінчення теоретичних курсів майбутнім фахівцям необхідно закріпити та удосконалити набуті знання у практичній діяльності.

Отож, студенти гуманітарно-педагогічного факультету, спеціальності "Освітні, педагогічні науки" ("Педагогіка вищої школи" та "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті") з 31 серпня по 9 жовтня 2020 р. проходили виробничу практику на кафедрі управління та освітніх технологій.

Незважаючи на те, що сьогодні колектив НУБіП України, як і всі  інші заклади освіти, працює у несприятливих умовах, спричинених війною на Сході України та пандемією коронавіруса, у нашому університеті навчаються десятки тисяч студентів, проте індивідуальна увага до кожного студента з боку викладачів, завідувачів кафедр, працівників деканату і керівництва університету тільки зростає. У цьому величезна заслуга декана професора Василя Шинкарука, його заступників Ігоря Буцика та Ярослава Рудика, а також завідувачів і професорсько-викладацького складу всіх кафедр гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України.

Насамперед слід зазначити, що студенти цих двох спеціальностей звершують своє навчання в магістратурі на кафедрі педагогіки, яку очолює доктор педагогічних наук, доцент Руслан Сопівник. Колектив кафедри зробив все від нього залежне, щоб забезпечити всебічну підготовку майбутніх фахівців, занурити їх у дослідження різноманітних контекстів, пов’язаних з обраною темою магістерської роботи та майбутньою професією. Навчання під керівництвом досвідчених викладачів, атмосфера творчого пошуку, захоплення своєю працею забезпечила створення такого освітнього середовища, в якому стає досяжним найважливіший результат -  постійний професійний розвиток студентів.

Як і завжди, на кафедрі управління та освітніх технологій студентів зустріли дуже привітно. Завідувач кафедри професор Сергій Кубіцький ознайомив їх із історією кафедри, її складом, планом та розкладом роботи. "Нам одразу дали зрозуміти, що ми можемо отримати відповідь на будь-яке наше запитання чи просто прийти за порадою. Познайомившись із викладачами, ми побачили, що кожен з них - особистість і професіонал – це команда однодумців, спрямована на досягнення однієї великої мети – підготовку висококваліфікованих, компетентних фахівців, що володіють новими способами мислення, професійними, світоглядними і громадянськими якостями, морально-етичними цінностями, прагнуть успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність. Кафедра, це місце, де ведуться наукові дискусії і жаркі суперечки, які мають на меті професійний розвиток студентів університету, тих, хто буде забезпечувати поступовий і незворотній рух нашої країни до сім’ї європейських народів", зазначили після практики студенти.

Безсумнівно, виробнича практика є однією з найважливіших умов формування професійної компетентності студентів, оскільки призводить до отримання цілого комплексу значущих результатів: підготовка до основних видів професійної діяльності, реалізація набутих професійних знань, умінь і навичок у практичних умовах, і що особливо важливо - професійної адаптації студентів, тобто професійного самовизначення, входження в професію, освоєння нової соціальної ролі, інтеграції особистісних і професійних якостей.

Мета виробничої практики - набуття професійного досвіду й удосконалення навичок дослідницької роботи. Реалізація цієї мети передбачає: загальне знайомство з діяльністю університету і кафедр, які є базою практики, їхньою структурою, системою управління освітнім і науково-дослідним процесами; вивчення нормативно-правових документів, що стосуються питань управління, і законодавчих актів, які регулюють діяльність університету і кафедри; вивчення функцій підрозділів університету; практичне знайомство зі спеціальністю та її особливостями; збір матеріалів для написання магістерської роботи.

Відзначимо, що на ефективність проходження студентом навчальної практики впливають різні чинники. З одного боку, це рівень загальної підготовки студентів за спеціальністю і знання матеріалу з конкретної дисципліни. З іншого боку, важливими є такі особистісні фактори, як відповідальність студента, вміння працювати самостійно, його уважність, вміння слухати і отримувати з почутого цінну інформацію. Крім цього для майбутнього фахівця важливим є наявність інтересу до практики, бажання отримати знання і освоїти навички, які надає йому практика. Тут важлива не тільки роль самого студента як суб'єкта освітнього процесу, а й роль керівника практики від кафедри.

