Вступні випробування для майбутніх аспірантів факультету аграрного менеджменту пройшли успішно

6 вересня 2020 року
     3 вересня на факультеті аграрного менеджменту відбувся вступний іспит до аспірантури на спеціальність 073 «Менеджмент». Стати здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та поповнити ряди молодих науковців у цьому році вирішили Бєляєва Єлизавета, Опалат Дмитро, Івко Вадим.

     Приймальна комісія у складі д.е.н., професора, директора НДІ економіки та менеджменту Талавирі М.П., гаранта ОНП «Менеджмент», член-кореспондента НАН України, д.е.н., професора, завідувача кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Шинкарук Л.В. та членів проєктної групи д.е.н., доцента Бутенко В.М., к.е.н., доцента, декану факультету аграрного менеджменту Остапчука А.Д. провела співбесіду із вступниками. 

     Вступний іспит проведено в письмовій формі на основі затвердженої програми вступних випробувань, яка охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь вступників до аспірантури Національного університету біоресурсів і природокористування України з метою здобуття освітньо-наукового рівня «доктор філософії» зі спеціальності 073 «Менеджмент». Програма має міжпредметний характер, охоплюючи ключові аспекти таких дисциплін, як «Менеджмент», «Стратегічне управління», «Операційний менеджмент», «Інноваційний менеджмент» та ін.
     Під час іспиту всі вступники показали високий рівень знань, продемонстрували практичну підготовленість, готовність до наукової діяльності. Зокрема, Бєляєва Єлизавета під час співбесіди продемонструвала глибокі теоретичні знання сучасних концепцій управління, обґрунтувала значення управління формуванням інвестиційних ресурсів для ефективного розвитку фірми.