Ґрунтуючись на результатах педагогічних спостережень за процесом проведення навчальних практик, ми дійшли висновку, що значна роль на всіх етапах практики в її організації, проведенні та підбитті підсумків належить керівнику практики від кафедри. Тому наступне запитання є цілком логічним: якими якостями  і характеристиками має володіти керівник практики від кафедри, щоб ця робота була успішною? У їх числі можна виділити професійні і особистісні характеристики. До професійних характеристик, на нашу думку, мають відноситися: професійна компетентність, наявність досвіду роботи зі студентами, знання самого предмета практики.

Особистісні характеристики поділяються нами на підгрупу професійно-значущих, серед яких: готовність співпрацювати із студентами і знання психології; і на особистісні якості, властиві сучасному викладачеві - це, на наш погляд, толерантність, відповідальність, вимогливість, а також доброзичливість і коректність.

Звичайно, найбільша ефективність навчання досягається при проведенні виробничої практики за місцем майбутньої роботи випускників. На жаль ситуація в Україні склалася так, що виробничі практики зараз доводиться проводити у підрозділах університету. Це диктує необхідність шукати і розвивати нові варіанти співпраці керівників практики з кафедрами та іншими підрозділами, забезпечуючи спільну підготовку фахівців сучасного рівня.

Можна дуже багато писати і говорити про програму, мету і завдання практики, але сьогодні ми пропонуємо надати слово самим студентам, оскільки особливо цікавою, на наше переконання, є рефлексивна оцінка майбутніми фахівцями власної практичної діяльності, відображена в їхніх відгуках і враженнях.

Ганна Гризунова: "Завдяки виробничій практиці, мені випала нагода відчути на собі всю складність і відповідальність професії викладача. Цей досвід допоміг мені зрозуміти, що виховання і навчання - це трудомісткі процеси, що вимагають самовіддачі і терпіння. За завдяки порадам досвідчених наставників, мені вдалося уникнути багатьох «підводних каменів», які очікували мене під час проходження даної практики. Я навчилася сміливо орієнтуватися в скрутних і конфліктних ситуаціях, дізналася про нові прийоми мотивації студентів до навчання, почерпнула для себе багато важливої та корисної інформації".

"Під час проходження виробничої практики я отримала безцінний досвід спілкування з викладачами кафедри, як в аудиторній, так і позаудиторній діяльності. Дана практика дала мені можливість усвідомити всю глибину професії викладача, перейняти досвід у педагогів зі стажем і застосувати свої знання і вміння у практичній діяльності. Завдяки практиці я зможу впевнено застосовувати набутий досвід у майбутній роботі і ділитися ним з майбутніми колегами" - Вікторія Капустянчик.

Марина Іваненко вважає, що виробнича практика на кафедрі управління та освітніх технологій гуманітарно-педагогічного факультету стала для неї дуже важливим моментом у навчанні мистецтву викладання, так як був отриманий унікальний досвід спілкування із студентами, викладачами і керівництвом: "Я вважаю, що це прекрасна можливість побачити й оцінити свої сили в реальному освітньому процесі. Незабутнім є також отримання цінних рекомендацій від старших колег. Більш того, особливо приємно мені було відчути себе повноцінним учасником процесу передачі знань студентам. Хочеться вірити, що мені вдалося реалізувати в освітньому процесі всі свої ідеї і, незважаючи на велике хвилювання під час підготовки до занять, я зуміла опанувати себе і навіть отримати певне задоволення від педагогічної роботи".

"Виробнича практика внесла неоціненний вклад в мій педагогічний досвід. Я навчилася працювати із студентами, правильно виходити із конфліктних ситуацій і мотивувати їх до навчання. Крім того, мені вдалося відчути великий педагогічний досвід викладачів і отримати їх корисні поради і рекомендації. Сьогодні мені дуже хочеться продовжити працювати викладачем, шкода, що практика триває всього кілька тижнів! Завдяки практиці, я зрозуміла всю значущість професії викладача, і моє бажання працювати у закладі вищої освіти тільки збільшилося!" - висловлює думку більшості студентів-практикантів Анна Колумбет.

Наталія Шакун всебічно аналізує процес проходження виробничої практики: "Практична робота на кафедрі відкрила для мене можливість пізнати всі сторони педагогічної діяльності та значно розширила мої уявлення про організацію освітнього процесу, основи викладання різних навчальних дисциплін, познайомитися з різними технологіями і прийомами навчання. Великим внеском у формування мого уявлення про особистість педагога і, власне, про процес викладання, стала моя присутність на заняттях досвідчених викладачів. В цілому, я оцінюю свою практику як успішну. План педагогічної практики виконаний повністю. Мені вдалося досягти всіх намічених цілей і завдань, набути безцінний практичний досвід і опанувати нові навички роботи з колективом з урахуванням його психологічної структури та рівня розвитку. За цей не дуже тривалий період вдалося значно поглибити свої знання з педагогіки, сформувати вміння з організації продуктивної взаємодії в аудиторії із студентами і поза нею (встановлення особистих контактів, навички співпраці, діалогове спілкування тощо.), навчитися оптимально розподіляти час і навантаження, помічати і швидко аналізувати виникаючі під час реального освітнього процесу ситуації, що вимагають педагогічного втручання; грамотно аналізувати (з психологічної, педагогічної і методичної точок зору) заняття та виховні заходи, що проводяться студентами і викладачами".

Не менш цікава думка Маріанни Михальчук, яка вже поєднує навчання в університеті з роботою вчителем інформатики: "Виробничу практику я проходила в школі, в якій вже працюю вчителем інформатики. Практика допомогла мені розширити поняття "учитель інформатики". Роль вчителя інформатики - це не тільки планування і проведення уроків, заповнення електронного та паперового журналів, це також і допомога колегам, і, можливо, допомога з налаштування обладнання (комп'ютери, ноутбуки, принтери тощо). Я зрозуміла, що педагогічний колектив - це одна велика родина, і потрібно завжди намагатися надавати допомогу членам цієї родини. А ще, під час практики, я зрозуміла, що мої колеги-студенти, в більшості своїй, добре ерудовані в різних сферах особистості, і це мене дуже приємно здивувало".

"Виробнича практика стала для мене дуже корисним досвідом у формуванні не тільки як фахівця, а й особистості в цілому. Я навчилася швидко знаходити підхід до різних викладачів і студентів, дізналася багато цікавого про особливості педагогічної праці. Найголовніше, що в будь-якій ситуації я могла звернутися за допомогою до професіоналів, завдяки чому у мене не виникало проблем. Мені дуже сподобалася виробнича практика" - це погляд студентки Світлани Шакун.

Як бачимо, для студентів-практикантів виробнича практика – це особливий вид навчальної діяльності в університеті, який передбачає суттєву зміну звичних функцій (не Вас навчають, а Ви навчаєте!) і потребує стрімкого дозрівання особистості – насамперед таких її якостей, як відповідальність, дисциплінованість, емоційна витривалість. Після завершення практики студент вже може відчувати себе фахівцем, адже під час проведення занять не тільки багаторазово "склав іспит" з обраного фаху, але й зумів залучити до освітнього процесу різноманітну за вподобаннями та характером студентську аудиторію.

Підсумовуючи зазначимо, що доволі складний і стрімкий час висуває низку нових вимог, породжує нові завдання та підвищує відповідальність кожного викладача університету за якість своєї навчальної, наукової, методичної, організаційної і виховної діяльності, водночас він актуалізує перехід інноваційної освіти, сутнісний зміст якої полягає у зверненні до особистісних якостей та творчого потенціалу майбутніх фахівців. А тут величезне поле для творчості і реалізації потенціалу викладачів і керівництва університету.

Таким чином, правильно підготовлена та проведена  виробнича практика, що проходить під керівництвом досвідчених викладачів від кафедри і представників зацікавлених організації, закладають основи для подальшої практичної діяльності майбутніх фахівців, тому від її змісту та якості проведення значною мірою залежить підготовка студентів до самостійної творчої роботи на виробництві, в наукових установах і закладах освіти.

Василь Базелюк,
доцент кафедри управління та освітніх технологій
Сергій Михнюк,
асистент кафедри управління та освітніх технологій

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook